Skip to main content

TEXTS 42-43

TEXTS 42-43

Tekst

Text

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyms

Synonyms

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

yām imām — all these; puṣpitām — flowery; vācam — words; pravadanti — say; avipaścitaḥ — men with a poor fund of knowledge; veda-vāda-ratāḥ — supposed followers of the Vedas; pārtha — O son of Pṛthā; na — never; anyat — anything else; asti — there is; iti — thus; vādinaḥ — the advocates; kāma-ātmānaḥ — desirous of sense gratification; svarga-parāḥ — aiming to achieve heavenly planets; janma-karma-phala-pradām — resulting in good birth and other fruitive reactions; kriyā-viśeṣa — pompous ceremonies; bahulām — various; bhoga — in sense enjoyment; aiśvarya — and opulence; gatim — progress; prati — towards.

Translation

Translation

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this.

Purport

Purport

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

People in general are not very intelligent, and due to their ignorance they are most attached to the fruitive activities recommended in the karma-kāṇḍa portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotiṣṭoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Kṛṣṇa consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

In the karma-kāṇḍa section of the Vedas it is said, apāma somam amṛtā abhūma and akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. In other words, those who perform the four-month penances become eligible to drink the soma-rasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth some are very eager to have soma-rasa to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana-kānana in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of soma-rasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual; therefore there are those who are purely attached to such material, temporary happiness, as lords of the material world.