Skip to main content

第16節

ТЕКСТ 16

テキスト

Текст

bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat
бахир анташ ча бхӯта̄на̄м
ачарам чарам ева ча
сӯкш̣матва̄т тад авигйеям
дӯра-стхам ча̄нтике ча тат

Synonyms

Дума по дума

bahiḥ — 外; antaḥ — 内; ca — もまた; bhūtānām — 生命体全ての; acaram — 動かないもの; caram — 動くもの;eva — もまた; ca —そして; sūkṣmatvāt — 精妙なので; tat — その; avijñeyam — 知ることもできない; dūra-stham — はるか遠く; ca — もまた; antike — 近く; ca — そして; tat — その

бахих̣ – отвън; антах̣ – отвътре; ча – също; бхӯта̄на̄м – на всички живи същества; ачарам – недвижещи се; чарам – движещи се; ева – също; ча – и; сӯкш̣матва̄т – поради това, че е неосезаем; тат – това; авигйеям – непознаваемо; дӯра-стхам – много далеч; ча – също; антике – близо; ча – и; тат – това.

Translation

Превод

動くもの動かぬもの全ての生命体の、内にも外にも至上真理は存在している。至上真理は精妙なので、物質的感覚で見ることも理解することもできない。はるか遠くに存在しまた全てのものの近くにもいる。

Върховната Истина съществува отвън и вътре във всички движещи се и недвижещи се живи същества. Понеже е неосезаема, тя не може да бъде видяна или разбрана с материални сетива. Въпреки че е много, много далеч, тя е и много близо до всичко.

Purport

Коментар

 ヴェーダ文典によれば、至上主ナーラーヤンは各生命体の内にも外にも、そして精神界、物質界の両方にもいらっしゃり、私たちの非常に遠くにも、同時に非常に近くにも存在していらっしゃる。ヴェーダ文典にはそのような記述がある。そして主は常に超越的至福の中にいらっしゃるので、私たちは主が無限の富をどのように楽しんでおられるか理解できない。私たちの物質的感覚では見ることも理解することもできないのである。すなわちヴェーダ文典は、私たちの物質的な心と感覚を浄化すれば、いつも主を見ることができる。このことは『ブラフマ・サンヒター』でも「至上神に愛を持つ献身者は絶えず主を見ることができる」と確認することができる。またこの『バガヴァッド・ギーター』でも「献身奉仕によってのみ主を見、理解することができる」(11-3)と明言されている。

ПОЯСНЕНИЕ: От ведическата литература научаваме, че На̄ра̄ян̣а, Върховната Личност, се намира както вътре във всяко живо същество, така и вън от него. Той присъства и в духовния, и в материалния свят. Въпреки че е много, много далеч, все пак Той е близо до нас. Това са твърдения на ведическата литература. А̄сӣно дӯрам враджати шая̄но я̄ти сарватах̣ (Кат̣ха Упаниш̣ад 1.2.21). Той постоянно е изпълнен с трансцендентално блаженство, но ние не разбираме как се наслаждава на съвършенството си. Не можем да виждаме и да разбираме истински с тези материални сетива. Затова във Ведите се казва, че с нашия материален ум и сетива не сме способни да разберем Бога. Но човек, пречистил ума и сетивата си с предано служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание, може да го вижда постоянно. В Брахма самхита̄ се потвърждава, че преданият, който обича Върховния Бог, може да го вижда непрекъснато. А в Бхагавад-гӣта̄ (11.54) се казва, че Той може да бъде видян и разбран единствено с предано служене. Бхактя̄ тв ананяя̄ шакях̣.