Skip to main content

Üheteistkümnes värss

Текст одиннадцатый

Tekst

Текст

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti
кшасйоччаи праайа-васати
прейасӣбхйо ’пи рдх
куа чсй мунибхир абхитас
тдг эва вйадхйи
йат прешхаир апй алам асулабха
ки пунар бхакти-бхдж
тат премеда сакд апи сара
снтур вишкароти

Synonyms

Пословный перевод

kṛṣṇasya — Jumal Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — väga kõrgelt; praṇaya-vasatiḥ — armastuse objekt; preyasībhyaḥ — paljudest armastusväärsetest gopīdest; api — kindlasti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — järv; ca — samuti; asyāḥ — Tema; munibhiḥ — suurte tarkade poolt; abhitaḥ — igas suhtes; tādṛk eva — samamoodi; vyadhāyi — kirjeldatakse; yat — mida; preṣṭhaiḥ — kõige kõrgemate pühendunute poolt; api — isegi; alam — piisavalt; asulabham — raske saavutada; kim — mida; punaḥ — taas; bhakti-bhājām — neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega; tat — seda; prema — armastus Jumala vastu; idam — see; sakṛt — ühe korra; api — isegi; saraḥ — järv; snātuḥ — selle, kes on kastnud end; āviṣkaroti — tärkab.

кшасйа — Господа Шри Кришны; уччаи — очень возвышенный; праайа-васати — объект любви; прейасӣбхйа — из множества привлекательных гопи; апи — конечно же; рдх — Шримати Радхарани; куам — озеро; ча — также; асй — Ее; мунибхи — великими мудрецами; абхита — во всех отношениях; тдк эва — аналогичным образом; вйадхйи — описывается; йат — которая; прешхаи — великими преданными; апи — даже; алам — весьма; асулабхам — труднодостижимая; ким — что; пуна — еще более; бхакти-бхджм — тем, кто занимается преданным служением; тат — ту; према — любовь к Господу; идам — это; сакт — однажды; апи — даже; сара — озеро; снту — в том, кто совершил омовение; вишкароти — пробуждает.

Translation

Перевод

Paljudest Kṛṣṇa soosingu leidnud naudingutoojatest ning kõikidest Vrajabhūmi armastusväärsetest neidudest on Kṛṣṇa poolt enim armastatud ja Temale kõige kallim kahtlematult Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhārāṇī jumalik kuṇḍa, nii nagu seda kirjeldavad suured targad, on Kṛṣṇale aga samavõrd kallis kui Śrīmatī Rādhārāṇī Ise. Pole kahtlust, et isegi suured pühendunud suudavad vaid harvadel juhtudel jõuda Rādhā-kuṇḍani ning seega on tavaliste pühendunute jaoks selle sihi saavutamine veelgi raskem. Kui inimesele langeb osaks võimalus kasvõi ühe korra kasta end selle püha järve vette, tärkab temas täielikult puhas armastus Kṛṣṇa vastu.

Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех привлекательных девушек Враджабхуми, конечно же, наиболее дорога Кришне и наиболее любима Им Шримати Радхарани. По словам великих мудрецов, столь же дорога Ему и Ее божественная кунда. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достигают даже великие преданные; еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кришне.

Purport

Комментарий

Miks omab Rādhā-kuṇḍa väga ülevaid omadusi? Selle järve ülevuse põhjuseks on tõsiasi, et see kuulub Śrīmatī Rādhārāṇīle, kes on Śrī Kṛṣṇale kallim kui keegi teine. Kõikidest gopīdest armastab Kṛṣṇa kõige rohkem just Teda ja nagu kirjutavad suured targad, on Tema järv, Śrī Rādhā-kuṇḍa, Kṛṣṇale sama kallis kui Rādhā Ise. Kṛṣṇa armastus Rādhā-kuṇḍa ja Śrīmatī Rādhārāṇī vastu ei erine teineteisest mitte milleski. Isegi väljapaistvad isiksused, kes on end täielikult hõivanud pühendunud teenimisega, jõuavad väga harva Rādhā-kuṇḍani, rääkimata tavalistest pühendunutest, kes tegelevad vaid vaidhī bhakti praktikaga.

Почему Радха-кунда столь возвышенна? Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шримати Радхарани, дороже которой для Шри Кришны никого нет. Он любит Ее больше, чем всех других гопи. Великие мудрецы утверждают, что Ее озеро, Шри Радха-кунда, так же дорого Кришне, как Сама Радха. Действительно, между любовью Кришны к Радха-кунде и к Шримати Радхарани нет никакой разницы. Берегов Радха-кунды крайне редко достигают даже великие личности, которые целиком посвятили себя преданному служению, не говоря уже об обыкновенных преданных, практикующих всего лишь вайдхи-бхакти.

Öeldakse, et kui pühendunule avaneb võimalus kasvõi ühe korra kasta end Rādhā-kuṇḍasse, areneb temas otsekohe välja puhas armastus Kṛṣṇa vastu, mis on väga lähedane armastusele, mida kogevad Kṛṣṇa suhtes gopīd. Śrīla Rūpa Gosvāmī selgitab, et isegi juhul, kui inimesel ei ole võimalust elada pidevalt Rādhā-kuṇḍa kallastel, peaks ta ennast kastma sellesse järve nii mitu korda kui võimalik. See on üks tähtsaimaid punkte pühendunud teenimise praktikas. Kommenteerides antud värssi, kirjutas Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, et Śrī Rādhā-kuṇḍa on äärmiselt hinnatud paik neile, kes soovivad lähendada oma pühendunud teenimist Śrīmatī Rādhārāṇī sõbrannade (sakhīde) ja lähedaste teenijannade (mañjarīde) tasandile. Elusolendid, kelles põleb ind pöörduda tagasi Jumala transtsendentaalsesse kuningriiki, Goloka Vṛndāvanale, omandades vaimsed kehad (siddha-dehad), peaksid elama Rādhā-kuṇḍa kallastel, leides varjupaiga Śrī Rādhā lähedaste teenijannade juures ja rakendades end nende juhenduste kohaselt Śrī Rādhā pidevasse teenimisse. See on kõige ülevam meetod neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega Śrī Caitanya Mahāprabhu kaitse all. Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura kirjutas sedasama värssi käsitledes, et isegi sellistel suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada ja Sanaka ei ole võimalust Rādhā-kuṇḍa äärde tulla ning end sellesse kasta. Mida rääkida siis tavalistest pühendunutest! Kui kellelegi langeb osaks tohutu õnn tulla Rādhā-kuṇḍa äärde ja kasta end sellesse kasvõi korra, võib ta seeläbi endas välja arendada samasuguse transtsendentaalse armastuse Kṛṣṇa vastu, mida kogevad gopīd. Siinkohal antakse ühtlasi soovitus asuda elama Rādhā-kuṇḍa kallastele ja süveneda Jumala armastuslikku teenimisse. Pühendunul on vaja regulaarselt kasta end Rādhā-kuṇḍasse ja öelda lahti kõikidest materiaalsetest arusaamadest, leides varjupaiga Śrī Rādhā ja Teda abistavate gopīde juures. Kui inimene järgib sellist praktikat kogu elu, siis pöördub ta pärast kehast lahkumist tagasi Jumala juurde, et teenida Śrī Rādhāt samamoodi, nagu ta sellest mõtiskles Rādhā-kuṇḍa kallastel elades. Me võime seega teha järelduse, et elada Rādhā-kuṇḍa kallastel ja kasta end iga päev selle vette, on pühendunud teenimise kõrgeim täiuslikkus. Sellist positsiooni on väga raske saavutada isegi suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa hiilgusel pole seetõttu piire. Teenides Rādhā-kuṇḍat, avaneb inimesele võimalus saada Śrīmatī Rādhārāṇī abiliseks gopīde igavese juhendamise all.

В этом стихе говорится, что преданный, хотя бы раз искупавшись в Радха-кунде, мгновенно проникается к Кришне такой же чистой любовью, какую питают к Нему гопи. Тому, кто не может постоянно жить на берегах Радха-кунды, Шрила Рупа Госвами советует по крайней мере совершить в ней как можно больше омовений. Это один из наиболее важных аспектов преданного служения. Шрила Бхактивинода Тхакур в связи с этим пишет, что Шри Радха-кунда является наилучшим местом для тех, кто хочет совершенствоваться в преданном служении, следуя по стопам подруг (сакхи) и приближенных служанок (манджари) Шримати Радхарани. Живым существам, стремящимся вернуться домой, на Голоку Вриндавану, в трансцендентное царство Бога, с помощью метода обретения своего духовного тела (сиддха-дехи), следует поселиться на берегах Радха-кунды и, приняв покровительство приближенных служанок Шри Радхи, все время служить Ей под их руководством. Это самый возвышенный метод для тех, кто занимается преданным служением под покровительством Шри Чайтаньи Махапрабху. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что даже такие великие мудрецы и преданные, как Нарада и Санака, не имеют возможности прийти к Радха-кунде и искупаться в ней. Что же тогда говорить о простых преданных? Если человеку выпадает великая удача побывать на берегах Радха-кунды и хотя бы раз искупаться в ней, он проникается к Кришне такой же трансцендентной любовью, какую к Нему испытывали гопи. Также дается совет поселиться на берегу Радха-кунды и полностью погрузиться в любовное служение Господу. Нужно каждый день совершать омовение в этом озере и отбросить все свои материальные представления, найдя прибежище у Шри Радхи и Ее помощниц-гопи. Если человек занимается этим в течение всей жизни, то, покинув тело, он возвращается к Богу, чтобы служить Шри Радхе так, как он представлял себе это, живя на берегах Радха-кунды. Итак, высшее совершенство преданного служения заключается в том, чтобы жить на берегах Радха-кунды и каждый день совершать в ней омовение. Этого совершенства трудно достичь даже таким великим мудрецам и преданным, как Нарада. Вот почему слава Шри Радха-кунды не знает границ. Тот, кто служит Радха-кунде, может удостоиться чести помогать Шримати Радхарани под вечным руководством гопи.