Skip to main content

TEXTS 26-27

TEXTS 26-27

Texte

Verš

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyms

Synonyma

sat-bhāve: dans le sens de la nature de l’Absolu; sādhu-bhāve: dans le sens de la nature du dévot; ca: aussi; sat: le mot sat; iti: ainsi; etat: cela; prayujyate: est employé; praśaste: authentiques; karmaṇi: pour les activités; tathā: aussi; sat-śabdaḥ: le son; pārtha: ô fils de Pṛthā; yujyate: est employé; yajñe: pour le sacrifice; tapasi: pour l’austérité; dāne: pour la charité; ca: aussi; sthitiḥ: la situation; sat: l’Absolu; iti: ainsi; ca: et; ucyate: est prononcé; karma: l’action; ca: aussi; eva: certes; tat: pour cela; arthīyam: destinée; sat: l’Absolu; iti: ainsi; eva: certes; abhidhīyate: est indiqué.

sat-bhāve — ve smyslu povahy Nejvyššího; sādhu-bhāve — ve smyslu povahy oddaného; ca — také; sat — slovo sat; iti — takto; etat — toto; prayujyate — používá se; praśaste — při autorizovaných; karmaṇi — činnostech; tathā — také; sat-śabdaḥ — zvuk sat; pārtha — ó synu Pṛthy; yujyate — používá se; yajñe — při oběti; tapasi — při askezi; dāne — při dávání milodarů; ca — také; sthitiḥ — postavení; sat — Nejvyšší; iti — takto; ca — a; ucyate — je vyslovováno; karma — práce; ca — a; eva — jistě; tat — pro to; arthīyam — určena; sat — Nejvyšší; iti — takto; eva — jistě; abhidhīyate — je naznačeno.

Translation

Překlad

Ô fils de Pṛthā, on désigne par le mot sat non seulement la Vérité Absolue, objet du sacrifice dévotionnel, mais aussi l’auteur du sacrifice, ainsi que le sacrifice proprement dit, l’austérité et la charité qui, en accord avec l’Absolu, visent le plaisir de la Personne Suprême.

Ó synu Pṛthy, Absolutní Pravda je cílem oběti konané s oddaností a je vyjádřena slovem sat. Konatel takové oběti je také nazván sat, stejně jako všechny činy spojené s obětí, askezí a dáváním milodarů, které — jak odpovídá absolutní povaze — jsou prováděny pro potěšení Nejvyšší Osoby.

Purport

Význam

Les mots praśaste karmaṇi (devoirs prescrits) indiquent qu’il existe de nombreuses prescriptions dans les Écritures védiques consistant en des rites purificatoires qui commencent dès la conception de l’enfant et se poursuivent jusqu’au terme de l’existence. Ces rites purificatoires sont exécutés pour que l’être vivant obtienne la libération ultime. Et lors de leur exécution, il est recommandé de faire vibrer les sons oṁ tat sat.

Quant aux mots sad-bhāve et sādhu-bhāve, ils désignent le niveau absolu. On appelle sattva les actions accomplies dans la conscience de Kṛṣṇa et sādhu celui qui comprend parfaitement la nature de ces actes. Le Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) enseigne que l’on ne peut appréhender clairement les sujets spirituels qu’en la compagnie des dévots. Les mots utilisés sont satāṁ prasaṅgāt. Le savoir transcendantal ne peut s’acquérir qu’auprès de personnes spirituellement élevées. Lorsqu’un maître initie un disciple ou lui remet le cordon sacré, il fait résonner les sons oṁ tat sat. De même, dans tout yajña, l’objet est l’Absolu, oṁ tat sat.

On désigne par tad-arthīyam tout service offert à ce qui représente l’Absolu, comme le fait de participer aux activités du temple (cuisine ou autre) et à la diffusion des gloires du Seigneur. Ces mots suprêmes, oṁ tat sat, servent à parfaire tout acte et confèrent la plénitude à toute chose.

Slova praśaste karmaṇi (předepsané povinnosti) poukazují na skutečnost, že ve védské literatuře je mnoho předepsaných činností neboli očistných procesů, od doby početí až po ukončení života. Tyto procesy se následují, aby živá bytost nakonec dosáhla osvobození, a při všech se doporučuje pronášet oṁ tat sat. Slova sad-bhāve a sādhu-bhāve označují transcendentální postavení. Jednání s vědomím Kṛṣṇy se nazývá sattva a ten, kdo si je plně vědom činností spojených s vědomím Kṛṣṇy, je sādhu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25) stojí, že transcendentální náměty se vyjasní ve společnosti oddaných. Jsou tam použita slova satāṁ prasaṅgāt. Bez příznivé společnosti nelze nabýt transcendentálního poznání. Když někdo zasvěcuje či udílí posvátnou šňůru, pronáší slova oṁ tat sat. Stejně tak při konání yajñi jakéhokoliv druhu je cílem Nejvyšší, oṁ tat sat. Slovo tad-arthīyam dále označuje službu čemukoliv, co zastupuje Nejvyššího, včetně například chrámového vaření a pomáhání jakožto sloužení chrámu Pána nebo jakýchkoliv jiných činností zaměřených na šíření Pánovy slávy. Tato svrchovaná slova oṁ tat sat jsou používána mnoha způsoby, aby všechny činnosti byly dokonalé a vše úplné.