Skip to main content

KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK

Глава двенадцатая

Pühendunud teenimine

Преданное служение

TEXT 1:
Arjuna küsis: Keda peetakse täiuslikumaks – kas neid, kes on alati vastavalt ettekirjutustele hõivatud Sinu pühendunud teenimisega, või neid, kes kummardavad impersonaalset Brahmanit, mitteavaldunut?
ТЕКСТ 1:
Арджуна спросил: Кто более преуспел в йоге — те, кто всегда преданно служит Тебе, или те, кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному и неуничтожимому?
TEXT 2:
Jumala Kõrgeim Isiksus vastas: Neid, kes keskendavad oma mõistuse Minu isiksuslikule kujule ning on tugeva ja transtsendentaalse usuga pidevalt hõivatud Minu teenimisega, pean Ma kõige täiuslikemaks.
ТЕКСТ 2:
Верховный Господь сказал: Тех, чей ум сосредоточен на Моем личностном образе и кто всегда поклоняется Мне с глубокой духовной верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства.
TEXTS 3-4:
Kuid need, kes kummardavad mitteavaldunut, seda, mis jääb väljapoole meeltetaju, kõikeläbivat, käsitlematut, muutumatut, kindlat ja liikumatut – Absoluutse Tõe impersonaalset kontseptsiooni – kontrollides erinevaid meeli ja suhtudes võrdselt kõikidesse elusolenditesse, ning kelle tegevus on suunatud üleüldisele heaolule, jõuavad lõpuks Minuni.
ТЕКСТЫ 3-4:
Но и те, кто целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному — безличному аспекту Абсолютной Истины, — те, кто заботится о всеобщем благе и, полностью обуздав чувства, одинаково относится ко всем живым существам, в конце концов достигают Меня.
TEXT 5:
Nende jaoks, kelle mõistus on kiindunud mitteavaldunusse, Kõigekõrgema impersonaalsesse aspekti, on arenemine väga vaevarikas. Materiaalses kehas viibijaile on selle praktika abil arenemine alati raske.
ТЕКСТ 5:
Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом.
TEXTS 6-7:
Kuid need, oo, Pṛthā poeg, kes kummardavad Mind, ohverdades kõik oma tegevused Minule ning pühendudes vankumatu usuga Minule, need, kes on rakendanud end Minu pühendunud teenimisse ning kes mediteerivad alati Minule, olles keskendanud oma mõistuse Minule, päästan Ma kiirelt sünni ja surma ookeanist.
ТЕКСТЫ 6-7:
Тех же, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо Мне, сосредоточив на Мне свой ум, — таких людей, о сын Притхи, Я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти.
TEXT 8:
Keskenda oma mõistus Minule, Jumala Kõrgeimale Isiksusele, ning rakenda kogu oma arukus Minu teenimisse. Sedasi elad sa kindlasti alati Minus.
ТЕКСТ 8:
Сосредоточь свой ум на Мне, Верховной Личности Бога, направь на Меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во Мне, и в этом не может быть никаких сомнений.
TEXT 9:
Mu kallis Arjuna, oo, rikkuste võitja, kui sa ei suuda keskendada oma mõistust kõrvalekaldumatult Minule, siis järgi bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe. Sel viisil arendad sa endas soovi Minuni jõuda.
ТЕКСТ 9:
О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь Меня.
TEXT 10:
Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.
ТЕКСТ 10:
Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для Меня, ибо, служа Моему делу, ты тоже достигнешь совершенства.
TEXT 11:
Ent kui sa ei ole suuteline töötama Minu teadvuses, siis püüa tegutseda, loobudes kõikidest oma töö resultaatidest ning püüa enese üle valitseda.
ТЕКСТ 11:
Если же ты не можешь трудиться во имя Меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе.
TEXT 12:
Kui sa ei ole ka selleks võimeline, siis arenda endas teadmisi. Kuid teadmistest parem on meditatsioon ning meditatsioonist parem on oma tegevuse viljadest loobumine, sest sellise loobumuse läbi on võimalik saavutada mõistuse rahu.
ТЕКСТ 12:
Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знание. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение.
TEXTS 13-14:
See, kes ei kadesta ühtegi elusolendit, vaid suhtub neisse kõigisse sõbralikult, kes ei pea ennast millegi omanikuks ning on vaba valest egost, kes säilitab tasakaalu nii õnnes kui kannatustes, kes on salliv, alati rahuldatud, ennast kontrolliv ning kes on rakendanud end otsustavusega pühendunud teenimisse, olles keskendanud Oma mõistuse ja arukuse Minule – selline pühendunu on Mulle väga kallis.
ТЕКСТЫ 13-14:
Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на Мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, — такой человек очень дорог Мне.
TEXT 15:
See, kes ei sega kedagi ega lase kellelgi ennast häirida, kes ei kaota tasakaalu ei õnnes ega kannatustes, ei hirmus ega mures, on Mulle väga kallis.
ТЕКСТ 15:
Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог Мне.
TEXT 16:
Minu pühendunu, kes ei ole sõltuvuses asjade tavalisest kulgemisest, kes on puhas, omab teadmisi, on vaba muredest ja kõikidest vaevadest ning kes ei püüdle oma töö resultaatide poole, on Mulle väga kallis.
ТЕКСТ 16:
Преданный, не зависящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог Мне.
TEXT 17:
Selline pühendunu, kes ei rõõmusta ega kurvasta, kes ei kurda ega ihalda ning kes on loobunud nii soodsatest kui ka ebasoodsatest asjadest, on Mulle väga kallis.
ТЕКСТ 17:
Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, — такой преданный очень дорог Мне.
TEXTS 18-19:
Selline inimene, kes suhtub võrdselt nii sõpradesse kui ka vaenlastesse, kes ei kaota tasakaalu ei austuse ega teotuse korral, kes ei lase end häirida kuumusest ja külmast, õnnest ja kurbusest, kuulsusest ja häbistatusest, kes on vaba igasugustest saastavatest suhetest, on alati vaikne ja rahul kõigega, kes on valmis loobuma ka oma elupaigast, kes on kinnistunud teadmistes ning kes on rakendanud end Minu pühendunud teenimisse, on Mulle väga kallis.
ТЕКСТЫ 18-19:
Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестье, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит Мне, — тот очень дорог Мне.
TEXT 20:
Need, kes kindlas usus järgivad seda hävimatut pühendunud teenimise teed ja alistuvad sellele täielikult, seades Mind oma kõrgeimaks eesmärgiks, on Mulle ääretult kallid.
ТЕКСТ 20:
Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав Меня своей высшей целью, очень и очень дороги Мне.