Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Texte

Tekstas

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyms

amī: tous ces; hi: certes; tvām: en Toi; sura-saṅghāḥ: groupes de devas; viśanti: entrent; kecit: certains d’entre eux; bhītāḥ: de peur; prāñjalayaḥ: les mains jointes; gṛṇanti: offrent des prières à; svasti: toute paix; iti: ainsi; uktvā: parlant; maharṣi: les grands sages; siddha-saṅghāḥ: les êtres accomplis; stuvanti: chantent les hymnes; tvām: à Toi; stutibhiḥ: avec des prières; puṣkalābhiḥ: les hymnes védiques.

amī — visi; hi — tikrai; tvām — į Tave; sura-saṅghāḥ — pusdievių pulkai; viśanti — patenka; kecit — kai kurie jų; bhītāḥ — iš baimės; prāñjalayaḥ — sudėję rankas; gṛṇanti — meldžiasi; svasti — ramybės, ramybės; iti — taip; uktvā — sakydami; mahā-ṛṣi — didieji išminčiai; siddha-saṅghāḥ — tobulos būtybės; stuvanti — šlovina; tvām — Tave; stutibhiḥ — maldomis; puṣkalābhiḥ — ir Vedų himnais.

Translation

Translation

Une multitude de devas se soumettent et entrent en Toi. Terrifiés, les mains jointes, certains T’adressent des prières, pendant qu’une foule de sages et d’êtres accomplis s’exclament « Paix ! Paix ! » et prient en chantant des hymnes védiques.

Pusdievių pulkai lenkiasi Tau ir į Tave sueina. Kai kurie jų labai išsigandę sudėtomis rankomis meldžiasi Tau. Giedodami Vedų himnus ir šaukdami „Ramybės! Ramybės!“ Tau meldžiasi pulkai didžių išminčių ir tobulų būtybių.

Purport

Purport

Les devas, dans tous les systèmes planétaires, sont effrayés par la forme universelle et sa radiance éblouissante. C’est pourquoi ils prient pour implorer la protection du Seigneur.

KOMENTARAS: Visų planetų sistemų pusdieviai išsigando siaubingo visatos pavidalo reginio bei jo akinančio spindėjimo ir meldė Viešpaties globos.