Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Tekst

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

Synonyms

Synoniemen

anye — 他の人; tu — しかし; evam — このように; ajānantaḥ — 精神的知識もなく; śrutvā — 聞くことによって; anyebhyaḥ — 他の人から; upāsate — 崇拝し始める; te — 彼らは; api — もまた;ca — そして; atitaranti —超越する; eva — 確かに; mṛtyum — 死への道; śruti-parāyaṇāḥ — 聞くという態度をもって

anye — anderen; tu — maar; evam — zo; ajānantaḥ — zonder spirituele kennis; śrutvā — door te horen; anyebhyaḥ — van anderen; upāsate — beginnen te vereren; te — zij; api — ook; ca — en; atitaranti — transcenderen; eva — zeker; mṛtyum — het pad van de dood; śruti-parāyaṇāḥ — aangetrokken tot het proces van horen.

Translation

Vertaling

またある者は精神的知識について知らないが人から至上者について聞き至上者を崇拝しはじめる。このような人は権威者から聞こうという態度のために生死の鎖から解放されるであろう。

En dan zijn er nog degenen die, hoewel ze geen spirituele kennis hebben, de Allerhoogste Persoon beginnen te vereren wanneer ze over Hem horen van anderen. Door hun neiging om naar gezaghebbende personen te luisteren, ontstijgen ook zij aan het pad van geboorte en dood.

Purport

Betekenisverklaring

 この節は特に現代の社会にあてはまる。現代の社会においては実際に精神的な教育が全く行われていないからである。無神論や不可知論を唱えたり、また哲学的にふるまう者もいるが真の哲学的知識は存在しない。一般の人に関しては、善良な魂ならば、聞くことによって精神的に向上する機会がある。この聞くというプロセスは非常に重要である。近代においてクリシュナ意識を説き広められた主チャイタンニャは特に超越的な音である「ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレー」を聞くことによる向上は著しいと述べられた。それゆえ「真理を悟った人から聞けば、誰でもしだいに全てのことが理解できるようになる」とここで述べられている。その過程に従えば必ず至上主を崇拝するようになるのである。「この時代では誰でも自分の立場を変える必要はなく、ただ人は絶対真理を知的思索の論理によって理解しようとする努力を放棄すべきである」と主チャイタンニャは述べられた。私たちは至上主の知識を体得した人々に奉仕することを学ばなければならない。もし幸運にして純粋な献身者に保護を求めることができ、自分の本性が何であるかについて聞き、そして純粋な献身者の指導に従うならば、人は次第に純粋な献身者の立場に高められるであろう。この節は特に聞くことを強く勧めているが、これは適切なことである。一般の人々は自称「哲学者」からみればそれほど能力を持つと言えない場合が多いが、権威ある人々から信念を持って聞いているならば、この物質存在を超越して、神の国すなわち真実の家郷(ふるさと)に帰ることができるのである。

Dit vers is in het bijzonder van toepassing op de moderne samenleving, omdat er in de moderne samenleving nagenoeg geen onderwijs is in spirituele zaken. Sommige mensen lijken atheïstisch of agnostisch of filosofisch te zijn, maar in werkelijkheid hebben ze geen kennis van filosofie. Wat de gewone mensen betreft, als ze goede zielen zijn, hebben ze een kans om vooruitgang te maken door te horen. Deze methode van horen is heel belangrijk. Heer Caitanya, die het Kṛṣṇa-bewustzijn in de moderne wereld predikte, legde een grote nadruk op horen, omdat als de gewone mensen eenvoudig naar gezaghebbende bronnen luisteren, ze vooruitgang kunnen maken. En volgens Heer Caitanya kunnen ze dat vooral wanneer ze het transcendentale geluid Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare horen. Er wordt daarom gezegd dat alle mensen hun voordeel moeten doen met het horen van zelfgerealiseerde zielen, waardoor ze geleidelijk aan in staat zullen zijn om alles te begrijpen. Dan zal ongetwijfeld de Allerhoogste Heer worden vereerd.

Heer Caitanya heeft gezegd dat niemand in dit tijdperk zijn positie hoeft te veranderen, maar dat men enkel zijn pogingen om de Absolute Waarheid te begrijpen door speculatief denken moet opgeven. Men moet leren een dienaar te worden van degenen die kennis over de Allerhoogste Heer hebben. Wie het geluk heeft zijn toevlucht te vinden bij een zuivere toegewijde, van hem over zelfrealisatie te horen en in zijn voetspoor te volgen, zal geleidelijk aan verheven worden tot de positie van een zuivere toegewijde. Vooral in dit vers wordt de methode van horen sterk aangeraden, en zeer terecht. Hoewel gewone mensen in het algemeen niet zo bekwaam zijn als zogenaamde filosofen, zal vol geloof luisteren naar gezaghebbende personen hen helpen om aan dit materiële bestaan te ontstijgen en terug naar God, terug naar huis te gaan.