Skip to main content

TEXT 24

ТЕКСТ 24

Tekst

Текст

avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ
manyante mām abuddhayaḥ
paraṁ bhāvam ajānanto
mamāvyayam anuttamam
авйакта вйактим панна
манйанте мм абуддхайа
пара бхвам аджнанто
мамвйайам ануттамам

Synonyms

Пословный перевод

avyaktam — mitteavaldunud; vyaktim — isiksust; āpannam — saavutatud; manyante — mõtlevad; mām — Mind; abuddhayaḥ — vähem arukad inimesed; param — kõrgeimat; bhāvam — eksistentsi; ajānantaḥ — teadmata; mama — Minu; avyayam — hävimatut; anuttamam — parimat.

авйактам — непроявленная; вйактим — личность; паннам — достигшая; манйанте — считают; мм — Меня; абуддхайа — люди, лишенные разума; парам — трансцендентное; бхвам — бытие; аджнанта — не знающие; мама — Мое; авйайам — нетленное; ануттамам — непревзойденное.

Translation

Перевод

Vähese arukusega inimesed, kes ei tunne Mind täiuslikult, arvavad, et Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, olin enne impersonaalne ning olen nüüd omandanud selle isiksusliku kuju. Oma teadmiste vähesuse tõttu ei tunne nad Minu kõrgemat loodust, mis on hävimatu ja kõrgeim.

Люди, лишенные разума и не знающие Меня таким, какой Я есть, считают, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что Я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной.

Purport

Комментарий

Pooljumalate kummardajaid nimetatakse selles värsis vähese arukusega inimesteks ning sama öeldakse ka impersonalistide kohta. Jumal Kṛṣṇa räägib siin Arjunaga isiklikul kujul, kuid siiski väidavad impersonalistid oma teadmatuse tõttu, et Kõigekõrgemal Jumalal pole kuju. Yāmunācārya, Rāmānujācārya õpilasjärgnevusahelasse kuuluv Jumala suur pühendunu, on sellel teemal kirja pannud väga kohase värsi. Ta ütleb:

До этого говорилось, что поклонники полубогов не отличаются разумом, а здесь то же самое сказано об имперсоналистах. Господь Кришна в Своем личностном образе стоит перед Арджуной и разговаривает с ним, но, несмотря на это, невежественные имперсоналисты заявляют, что Верховный Господь в Своей высшей ипостаси не обладает формой. Ямуначарья, великий преданный Господа, принадлежащий кпарампаре Рамануджачарьи, написал в связи с этим замечательный стих:

tvāṁ śīla-rūpa-caritaiḥ parama-prakṛṣṭaiḥ
sattvena sāttvikatayā prabalaiś ca śāstraiḥ
prakhyāta-daiva-paramārtha-vidāṁ mataiś ca
naivāsura-prakṛtayaḥ prabhavanti boddhum
тв ӣла-рӯпа-чаритаи парама-пракшаи
саттвена сттвикатай прабалаи ча страи
пракхйта-даива-парамртха-вид матаи ча
наивсура-практайа прабхаванти боддхум

„Mu kallis Jumal, sellised pühendunud nagu Vyāsadeva ja Nārada tunnevad Sind kui Jumala Isiksust. Erinevate vedalike pühakirjade mõistmise läbi võib inimene õppida tundma Sinu omadusi, kuju ja tegevusi ning seeläbi aru saada, et Sina oled Jumala Kõrgeim Isiksus. Kuid need, kes viibivad kire ja teadmatuse guṇade mõju all (deemonid ja mittepühendunud), ei suuda Sind mõista. Nad ei ole lihtsalt võimelised Sind mõistma. Ükskõik kui oskuslikud mittepühendunud „Vedānta", „Upaniṣadide" ning teiste vedalike pühakirjade arutamises ka oleks, ei suuda nad mõista Jumala Isiksust." („Stotra-ratna" 12)

«О Господь, преданные, такие как Вьясадева и Нарада, знают, что Ты Верховная Личность Бога. Узнать о Твоих качествах, образе и деяниях и таким образом понять, что Ты Верховная Личность Бога, можно, изучая ведические писания. Но непреданные демоны, что подвластны гунам страсти и невежества, не способны постичь Тебя. Они недостойны этого. Сколь бы искусны ни были они в обсуждении „Веданты“, Упанишад и других ведических писаний, им никогда не познать Верховную Личность Бога» (Стотра-ратна, 12).

„Brahma-saṁhitās" öeldakse, et Jumala Isiksust pole võimalik mõista üksnes vedānta uurimise läbi. Jumala Isiksust on võimalik mõista üksnes Kõigekõrgema Jumala armu läbi. Seepärast öeldakse käesolevas värsis selgelt, et vähese arukusega inimesed on mitte ainult pooljumalate kummardajad, vaid ka mittepühendunud, kes spekuleerivad vedānta filosoofia üle, kuid kelles pole vähimatki jälge tõelisest Kṛṣṇa teadvusest ning kes ei suuda mõista Jumala isiksuslikku olemust. Inimestele, kes arvavad, et Absoluutne Tõde on impersonaalne, antakse käesolevas värsis nimetus abuddhayaḥ, mis tähendab „need, kes ei tea Absoluutse Tõe lõplikku olemust". „Śrīmad- Bhāgavatamis" öeldakse, et Kõrgeima teadvustamine algab impersonaalse Brahmani teadvustamisest ning jätkub iga elusolendi südames asetseva Paramātmā teadvustamisega, kuid Absoluutse Tõe lõplik teadvustamine tähendab Jumala Isiksuse teadvustamist. Tänapäeva impersonalistid on oma eelkäijatest veelgi väiksema arukusega, sest nad ei järgi isegi oma suurt eelkäijat Śāṅkarācāryat, kes rõhutas, et Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus. Impersonalistid, kes seega ei tea Kõrgeimat Tõde, arvavad, et Kṛṣṇa oli lihtsalt Devakī ja Vasudeva poeg või prints või väga võimas elusolend. Ka selline eksiarvamus mõistetakse „Bhagavad-gītās" (9.11) hukka: avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. „Ainult rumalad peavad Mind tavaliseks inimeseks."

В «Брахма-самхите» сказано, что Бога, Верховную Личность, нельзя постичь, просто изучая Веды. Это возможно только по Его милости. Поэтому в данном стихе из «Бхагавад-гиты» говорится, что к числу не слишком умных людей относятся не только поклонники полубогов, но также ученые-непреданные, изучающие «Веданту» и рассуждающие на темы ведических писаний. Поскольку у них нет ни капли истинного сознания Кришны, они не способны постичь личностную природу Бога. Те, кто считает Абсолютную Истину безличной, названы здесь абуддхайа(лишенными разума), потому что они ничего не знают о высшем аспекте Абсолютной Истины. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что постижение Всевышнего начинается с постижения безличного Брахмана, следующая ступень — постижение Сверхдуши, пребывающей в сердце, и затем — постижение Личности Бога, высшего аспекта Абсолютной Истины.

Нынешние имперсоналисты ничуть не умнее тех, о которых говорит Кришна: они игнорируют слова даже своего великого предшественника Шанкарачарьи, который сказал, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Не имея верного представления о Высшей Истине, имперсоналисты считают Кришну обыкновенным царевичем, сыном Деваки и Васудевы или могущественным человеком, героем своего времени. Такая точка зрения тоже осуждается в «Бхагавад-гите» (9.11):аваджнанти м мӯх мнушӣ танум ритам — «Только глупцы могут считать Меня обыкновенным человеком».

On fakt, et keegi ei suuda mõista Kṛṣṇat ilma pühendunud teenimiseta ning Kṛṣṇa teadvuse arendamiseta. „Bhāgavatamis" (10.14.29) kinnitatakse seda:

Суть в том, что Кришну нельзя постичь, не занимаясь преданным служением Ему и не развив в себе сознания Кришны. «Бхагаватам» (10.14.29) подтверждает это:

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan
атхпи те дева падмбуджа-двайа-
прасда-ленугхӣта эва хи
джнти таттва бхагаван махимно
на чнйа эко ’пи чира вичинван

„Mu Jumal, kui inimesele saab osaks kasvõi tilgake Sinu lootosjalgade armust, siis võib ta mõista Sinu isiksuslikkuse ülevust. Kuid need, kes püüavad mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust spekulatsioonide abil, ei suuda Sind tundma õppida, ehkki nad võivad tegeleda „Vedade" uurimisega aastaid." Keegi ei suuda mõista Kõrgeimat Jumala Isiksust, Kṛṣṇat, või Tema kuju, omadusi või nime lihtsalt spekulatsioonide või vedaliku kirjanduse arutamise läbi. Jumala Kõrgeimat Isiksust tuleb mõista Tema pühendunud teenimise läbi. Ainult siis, kui inimene on täielikult süvenenud Kṛṣṇa teadvuse praktiseerimisse, mis algab mahā-mantra – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – kordamisega, võib ta jõuda Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmiseni. Mittepühendunutest impersonalistid arvavad, et Kṛṣṇa keha oli loodud materiaalse looduse poolt ning et Tema tegevused, keha ja kõik muu on māyā. Selliseid impersonaliste nimetatakse māyāvādīdeks. Nad ei tea, mis on lõplik tõde.

«О мой Господь, познать Твое истинное величие может тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды». Чтобы постичь Верховную Личность Бога, Кришну, Его образ, качества и имя, недостаточно заниматься умозрительным философствованием или изучать Веды. Для этого необходимо служить Господу с любовью и преданностью. Познать Верховную Личность Бога может лишь тот, кто целиком поглощен деятельностью в сознании Кришны, которая начинается с повторения маха-мантры: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Непреданные-имперсоналисты считают, что тело Кришны состоит из материальных элементов, и Его деяния, облик и все, что с Ним связано, также являются порождением майи. Таких имперсоналистов называют майявади. Им неизвестна высшая истина.

Käesoleva peatüki kahekümnendas värsis öeldakse selgelt: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ. „Need, kes on pimestatud ihadest, alistuvad erinevatele pooljumalatele." On teada, et lisaks Jumala Kõrgeimale Isiksusele eksisteerivad ka pooljumalad, kes elavad oma erinevatel planeetidel ning ka Jumalal endal on Oma planeet. Kahekümne kolmandas värsis öeldakse: devān deva-yajo yānti mad-bhaktā yānti mām api. „Pooljumalate kummardajad lähevad erinevate pooljumalate planeetidele ning Jumal Kṛṣṇa pühendunud lähevad Kṛṣṇaloka planeedile." Ehkki „Bhagavad-gītās" sellest kõigest selgelt räägitakse, kinnitavad arutud impersonalistid ikkagi, et Jumal on tegelikult kehatu ning et Tema avaldumisvormid on vaid väljamõeldis. Kas „Gītāt" uurides leiame me, et pooljumalad ja nende elupaigad on impersonaalsed? On täiesti ilmne, et ei pooljumalad ega Jumala Kõrgeim Isiksus Kṛṣṇa ei ole impersonaalsed. Nad on kõik isiksused: Jumal Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ning Tal on Oma planeet, samuti on pooljumalatel oma planeedid.

В двадцатом стихе этой главы ясно сказано: кмаис таис таир хта-джн прападйанте ’нйа-деват — «Люди, ослепленные вожделением, вручают себя полубогам». Известно, что, помимо Верховной Личности Бога, существуют многочисленные полубоги, повелевающие разными планетами вселенной. У Господа тоже есть Своя планета. В двадцать третьем стихе Кришна говорит: девн дева-йаджо йнти мад-бхакт йнти мм апи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты этих полубогов, а преданные Господа Кришны попадают на планету Кришналока. Но, несмотря на эти недвусмысленные утверждения, глупые имперсоналисты продолжают считать Господа бесформенным, а все формы воображаемыми, иллюзорными. Но разве можно, изучая «Бхагавад-гиту», прийти к выводу, что полубоги являются безличными, а их обители — бесформенными? Для нас совершенно ясно, что ни полубоги, ни Кришна, Верховная Личность Бога, не являются безличными. Все они личности: Господь Кришна — это Верховная Личность Бога, и у Него есть Своя планета, а у полубогов — свои.

Monistide väide, et lõplik tõde on tegelikult kehatu ning et kõik selle avaldumisvormid on väljamõeldised, ei pea seega paika. Käesolevas värsis öeldakse selgelt, et need pole väljamõeldised. „Bhagavad-gītāst" saame me teada, et nii pooljumalate kui ka Kõigekõrgema Jumala avaldumisvormid eksisteerivad üheaegselt ning et Jumal Kṛṣṇa on sac-cid-ānanda, igavesed õndsust täis teadmised. Ka „Vedad" kinnitavad, et Kõrgeim Absoluutne Tõde on ānanda-mayo 'bhyāsāt ehk Oma olemuselt täis õndsust ja naudinguid ning et Jumal on piiritute heade omaduste varamu. „Gītās" ütleb Jumal, et ehkki Ta on aja (sündimatu), ilmutab Ta End. Need on faktid, mida me peaksime „Bhagavad-gītāst" mõistma. Me ei saa aru, kuidas võiks Jumala Kõrgeim Isiksus olla impersonaalne. Impersonalistidest monistide teooria, et Jumala isiksuslik avaldumine on väljamõeldis, on vale, vähemalt seni, kuni me lähtume sellest, mida öeldakse „Gītās". Siin kinnitatakse selgelt, et Kõrgeim Absoluutne Tõde, Jumal Kṛṣṇa, on isiksuslik ning omab keha.

Итак, представления монистов о том, что высшая истина лишена формы и что любая форма является порождением иллюзии, весьма далеки от реальности. Из этих стихов очевидно, что форма отнюдь не иллюзорна. Из «Бхагавад-гиты» мы узнаём, что формы полубогов и форма Верховного Господа существуют одновременно и что тело Господа Кришны — сач-чид-ананда, вечно, исполнено знания и блаженства. Ведические писания свидетельствуют о том, что Высшая Абсолютная Истина исполнена знания и блаженства — виджанам нанда брахма (Брихат-араньяка-упанишад, 3.9.28) — и обладает бесчисленными благими качествами: ананта-калйна- гутмако ’сау (Вишну-пурана, 6.5.84). А в другом стихе «Гиты» Господь говорит, что, хотя Он аджа (нерожденный), Он тем не менее рождается, появляется на свет. Вот истины, которые мы должны усвоить, изучая «Бхагавад-гиту». Читая «Гиту», невозможно прийти к выводу, что Верховный Господь не является личностью. Согласно «Бхагавад-гите», философия монизма, которой следуют имперсоналисты, ложна. Не может быть никаких сомнений в том, что Высшая Абсолютная Истина, Господь Кришна, обладает формой и является личностью.