Skip to main content

TEXT 31

VERŠ 31

Texte

Verš

sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate
sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate

Synonyms

Synonyma

sarva-bhūta-sthitam: situé dans le cœur de chacun; yaḥ: celui qui; mām: Moi; bhajati: sert avec dévotion; ekatvam: dans l’unité; āsthitaḥ: situé; sarvathā: à tous égards; varta mānaḥ: étant situé; api: en dépit de; saḥ: il; yogī: le spiritualiste; mayi: en Moi; vartate: demeure.

sarva-bhūta-sthitam — sídliaci vo všetkých srdciach; yaḥ — ten, kto; mām — Mne; bhajati — oddane slúži; ekatvam — jednota; āsthitaḥ — takto zotrváva; sarvathā — za všetkých okolností; varta-mānaḥ — sídli; api — napriek tomu; saḥ — on; yogīyogīn, transcendentalista; mayi — vo Mne; vartate — zostáva.

Translation

Překlad

Le yogī qui se voue au service et à l’adoration de l’Âme Suprême, Me sachant un avec Elle, demeure toujours en Moi, en toutes circonstances.

Yogīn, ktorý oddane slúži Nadduši s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností.

Purport

Význam

Le yogī qui médite sur l’Âme Suprême voit au plus profond de lui Viṣṇu, l’émanation plénière de Kṛṣṇa, dont les quatre mains portent la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus. Mais il doit savoir que Viṣṇu n’est autre que Kṛṣṇa qui, dans Sa forme de Paramātmā, réside dans le cœur de chacun, et que tous les Paramātmās présents dans le cœur des innombrables êtres vivants sont une seule et même personne. On ne saurait non plus voir de différence entre un parfait yogī qui médite intensément sur l’Âme Suprême, et un dévot qui s’absorbe constamment dans le service d’amour du Seigneur. Bien que toujours engagé dans de multiples activités au cours de son existence matérielle, le bhakti-yogī demeure toujours en Kṛṣṇa. Śrīla Rūpa Gosvāmī confirme ce point dans son Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Le dévot du Seigneur qui prend part assidûment au service de Kṛṣṇa est du coup libéré. Le Nārada-Pañcarātra l’enseigne également:

Yogīn, ktorý medituje o Nadduši, vidí vo svojom srdci úplný Kṛṣṇov aspekt, štvorrukého Viṣṇua, držiaceho v rukách lastúru, disk, kyj a lotosový kvet. Yogīn by mal vedieť, že Viṣṇu a Kṛṣṇa sú totožní a že Kṛṣṇa sídli v podobe Paramātmy v srdciach všetkých živých tvorov. Medzi nespočetnými Naddušami prítomnými v srdci každej živej bytosti niet rozdielu. Takisto niet rozdielu medzi dokonalým yogīnom pohrúženým v meditácii o Nadduši a oddaným, ktorý láskyplne slúži Kṛṣṇovi. Hoci sa Kṛṣṇov oddaný stále zamestnáva rôznymi činnosťami, nikdy sa ani na chvíľku nevzdiali od Kṛṣṇu, čo potvrdzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Oddaný, ktorý robí všetko pre potešenie Kṛṣṇu, sa automaticky oslobodí. Nārada-pañcarātra to potvrdzuje nasledujúcimi slovami:

dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet
dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet

« En concentrant son attention sur la forme toute spirituelle de Kṛṣṇa, l’Omniprésent, qui transcende et le temps et l’espace, on finit par toujours penser au Seigneur. Dès lors, on obtient de vivre heureux en Sa compagnie transcendantale. »

„Upriamením pozornosti na Kṛṣṇovu transcendentálnu podobu, ktorá je všeprenikajúca a mimo času a priestoru, sa človek pohrúži do myšlienok na Kṛṣṇu a dosiahne najvyššiu blaženosť v Jeho transcendentálnej spoločnosti.“

La conscience de Kṛṣṇa est le niveau de méditation le plus élevé de la pratique du yoga. Cette conscience que le yogī a de la présence de Kṛṣṇa en chaque être, dans Sa forme de Paramātmā, l’affranchit de toute faute. Les Védas (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) corroborent cette inconcevable omniprésence du Seigneur en ces termes: eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti – « Bien que le Seigneur soit un, de par Sa présence dans une infinité de cœurs, Il est également multiple. » Le smṛti-śāstra dit également:

Vedomie Kṛṣṇu je najvyšší stav vnútorného tranzu, aký môže yogīn dosiahnuť. Ak yogīn vie, že Kṛṣṇa je prítomný vo všetkých tvoroch v podobe Paramātmy, je oslobodený od všetkých omylov. Vo Vedach je Pánova nepredstaviteľná všadeprítomnosť potvrdená takto: eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti. (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) „Napriek tomu, že Boh je len jeden, je prítomný vo všetkých srdciach.“ Podobne učí aj smṛti-śāstra:

eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate
eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate

« Bien que Viṣṇu soit un, Il est omniprésent. Sa forme est une, et pourtant, comme le soleil, Il apparaît en tous lieux grâce à Son inconcevable puissance. »

„Viṣṇu je jeden, a napriek tomu je nepochybne všadeprítomný. Má jedinú podobu, no pomocou Svojej nepochopiteľnej sily sa zjavuje na mnohých miestach súčasne, podobne ako Slnko.“