Skip to main content

第16節

제16절

テキスト

원문

bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat
바히란따스 짜 부따남 bahir antaś ca bhūtānām
아짜람 짜람 에바 짜 acaraṁ caram eva ca
숙쉬마뜨밧 딷 아비계얌 sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
두라-스탐 짠띠께 짜 땃 dūra-sthaṁ cāntike ca tat

Synonyms

동의어

bahiḥ — 外; antaḥ — 内; ca — もまた; bhūtānām — 生命体全ての; acaram — 動かないもの; caram — 動くもの;eva — もまた; ca —そして; sūkṣmatvāt — 精妙なので; tat — その; avijñeyam — 知ることもできない; dūra-stham — はるか遠く; ca — もまた; antike — 近く; ca — そして; tat — その

바히히: 바깥, 안따하: 안쪽, 짜: 역시, 부따남: 모든 생명체의, 아짜람: 움직이지 않는, 짜람: 움직이는, 에바: 또한, 짜: 그리고, 숙쉬마뜨밧: 미묘함 때문에, 땃: 그것, 아비계얌: 알 수 없는, 두라-스탐: 멀리 떨어진, 짜: 또한, 안띠께: 가까이, 짜: 그리고, 땃: 그것.

Translation

번역

動くもの動かぬもの全ての生命体の、内にも外にも至上真理は存在している。至上真理は精妙なので、物質的感覚で見ることも理解することもできない。はるか遠くに存在しまた全てのものの近くにもいる。

지고의 진리는 움직이는 것과 움직이지 않는 것, 모든 생명체의 안과 밖에 존재한다. 그는 미묘하므로 보거나 인지하는 물질적 감각의 능력을 초월한다. 그는 아주 멀리 있지만 또한 모두에 항상 가까이 있다.

Purport

주석

 ヴェーダ文典によれば、至上主ナーラーヤンは各生命体の内にも外にも、そして精神界、物質界の両方にもいらっしゃり、私たちの非常に遠くにも、同時に非常に近くにも存在していらっしゃる。ヴェーダ文典にはそのような記述がある。そして主は常に超越的至福の中にいらっしゃるので、私たちは主が無限の富をどのように楽しんでおられるか理解できない。私たちの物質的感覚では見ることも理解することもできないのである。すなわちヴェーダ文典は、私たちの物質的な心と感覚を浄化すれば、いつも主を見ることができる。このことは『ブラフマ・サンヒター』でも「至上神に愛を持つ献身者は絶えず主を見ることができる」と確認することができる。またこの『バガヴァッド・ギーター』でも「献身奉仕によってのみ主を見、理解することができる」(11-3)と明言されている。

베다의 문헌을 통해 나라야나, 지고의 인간은 모든 생명체의 안과 밖 모두에 존재한다는 것을 알 수 있다. 그는 영계와 물질계 모두에 존재한다. 그는 비록 멀리 떨어져 있지만 우리에게 가까이 있기도 하다. 베다 문헌에 이러한 진술이 있다. “아시노 두람 브라자띠 샤야노 야띠 사르바따하(Āsīno dūraṁ vrajati śayāno yāti sarvataḥ《까타 우빠니샤드 1.2.21》). 그리고 그는 항상 초월적 축복 속에 있으므로 우리는 그가 어떻게 완전한 풍요로움을 누리는지 이해할 수 없다. 우리의 이러한 물질적 감각으로는 볼 수도, 이해할 수도 없다. 따라서 베다에서 그를 이해하는 데 우리의 물질적 마음과 감각을 사용할 수 없다고 한다. 그러나 끄리쉬나 의식을 연습함으로써 봉헌으로 마음과 감각을 정화한 자는 그를 계속 볼 수 있다. 브라흐마 삼히따에서 지고의 신을 향한 사랑을 발전시킨 자는 중단 없이 항상 그를 볼 수 있다고 확증했다. 바가바드 기따(11.54)에서도 오직 봉헌을 통해 그를 보고 이해할 수 있다고 말한다. “박땨 뜨바난야야 샤꺄하(Bhaktyā tv ananyayā śakyaḥ).”