Skip to main content

第2節

TEXT 2

テキスト

Verš

シュリ-バガワン ウワチャ
マyy アヱシュヤ マノ ヤエ ママ
ニタヤ-ユクタ ウパサテ
シュラダヤ パラヨペタs
テ メ ユクタタマ マタハ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — バガヴァーンは言った; mayi — 私に; āveśya —固定して; manaḥ — 心を;ye — ~する人; mām —私を; nitya — 常に; yuktāḥ — 従事して; upāsate — 崇拝する; śraddhayā — 信念を持って; parayā—超越的な; upetāḥ — 与えられた; te —彼らに; me — 私によって; yukta-tamāḥ — ヨーガで最も完成した者; matāḥ — ~と考えられる

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; mayi — na Mě; āveśya — upírající; manaḥ — mysl; ye — ti, kdo; mām — Mě; nitya — vždy; yuktāḥ — zaměstnaní; upāsate — uctívají; śraddhayā — vírou; parayā — transcendentální; upetāḥ — vybavení; te — oni; me — Mnou; yukta-tamāḥ — za nanejvýš dokonalé v yoze; matāḥ — jsou považováni.

Translation

Překlad

バガヴァーンは答えた。――私のパーソナルな姿を心に固定し、大いなる超越的な確信をもって私を崇拝する者たち、彼らこそ最も完璧であると私は考える。

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ty, kdo upírají mysl na Mou osobní podobu a neustále Mě uctívají s velkou, transcendentální vírou, považuji za nanejvýš dokonalé.

Purport

Význam

アルジュナの質問に対する答えで、クリシュナは明白に言明している。「私のパーソナルな姿に集中して、私を確信し、献身をもって崇拝する人が、最も完全なヨーガを行っているのだ」と。そのようなクリシュナ意識の人にとっては、物質次元の活動はないのだ。すべてのことをクリシュナのために使っているのだから、純粋な献身者は常時そうしている。唱名している時もあり、クリシュナのことが書いてある本を読んだり聞いたりしている時もあり、プラサーダムを料理したり、何かクリシュナのために使う物をマーケットの買いに行ったりする時もある。あるいは寺院の清掃をしたり、皿を洗ったりもする。というふうに、彼は1秒たりともクリシュナのための活動を捧げていない時間を費やすことはないのだ。このような活勤こそ完全なサマーディである。

Jako odpověď na Arjunovu otázku Kṛṣṇa jasně říká, že ten, kdo se soustředí na Jeho osobní podobu a uctívá Ho s vírou a oddaností, má být považován za nanejvýš dokonalého v yoze. U osoby s tímto vědomím Kṛṣṇy nepřipadají v úvahu žádné hmotné činnosti, protože všechno dělá pro Kṛṣṇu. Čistý oddaný je stále činný. Někdy zpívá, jindy poslouchá opěvování nebo čte knihy o Kṛṣṇovi, někdy vaří prasādam nebo jde na trh koupit něco pro Kṛṣṇu, jindy vytírá chrám nebo myje nádobí — ať dělá cokoliv, nenechá uplynout ani okamžik, kdy by jeho činnosti nebyly zasvěceny Kṛṣṇovi. Toto jednání je na úrovni dokonalého samādhi.