Skip to main content

TEXTS 26-27

VERŠE 26 – 27

Texte

Verš

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyms

Synonyma

sat-bhāve: dans le sens de la nature de l’Absolu; sādhu-bhāve: dans le sens de la nature du dévot; ca: aussi; sat: le mot sat; iti: ainsi; etat: cela; prayujyate: est employé; praśaste: authentiques; karmaṇi: pour les activités; tathā: aussi; sat-śabdaḥ: le son; pārtha: ô fils de Pṛthā; yujyate: est employé; yajñe: pour le sacrifice; tapasi: pour l’austérité; dāne: pour la charité; ca: aussi; sthitiḥ: la situation; sat: l’Absolu; iti: ainsi; ca: et; ucyate: est prononcé; karma: l’action; ca: aussi; eva: certes; tat: pour cela; arthīyam: destinée; sat: l’Absolu; iti: ainsi; eva: certes; abhidhīyate: est indiqué.

sat-bhāve — v zmysle povahy Najvyššieho; sādhu-bhāve — v zmysle povahy oddaného; ca — tiež; sat — slovo sat; iti — tak; etat — takto; prayujyate — používa sa; praśaste — pravých; karmaṇi — činnostiach; tathā — tiež; sat-śabdaḥ — zvuk sat; pārtha — ó, syn Pṛthy; yujyate — používa sa; yajñe — pri obeti; tapasi — pri pokání; dāne — pri dobročinnosti; ca — tiež; sthitiḥ — umiestnený; sat — Najvyšší; iti — tak; ca — a; ucyate — vyslovuje sa; karma — práca; ca — tiež; eva — zaiste; tat — pre ten; arthīyam — určené; sat — Najvyšší; iti — tak; eva — zaiste; abhidhīyate — je označený.

Translation

Překlad

Ô fils de Pṛthā, on désigne par le mot sat non seulement la Vérité Absolue, objet du sacrifice dévotionnel, mais aussi l’auteur du sacrifice, ainsi que le sacrifice proprement dit, l’austérité et la charité qui, en accord avec l’Absolu, visent le plaisir de la Personne Suprême.

Absolútna Pravda je cieľom oddanej služby a je označovaná slovom 'sat'. Vykonávateľ takej obete, samotná obetná činnosť, pokánie a dobročinnosť sú svojou povahou absolútne`sat' a vykonávajú sa pre potešenie Najvyššej Osoby, ó, syn Pṛthy.

Purport

Význam

Les mots praśaste karmaṇi (devoirs prescrits) indiquent qu’il existe de nombreuses prescriptions dans les Écritures védiques consistant en des rites purificatoires qui commencent dès la conception de l’enfant et se poursuivent jusqu’au terme de l’existence. Ces rites purificatoires sont exécutés pour que l’être vivant obtienne la libération ultime. Et lors de leur exécution, il est recommandé de faire vibrer les sons oṁ tat sat.

Quant aux mots sad-bhāve et sādhu-bhāve, ils désignent le niveau absolu. On appelle sattva les actions accomplies dans la conscience de Kṛṣṇa et sādhu celui qui comprend parfaitement la nature de ces actes. Le Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) enseigne que l’on ne peut appréhender clairement les sujets spirituels qu’en la compagnie des dévots. Les mots utilisés sont satāṁ prasaṅgāt. Le savoir transcendantal ne peut s’acquérir qu’auprès de personnes spirituellement élevées. Lorsqu’un maître initie un disciple ou lui remet le cordon sacré, il fait résonner les sons oṁ tat sat. De même, dans tout yajña, l’objet est l’Absolu, oṁ tat sat.

On désigne par tad-arthīyam tout service offert à ce qui représente l’Absolu, comme le fait de participer aux activités du temple (cuisine ou autre) et à la diffusion des gloires du Seigneur. Ces mots suprêmes, oṁ tat sat, servent à parfaire tout acte et confèrent la plénitude à toute chose.

Slová praśaste karmaṇi čiže predpísané povinnosti naznačujú, že vo vedskych písmach jestvuje mnoho predpísaných očistných procesov, počnúc časom rodičovskej opatery, až do posledných chvíľ tohoto života. Cieľom takých očistných procesov je konečné oslobodenie živej bytosti. Počas všetkých týchto činností je dobré recitovať oṁ tat sat. Slová sad-bhāve a sādhu-bhāve označujú transcendentálnu úroveň. Jednať vo vedomí Kṛṣṇu sa nazýva sattva a človek, ktorý si je plne vedomí povahy činov v tomto vedomí, sa nazýva sādhu. V Śrīmad-Bhāgavatame (3.25.25) sa píše, že transcendentálne námety môžeme jasne pochopiť v spoločnosti oddaných. Bez dobrej spoločnosti nemôžeme získať transcendentálne poznanie. To je potvrdené slovy satāṁ prasaṅgāt. Pri zasvätení, alebo keď sa niekomu dáva posvätná šnúra, sa prednášajú slová oṁ tat sat. Podobne je cieľom všetkých druhov obetí Najvyšší Pán, oṁ tat sat. Slová tad-arthīyam znamenajú slúžiť všetkému, čo predstavuje Najvyššieho, a zahŕňa tiež varenie a pomáhanie v chráme Pána alebo šírenie posolstva o sláve Pána. Tieto najvyššie slová oṁ tat sat sa používajú rozmanitými spôsobmi a vedú k zdokonaleniu všetkých činností a dosiahnutiu konečnej úplnosti.