Skip to main content

TEXTS 42-43

ТЕКСТЫ 42-43

Tekst

Текст

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
йа̄м има̄м̇ пушпита̄м̇ ва̄чам̇
правадантй авипаш́читах̣
веда-ва̄да-рата̄х̣ па̄ртха
на̄нйад астӣти ва̄динах̣
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
ка̄ма̄тма̄нах̣ сварга-пара̄
джанма-карма-пхала-прада̄м
крийа̄-виш́еша-бахула̄м̇
бхогаиш́варйа-гатим̇ прати

Synonyms

Пословный перевод

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

йа̄м има̄м — ту, которую; пушпита̄м — цветистую; ва̄чам — речь; праваданти — говорят; авипаш́читах̣ — люди со скудным запасом знаний; веда-ва̄да-рата̄х̣ — мнимые последователи Вед; па̄ртха — о сын Притхи; на — не; анйат — другого; асти — существует; ити — так; ва̄динах̣ — поборники; ка̄ма-а̄тма̄нах̣ — желающие чувственных удовольствий; сварга-пара̄х̣ — стремящиеся к райским планетам; джанма-карма-пхала-прада̄м — рождение в хорошей семье и другие плоды кармы; крийа̄-виш́еша — пышные церемонии; бахула̄м — различные; бхога — чувственного наслаждения; аиш́варйа — и богатства; гатим — путь; прати — на.

Translation

Перевод

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого.

Purport

Комментарий

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

Большинство людей не слишком разумны и по невежеству прельщаются кармической деятельностью, предписанной в разделе Вед, который называется карма-канда. Предел их мечтаний — вкушать чувственные удовольствия, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где текут реки хмельного напитка, где много красивых женщин и все утопает в роскоши. В Ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая которые человек получает право попасть в рай, в особенности это касается жертвоприношенияджьотиштома. Говорится, что каждый, кто желает достичь райских планет, должен обязательно совершить это жертвоприношение, и невежды думают, что подобные предписания составляют суть ведической мудрости. Таким недалеким людям очень трудно обрести решимость, необходимую, чтобы действовать в сознании Кришны. Подобно тому как глупцы срывают цветки ядовитых деревьев, не подозревая, чем это чревато, те, кто не обладает знанием, прельщаются роскошью райских планет и доступными там чувственными удовольствиями.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

В разделе Вед карма-канда сказано: апа̄ма сомам амр̣та̄ абхӯма и акшаййам̇ ха ваи ча̄турма̄сйа-йа̄джинах̣ сукр̣там̇ бхавати. Тот, кто совершает чатурмасью, то есть на протяжении четырех месяцев налагает на себя определенные покаяния, получает право пить райский напиток сома-раса, дарующий бессмертие и непреходящее счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома- расы, чтобы стать крепкими, здоровыми и способными неограниченно наслаждаться жизнью. Они не верят в путь освобождения из материального плена и очень привязаны к пышным ритуалам, сопровождающим ведические жертвоприношения. Такие люди — рабы своих чувств: им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть роскошные сады, называемые Нандана-канана, где можно приятно провести время в обществе прекрасных, как ангелы, женщин и вволю напиться сома-расы. Такое счастье материально, его источником являются органы чувств, и есть немало людей, привязанных исключительно к этому преходящему счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира.