Skip to main content

第27節

TEXT 27

テキスト

Verš

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyma

yāvat — どんなものでも; sañjāyate — 存在する; kiñcit —何か; sattvam — 存在するもの; sthāvara — 動かないもの;jańgamam —動くもの; kṣetra — 肉体の; kṣetra-jña — そして肉体を知る人; saḿyogāt — その結合によって; tat viddhi — それをしなくてはならない; bharata-ṛṣabha — バーラタ族の首長よ

yāvat — cokoliv; sañjāyate — vzniká; kiñcit — něco; sattvam — existence; sthāvara — nehybné; jaṅgamam — pohyblivé; kṣetra — těla; kṣetra-jña — a znalce těla; saṁyogāt — spojením mezi; tat viddhi — to musíš vědět; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Translation

Překlad

バラタの一族の首長よ、動くものも動かぬものも存在する全て、活動の田野と知田者との結合であることを知れ。

Ó nejlepší z Bhāratovců, věz, že vše, co existuje — pohyblivé i nehybné — je pouze kombinací pole působnosti a znalce pole.

Purport

Význam

Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Whatever is created is but a combination of the living entity and material nature. There are many manifestations like trees, mountains and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combinations of material nature and the superior nature, the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. The relationship between material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is effected by the Supreme Lord; therefore He is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by Him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place.

Tento verš pojednává o hmotné přírodě a živé bytosti, jež obě existovaly před stvořením vesmíru. Vše stvořené je kombinací živé bytosti a hmotné přírody. Mnohé projevy — jako stromy, kopce a hory — jsou nehybné a mnohé pohyblivé, a všechny jsou pouze kombinací hmotné přírody a vyšší energie, živé bytosti. Bez doteku vyšší energie nemůže nic růst. Vztah mezi hmotou a duchovní energií trvá věčně a jejich spojení umožňuje Nejvyšší Pán, který tedy ovládá jak vyšší, tak nižší energii. Vytváří hmotnou přírodu, do níž je vpravena vyšší energie, a tak dochází ke všem činnostem a projevům.