Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Tekst

Текст

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
джанма карма ча ме дівйам
евам̇ йо ветті таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наіті ма̄м еті со ’рджуна

Synonyms

Послівний переклад

janma — sünd; karma — töö; ca — samuti; me — Minu; divyam — transtsendentaalset; evam — sel moel; yaḥ — igaüks, kes; vetti — teab; tattvataḥ — tegelikult; tyaktvā — jättes kõrvale; deham — seda keha; punaḥ — taas; janma — sünd; na — mitte kunagi; eti — saavutab; mām — Mind; eti — saavutab; saḥ — tema; arjuna — oo, Arjuna.

джанма—народження; карма—робота; ча—також; ме—Мої; дівйам—трансцендентний; евам—так; йах̣—кожен; ветті—знає; таттватах̣—насправді; тйактва̄—залишаючи осторонь; дехам— тіло; пунах̣ — знову; джанма — народження; на — ніколи; еті—набуває; ма̄м—Мене; еті—досягає; сах̣—він; арджуна—о Арджуно.

Translation

Переклад

See, kes mõistab Minu ilmumise ja tegude transtsendentaalset loodust, ei pea oma praegusest kehast lahkudes enam sündima siia materiaalsesse maailma, sest tema, oo, Arjuna, jõuab Minu igavesse elupaika.

Той, хто розуміє трансцендентну природу Моєї появи і Моїх діянь, не народжується знову в матеріальному світі, але, покидаючи тіло, входить в Мою вічну обитель, о Арджуно.

Purport

Коментар

Jumala laskumist Oma transtsendentaalsest elupaigast siia maailma kirjeldati juba kuuendas värsis. See, kes suudab mõista tõde Jumala Isiksuse ilmumisest, on juba saavutanud materiaalsetest köidikutest vabanemise ning seetõttu läheb ta oma praegusest materiaalsest kehast lahkudes kohe tagasi Jumala kuningriiki. Materiaalsetest köidikutest vabanemise saavutamine pole elusolendile sugugi kerge. Impersonalistid ja joogid jõuavad vabanemiseni läbi suurte jõupingutuste mitmete sündide järel. Ning ka siis on nende saavutatud vabanemine – liitumine Jumala impersonaalse brahmajyotiga – vaid osaline ja nad võivad ikkagi langeda tagasi materiaalsesse maailma. Kuid pühendunu, lihtsalt mõistes Jumala keha ja tegude transtsendentaalset loodust, jõuab oma praegusest kehast lahkudes Jumala kuningriiki ega riski sel juhul langemisega tagasi materiaalsesse maailma. „Brahma-saṁhitās" (5.33) öeldakse, et Jumalal on suur hulk erinevaid kehastusi ja inkarnatsioone: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Ehkki Jumalal on suur hulk transtsendentaalseid kehastusi, on nad kõik ikkagi seesama Jumala Kõrgeim Isiksus. Inimene peab olema veendunud selles tõsiasjas, ehkki ilmalike teadlaste ja empiiriliste filosoofide jaoks on see käsitlematu. „Vedades" öeldakse („Puruṣa-bodhinī Upaniṣad"):

Прихід Господа на Землю з Його трансцендентної обителі вже було описано в шостому вірші. Той, хто може осягнути тайну появи Бога-Особи, вже є звільненим від матеріальних пут, тобто він повертається в Господнє царство одразу ж по тому, як покидає це матеріальне тіло. Але не так вже й легко дається живій істоті таке звільнення. Імперсоналісти та йоґи досягають звільнення, лише пройшовши крізь численні народження й безліч труднощів. І навіть тоді звільнення, яке вони досягають — злиття з безособистісним брахмаджйоті Господа — лише часткове, й існує небезпека повернутись у матеріальний світ. Відданий же, просто завдяки тому, що він усвідомлює трансцендентну природу тіла й діянь Господа, досягає Його обителі по «смерті» тіла і вже не зазнає ризику повернення знову в матеріальний світ. У Брахма- сам̇гіті (5.33) сказано, що Господь втілюється в численних формах: адваітам ачйутам ана̄дім ананта-рӯпам. Хоча існує багато різноманітних трансцендентних форм Господа, всі вони є той же самий Верховний Бог-Особа. Людина повинна усвідомити ці речі й переконатись у них, хоча це й понад розуміння світських учених та філософів-емпіриків. У Ведах (Пуруша-бодгінı̄ Упанішада) стверджується:

eko devo nitya-līlānurakto
bhakta-vyāpī hṛdy antar-ātmā
еко дево нітйа-лı̄ла̄нуракто
бгакта-вйа̄пı̄ хр̣дй антар-а̄тма̄

„Üks ja ainus Jumala Kõrgeim Isiksus suhtleb mitmes erinevas transtsendentaalses kehas pidevalt Oma tõeliste pühendunutega." Seda vedalikku väidet kinnitab Jumal isiklikult käesolevas „Gītā" värsis. See, kes aktsepteerib „Vedade" ja Jumala Kõrgeima Isiksuse autoriteedile toetudes seda tõde ning kes ei raiska aega filosoofilistele spekulatsioonidele, saavutab kõrgeima, täiusliku vabanemise tasandi. Lihtsalt tunnistades seda tõde, toetudes usule, jõuab inimene kahtlemata vabanemiseni. Seda kinnitab ka vedalik ütlus tat tvam asi. Igaüks, kes mõistab, et Jumal Kṛṣṇa on Kõigekõrgem, või kes ütleb Jumalale: „Sina oled seesama Kõigekõrgem Brahman, Jumala Isiksus," saavutab kindlasti otsekohe vabanemise ning järelikult pole mingit kahtlust, et ta pääseb Jumala transtsendentaalsesse suhtluskonda. Teisisõnu öeldes, saavutab selline Jumala ustav pühendunu täiuslikkuse. Seda kinnitatakse vedakirjanduses järgmiselt:

«Єдиний Верховний Бог-Особа вічно перебуває в численних трансцендентних формах і має різноманітні стусунки із Своїми істинними відданими». В цьому вірші Ґı̄ти Господь особисто підтверджує ведичний погляд. Той, хто приймає цю істину, покладаючись на авторитет Вед і Верховного Бога-Особи, хто не гає часу на філософські спекуляції, той досягає вищого досконалого ступеня звільнення. Просто прийнявши цю істину на віру, людина, поза сумнівом, досягає звільнення. Ведичний вислів тат твам асі, далебі, дуже доречний тут. Якщо хтось усвідомлює, що Господь Кр̣шн̣а є Всевишній, тобто той, хто звертається до Господа зі словами: «Ти є той самий Верховний Брахман, Бог-Особа», — він, безумовно, одразу ж досягає звільнення, і йому, в результаті, ґарантовано трансцендентні стосунки з Господом. Іншими словами, такий сповнений віри відданий Господа досягає досконалості, і це підтверджується у вірші Вед:

tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya
там ева відітва̄ті мр̣тйум еті
на̄нйах̣ пантга̄ відйате ’йана̄йа

„Täiuslikule sünnist ja surmast vabanemise tasandile võib jõuda lihtsalt Jumalat, Jumala Kõrgeimat Isiksust teadvustades. Selle täiuslikkuse saavutamiseks ei ole teist teed." („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8) See, et teist teed ei ole, tähendab, et igaüks, kes ei tunnista Jumal Kṛṣṇat Jumala Kõrgeima Isiksusena, viibib kahtlemata teadmatuse guṇa mõju all ning järelikult ei ole tal võimalik saavutada ka lunastust, piltlikult väljendudes, meepurki väljastpoolt lakkudes, s.t. „Bhagavad-gītāt" ilmalikest teadmistest lähtuvalt tõlgendades. Sellised empiirilised filosoofid võivad omandada materiaalses maailmas küll väga tähtsaid positsioone, kuid see ei tähenda veel, et nad oleksid väärt vabanemist. Sellistel ennast täis ilmalikel õpetlastel jääb vaid loota Jumala pühendunu põhjendamatule armulikkusele. Seega peaks inimene tugevas usus ja teadmistele tuginedes arendama endas Kṛṣṇa teadvust, mille läbi on võimalik jõuda täiuslikkuseni.

«Досконалої стадії звільнення від народження та смерті можна досягти, просто пізнавши Господа, Верховного Бога-Особу, й іншого шляху до такої досконалості немає» (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 3.8). Відсутність будь-якої альтернативи означає, що кожний, хто не усвідомив Господа Кр̣шн̣у як Верховного Бога-Особу, поза сумнівами, перебуває під впливом ґун̣и невігластва, і, відповідно, не досягне звільнення, трактуючи Бгаґавад-ґı̄ту згідно із світським розумінням, або, так би мовити, ззовні облизуючи банку з медом. Такі емпіричні філософи можуть мати великий вплив у матеріальному світі, але це ще не означає, що вони обов’язково досягнуть звільнення. Таким сповненим пихи світським вченим залишається лише чекати на безпідставну ласку відданого Господа. Отже, людина повинна розвивати свідомість Кр̣шн̣и з вірою й розумінням й таким чином досягти досконалості.