Skip to main content

TEXT 4

제4절

Tekst

원문

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
마야 따땀 이담 사르밤 mayā tatam idaṁ sarvaṁ
자갇 아뱍따-무르띠나 jagad avyakta-mūrtinā
맛-스타니 사르바-부따니 mat-sthāni sarva-bhūtāni
나 짜함 떼쉬바바스티따하 na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

동의어

mayā — Minu poolt; tatam — läbitud; idam — see; sarvam — kõik; jagat — kosmilise avaldumine; avyakta-mūrtinā — mitteavaldunud kujuga; mat- sthāni — Minus; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; na — ei; ca — samuti; aham — Mina; teṣu — nendes; avasthitaḥ — asetsev.

마야: 나에 의해서, 따땀: 편재하는, 이담: 이것, 사르밤: 모든, 자갓: 우주적 발현, 아뱍따-무르띠나: 비발현의 형상으로, 맛-스타니: 나에게, 사르바-부따니: 모든 생명체, 나: 아니다, 짜: 또한, 아함: 나는, 떼슈: 그들 안에, 아바스티따하: 위치한.

Translation

번역

Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.

나의 발현하지 않는 형상 안에, 나에 의해서 이 전체 우주가 존재하느니라. 모든 존재는 내 안에 있지만 나는 그들 안에 없다.

Purport

주석

Jumala Kõrgeimat Isiksust pole võimalik tajuda läbi jämedakoeliste materiaalsete meelte. Pühakirjades („Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234) öeldakse:

최고인격신은 둔한 물질적 감각을 통해 인지될 수 없다. 다음과 같은 말이 있다.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
아따 스리 끄리쉬나 나마디 ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
바벧 그라햠 인드리야이히 na bhaved grāhyam indriyaiḥ
세본무케 지흐바다우 sevonmukhe hi jihvādau
스바얌 에바 스푸라땨다하 svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

『박띠 라삼리따 신두 1.2.234』

Jumal Śrī Kṛṣṇa nime, kuulsust, mänge jne pole võimalik mõista materiaalsete meelte abil. Kṛṣṇa avaldab End ainult neile, kes praktiseerivad autoriteetse juhendamise all puhast pühendunud teenimist. „Brahma- saṁhitās" (5.38) öeldakse: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. See tähendab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust, Govindat näeb alati endas ja endast väljaspool see, kes on arendanud välja transtsendentaalse armastuse Tema vastu. Teistele inimestele pole Ta nähtav. Selles värsis öeldakse, et ehkki Jumal on kõikeläbiv ning kõikjal kohalolev, pole Teda materiaalsete meelte abil võimalik tajuda. Sellele viitab sõna avyakta-mūrtinā. Kuigi me ei suuda Teda näha, asub kõik tegelikult Temas. Me arutasime seitsmendas peatükis, et kogu see materiaalne kosmiline avaldumine on vaid Jumala kahe erineva energia, kõrgema ehk vaimse ning madalama ehk materiaalse energia kombinatsioon. Täpselt samamoodi nagu päikesevalgus levib üle kogu universumi, levib Jumala energia üle kogu loome ning kõik asub selles energias.

주 스리 끄리쉬나의 이름, 명성, 유희 등은 물질적 감각으로 이해될 수 없다. 올바른 지도를 받으며 순수한 봉헌에 종사하는 자에게만 그 모습이 보인다. 브라흐마 삼히따(5.38)에서 이르기를, “쁘레만자낫츄리따 박띠 빌로짜네나 산따 사다이바 흐리다예슈 빌로까얀띠(premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti),” 즉 끄리쉬나를 향한 초월적 사랑의 태도를 지니게 되면 자기 안에서, 그리고 밖에서 우리는 항상 최고인격신, 고빈다를 볼 수 있다. 따라서 보통 사람들에게 끄리쉬나는 보이지 않는다. 여기에서 말하기를, 끄리쉬나는 모든 곳에 두루 퍼져 존재하시지만, 물질적 감각으로는 인식될 수 없다. 여기에 쓰인 아뱍따-무르띠나(avyakta-mūrtinā)라는 말은 바로 이것을 의미한다. 그러나 실제로 우리가 끄리쉬나를 볼 수 없더라도 모든 것은 그에 의존하고 있다. 제7장에서 우리가 논의한 바와 같이, 전 우주의 물질적 발현은 오직 끄리쉬나의 서로 다른 두 에너지, 상위의 영적 에너지와 하위의 물질적 에너지의 결합일 뿐이다. 햇빛이 전 우주에 퍼지는 것처럼 주의 에너지도 모든 창조에 퍼져있고, 모든 것은 바로 그 에너지에 의존하고 있다.

Sellest ei tohiks aga järeldada, et kuna Ta on laotunud üle kogu loome, on Ta kaotanud oma isiksusliku eksistentsi. Ümber lükkamaks sellist väidet ütleb Jumal: „Ma olen kõikjal ning kõik on Minus, aga ometigi olen Ma kõigest lahus seisev." Näiteks kuningas võib juhtida valitsust, mis on vaid kuninga energia avaldumine. Valitsuse erinevad ametkonnad pole midagi muud kui kuninga energiad ning iga valitsuse ametkond sõltub kuninga võimust. Keegi aga ei oota sellepärast, et kuningas viibiks isiklikult igas valitsuse alajaotuses. See on vaid lihtsustatud näide. Samamoodi toetub kõik, mida me näeme ja kõik, mis eksisteerib nii materiaalses kui ka vaimses maailmas, Jumala Kõrgeima Isiksuse energiale. Maailma loovad Tema erinevad kõikeläbivad energiad ning nagu öeldud „Bhagavad-gītās" – viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam – Jumal viibib kõikjal Oma isiklike esindajate, erinevate kõikeläbivate energiate abil.

그러나 끄리쉬나께서 모든 곳에 퍼져 존재하시므로 당신이 인성을 갖고 계시지 않다고 결론지어서는 안 된다. 이러한 주장을 반박하고자 주께서 말씀하신다. “나는 모든 곳에 있고 모든 것은 내 안에 있지만 여전히 나는 그것에서 떨어져 있다.” 예를 들면 왕은 바로 자기 힘의 발현인 정부를 이끌고, 여러 장관은 왕이 지닌 힘일 뿐이다. 그리고 각 부서는 그 왕의 힘에 의존한다. 그렇다고 왕이 모든 부서에 사적으로 다니리라 기대할 수는 없다. 이것은 간단한 예이다. 이처럼 물질계에서나 영적 세계에서나 우리가 보는 모든 발현과 존재하는 모든 것은 최고인격신의 에너지에 의존하고 있다. 창조는 끄리쉬나께서 지니신 여러 에너지의 확산으로 생기며, 바가바드 기따에서 말하는 것처럼 “비쉬따비아함 이담 끄릿스남(viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam)”, 즉 주는 당신의 개인적 대표, 당신의 여러 에너지를 확산함으로써 모든 곳에 존재하신다.