Skip to main content

TEXT 31

TEXT 31

Texte

Текст

sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate
сарва-бгӯта-стгітам̇ йо ма̄м̇
бгаджатй екатвам а̄стгітах̣
сарватга̄ вартама̄но ’пі
са йоґı̄ майі вартате

Synonyms

Послівний переклад

sarva-bhūta-sthitam: situé dans le cœur de chacun; yaḥ: celui qui; mām: Moi; bhajati: sert avec dévotion; ekatvam: dans l’unité; āsthitaḥ: situé; sarvathā: à tous égards; varta mānaḥ: étant situé; api: en dépit de; saḥ: il; yogī: le spiritualiste; mayi: en Moi; vartate: demeure.

сарва-бгӯта-стгітам—розташований у серці кожного; йах̣—той, хто; ма̄м—Мене; бгаджаті—віддано шанує; екатвам—в єдності; а̄стгітах̣—розташований; сарватга̄—за всіх обставин; вартама̄нах̣—бувши розташованим; апі—незважаючи на; сах̣—він; йоґı̄— трансценденталіст; майі—в Мені; вартате—залишається.

Translation

Переклад

Le yogī qui se voue au service et à l’adoration de l’Âme Suprême, Me sachant un avec Elle, demeure toujours en Moi, en toutes circonstances.

Йоґ, який віддано служить Наддуші, знаючи що Я і Наддуша — суть одне, перебуває в Мені за всіх обставин.

Purport

Коментар

Le yogī qui médite sur l’Âme Suprême voit au plus profond de lui Viṣṇu, l’émanation plénière de Kṛṣṇa, dont les quatre mains portent la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus. Mais il doit savoir que Viṣṇu n’est autre que Kṛṣṇa qui, dans Sa forme de Paramātmā, réside dans le cœur de chacun, et que tous les Paramātmās présents dans le cœur des innombrables êtres vivants sont une seule et même personne. On ne saurait non plus voir de différence entre un parfait yogī qui médite intensément sur l’Âme Suprême, et un dévot qui s’absorbe constamment dans le service d’amour du Seigneur. Bien que toujours engagé dans de multiples activités au cours de son existence matérielle, le bhakti-yogī demeure toujours en Kṛṣṇa. Śrīla Rūpa Gosvāmī confirme ce point dans son Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Le dévot du Seigneur qui prend part assidûment au service de Kṛṣṇa est du coup libéré. Le Nārada-Pañcarātra l’enseigne également:

Йоґ, що заглиблений в медитацію на Верховну Душу, бачить у собі повновладну частку Кр̣шн̣и в образі Вішн̣у, що має чотири руки і тримає мушлю, диск, булаву і квітку лотоса. Такий йоґ повинен знати, що Вішн̣у не відрізняється од Кр̣шн̣и. Кр̣шн̣а, як Наддуша, перебуває в серці кожного. Більше того, незліченні Наддуші, що існують в серцях незліченних живих істот не відрізняються одна від одної. Немає також різниці між людиною в свідомості Кр̣шн̣и, яка завжди з любов’ю служить Кр̣шн̣і на трансцендентальному рівні, й досконалим йоґом, що заглиблений у медитацію на Верховну Душу. Йоґ в свідомості Кр̣шн̣и, навіть якщо він і виконує найрізноманітнішу діяльність, пробуваючи в матеріальному світі, завжди залишається в Кр̣шн̣і. В Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу (1.2.187) Ш́рı̄ли Рӯпи Ґосва̄мı̄ підтверджується це: нікгіла̄св апй авастга̄су джı̄ван-муктах̣ са учйате. До відданого Господа, який завжди діє в свідомості Кр̣шн̣и, звільнення приходить само по собі. В На̄рада-пан̃чара̄трі це підтверджено таким чином:

dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet
дік-ка̄ла̄дй-анаваччгінне
кр̣шн̣е чето відга̄йа ча
тан-майо бгаваті кшіпрам̇
джı̄во брахман̣і йоджайет

« En concentrant son attention sur la forme toute spirituelle de Kṛṣṇa, l’Omniprésent, qui transcende et le temps et l’espace, on finit par toujours penser au Seigneur. Dès lors, on obtient de vivre heureux en Sa compagnie transcendantale. »

«Зосередивши свою увагу на трансцендентній формі Кр̣шн̣и, який проникає в усе і перебуває поза часом і простором, людина заглиблюється в думки про Кр̣шн̣у і досягає тоді блаженного стану трансцендентного спілкування з Ним».

La conscience de Kṛṣṇa est le niveau de méditation le plus élevé de la pratique du yoga. Cette conscience que le yogī a de la présence de Kṛṣṇa en chaque être, dans Sa forme de Paramātmā, l’affranchit de toute faute. Les Védas (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) corroborent cette inconcevable omniprésence du Seigneur en ces termes: eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti – « Bien que le Seigneur soit un, de par Sa présence dans une infinité de cœurs, Il est également multiple. » Le smṛti-śāstra dit également:

Свідомість Кр̣шн̣и — це транс найвищого рівня в практиці йоґи. Розуміння того, що Кр̣шн̣а як Наддуша присутній в серці кожного, робить йоґа бездоганним. У Ведах (Ґопа̄ла-та̄панı̄ Упанішада 1.21) про цю незбагненну Господню потенцію сказано так: еко ’пі сан бахудга̄ йо ’вабга̄ті — «хоча Господь один, Він присутній в незчисленних серцях у безлічі Своїх форм». Подібне ж сказано в смр̣ті-ш́а̄стрі:

eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate
ека ева паро вішн̣ух̣
сарва-вйа̄пı̄ на сам̇ш́айах̣
аіш́варйа̄д рӯпам екам̇ ча
сӯрйа-ват бахудгейате

« Bien que Viṣṇu soit un, Il est omniprésent. Sa forme est une, et pourtant, comme le soleil, Il apparaît en tous lieux grâce à Son inconcevable puissance. »

«Хоча Вішн̣у один, Він, безсумнівно, всюдисущий. Попри Свою єдину форму, Він присутній скрізь завдяки Своїй незбагненній потенції, як те сонце, що з’являється в багатьох місцях водночас».