Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Verš

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

Synonyms

Synonyma

anye — 他の人; tu — しかし; evam — このように; ajānantaḥ — 精神的知識もなく; śrutvā — 聞くことによって; anyebhyaḥ — 他の人から; upāsate — 崇拝し始める; te — 彼らは; api — もまた;ca — そして; atitaranti —超越する; eva — 確かに; mṛtyum — 死への道; śruti-parāyaṇāḥ — 聞くという態度をもって

anye — jiní; tu — ale; evam — tak; ajānantaḥ — bez duchovního poznání; śrutvā — nasloucháním; anyebhyaḥ — od druhých; upāsate — začínají uctívat; te — oni; api — též; ca — a; atitaranti — překonávají; eva — zajisté; mṛtyum — cestu smrti; śruti-parāyaṇāḥ — tíhnoucí k naslouchání.

Translation

Překlad

またある者は精神的知識について知らないが人から至上者について聞き至上者を崇拝しはじめる。このような人は権威者から聞こうという態度のために生死の鎖から解放されるであろう。

Další sice nejsou obeznámeni s duchovním poznáním, ale začínají uctívat Pána, Nejvyšší Osobu, když o Něm slyšeli od druhých. Díky svému sklonu naslouchat autoritám i oni překonávají cestu zrození a smrti.

Purport

Význam

 この節は特に現代の社会にあてはまる。現代の社会においては実際に精神的な教育が全く行われていないからである。無神論や不可知論を唱えたり、また哲学的にふるまう者もいるが真の哲学的知識は存在しない。一般の人に関しては、善良な魂ならば、聞くことによって精神的に向上する機会がある。この聞くというプロセスは非常に重要である。近代においてクリシュナ意識を説き広められた主チャイタンニャは特に超越的な音である「ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレー」を聞くことによる向上は著しいと述べられた。それゆえ「真理を悟った人から聞けば、誰でもしだいに全てのことが理解できるようになる」とここで述べられている。その過程に従えば必ず至上主を崇拝するようになるのである。「この時代では誰でも自分の立場を変える必要はなく、ただ人は絶対真理を知的思索の論理によって理解しようとする努力を放棄すべきである」と主チャイタンニャは述べられた。私たちは至上主の知識を体得した人々に奉仕することを学ばなければならない。もし幸運にして純粋な献身者に保護を求めることができ、自分の本性が何であるかについて聞き、そして純粋な献身者の指導に従うならば、人は次第に純粋な献身者の立場に高められるであろう。この節は特に聞くことを強く勧めているが、これは適切なことである。一般の人々は自称「哲学者」からみればそれほど能力を持つと言えない場合が多いが、権威ある人々から信念を持って聞いているならば、この物質存在を超越して、神の国すなわち真実の家郷(ふるさと)に帰ることができるのである。

Tento verš se zvláště hodí pro moderní společnost, neboť v ní prakticky neexistuje duchovní vzdělání. Někteří lidé možná vypadají jako ateisté, agnostici nebo filozofové, ale ve skutečnosti všem chybí filozofické poznání. Je-li obyčejný člověk dobrou duší, má příležitost k pokroku nasloucháním. Proces naslouchání je velice důležitý. Pán Caitanya, který kázal o vědomí Kṛṣṇy v současném světě, na něj kladl velký důraz, neboť pouhým nasloucháním z autoritativních zdrojů může každý obyčejný člověk dosahovat pokroku — zvláště, jak uváděl Pán Caitanya, když poslouchá transcendentální vibraci Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Proto je řečeno, že všichni lidé by měli využít příležitosti, kterou skýtá naslouchání realizovaným duším, a postupně tak být schopni všemu porozumět. Potom nepochybně začnou uctívat Nejvyššího Pána. Pán Caitanya řekl, že v tomto věku člověk nemusí měnit své postavení, ale musí se zříci snahy poznat Absolutní Pravdu spekulativním uvažováním. Má se učit být služebníkem těch, kteří znají Nejvyššího Pána. Pokud někdo má to štěstí, že přijme útočiště u čistého oddaného, naslouchá jeho kázání o seberealizaci a kráčí v jeho stopách, postupně se i z něho stane čistý oddaný. V tomto verši se zvláště doporučuje proces naslouchání, což je zcela namístě. Obyčejný člověk často nemá schopnosti takzvaných filozofů, ale když s vírou naslouchá povolané osobě, pomůže mu to překonat hmotnou existenci a vrátit se k Bohu, zpátky domů.