Skip to main content

KILENCEDIK FEJEZET

第9章

A legbizalmasabb tudás

最も秘奥な知識

1. VERS:
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt: Kedves Arjunám, mivel te sohasem irigykedsz Rám, átadom neked e legtitkosabb tudást és bölcsességet, melyet megismerve megszabadulsz az anyagi lét gyötrelmeitől.
第1節:
バガヴァーン語る。――愛するアルジュナよ、君は私に何の妬心もないので、この最も秘奥な知識と悟りを授けよう。これを知れば君は物質存在の苦悩から救われる。
2. VERS:
Ez a tudás a bölcsesség királya, a legnagyobb titok az összes titok közül. Ez a legtisztább tudás, és mivel megvalósítása révén közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról, ez a vallás tökéletessége; örökkévaló és örömmel végezhető.
第2節:
この知識は教育の王、すべての神秘のなかの最秘、最も純粋な知識である。自己の本性を悟りによって直接感知できるので、まさに宗教の完成である。これは永久の知識であり、楽しく実行できる。
3. VERS:
Ó, ellenség legyőzője! Akiknek nincs hitük az odaadó szolgálatban, azok nem érhetnek el Engem, hanem visszatérnek az anyagi világbeli születés és halál ösvényére.
第3節:
敵を撃滅する勇者アルジュナよ、この献身奉仕に確信のない者たちは私のもとに来ることができず、故にこの物質界の誕生と死の行路に戻ってゆく。
4. VERS:
Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van, de Én nem vagyok bennük.
第4節:
私によって――私の非権限相のなかにこの全宇宙は広がっている。すべての存在は私のなかにあり、私がそれらのなかにあるのではない。
5. VERS:
És mégsem nyugszik Bennem minden teremtett. Íme misztikus hatalmam! Habár Én vagyok az összes élőlény fenntartója, s jelen vagyok mindenhol, Én magam mégsem vagyok része e kozmikus megnyilvánulásnak, mert Én vagyok a teremtés eredeti forrása.
第5節:
だが、創造物のすべてを私が保持しているのではない。わが豊潤なる神秘を見よ!私は全生物の維持者であり、あらゆる所に在るが、私は宇宙現象の一部ではなく、まさに私こそが創造の源泉なのだ。
6. VERS:
Tudd meg, hogy minden teremtett lény úgy nyugszik Bennem, miként a mindenhol fújó erős szél nyugszik állandóan az űrben.
第6節:
至る所に吹く風が常に空間のなかに保持されているように、全創造物は私のなかに保持されていると理解せよ。
7. VERS:
Ó, Kuntī fia, a korszak végével minden anyagi megnyilvánulás visszatér az Én természetembe, de a következő korszak hajnalán újra megteremtem őket energiám által.
第7節:
クンティーの子よ、周期の終わりにはすべての物質現象は私の資質のなかに入っていく。そして次なる周期の始まりに、私の勢力によって私は再び万物を創造する。
8. VERS:
A teljes kozmikus megnyilvánulás Nekem van alárendelve. Akaratomból újra meg újra megnyilvánul, s végül akaratomból semmisül meg.
第8節:
全宇宙秩序は私の支配下にある。私の意志によって、すべては自動的に繰り返し現象し、私の意志によって最後は破壊する。
9. VERS:
Ó, Dhanañjaya, ezek a tettek nem köthetnek meg Engem. Mindig kívül állok mindezen anyagi tetteken, mintha semleges lenne helyzetem.
第9節:
ダナンジャナよ、だが私はこのすべての活動に縛られない。私は常にこれらの物質的活動から離れている。私はあくまで公平中立なのだ。
10. VERS:
Ó, Kuntī fia! Ez az anyagi természet, ami egyike energiáimnak, az Én irányításom alatt működik, létrehozva a mozgó és mozdulatlan lények mindegyikét. Az anyagi természet törvénye alapján újra és újra megteremtődik és megsemmisül ez a megnyilvánulás.
第10章:
クンティーの子よ、私のエネルギーの一つであるこの物質自然(プラクリティ)は私の指示で作用し、すべての動くもの動かぬものを産み出す。その法則に基づいて、この物質現象は創造と破壊を何度となく繰り返しているのだ。
11. VERS:
Az ostobák kigúnyolnak, mikor alászállok emberi alakomban. Nem ismerik transzcendentális természetem, s nem tudják, hogy mindenek Legfelsőbb Ura vagyok.
第11節:
人の姿で私が降誕する時、愚かな人々は私を侮る。彼らは万有万物の至上主である私の超越的質を知らないのだ。
12. VERS:
Ezek a megzavarodott emberek a démoni és ateista nézetekhez vonzódnak. Ebben az illuzórikus állapotban a felszabaduláshoz, a gyümölcsöző tettekhez és a tudomány műveléséhez fűzött összes reményük meghiúsul.
第12節:
このように迷える人々は悪魔的、無神論的思想に魅かれている。そんな妄想された状態にいては、解放への希望も果報的活動も知識修得もすべて無駄となる。
13. VERS:
Ó, Pṛthā fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt állnak. Teljesen elmerülnek az odaadó szolgálatban, mert az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként, eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek Engem.
第13章:
プリターの子よ、迷いなき偉大な魂は聖自然の保護下にあり、私を原初の無尽蔵なるバガヴァーンと知って、完全に献身奉仕を行う。
14. VERS:
Ezek a nagy lelkek állandóan az Én dicsőségemet zengik, nagy elszántsággal igyekeznek, s leborulva Előttem szüntelenül odaadóan imádnak Engem.
第14節:
常に私の栄光を唱え、堅い決心で努力し、私の前に恭しく身をかがめる――かかる偉大な魂たちは永久に献身的に私を崇拝する。
15. VERS:
Mások, akik a tudás művelésével hajtanak végre áldozatot, a Legfelsőbb Urat mint az egyetlent, a sokban jelenlévőt és a kozmikus formát imádják.
第15節:
他にも知識の開発によって供儀(ヤグニャ)を行う者たちは、至上主を唯一無二として、また多様な形をとるものとして、あるいは宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)として崇拝する。
16. VERS:
Ám Én vagyok a szertartás, az áldozat, az ősatyáknak szóló felajánlás, a gyógyító fű és a transzcendentális mantra. Én vagyok a vaj, a tűz és a felajánlás is.
第16節:
だが私こそヴェーダの儀式であり、スムリティの供儀であり、祖先への供養である。私は痛みを癒す薬草(ハーブ)であり、超越的聖歌(マントラ)である。また、バターであり、火であり、捧げ物である。
17. VERS:
Én vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntartó és az ősatya. Én vagyok a tudás tárgya, Én vagyok az, ami megtisztít, és Én vagyok az oṁ szótag. A Ṛg-, a Sāma- és a Yajur-veda szintén Én vagyok.
第17節:
私はこの宇宙の父であり母であり、維持者、老祖である。そして私は知識の目的であり、すべてを浄化するもの。聖音オーム。また、リグ、サーマ、ヤジャルのヴェーダである。
18. VERS:
Én vagyok a cél, az ellátó, az Úr, a tanú, a hajlék, a menedék és a legkedvesebb barát. Én vagyok a teremtés és a megsemmisülés, mindennek az alapja, a nyugvóhely és az örök mag.
第18節:
私はすべての目的であり、保護者、主、目撃者である。国であり、慰めであり、最も親密な友である。私は創造であり、破壊であり、万有の基礎である。私は憩いの家であり、永遠の種子である。
19. VERS:
Ó, Arjuna! Én adom a hőt, s Én tartom vissza vagy küldöm az esőt. Én vagyok a halhatatlanság és a halál megszemélyesítője is. Lélek és anyag egyaránt Bennem van.
第19節:
アルジュナよ、私は熱を与え、雨を留め、また雨を降らせる。私は不死であり、また死の権化である。精神と物質は両(ふた)つながら我が内にある。
20. VERS:
Akik a mennyei bolygókra vágyva a Védákat tanulmányozzák, és a soma italt fogyasztják, azok közvetve imádnak Engem. Ők a bűnös visszahatásoktól megtisztulva Indra jámbor, mennyei bolygóján fognak megszületni, hogy isteni élvezetekben legyen részük.
第20節:
天国の惑星を求めて、ヴェーダを学びソーマの液を飲む者は、私を間接的に崇拝する者。彼らは罪の反動を清めて、インドラの住む敬虔な天国の惑星に生まれ、そこでデーヴァの快楽の生活を楽しむ。
21. VERS:
A mennyei érzéki örömök korlátlan élvezete után, amikor jámbor tetteik eredményei elfogynak, ismét visszatérnek a halandók bolygójára. Így akik a Védák törvényeit követve keresik az érzékkielégítést, azokra csak ismétlődő születés és halál vár.
第21節:
天国での莫大な感覚の快楽を味わう者も敬虔な活動の果報が尽きれば再びこの死すべき地球に戻る。感覚の楽を求めてヴェーダの教義に従う者は、このように誕生と死を繰り返すのみ。
22. VERS:
De akik kizárólagos odaadással mindig Engem imádnak, transzcendentális formámon meditálva, azoknak elhozom, amire szükségük van, s megőrzöm, amijük van.
第22節:
しかし、私の超越的な姿を瞑想しながら、常に専心、献身的に私を崇拝している者たち――私は彼らに必要なものを与え、彼らが持つものを失わぬように保護する。
23. VERS:
Ó, Kuntī fia! Akik más istenek hívei, s őket imádják nagy hittel, azok valójában egyedül Engem imádnak, ám a rossz úton járnak.
第23節:
クンティーの子よ、他のデーヴァの信者で、確信をもってそのデーヴァを拝むものたちは、実はただ私を崇拝しているのだ。だから彼らは誤った方法をとっている。
24. VERS:
Én vagyok minden áldozat egyetlen élvezője és Ura. Akik nem ismerik fel igazi, transzcendentális természetemet, elbuknak.
第24節:
私はあらゆる供儀(ヤグニャ)の唯一の享受者、そして主である。故に、私の超越的実相を知らぬ者たちは陥落する。
25. VERS:
A félisteneket imádók a félistenek között fognak újraszületni, az ősatyák imádói az ősatyákhoz jutnak; akik a szellemeket és kísérteteket imádják, azok közéjük születnek, s akik Engem imádnak, azok Velem fognak élni.
第25節:
デーヴァを拝むものはそのデーヴァの間に生まれ、祖先を拝むものは祖先のところへ行き、幽霊を拝むものはその世界に生まれ、私を崇拝する者は私と共に住む。
26. VERS:
Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz Nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, Én elfogadom azt.
第26節:
もし人が愛と献身で葉、花、果物、水を私に捧げるならば、私はそれを受け入れよう。
27. VERS:
Ó, Kuntī fia, ajánld fel Nekem mindazt, amit cselekszel, eszel, felajánlasz vagy elajándékozol, valamennyi lemondásoddal együtt!
第27節:
クンティーの子よ、何を為し何を食べても、何を捧げ何を犠牲にしても、またどのような苦行をしても――すべては私への捧げ物とせよ。
28. VERS:
Ily módon megszabadulsz a tettekhez fűző kötelékektől, s annak kedvező és kedvezőtlen eredményeitől. A lemondás ezen elvével elmédet Rám szögezve felszabadulsz, s eljutsz Hozzám.
第28節:
このようにすれば君は仕事の束縛と、その結果の吉凶から解放されよう。この放棄の原則に従って心を私に固定すれば、君は解放されて私のもとに来る。
29. VERS:
Én senkire sem irigykedem, és olyan sincs, akivel szemben elfogult lennék – mindenkivel egyenlően bánok. De aki odaadással szolgál Engem, az a barátom, Bennem van, s Én is a barátja vagyok.
第29節:
私は誰をも憎まず、誰にも不公平ではない。私は一切生類に対して平等である。だが献身的に私に仕える者は私の中にいる。彼はわたしの友であり、私も彼の友である。
30. VERS:
Még ha valaki a legszörnyűbb tettet követi is el, ha odaadó szolgálatot végez, szentnek kell tekinteni, mert eltökéltsége a helyes irányba vezeti.
第30節:
たとえ極悪非常の行いがあっても、私への献身奉仕をしているならば、彼は聖なる人と考えられる。なぜなら彼の決意は正しいからである。
31. VERS:
Hamarosan tisztességessé válik és maradandó békét ér el. Ó, Kuntī fia, hirdesd bátran: az Én hívem nem vész el soha!
第31節:
彼はすみやかに正道に立ち戻り、永遠の平安を得る。クンティーの子よ、断固として宣言せよ。私の献身者は決して滅びない、と。
32. VERS:
Ó, Pṛthā fia! Aki Nálam keres menedéket, az még ha alacsony sorban született is – nő, vaiśya [kereskedő] vagy śūdra [munkás] –, elérheti a legfelsőbb célt.
第32節:
プリターの子よ、たとえ低い生まれでも――即ち、女、商人、労働者さえも――私に保護を求めるならば至高の目的地に達する。
33. VERS:
S mennyivel inkább igaz ez a jámbor brāhmaṇák, a bhakták és a szent királyok esetében! Ezért hát, miután ebbe az ideiglenes és nyomorúságos világba kerültél, szolgálj Engem szeretettel!
第33節:
ならば、まして正しきブラーフマナや献身者、聖なる王たちはなおさらのこと。だから、儚く悲苦に満ちたこの世界に在っては、私への愛情奉仕をして過ごすことだ。
34. VERS:
Gondolj mindig Rám, légy a bhaktám, ajánld hódolatodat Nekem, és imádj Engem! Ha teljesen elmerülsz Bennem, biztosan eljutsz Hozzám.
第34節:
常に心で私を想い、私の献身者となり、私に尊敬の礼を捧げ、私を崇拝せよ。完全に私に没頭していれば、君は確かに私のもとに来る。