Skip to main content

第6節

ТЕКСТ 6

テキスト

Текст

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата

Synonyms

Дума по дума

paśya – see; ādityān – the twelve sons of Aditi; vasūn – the eight Vasus; rudrān – the eleven forms of Rudra; aśvinau – the two Aśvinīs; marutaḥ – the forty-nine Maruts (demigods of the wind); tathā – also; bahūni – many; adṛṣṭa – that you have not seen; pūrvāṇi – before; paśya – see; āścaryāṇi – all the wonders; bhārata – O best of the Bhāratas.

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

Translation

Превод

バーラタの最も秀れた者よ、よく見なさい。ここにいるアーディテャたち、ヴァスたち、ルドラたち、アシュヴィニー・クマーラ。その他すべてのデーヴァの様々な顕現(あらわれ)を。今まで誰も見聞し得なかった多くの驚意を。

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

Purport

Коментар

たとえアルジュナがクリシュナと特別親しい友人であっても、そして第一等の学識ある賢者であったとしても、クリシュナのすべてを知ることは不可能である。ここに描かれている相(すがた)や顕現(あらわれ)をすべて見聞すること、知ることは、人間にとってかつてなかったことであると、ここで言明している。そのすばらしい相を、クリシュナはいまアルジュナに明示する。

ПОЯСНЕНИЕ: Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.