Skip to main content

8

8

Oikea asennoituminen

Let There Be Calamities

vipadaḥ santu tāḥ śaśvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darśanaṁ yat syād
apunar bhava-darśanam
vipadaḥ santu tāḥ śaśvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darśanaṁ yat syād
apunar bhava-darśanam

Toivon että kaikki nuo onnettomuudet tapahtuisivat yhä uudelleen, jotta me voisimme nähdä Sinut jatkuvasti, sillä Sinun näkemisesi merkitsee, ettei meidän enää tarvitse kohdata toistuvaa syntymää ja kuolemaa.

I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see You again and again, for seeing You means that we will no longer see repeated births and deaths.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.25

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.25

Yleisesti voidaan sanoa, että Herraa palvovat tai alkavat palvoa kärsivät, köyhät, älykkäät ja tiedonhaluiset ihmiset, jotka ovat tehneet hurskaita tekoja. Ne puolestaan, joiden menestys rakentuu syntien varaan, eivät asemastaan riippumatta voi saavuttaa Korkeinta Herraa, sillä harhaanjohtava energia on vienyt heidät eksyksiin. Kun hurskas kohtaa vaikeuksia, hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin turvautua Herran lootusjalkoihin. Herran lootusjalkojen jatkuva muisteleminen merkitsee valmistautumista toistuvasta syntymisestä ja kuolemisesta vapautumiseen. Me voimme siis toivottaa kaikki näennäiset onnettomuudet tervetulleiksi, sillä ne antavat meille mahdollisuuden Jumalan muistamiseen, mikä merkitsee vapautumista.

Generally, the distressed, the needy, the intelligent, and the inquisitive who have performed some pious activities worship or begin to worship the Lord. Others, who are thriving on misdeeds only, regardless of status, cannot approach the Supreme due to being misled by the illusory energy. Therefore, for a pious person, if there is some calamity there is no other alternative than to take shelter of the lotus feet of the Lord. Constantly remembering the lotus feet of the Lord means preparing for liberation from birth and death. Therefore, even though there are so-called calamities, they are welcome because they give us an opportunity to remember the Lord, which means liberation.

Herran lootusjalkoihin turvautunut ihminen vapautuu aineen kahleista yhtä vaivattomasti kuin vasikan sorkanpainallukset voidaan ylittää, sillä Herran lootusjalat ovat kaikkein soveliain vene tietämättömyyden meren ylittämiseen. Tällaisten elävien olentojen koti on Jumalan henkisessä valtakunnassa, eikä heillä ole mitään tekemistä aineellisessa maailmassa, jossa vaara uhkaa elävää olentoa joka askeleella.

One who has taken shelter of the lotus feet of the Lord, which are accepted as the most suitable boat for crossing the ocean of nescience, can achieve liberation as easily as one leaps over the holes made by the hooves of a calf. Such persons are meant to reside in the abode of the Lord, and they have nothing to do with a place where there is danger in every step.

Herra vahvistaa Bhagavad-gītāssa, että aineellinen maailma on vaarallinen paikka ja täynnä onnettomuuksia. Typerät ihmiset tekevät suunnitelmia sopeutuakseen näihin onnettomuuksiin, mutta he eivät tiedä, että tämän paikan luonteeseen kuuluu kurjuus. Heillä ei ole tietoa Herran valtakunnasta, joka on täynnä autuutta ja vailla jälkeäkään onnettomuuksista. Järkevän ihmisen velvollisuus onkin olla häiriintymättä maallisista onnettomuuksista, sillä niitä ilmenee joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa. Kaikenlaisista väistämättömistä onnettomuuksista kärsiessään ihmisen on ponnisteltava samalla kohti henkistä oivallusta, sillä se on ihmiselämän päämäärä. Onnettomuudet aineellisessa maailmassa eivät ulotu henkiseen sieluun; niinpä kaikki ongelmat ovat vain näennäisiä, harhaa. Ihminen saattaa nähdä unissaan, että tiikeri syö hänet ja hän saattaa valittaa tapahtunutta onnettomuutta, mutta itse asiassa ei ole olemassa tiikeriä eikä kärsimystäkään, kyseessä on vain uni. Samoin sanotaan, että kaikki elämän onnettomuudet ovat vain unta. Jos joku on kyllin onnekas päästäkseen Herran yhteyteen antaumuksellisen palvelun avulla, hänellä ei ole mitään menetettävää. Jumalan antaumuksellista palvelemista voidaan harjoittaa yhdeksällä tavalla, joista jokainen auttaa ehdollistunutta sielua kulkemaan askeleen kerrallaan eteenpäin tiellään kohti Jumalaa.

This material world is certified by the Lord in the Bhagavad-gītā as a dangerous place full of calamities. Less intelligent persons prepare plans to adjust to those calamities, without knowing that the nature of this place is to be full of calamities. They have no information of the abode of the Lord, which is full of bliss and without trace of calamity. The duty of the sane person, therefore, is to be undisturbed by worldly calamities, which are sure to happen in all circumstances. Suffering all sorts of unavoidable misfortunes, one should make progress in spiritual realization, because that is the mission of human life. The spirit soul is transcendental to all material calamities; therefore, the so-called calamities are called false. A man may see a tiger swallowing him in a dream, and he may cry for this calamity. Actually there is no tiger and there is no suffering; it is simply a case of dreams. In the same way, all calamities of life are said to be dreams. If someone is lucky enough to get in contact with the Lord by devotional service, it is all gain. Contact with the Lord by any one of the nine devotional services is always a forward step on the path going back to Godhead.

Tässä hyvin mielenkiintoisessa säkeessä sanotaan, että vipadaḥ – vaarat ja koettelemukset – ovat hyväksi, jos ne muistuttavat meitä Kṛṣṇasta.

In this very interesting verse, it is described that vipadaḥ – calamities or dangers – are very good if such dangers and calamities remind us of Kṛṣṇa.

tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam

(Bhāgavatam 10.14.8)

(Bhāgavatam 10.14.8)

Kuinka Herran palvoja suhtautuu vaaroihin? Vaarallisia tilanteita ei voi välttää, sillä aineellinen maailma on niitä täynnä. Typerykset jotka eivät ymmärrä tätä, yrittävät välttää vaarat. Näin he kamppailevat olemassaolostaan. Jokainen haluaa tulla onnelliseksi ja välttää vaaraa. Se on aineellisen maailman toimintaa. Kaikki pyrkivät lopulliseen onneen, atyantikaṁ sukham. Työssä käyvä mies ajattelee tekevänsä nyt paljon töitä ja säästävänsä rahaa, jotta sitten kun hän on vanha, hän voi nauttia joutilaasta elämästä. Jokaisella on tämä toive sisimmässään. Kukaan ei halua tehdä työtä; heti kun ihminen saa rahaa, hän haluaa jättää työnteon ja tulla onnelliseksi. Mutta se ei ole mahdollista. Niin ei voi tulla onnelliseksi.

How does a devotee receive dangers? There must be dangers because this material world is full of dangers. But foolish people who do not know this try to avoid the dangers. Thus they struggle for existence. Everyone is trying to become happy and avoid danger. This is our material business. Everyone is trying for ātyantikaṁ sukham, ultimate happiness. A working man thinks, “Let me work very hard now and put money in the bank, so that when I get old I shall enjoy life without working.” This is the inner intention of everyone. No one wants to work; as soon as one gets some money, he wants to retire from work and become happy. But that is not possible. One cannot become happy in that way.

Kuntīdevī puhuu tässä apunar bhava-darśanamasta. Etuliite a tarkoittaa ”ei” ja punar bhava tarkoittaa ”toistuvaa syntymistä ja kuolemista”. Todellinen vaara on syntymän ja kuoleman toistuminen ja se on saatava loppumaan.

Here Kuntīdevī speaks of apunar bhava-darśanam. The prefix a means “not,” and punar bhava means “repetition of birth and death.” The real danger is the repetition of birth and death. That must be stopped.

Aineellinen maailma on täynnä vaaroja (padaṁ padaṁ yad vipadām). Valtamerellä voidaan purjehtia vahvatekoisella aluksella, mutta sekään ei ole turvallinen, sillä valtamerellä voi koska tahansa olla vaarallista. Titanic oli turvallinen alus, mutta neitsytmatkallaan se upposi ja monet tärkeät ihmiset menettivät henkensä. Kohtaamme vaaroja, sillä olemme vaarallisessa tilanteessa. Aineellinen maailma itsessään on vaarallinen. Meidän tehtävämme on ylittää vaarojen meri mahdollisimman nopeasti. Olemme vaarassa merellä, olipa aluksemme kuinka vahva tahansa. Se on tosiasia. Emme saa antaa aaltojen häiritä, meidän on vain yritettävä päästä meren yli toiselle puolelle. Sen tulisi olla meidän tehtävämme.

The material world is full of dangers (padaṁ padaṁ yad vipadām). For example, if one is on the ocean one may have a very strong ship, but that ship can never be safe; because one is at sea, at any time there may be dangers. The Titanic was safe, but on its first voyage it sank, and many important men lost their lives. So danger there must be, because we are in a dangerous position. This material world itself is dangerous. Therefore, our business now should be to cross over this sea of danger as soon as possible. As long as we are at sea, we are in a dangerous position, however strong our ship may be. That’s a fact. But we should not be disturbed by the sea waves; instead, we should just try to cross over the sea and get to the other side. That should be our business.

Aineellisessa maailmassa on mahdotonta välttää onnettomuuksia, sillä tämä on onnettomuuksien paikka. Mutta onnettomuuksienkin keskellä meidän tehtävämme on kehittää Kṛṣṇa- tietoisuutta, jotta jätettyämme aineellisen ruumiimme voimme palata kotiin, takaisin Kṛṣṇan luokse.

As long as we are in this material world, there must be calamities because this is the place of calamity. But even with calamities our business should be to develop our Kṛṣṇa consciousness, so that after giving up this body we may go back home, back to Kṛṣṇa.

Kurukṣetran taistelukentällä Arjuna sanoi Kṛṣṇalle: ”Kaikki mitä sanoit on totta. Minä en ole tämä ruumis. Olen sielu, kuten ovat kaikki muutkin. Kun ruumis tuhoutuu, sielu jatkaa elämäänsä. Mutta kun näen, että poikani kuolevat tai isoisäni kuolee, ja minä olen tappaja, kuinka minua voi lohduttaa se tieto, etteivät he todella kuole vaan vaihtavat vain kehoaan? Olen tottunut ajattelemaan heitä rakkaudella suhteessa heidän ulkoiseen kehoonsa ja suru ja kärsimys on väistämätöntä.”

On the Battlefield of Kurukṣetra, Arjuna said to Kṛṣṇa, “Whatever You are saying is all right. I am not this body. I am a soul, and this is also true of everyone else. So when the body is annihilated, the soul will continue to exist. But when I see that my son is dying or my grandfather is dying and that I am killing, how can I be solaced simply by knowing that they are not dying, but that only their bodies are changing? I am accustomed to thinking of them with affection in terms of the body, and so there must be grief and suffering.”

Kṛṣṇa ei sanonut Arjunalle vastaan vaan Hän sanoi: ”Kyllä, se on totta. Koska elät ruumiiseen perustuvassa elämänkäsityksessä, kärsimystä ei voi välttää. Sinun on siedettävä se, siinä kaikki. Mitään muuta helpotusta ei ole.” Kuten Bhagavad- gītāssa (2.14) mainitaan, Herra Kṛṣṇa sanoi Arjunalle:

Kṛṣṇa did not deny what Arjuna said. “Yes,” He replied. “That’s a fact. Because you are in the bodily concept of life, there must be suffering. So you must tolerate it, that’s all. There is no other remedy.” As mentioned in Bhagavad-gītā (2.14), Lord Kṛṣṇa told Arjuna:

mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino ’nityās
tāṁs titikṣasva bhārata
mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino ’nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

”Oi Kuntīn poika, onnellisuuden ja onnettomuuden väliaikainen ilmaantuminen ja niiden katoaminen ajallaan ovat kuin talven ja kesän katoaminen. Ne syntyvät aistihavainnoista, oi Bhāratan jälkeläinen, ja ihmisen täytyy oppia kestämään ne häiriintymättä.”

“O son of Kuntī, the nonpermanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed.”

Amerikassa voi olla joskus hyvin kylmää, mikä tekee peseytymisen aamulla vähän vaikeaksi. Mutta jättävätkö bhaktat aamukylvyn sikseen? Ei. Vaikka on kylmä, heidän on kylvettävä säännöllisesti aamulla, kuten asiaan kuuluu. Velvollisuus on tehtävä, vaikka siihen liittyisi epämukavuuksia. Tätä kutsutaan tapasyaksi, itsekuriksi. Tapasya tarkoittaa sitä, että meidän on noudatettava Kṛṣṇa-tietoisuuden velvollisuuksia maailman vaaroista ja katastrofeista huolimatta. Tätä kutsutaan tapasyaksi eli hankaluuksien vapaaehtoiseksi hyväksymisessä.

In America it may sometimes be very chilly in the morning, and that may make taking one’s morning bath a little difficult. But does that mean that those who are devotees will stop taking their prescribed morning bath? No. Even if it is chilly, they must take this regular bath. The duty must be done, even if there is a little suffering involved. That is called tapasya, or austerity. Tapasya means that we must proceed with our business of Kṛṣṇa consciousness despite all the dangers and calamities of this world. This is called tapasya, or voluntary acceptance of the difficulties of life.

Joskus ankaria tapasyan valoja vannoneet sytyttävät ympärilleen tuliringin ja istuvat sen keskellä mietiskelemässä paahtavan auringon alla. Tai keskellä talvea he upottavat itsensä kaulaa myöten jääkylmään veteen ja meditoivat. Ankaraan tapasyaan kuuluvat tällaiset valat. Herra Caitanya ei kannusta meitä tähän. Hän määrää meille sen sijaan varsin hienon ohjelman noudatettavaksi: laula, tanssi ja syö prasādaa, Kṛṣṇalle tarjottua ruokaa. Epäröimme silti. Olemme niin langenneita, että emme pysty noudattamaan edes tällaista tapasyaa. Vaikka tämä tapasya on helppoa ja miellyttävää (susukhaṁ kartum avyayam), emme suostu siihen. Saatamme mieluummin vaikka virua kadulla. Jotkut ihmiset elävät mieluummin kadulla ja juovat ja harjoittavat sukupuolielämää. Minkä sille voi!

Sometimes those who have undertaken strict vows of tapasya will ignite a ring of fire all around themselves, and in the scorching heat of the sun in the hot summer they will sit down in the midst of that fire and meditate. Similarly, in the chilly cold of winter they will immerse themselves in water up to the neck and meditate. Such vows are prescribed in strict systems of tapasya. But Lord Caitanya Mahāprabhu does not give us such a prescription. Instead, He gives us a very nice program: chant, dance, and take prasāda, food offered first to Lord Kṛṣṇa. But still we are unwilling. We are so fallen that we cannot accept even this tapasya. Although this kind of tapasya is very easy to perform and very pleasant (su-sukhaṁ kartum avyayam), still we are not agreeable. We may even prefer to rot in the street. Some people prefer to drink and have sex and live in the street. So what can be done?

Kṛṣṇa-tietoisuus -liike tarjoaa ihmisille kaikki mahdollisuudet, jotta he voivat tulla ja laulaa, tanssia ja elää rauhassa. He voivat syödä kṛṣṇa-prasādaa ja olla onnellisia, mutta ihmiset eivät hyväksy. Se on huonoa onnea. Caitanya Mahāprabhu kuvaa tätä aikakautta sanoessaan: ”Olen niin huono-onninen, että Hare Kṛṣṇan laulaminen ei viehätä minua.” Herra Caitanya rukoilee:

The Kṛṣṇa consciousness movement is giving all facilities so that people may come here, chant, dance, live very peacefully, take kṛṣṇa-prasāda, and be happy, but people will not accept it. That is called misfortune. Caitanya Mahāprabhu, portraying the people of this age, therefore said, “I am so unfortunate that I have no attachment for chanting Hare Kṛṣṇa.” Lord Caitanya prayed:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ
nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

(Śikṣāṣṭaka 2)

(Śikṣāṣṭaka 2)

Herra Caitanya sanoo, että Kṛṣṇa, Jumalan Persoonallisuuden ylimaallinen pyhä nimi, on täynnä ylimaallisia mahteja. Kṛṣṇalla on loputtomat mahdit kuten Kṛṣṇan pyhällä nimelläkin. Kṛṣṇalla on tuhansia ja taas tuhansia nimiä, joista Kṛṣṇa on kaikkein tärkein, eikä Hänen nimiensä toistamisessa ole mitään tarkkoja sääntöjä. Mantralaulantaan ei ole säädetty mitään tiettyä aikaa. Koska tahansa voidaan toistaa pyhiä nimiä. Lisäksi Kṛṣṇan nimi on aivan identtinen Kṛṣṇan Itsensä kanssa. Pyhä nimi on Kṛṣṇa.

Kṛṣṇa, the transcendental holy name of God, has all potencies, Lord Caitanya said. Kṛṣṇa has unlimited potencies, and similarly in the holy name of Kṛṣṇa there are unlimited potencies. Kṛṣṇa has thousands and thousands of names, of which the name Kṛṣṇa is the chief, and there are no hard and fast rules for chanting. It is not that one must chant at a certain time. No. At any time one may chant. Furthermore, Kṛṣṇa’s name is identical with Kṛṣṇa Himself. Therefore the holy name of Kṛṣṇa is Kṛṣṇa.

Meidän ei pidä luulla, että Kṛṣṇa elää Goloka Vṛndāvanassa ja Hänen nimensä on Hänestä Itsestään erillinen. Nimi on aineellisessa maailmassa erillään siitä mitä se edustaa. Absoluuttisessa maailmassa sellaista eroa ei ole. Nimi on yhtä kuin Kṛṣṇa. Meillä on kieli ja jos käytämme sitä Hare Kṛṣṇan toistamiseen, olemme heti yhteydessä Itse Kṛṣṇaan, sillä nimi Kṛṣṇa on sama kuin Kṛṣṇan persoona. Saatamme luulla, että Kṛṣṇa on meistä valtavan kaukana, mutta Hän on meidän sisimmässämme. Hän on kaukana mutta samalla kaikkein lähimpänä. Vaikka uskoisimmekin, että Hän on meistä hyvin kaukana, Hänen nimensä on lähellä. Voimme lausua sanat ”Hare Kṛṣṇa” ja Kṛṣṇa on heti luonamme. Kṛṣṇa on näin helposti saavutettavissa, eikä tähän ole mitään tarkkoja sääntöjä. Voimme toistaa pyhää nimeä koska tahansa ja saada Kṛṣṇan heti. Millainen onkaan Kṛṣṇan armo!

We should not think that Kṛṣṇa is living in His abode, Goloka Vṛndāvana, and that His name is different from Him. In the material world, of course, in the material conception, a name is different from the fact it represents. But in the absolute world there are no such differences. The name is as potent as Kṛṣṇa is. We have a tongue, and if we use this tongue to chant Hare Kṛṣṇa, we shall immediately come directly in touch with Kṛṣṇa, because the name Kṛṣṇa and the person Kṛṣṇa are not different. We may think that Kṛṣṇa is far, far away, but in fact Kṛṣṇa is within us. He is far away, but at the same time He is the nearest. But even if we think that Kṛṣṇa is far, far away, His name is present. We can chant Hare Kṛṣṇa, and Kṛṣṇa will immediately become available. Kṛṣṇa is available in this easy way, for which there are no hard and fast rules. We can chant at any time and immediately get Kṛṣṇa. Just see the mercy of Kṛṣṇa!

Siksi Caitanya Mahāprabhu sanoo: etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ. ”Rakas Herrani, olet suonut minulle hyvät mahdollisuudet saadakseni yhteyden Sinuun, mutta olen huono-onninen eikä minulla ole kiintymystä näihin asioihin. Olen kiintynyt moneen muuhun asiaan, mutta minulla ei ole viehtymystä Hare Kṛṣṇan laulamiseen. Se on huonoa onneani.” Kṛṣṇa on jalomielinen ja tulee luoksemme nimensä värähtelynä, missä on kaikki Hänen mahtinsa, ja jos olemme yhteydessä tuohon nimeen, saamme kaikki sen suomat siunaukset. Siitäkään huolimatta me emme innostu toistamaan Hare Kṛṣṇa -mantraa. Se on meidän huonoa onneamme.

Therefore Caitanya Mahāprabhu says, etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ: “My dear Lord, You have given me such generous facilities by which to contact You, but I am so unfortunate that I have no attachment for these things. I have attachment for so many other things, but I have no attachment for chanting Hare Kṛṣṇa. This is my misfortune.” Kṛṣṇa is so magnanimous that He is present before us by the transcendental vibration of His name, which has all the potencies of Kṛṣṇa Himself, and if we remain in contact with that name we shall get all the benefits of Kṛṣṇa’s benedictions. But still we are not inclined to chant the Hare Kṛṣṇa mantra. This is our misfortune.

Vaarat, vastoinkäymiset tai katastrofit eivät koskaan häiritse bhaktaa. Hän on niistä jopa hyvillään. Koska hän on antautunut sielu, hän tietää, että niin vaarat kuin ilotkin ovat kumpikin absoluuttisen Kṛṣṇan erilaisia puolia. Śāstroissa sanotaan, että uskonto ja uskonnottomuus, jotka ovat toistensa täydellisiä vastakohtia, ovat Jumalan etu- ja selkäpuoli. Onko Jumalan etu- ja selkäpuolella kuitenkaan mitään eroa? Jumala on absoluuttinen ja siksi bhakta ei häiriinny vaaran tai rikkauksien keskellä, sillä hän ymmärtää niiden olevan Kṛṣṇa.

A devotee, however, is never disturbed by dangers, reverses, or calamities. Rather, he welcomes them. Because he is a surrendered soul, he knows that both dangers and festivals are but different demonstrations of Kṛṣṇa, who is absolute. In the śāstra, the Vedic literature, it is said that religion and irreligion, which are complete opposites, are merely the front portion and the back portion of God. But is there any difference between God’s front and God’s back? God is absolute, and therefore a devotee, either in opulence or in danger, is undisturbed, knowing that both of these are Kṛṣṇa.

Kun bhakta on vaarassa, hän ajattelee, että Kṛṣṇa on ilmestynyt hänen eteensä vaaran muodossa. Hahmossaan Nṛsiṁhadevana Herra oli vaarallinen demoni Hiraṇyakaśipulle, mutta sama Nṛsiṁhadeva oli antautuneen Prahlāda Mahārājan ylin ystävä. Jumala ei ole koskaan vaarallinen palvojalleen, eikä palvoja pelkää vaaroja, sillä hän luottaa siihen, että vaarat ovat vain yksi Jumalan piirteistä. Miksi pelkäisin, olen antautunut Hänelle, bhakta ajattelee.

When a devotee is in danger, he thinks, “Now Kṛṣṇa has appeared before me as danger.” In His form of Nṛsiṁhadeva, the Lord was dangerous to the demon Hiraṇyakaśipu, but the same Nṛsiṁhadeva was the supreme friend to the devoted Prahlāda Mahārāja. God is never dangerous to the devotee, and the devotee is never afraid of dangers, because he is confident that the danger is but another feature of God. “Why should I be afraid?” the devotee thinks. “I am surrendered to Him.”

Siksi Kuntīdevī sanoo: vipadaḥ santu. ”Tulkoot onnettomuudet.” Vipadaḥ santu tāḥ śaśvat. ”Tapahtukoot nuo onnettomuudet aina vain uudelleen.” Koska hän tietää kuinka muistaa Kṛṣṇa kaikissa tilanteissa, hän toivottaa vaaran tervetulleeksi. ”Rakas Herrani”, hän sanoo. ”Minä toivotan vaaran tervetulleeksi, sillä vaaran hetkellä minä muistan Sinut.” Prahlāda Mahārāja ajatteli aina Kṛṣṇaa, kun hänen isänsä pakotti hänet vaaroihin. Jos kohtaamme vaaran ja se antaa meille aiheen muistaa Kṛṣṇan, se on tervetullutta. ”Saan tämän tilaisuuden Kṛṣṇan muistamiseen.” Miksi se on hyvä? Se on hyväksi, koska Kṛṣṇan näkeminen tai Kṛṣṇan muistaminen tarkoittaa, että me edistymme henkisessä elämässä niin, ettei meidän enää tarvitse kohdata näitä vaaroja. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna (Bhagavad-gītā 4.9). Kṛṣṇa-tietoisuudessa edistyminen tarkoittaa, että jätettyään ruumiinsa bhaktan ei tarvitse enää syntyä uudelleen aineelliseen maailmaan (punar janma naiti). Se on toivottavaa.

Therefore Kuntīdevī says, vipadaḥ santu: “Let there be calamities.” Vipadaḥ santu tāḥ śaśvat: “Let all those calamities happen again and again.” Because she knows how to remember Kṛṣṇa at times of danger, she is welcoming danger. “My dear Lord,” she says, “I welcome dangers, because when dangers come I can remember You.” When Prahlāda Mahārāja’s father was putting him into dangerous predicaments, Prahlāda was always thinking of Kṛṣṇa. So if we are put into a dangerous position and that danger gives us an impetus to remember Kṛṣṇa, that is welcome: “Oh, I am getting this opportunity to remember Kṛṣṇa.” Why is this welcome? It is welcome because seeing Kṛṣṇa or remembering Kṛṣṇa means advancing in spiritual life so that we will not have to suffer any more of these dangers. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna (Bhagavad-gītā 4.9). If one becomes advanced in Kṛṣṇa consciousness, the result will be that after giving up the body (tyaktvā deham) one will not have to take birth again in this material world (punar janma naiti). This is to be desired.

Ajatellaanpa, että elämäni on hyvin miellyttävää juuri nyt. Aineellinen ruumiini on voimissaan, mutta kuolema tulee ja sen myötä uusi syntymä. Mitä hyötyä oli miellyttävästä tilastani, jos senhetkisen ruumiin jätettyäni joudun syntymään kissaksi tai koiraksi? Kuolema on varmaa ja kuoleman jälkeen on hyväksyttävä uusi ruumis. Me emme voi olla varmoja millaisen uuden ruumiin saamme, mutta saamme tietää sen śāstroista eli Veda-kirjallisuudesta. Śāstroissa sanotaan, että mielenlaatumme mukaan saamme tietyn ruumiin. Voin elää miellyttävää elämää, mutta jos mielenlaatu on kuin koiran, synnyn seuraavassa elämässä koiraksi. Mitä hyötyä siis on miellyttävästä elämästä? Voin elää miellyttävää elämää kaksikymmentä, kolmekymmentä vai viisikymmentä vuotta tai enintään sata vuotta. Mutta mitä hyötyä siitä on, jos mielenlaatuni ruumiini jättäessäni määrää minut syntymään kissaksi, koiraksi tai hiireksi? Ihmiset eivät ajattele tätä. Varsinkin nykyaikana he ajattelevat, että nyt kun he ovat hyvässä asemassa, heillä on tarpeeksi rahaa ja hieno talo, mukavuuksia ja tarpeeksi ruokaa, heidän on nautittava elämästään niin kauan kun he elävät. He eivät ajattele syntyvänsä uudelleen, kun ruumis kuolee. Tämä on nykyajan hedonistista filosofiaa, mutta se ei vastaa tosiasioita.

Suppose I am very comfortable at the present moment. My body may be comfortable, but there will be death, and then another birth. After giving up my present body, if I get the body of a cat or a dog, what is the meaning of my comfortable position? Death is sure, and after death one must surely accept another body. We may not know what kind of body we shall get, but we can know from the śāstra, the Vedic literature. The śāstra says that according to our particular mentality, we will get a particular kind of body. Although I may be in a comfortable position, if I keep myself in the mentality of a dog, I shall get my next life as a dog. Therefore, what is the value of this comfortable position? I may be in a comfortable position for twenty years, thirty years, fifty years, or at the utmost one hundred years. Yet if, when I give up this body, my mentality causes me to become a cat, a dog, or a mouse, what is the benefit of this comfortable position? But people do not consider this. They think, especially in the present age, “I am now in a comfortable position. I have enough money and a good estate. I have ample comforts and enough food. When this body is finished, I am not going to take birth again, so as long as I am living, let me enjoy life.” This is the modern philosophy of hedonism, but it does not correspond to the facts.

Kuntī sitävastoin on tietoinen syntymästä ja kuolemasta ja haluaa eroon siitä. Siitä ovat osoituksena sanat apunar bhava- śanam. Jos ihminen näkee aina Kṛṣṇan, hän on Kṛṣṇa-tietoinen, sillä Kṛṣṇa-tietoisuus tarkoittaa Kṛṣṇan jatkuvaa ajattelemista. Tietoisuuden tulee uppoutua ajattelemaan Kṛṣṇaa. Henkinen opettaja antaa oppilaille erilaista tehtävää Kṛṣṇa-tietoisuudessa. He voivat esimerkiksi henkisen opettajan ohjauksessa myydä Kṛṣṇa-tietoisina kirjoja. Jos oppilas ajattelee, että kirjojen myyntiin käytetty energia pitäisi käyttää korujen myymiseen, se ei ole kovin hyvä ajatus. Silloin oppilaista tulisi vain korumyyjiä. Meidän on oltava varuillamme, ettemme menetä tietoisuuttamme Kṛṣṇasta. Vaikka joutuisimme kokemaan vaaroja ja kärsimystä Kṛṣṇa-tietoisuudessamme, meidän on siedettävä se. Meidän tulee toivottaa vaarat tervetulleiksi ja rukoilla arvostavasti Kṛṣṇan apua.

Kuntī, however, is aware of birth and death, and she is anxious not to repeat this process. This is indicated by the words apunar bhava-darśanam. If one always sees Kṛṣṇa, one is in Kṛṣṇa consciousness, for Kṛṣṇa consciousness means always thinking of Kṛṣṇa. One’s consciousness should be absorbed in Kṛṣṇa thought. Therefore the spiritual master gives different varieties of engagements to devotees in Kṛṣṇa consciousness. For example, under the direction of the spiritual master the devotees may sell books in Kṛṣṇa consciousness. But if the devotees think that the energy invested in selling books should be diverted into selling jewelry, that is not a very good idea. Then they would become nothing more than jewelers. We should be very much careful not to be diverted from Kṛṣṇa consciousness. Even if there is danger or suffering in Kṛṣṇa consciousness, we should tolerate it. We should even welcome such danger, and we should pray in appreciation to Kṛṣṇa.

Miten meidän tulee rukoilla? Tat te ’nukampāṁ susamīkṣamānāḥ. ”Rakas Herra, Sinun suuresta armostasi olen joutunut vaaralliseen tilanteeseen.” Bhakta näkee tilanteen tällaisessa valossa. Hän ei pidä vaaraa vaarana. Hän ajattelee, että se on Kṛṣṇan armoa. Minkälaista armoa? Bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. ”Menneiden tekojeni vuoksi minun oli määrä kärsiä hyvin paljon. Sinä vähennät kärsimystäni ja annat siitä vain pienen määrän.” Toisin sanoen Kṛṣṇan armosta bhakta joutuu kokemaan vain hitusen rangaistustaan.

How should we pray? Tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇaḥ: “My dear Lord, it is Your great mercy that I have been put into this dangerous position.” That is the viewpoint of a devotee. He doesn’t regard danger as danger. Rather, he thinks, “It is Kṛṣṇa’s mercy.” What kind of mercy? Bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam: “Because of my past activities, I was meant to suffer very much. But You are mitigating that suffering and giving me only a little.” In other words, by the grace of Kṛṣṇa a devotee may receive only token punishment.

Oikeudessa joku tärkeä mies voidaan todeta syyllistyneen rikokseen ja tuomari määrää hänet korvaamaan satoja tuhansia dollareita, koska arvioi että syyllinen pystyy maksamaan. Tuomari saattaa sanoa miehelle, että riittää jos tämä maksaa vain sentinkin. Sekin on rangaistus, vaikkakin hyvin minimoitu. Vastaavasti meidän on kärsittävä menneistä teoistamme. Se on tosiasia, emmekä voi välttää sitä. Karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Brahma-saṁhitā 5.54). Kṛṣṇa-tietoisina antaumuksellista palvelua harjoittavien rangaistukset minimoidaan. Esimerkiksi jonkun kohtalona olisi saattanut olla tuleminen murhatuksi veitsellä. Sen sijaan hän saakin nyt vain pienen viillon sormeensa. Tällä tavalla antaumuksellisen palvelun harjoittajien karma minimoidaan. Herra Kṛṣṇa vakuuttaa palvojilleen: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi. ”Minä suojelen sinua menneiden tekojesi vaikutuksilta.” Jos bhaktan menneisyydessä on raskasta rikollisuutta, hän saattaa surmatuksi tulemisen sijasta saada vain pienen haavan sormeensa. Miksi bhaktan siis pitäisi pelätä mitään vaaroja?

In court an important man is sometimes found to be a culprit, and the judge may be able to fine him a hundred thousand dollars and know that the man can pay it. But he may tell the man, “You just give one cent.” That is also punishment, but it is greatly minimized. Similarly, we have to suffer for our past deeds. That is a fact, and we cannot avoid it. But karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Brahma-saṁhitā 5.54): the sufferings of those who engage in devotional service in Kṛṣṇa consciousness are minimized. For example, one may have been destined to be killed, but instead of being killed with a knife, he may instead get some little cut on his finger. In this way, for those who engage in devotional service, the reactions of past activities are minimized. Lord Kṛṣṇa assures His devotees, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: “I shall give you protection from the reactions of sinful life.” So even if a devotee has a history of very grievous criminal activities behind him, instead of being killed he may only get a little cut on his finger. Why then should a devotee fear danger?

Meidän on oltava riippuvaisia vain Kṛṣṇa-tietoisuudesta, sillä jos elämme tietoisina Kṛṣṇasta kaikissa olosuhteissa, emme palaa takaisin aineelliseen maailmaan (apunar bhava-darśanam). Jos aina vain ajattelemme Kṛṣṇaa, näemme Kṛṣṇan, luemme Kṛṣṇasta, työskentelemme Kṛṣṇalle ja jotenkin pysymme tietoisina Kṛṣṇasta, hyödymme siten, että säästymme syntymästä uudelleen aineelliseen maailmaan. Se on suuri hyöty. Mutta jos meistä tulee hieman mukavuudenhaluisia muiden, aineellisten tekojen seurauksesta ja unohdamme Kṛṣṇan ja meidän on synnyttävä uudelleen, mitä hyötyä siitä oli? Meidän on oltava hyvin varovaisia. Meidän on toimittava siten, että Kṛṣṇa-tietoisuutemme ei missään olosuhteissa häiriinny, vaikka joutuisimme kärsimäänkin. Tämä on Kuntīdevīn neuvo.

We should simply depend on Kṛṣṇa consciousness, because if we live Kṛṣṇa consciously under all circumstances, we shall not return to this material world (apunar bhava-darśanam). If we repeatedly think of Kṛṣṇa, see Kṛṣṇa, read of Kṛṣṇa, work for Kṛṣṇa, and somehow or other remain in Kṛṣṇa consciousness, we benefit in such a way that we shall be saved from taking birth again in the material world. That is true benefit. But if we become a little comfortable because of other, materialistic engagements and we forget Kṛṣṇa and have to take birth again, then what is our benefit? We should be very careful about this. We should act in such a way that our Kṛṣṇa consciousness can under no circumstances be disturbed, even if there is heavy suffering. That is the instruction of Kuntīdevī.

Edellisissä säkeissä on kuvattu, kuinka Pāṇḍavat joutuivat lukuisiin vaaroihin ennen voittoaan Kurukṣetran sodassa. Heille annettiin myrkkyä, heidät laitettiin asumaan tulenarkaan rakennukseen, joka sitten sytytettiin palamaan, ja joskus he joutuivat kohtaamaan ihmissyöjädemoneja. He menettivät kuningaskuntansa, vaimonsa ja asemansa ja joutuivat pakenemaan metsään. Mutta kaikissa näissä tilanteissa Kṛṣṇa oli heidän kanssaan. Kun Kauravat yrittivät riisua Draupadīn alastomaksi, Kṛṣṇa jatkoi Draupadīn saria ja säilytti hänen kunniansa. Kṛṣṇa oli aina heidän kanssaan.

Before winning the Battle of Kurukṣetra, all the Pāṇḍavas were put into many dangers, as already described in the previous verses. They were given poison, they were put into a house of lac that was later set afire, and sometimes they were even confronted with great man-eating demons. They lost their kingdom, they lost their wife, they lost their prestige, and they were exiled to the forest. But throughout all those dangers, Kṛṣṇa was there. When the Kauravas were trying to strip Draupadī naked, Kṛṣṇa was there supplying cloth to protect her honor. Kṛṣṇa was always there.

Kun Pāṇḍavat menivät tapaamaan kuolevaa Bhīṣmadevaa, tämä sanoi itkien: ”Nämä nuorukaiset ovat kaikki hyvin hurskaita. Mahārāja Yudhiṣṭhira, veljeksistä vanhin, on hurskastakin hurskaampi. Häntä kutsutaan Dharmarājaksi, uskonnon kuninkaaksi. Bhīma ja Arjuna ovat kummatkin bhaktoja ja he ovat sellaisia sotureita, että kumpikin heistä voi tappaa tuhansia vihollisia. Heidän vaimonsa Draupadī on itse onnenjumalatar ja on määrätty, että siellä missä hän on, ei ole pulaa ruoasta. He muodostavat ihanteellisen yhdistelmän ja lisäksi Kṛṣṇa on aina heidän kanssaan. Mutta silti he kärsivät.” Sitten hän alkoi itkeä. ”En tiedä mikä on Kṛṣṇan suunnitelma, kun tällaisetkin hurskaat bhaktat joutuvat kärsimään.”

Therefore, when the Pāṇḍavas went to see their grandfather, Bhīṣmadeva, on his deathbed, Bhīṣmadeva began to cry. “These boys, my grandsons, are all very pious,” he said. “Mahārāja Yudhiṣṭhira, the oldest of the brothers, is the most pious person. He is even called Dharmarāja, the king of religion. Bhīma and Arjuna are both devotees, and they are such powerful heroes that they can kill thousands of men. Their wife, Draupadī, is directly the goddess of fortune, and it has been enjoined that wherever she is, there will be no scarcity of food. Thus they all form a wonderful combination, and moreover, Lord Kṛṣṇa is always with them. But still they are suffering.” Thus he began to cry, saying, “I do not know what is Kṛṣṇa’s arrangement, because such pious devotees are also suffering.”

Siksi meidän ei pidä ajatella, että koska minusta on tullut bhakta, enää ei tule olemaan vaaroja tai kärsimystä. Prahlāda Mahārāja kärsi ankarasti ja niin kärsivät Pāṇḍavat ja Haridāsa Ṭhākura. Kärsimykset eivät saa häiritä meitä. Meillä on oltava vahva usko, varma vakaumus siitä, että Kṛṣṇa on paikalla ja suojelee meitä. Älkää yrittäkö turvautua mihinkään muuhun kuin Kṛṣṇaan. Ottakaa aina turvaa vain Kṛṣṇasta.

Therefore, we should not think, “Because I have become a devotee, there will be no danger or suffering.” Prahlāda Mahārāja suffered greatly, and so did other devotees like the Pāṇḍavas and Haridāsa Ṭhākura. But we should not be disturbed by such sufferings. We must have firm faith, firm conviction, knowing, “Kṛṣṇa is present, and He will give me protection.” Don’t try to take the benefit of any shelter other than Kṛṣṇa. Always take to Kṛṣṇa.

Bhagavad-gītāssa Kṛṣṇa sanoo: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. ”Rakas Arjuna, voit julistaa maailmalle, että Minun palvojani ei milloinkaan tuhoudu.” Nyt voimme kysyä, miksi Kṛṣṇa pyysi Arjunaa julistamaan tämän? Miksi Hän ei julistanut sitä Itse? Vastaus on se, että jos Kṛṣṇa olisi julistanut sen, se ei olisi aivan varmaa, sillä Kṛṣṇa rikkoo joskus lupauksensa. Kṛṣṇan palvojan antama lupaus sitävastoin pitää aina. Kṛṣṇa huolehtii siitä. ”Minun palvojani on antanut lupauksen. Minun on huolehdittava siitä, että hänen sanansa pitää.” Tämä on Kṛṣṇan asema, sillä Hän on kiintynyt palvojiinsa. Siksi Kṛṣṇa sanoi: ”Julista sinä lupaukseni. Jos Minä julistan, ihmiset eivät ehkä usko, mutta jos sinä sanot, he uskovat, sillä sinä olet Minun palvojani.” Vaikka Kṛṣṇa rikkoisikin oman lupauksensa, Hän haluaa, että Hänen palvojansa antamat lupaukset pitävät.

In Bhagavad-gītā Lord Kṛṣṇa says, kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: “My dear Arjuna, you may declare to the world that My devotee is never vanquished.” Now, one may ask, why did Kṛṣṇa advise Arjuna to declare this? Why did He not declare it Himself? The answer is that if Kṛṣṇa Himself made this declaration, it might be suspect, because Kṛṣṇa sometimes violates His own promise. But the promise of a devotee will never be violated. This is Kṛṣṇa’s concern. “Oh, My devotee has declared this. I must see that his word is kept.” This is Kṛṣṇa’s position because of His affection for His devotee. Therefore Lord Kṛṣṇa said, “You declare it. If I declare it, people may not believe it, but if you declare it they will believe you because you are a devotee.” Even though Kṛṣṇa may break His own promise, He wants to see that the promises of His devotees are fulfilled.

Meidän on siksi ryhdyttävä Kṛṣṇa-tietoisuuteen ja pysyttävä tietoisina Kṛṣṇasta kaikissa olosuhteissa, kaikkein vaarallisimmissakin tilanteissa. Meidän on luotettava Kṛṣṇan lootusjalkoihin ja silloin vaarat väistyvät.

Therefore, we must take to Kṛṣṇa consciousness and adhere to this consciousness under all circumstances, even in the most dangerous position. We must keep our faith in Kṛṣṇa’s lotus feet, and then there will be no danger.