Skip to main content

KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK

Chapter Twelve

Pühendunud teenimine

Devotional Service

TEXT 1:
Arjuna küsis: Keda peetakse täiuslikumaks – kas neid, kes on alati vastavalt ettekirjutustele hõivatud Sinu pühendunud teenimisega, või neid, kes kummardavad impersonaalset Brahmanit, mitteavaldunut?
TEXT 1:
Arjuna inquired: Which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in Your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested?
TEXT 2:
Jumala Kõrgeim Isiksus vastas: Neid, kes keskendavad oma mõistuse Minu isiksuslikule kujule ning on tugeva ja transtsendentaalse usuga pidevalt hõivatud Minu teenimisega, pean Ma kõige täiuslikemaks.
TEXT 2:
The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.
TEXTS 3-4:
Kuid need, kes kummardavad mitteavaldunut, seda, mis jääb väljapoole meeltetaju, kõikeläbivat, käsitlematut, muutumatut, kindlat ja liikumatut – Absoluutse Tõe impersonaalset kontseptsiooni – kontrollides erinevaid meeli ja suhtudes võrdselt kõikidesse elusolenditesse, ning kelle tegevus on suunatud üleüldisele heaolule, jõuavad lõpuks Minuni.
TEXTS 3-4:
But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable – the impersonal conception of the Absolute Truth – by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons, engaged in the welfare of all, at last achieve Me.
TEXT 5:
Nende jaoks, kelle mõistus on kiindunud mitteavaldunusse, Kõigekõrgema impersonaalsesse aspekti, on arenemine väga vaevarikas. Materiaalses kehas viibijaile on selle praktika abil arenemine alati raske.
TEXT 5:
For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied.
TEXTS 6-7:
Kuid need, oo, Pṛthā poeg, kes kummardavad Mind, ohverdades kõik oma tegevused Minule ning pühendudes vankumatu usuga Minule, need, kes on rakendanud end Minu pühendunud teenimisse ning kes mediteerivad alati Minule, olles keskendanud oma mõistuse Minule, päästan Ma kiirelt sünni ja surma ookeanist.
TEXTS 6-7:
But those who worship Me, giving up all their activities unto Me and being devoted to Me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon Me, having fixed their minds upon Me, O son of Pṛthā – for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
TEXT 8:
Keskenda oma mõistus Minule, Jumala Kõrgeimale Isiksusele, ning rakenda kogu oma arukus Minu teenimisse. Sedasi elad sa kindlasti alati Minus.
TEXT 8:
Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.
TEXT 9:
Mu kallis Arjuna, oo, rikkuste võitja, kui sa ei suuda keskendada oma mõistust kõrvalekaldumatult Minule, siis järgi bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe. Sel viisil arendad sa endas soovi Minuni jõuda.
TEXT 9:
My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon Me without deviation, then follow the regulative principles of bhakti-yoga. In this way develop a desire to attain Me.
TEXT 10:
Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.
TEXT 10:
If you cannot practice the regulations of bhakti-yoga, then just try to work for Me, because by working for Me you will come to the perfect stage.
TEXT 11:
Ent kui sa ei ole suuteline töötama Minu teadvuses, siis püüa tegutseda, loobudes kõikidest oma töö resultaatidest ning püüa enese üle valitseda.
TEXT 11:
If, however, you are unable to work in this consciousness of Me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.
TEXT 12:
Kui sa ei ole ka selleks võimeline, siis arenda endas teadmisi. Kuid teadmistest parem on meditatsioon ning meditatsioonist parem on oma tegevuse viljadest loobumine, sest sellise loobumuse läbi on võimalik saavutada mõistuse rahu.
TEXT 12:
If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.
TEXTS 13-14:
See, kes ei kadesta ühtegi elusolendit, vaid suhtub neisse kõigisse sõbralikult, kes ei pea ennast millegi omanikuks ning on vaba valest egost, kes säilitab tasakaalu nii õnnes kui kannatustes, kes on salliv, alati rahuldatud, ennast kontrolliv ning kes on rakendanud end otsustavusega pühendunud teenimisse, olles keskendanud Oma mõistuse ja arukuse Minule – selline pühendunu on Mulle väga kallis.
TEXTS 13-14:
One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on Me – such a devotee of Mine is very dear to Me.
TEXT 15:
See, kes ei sega kedagi ega lase kellelgi ennast häirida, kes ei kaota tasakaalu ei õnnes ega kannatustes, ei hirmus ega mures, on Mulle väga kallis.
TEXT 15:
He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.
TEXT 16:
Minu pühendunu, kes ei ole sõltuvuses asjade tavalisest kulgemisest, kes on puhas, omab teadmisi, on vaba muredest ja kõikidest vaevadest ning kes ei püüdle oma töö resultaatide poole, on Mulle väga kallis.
TEXT 16:
My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to Me.
TEXT 17:
Selline pühendunu, kes ei rõõmusta ega kurvasta, kes ei kurda ega ihalda ning kes on loobunud nii soodsatest kui ka ebasoodsatest asjadest, on Mulle väga kallis.
TEXT 17:
One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things – such a devotee is very dear to Me.
TEXTS 18-19:
Selline inimene, kes suhtub võrdselt nii sõpradesse kui ka vaenlastesse, kes ei kaota tasakaalu ei austuse ega teotuse korral, kes ei lase end häirida kuumusest ja külmast, õnnest ja kurbusest, kuulsusest ja häbistatusest, kes on vaba igasugustest saastavatest suhetest, on alati vaikne ja rahul kõigega, kes on valmis loobuma ka oma elupaigast, kes on kinnistunud teadmistes ning kes on rakendanud end Minu pühendunud teenimisse, on Mulle väga kallis.
TEXTS 18-19:
One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn’t care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service – such a person is very dear to Me.
TEXT 20:
Need, kes kindlas usus järgivad seda hävimatut pühendunud teenimise teed ja alistuvad sellele täielikult, seades Mind oma kõrgeimaks eesmärgiks, on Mulle ääretult kallid.
TEXT 20:
Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making Me the supreme goal, are very, very dear to Me.