Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Text

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synonyms

mayā — Minu poolt; tatam — läbitud; idam — see; sarvam — kõik; jagat — kosmilise avaldumine; avyakta-mūrtinā — mitteavaldunud kujuga; mat- sthāni — Minus; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; na — ei; ca — samuti; aham — Mina; teṣu — nendes; avasthitaḥ — asetsev.

mayā — by Me; tatam — pervaded; idam — this; sarvam — all; jagat — cosmic manifestation; avyakta-mūrtinā — by the unmanifested form; mat-sthāni — in Me; sarva-bhūtāni — all living entities; na — not; ca — also; aham — I; teṣu — in them; avasthitaḥ — situated.

Translation

Translation

Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.

By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them.

Purport

Purport

Jumala Kõrgeimat Isiksust pole võimalik tajuda läbi jämedakoeliste materiaalsete meelte. Pühakirjades („Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234) öeldakse:

The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said,

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Jumal Śrī Kṛṣṇa nime, kuulsust, mänge jne pole võimalik mõista materiaalsete meelte abil. Kṛṣṇa avaldab End ainult neile, kes praktiseerivad autoriteetse juhendamise all puhast pühendunud teenimist. „Brahma- saṁhitās" (5.38) öeldakse: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. See tähendab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust, Govindat näeb alati endas ja endast väljaspool see, kes on arendanud välja transtsendentaalse armastuse Tema vastu. Teistele inimestele pole Ta nähtav. Selles värsis öeldakse, et ehkki Jumal on kõikeläbiv ning kõikjal kohalolev, pole Teda materiaalsete meelte abil võimalik tajuda. Sellele viitab sõna avyakta-mūrtinā. Kuigi me ei suuda Teda näha, asub kõik tegelikult Temas. Me arutasime seitsmendas peatükis, et kogu see materiaalne kosmiline avaldumine on vaid Jumala kahe erineva energia, kõrgema ehk vaimse ning madalama ehk materiaalse energia kombinatsioon. Täpselt samamoodi nagu päikesevalgus levib üle kogu universumi, levib Jumala energia üle kogu loome ning kõik asub selles energias.

Lord Śrī Kṛṣṇa’s name, fame, pastimes, etc., cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is He revealed. In the Brahma-saṁhitā (5.38) it is stated, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: one can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards Him. Thus for people in general He is not visible. Here it is said that although He is all-pervading, everywhere present, He is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta-mūrtinā. But actually, although we cannot see Him, everything is resting in Him. As we have discussed in the Seventh Chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of His two different energies – the superior, spiritual energy and the inferior, material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy.

Sellest ei tohiks aga järeldada, et kuna Ta on laotunud üle kogu loome, on Ta kaotanud oma isiksusliku eksistentsi. Ümber lükkamaks sellist väidet ütleb Jumal: „Ma olen kõikjal ning kõik on Minus, aga ometigi olen Ma kõigest lahus seisev." Näiteks kuningas võib juhtida valitsust, mis on vaid kuninga energia avaldumine. Valitsuse erinevad ametkonnad pole midagi muud kui kuninga energiad ning iga valitsuse ametkond sõltub kuninga võimust. Keegi aga ei oota sellepärast, et kuningas viibiks isiklikult igas valitsuse alajaotuses. See on vaid lihtsustatud näide. Samamoodi toetub kõik, mida me näeme ja kõik, mis eksisteerib nii materiaalses kui ka vaimses maailmas, Jumala Kõrgeima Isiksuse energiale. Maailma loovad Tema erinevad kõikeläbivad energiad ning nagu öeldud „Bhagavad-gītās" – viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam – Jumal viibib kõikjal Oma isiklike esindajate, erinevate kõikeläbivate energiate abil.

Yet one should not conclude that because He is spread all over He has lost His personal existence. To refute such an argument the Lord says, “I am everywhere, and everything is in Me, but still I am aloof.” For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king’s energy; the different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king’s power. But still one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of His different energies, and, as stated in the Bhagavad-gītā, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: He is everywhere present by His personal representation, the diffusion of His different energies.