Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Tekst

Tekst

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Synonyms

Synoniemen

janma — sünd; karma — töö; ca — samuti; me — Minu; divyam — transtsendentaalset; evam — sel moel; yaḥ — igaüks, kes; vetti — teab; tattvataḥ — tegelikult; tyaktvā — jättes kõrvale; deham — seda keha; punaḥ — taas; janma — sünd; na — mitte kunagi; eti — saavutab; mām — Mind; eti — saavutab; saḥ — tema; arjuna — oo, Arjuna.

janma — geboorte; karma — activiteit; ca — ook; me — van Mij; divyam — transcendentale; evam — op deze manier; yaḥ — iemand die; vetti — weet; tattvataḥ — werkelijk; tyaktvā — terzijde latend; deham — dit lichaam; punaḥ — opnieuw; janma — geboorte; na — nooit; eti — bereikt; mām — naar Mij; eti — bereikt; saḥ — hij; arjuna — o Arjuna.

Translation

Vertaling

See, kes mõistab Minu ilmumise ja tegude transtsendentaalset loodust, ei pea oma praegusest kehast lahkudes enam sündima siia materiaalsesse maailma, sest tema, oo, Arjuna, jõuab Minu igavesse elupaika.

Wie de transcendentale aard van Mijn verschijnen en activiteiten kent, wordt na het verlaten van zijn lichaam niet opnieuw geboren in de materiële wereld, maar bereikt Mijn eeuwige woning, o Arjuna.

Purport

Betekenisverklaring

Jumala laskumist Oma transtsendentaalsest elupaigast siia maailma kirjeldati juba kuuendas värsis. See, kes suudab mõista tõde Jumala Isiksuse ilmumisest, on juba saavutanud materiaalsetest köidikutest vabanemise ning seetõttu läheb ta oma praegusest materiaalsest kehast lahkudes kohe tagasi Jumala kuningriiki. Materiaalsetest köidikutest vabanemise saavutamine pole elusolendile sugugi kerge. Impersonalistid ja joogid jõuavad vabanemiseni läbi suurte jõupingutuste mitmete sündide järel. Ning ka siis on nende saavutatud vabanemine – liitumine Jumala impersonaalse brahmajyotiga – vaid osaline ja nad võivad ikkagi langeda tagasi materiaalsesse maailma. Kuid pühendunu, lihtsalt mõistes Jumala keha ja tegude transtsendentaalset loodust, jõuab oma praegusest kehast lahkudes Jumala kuningriiki ega riski sel juhul langemisega tagasi materiaalsesse maailma. „Brahma-saṁhitās" (5.33) öeldakse, et Jumalal on suur hulk erinevaid kehastusi ja inkarnatsioone: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Ehkki Jumalal on suur hulk transtsendentaalseid kehastusi, on nad kõik ikkagi seesama Jumala Kõrgeim Isiksus. Inimene peab olema veendunud selles tõsiasjas, ehkki ilmalike teadlaste ja empiiriliste filosoofide jaoks on see käsitlematu. „Vedades" öeldakse („Puruṣa-bodhinī Upaniṣad"):

Het neerdalen van de Heer vanuit Zijn transcendentale woning werd al in het zesde vers uitgelegd. Wie de waarheid van het verschijnen van de Persoonlijkheid Gods kan begrijpen, is al bevrijd van materiële gebondenheid en keert daarom onmiddellijk terug naar het koninkrijk van God, zodra hij zijn huidige materiële lichaam verlaat. Zo’n bevrijding van het levend wezen van materiële gebondenheid is helemaal geen eenvoudige zaak. De impersonalisten en yogī’s bereiken alleen na heel veel moeite en vele, vele levens bevrijding. Maar zelfs dan is de bevrijding die ze bereiken — opgaan in de onpersoonlijke brahmajyoti van de Heer — maar gedeeltelijk en bestaat het gevaar op terugkeer naar de materiële wereld. De toegewijde daarentegen bereikt, nadat hij dit lichaam heeft opgegeven, de woning van de Heer eenvoudig omdat hij de transcendentale aard van het lichaam en de activiteiten van de Heer kent; zo loopt hij niet het risico terug te moeten keren naar de materiële wereld.

In de Brahma-saṁhitā (5.33) wordt gezegd dat de Heer vele, vele gedaanten en incarnaties heeft: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Hoewel er vele transcendentale gedaanten van de Heer zijn, zijn ze allemaal īīn en dezelfde Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men moet dit feit goed begrijpen en ervan overtuigd zijn, ook al is het voor wereldse geleerden en empirische filosofen ondoorgrondelijk. Zo wordt in de Veda’s (Puruṣa-bodhinī Upaniṣad) het volgende gezegd:

eko devo nitya-līlānurakto
bhakta-vyāpī hṛdy antar-ātmā
eko devo nitya-līlānurakto
bhakta-vyāpī hṛdy antar-ātmā

„Üks ja ainus Jumala Kõrgeim Isiksus suhtleb mitmes erinevas transtsendentaalses kehas pidevalt Oma tõeliste pühendunutega." Seda vedalikku väidet kinnitab Jumal isiklikult käesolevas „Gītā" värsis. See, kes aktsepteerib „Vedade" ja Jumala Kõrgeima Isiksuse autoriteedile toetudes seda tõde ning kes ei raiska aega filosoofilistele spekulatsioonidele, saavutab kõrgeima, täiusliku vabanemise tasandi. Lihtsalt tunnistades seda tõde, toetudes usule, jõuab inimene kahtlemata vabanemiseni. Seda kinnitab ka vedalik ütlus tat tvam asi. Igaüks, kes mõistab, et Jumal Kṛṣṇa on Kõigekõrgem, või kes ütleb Jumalale: „Sina oled seesama Kõigekõrgem Brahman, Jumala Isiksus," saavutab kindlasti otsekohe vabanemise ning järelikult pole mingit kahtlust, et ta pääseb Jumala transtsendentaalsesse suhtluskonda. Teisisõnu öeldes, saavutab selline Jumala ustav pühendunu täiuslikkuse. Seda kinnitatakse vedakirjanduses järgmiselt:

‘Die ene Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft vele, vele transcendentale gedaanten waarmee Hij eeuwige relaties met Zijn zuivere toegewijden aangaat.’

Deze Vedische uitspraak wordt in dit vers van de Gītā persoonlijk door de Heer bevestigd. Wie deze waarheid aanvaardt, vertrouwend op het gezag van de Veda’s en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en zijn tijd niet verspilt met filosofische speculaties, bereikt het hoogste, volmaakte niveau van bevrijding. Door eenvoudig deze waarheid in goed vertrouwen te aanvaarden, zal iemand ongetwijfeld bevrijding bereiken.

De Vedische uitspraak tat tvam asi is eigenlijk hier van toepassing. Iedereen die begrijpt dat Heer Kṛṣṇa de Allerhoogste is of die tegen de Heer zegt: ‘U bent dat Allerhoogste Brahman, de Persoonlijkheid Gods,’ is beslist meteen bevrijd en daardoor is zijn toegang tot het transcendentale gezelschap van de Heer gegarandeerd. Met andere woorden, zo’n toegewijde die vol vertrouwen is, bereikt de perfectie; dit wordt bevestigd door de volgende Vedische uitspraak:

tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya
tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya

„Täiuslikule sünnist ja surmast vabanemise tasandile võib jõuda lihtsalt Jumalat, Jumala Kõrgeimat Isiksust teadvustades. Selle täiuslikkuse saavutamiseks ei ole teist teed." („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8) See, et teist teed ei ole, tähendab, et igaüks, kes ei tunnista Jumal Kṛṣṇat Jumala Kõrgeima Isiksusena, viibib kahtlemata teadmatuse guṇa mõju all ning järelikult ei ole tal võimalik saavutada ka lunastust, piltlikult väljendudes, meepurki väljastpoolt lakkudes, s.t. „Bhagavad-gītāt" ilmalikest teadmistest lähtuvalt tõlgendades. Sellised empiirilised filosoofid võivad omandada materiaalses maailmas küll väga tähtsaid positsioone, kuid see ei tähenda veel, et nad oleksid väärt vabanemist. Sellistel ennast täis ilmalikel õpetlastel jääb vaid loota Jumala pühendunu põhjendamatule armulikkusele. Seega peaks inimene tugevas usus ja teadmistele tuginedes arendama endas Kṛṣṇa teadvust, mille läbi on võimalik jõuda täiuslikkuseni.

‘Men kan het volmaakte niveau van de bevrijding van geboorte en dood bereiken, eenvoudig door de Heer, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, te kennen; er bestaat geen andere manier om deze volmaaktheid te bereiken.’ (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.8)

Dat er geen alternatief bestaat, betekent dat iemand die niet begrijpt dat Kṛṣṇa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, zeker in de hoedanigheid onwetendheid verkeert en dus geen verlossing zal bereiken door zogezegd aan de buitenkant van een honingpot te likken, dat wil zeggen: door de Bhagavad-gītā te interpreteren met behulp van wereldse geleerdheid. Zulke empirische filosofen mogen dan in de materiële wereld een zeer belangrijke rol spelen, maar ze komen niet noodzakelijkerwijs in aanmerking voor bevrijding. Dergelijke opgeblazen wereldse geleerden zullen op de grondeloze genade van een toegewijde van de Heer moeten wachten. Men moet het Kṛṣṇa-bewustzijn daarom met geloof en kennis cultiveren en op die manier volmaaktheid bereiken.