Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Tekst

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synoniemen

mayā — Minu poolt; tatam — läbitud; idam — see; sarvam — kõik; jagat — kosmilise avaldumine; avyakta-mūrtinā — mitteavaldunud kujuga; mat- sthāni — Minus; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; na — ei; ca — samuti; aham — Mina; teṣu — nendes; avasthitaḥ — asetsev.

mayā — door Mij; tatam — doordrongen; idam — dit; sarvam — alles; jagat — kosmische manifestatie; avyakta-mūrtinā — door de ongemanifesteerde vorm; mat-sthāni — in Mij; sarva-bhūtāni — alle levende wezens; na — niet; ca — ook; aham — Ik; teṣu — in hen; avasthitaḥ — bevind me.

Translation

Vertaling

Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.

In Mijn ongemanifesteerde vorm doordring Ik dit hele universum. Alle wezens bevinden zich in Mij, maar Ik ben niet in hen.

Purport

Betekenisverklaring

Jumala Kõrgeimat Isiksust pole võimalik tajuda läbi jämedakoeliste materiaalsete meelte. Pühakirjades („Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234) öeldakse:

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan niet worden waargenomen met de grofstoffelijke zintuigen. In de Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234 wordt gezegd:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Jumal Śrī Kṛṣṇa nime, kuulsust, mänge jne pole võimalik mõista materiaalsete meelte abil. Kṛṣṇa avaldab End ainult neile, kes praktiseerivad autoriteetse juhendamise all puhast pühendunud teenimist. „Brahma- saṁhitās" (5.38) öeldakse: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. See tähendab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust, Govindat näeb alati endas ja endast väljaspool see, kes on arendanud välja transtsendentaalse armastuse Tema vastu. Teistele inimestele pole Ta nähtav. Selles värsis öeldakse, et ehkki Jumal on kõikeläbiv ning kõikjal kohalolev, pole Teda materiaalsete meelte abil võimalik tajuda. Sellele viitab sõna avyakta-mūrtinā. Kuigi me ei suuda Teda näha, asub kõik tegelikult Temas. Me arutasime seitsmendas peatükis, et kogu see materiaalne kosmiline avaldumine on vaid Jumala kahe erineva energia, kõrgema ehk vaimse ning madalama ehk materiaalse energia kombinatsioon. Täpselt samamoodi nagu päikesevalgus levib üle kogu universumi, levib Jumala energia üle kogu loome ning kõik asub selles energias.

De naam, gedaante, roem, het vermaak enz. van Heer Kṛṣṇa kunnen niet begrepen worden met behulp van de materiële zintuigen. Hij wordt alleen geopenbaard aan iemand die onder de juiste begeleiding zuivere devotionele dienst verricht. In de Brahma-saṁhitā (5.38) staat: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — men kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda, altijd binnen en buiten zichzelf zien als men een transcendentale liefdevolle houding tegenover Hem ontwikkelt. Voor de gewone mensen is Hij dus onzichtbaar.

In dit vers wordt gezegd dat, hoewel Hij alomtegenwoordig is, men zich Hem niet met behulp van de materiële zintuigen kan voorstellen. Dit wordt hier aangeduid met het woord ‘avyakta-mūrtinā’. Maar hoewel we Hem niet kunnen zien, rust alles in Hem. Zoals we al in het zevende hoofdstuk besproken hebben, is de hele materiële kosmos enkel een combinatie van Zijn twee verschillende energieën, namelijk de hogere, spirituele energie en de lagere, materiële energie. Net zoals de zonneschijn over het hele universum is verspreid, zo is de energie van de Heer over de hele schepping verspreid en rust alles in die energie.

Sellest ei tohiks aga järeldada, et kuna Ta on laotunud üle kogu loome, on Ta kaotanud oma isiksusliku eksistentsi. Ümber lükkamaks sellist väidet ütleb Jumal: „Ma olen kõikjal ning kõik on Minus, aga ometigi olen Ma kõigest lahus seisev." Näiteks kuningas võib juhtida valitsust, mis on vaid kuninga energia avaldumine. Valitsuse erinevad ametkonnad pole midagi muud kui kuninga energiad ning iga valitsuse ametkond sõltub kuninga võimust. Keegi aga ei oota sellepärast, et kuningas viibiks isiklikult igas valitsuse alajaotuses. See on vaid lihtsustatud näide. Samamoodi toetub kõik, mida me näeme ja kõik, mis eksisteerib nii materiaalses kui ka vaimses maailmas, Jumala Kõrgeima Isiksuse energiale. Maailma loovad Tema erinevad kõikeläbivad energiad ning nagu öeldud „Bhagavad-gītās" – viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam – Jumal viibib kõikjal Oma isiklike esindajate, erinevate kõikeläbivate energiate abil.

Toch moet men uit het feit dat Hij overal verspreid is niet concluderen dat Hij Zijn persoonlijk bestaan verloren heeft. Om een dergelijk argument te weerleggen, zegt de Heer: ‘Ik ben overal en alles is in Mij, maar niettemin hou Ik Mij afzijdig.’ Een koning staat bijvoorbeeld aan het hoofd van een regering, die niet meer is dan een uiting van zijn energie; de verschillende ministeries zijn niets anders dan de energieën van de koning en ieder ministerie berust op de macht van de koning. Toch kan niemand verwachten dat de koning persoonlijk aanwezig is in ieder afzonderlijk ministerie. Dit is een globaal voorbeeld, maar op een soortgelijke manier rusten alle verschijnselen die we zien en alles wat bestaat, zowel in de materiële als in de spirituele wereld, op de energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De schepping vindt plaats door de verspreiding vanZijn verschillende energieën, en zoals in de Bhagavad-gītā wordt gezegd:viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — Hij is overal aanwezig door Zijn persoonlijke expansie, de Superziel, en door de verspreiding van Zijn verschillende energieën.