Skip to main content

第20節

ТЕКСТ 20

テキスト

Текст

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman
дя̄в а̄-пр̣тхивьор идам антарам хи
вя̄птам тваяикена дишаш ча сарва̄х̣
др̣ш̣т̣ва̄дбхутам рӯпам уграм таведам
лока-траям правятхитам маха̄тман

Synonyms

Дума по дума

dyau – from outer space; ā-pṛthivyoḥ – to the earth; idam – this; antaram – between; hi – certainly; vyāptam – pervaded; tvayā – by You; ekena – alone; diśaḥ – directions; ca – and; sarvāḥ – all; dṛṣṭvā – by seeing; adbhutam – wonderful; rūpam – form; ugram – terrible; tava – Your; idam – this; loka – the planetary systems; trayam – three; pravyathitam – perturbed; mahā-ātman – O great one.

дяу – от небето; а̄-пр̣тхивьох̣ – до земята; идам – това; антарам – между; хи – несъмнено; вя̄птам – проникнато; твая̄ – от теб; екена – единствен; дишах̣ – посоки; ча – и; сарва̄х̣ – всички; др̣ш̣т̣ва̄ – виждайки; адбхутам – удивителна; рӯпам – форма; уграм – ужасна; тава – твоята; идам – тази; лока – планетарните системи; траям – трите; правятхитам – обезпокоени; маха̄-а̄тман – о, велики.

Translation

Превод

大いなる御方よ、あなたは唯一人で、天と地の間の一切の空間に充満する。その不可思議の極み、その恐るべき相を見て、全惑星系はことごとく畏催震憾している。

Въпреки че си един, Ти обхващаш изцяло небето, планетите и пространството между тях. О, велики, виждайки тази удивителна и ужасяваща форма, всички светове изпадат в смут.

Purport

Коментар

〃デャーヴァープリティヴョハ〃(天国と地球の間にある空間)と〃ロカートラヤム〃(三界)という言葉がこの節では重要である。これで、この宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を見たのがアルジュナだけではなく、他の惑星に住む者たちも見たということが明らかになっている。アルジュナの見ている宇宙普遍相は夢ではない。宇宙普遍相を見る資格あり、と主が認めた者たちはみな、神聖な視力を与えられて、この戦場において、その宇宙普遍相を見たのだ。

Дя̄в а̄-пр̣тхивьох̣ („пространството между рая и земята“) и лока-траям („трите свята“) са важни думи в този стих; от тях става ясно, че не само Арджуна вижда вселенската форма на Бога, но и живите същества от други планетарни системи също я виждат. Вселенската форма не е сън на Арджуна. Всички, надарени от Бога с божествено зрение, виждат на бойното поле тази вселенска форма.