Skip to main content

HETEISTKÜMNES PEATÜKK

Kõiksuse kuju

Tekst

arjuna uvāca
mad-anugrahāya paramaṁ
guhyam adhyātma-saṁjñitam
yat tvayoktaṁ vacas tena
moho ’yaṁ vigato mama

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; mat-anugrahāya — osutamaks mulle teenet; paramam — kõrgeim; guhyam — saladuslik teema; adhyātma — vaimne; saṁjñitam — teemal; yat — mis; tvayā — Sinu poolt; uktam — öeldud; vacaḥ — sõnad; tena — sellega; mohaḥ — illusioon; ayam — see; vigataḥ — kõrvaldatakse; mama — minu.

Translation

Arjuna ütles: Olles kuulnud neid juhendusi, mida Sa mulle saladuslikel vaimsetel teemadel olid lahkelt nõus jagama, on minu illusioon nüüdseks hajutatud.

Purport

See peatükk avaldab Kṛṣṇa olemuse kõikide põhjuste põhjusena. Ta on põhjuseks isegi Mahā-Viṣṇule, kes on kõikide materiaalsete universumite läte. Kṛṣṇa ei ole kellegi inkarnatsioon, Ta on kõikide inkarnatsioonide allikas. Seda selgitati üksikasjalikult eelmises peatükis.

Mis puutub Arjunasse, siis ütleb ta nüüd, et tema illusioon on hajunud. See tähendab, et Arjuna ei pea Kṛṣṇat enam tavaliseks inimeseks, kes on tema sõber, vaid kõige eksisteeriva allikaks. Arjuna on äärmiselt valgustunud inimene ning väga rõõmus, et tal on selline sõber nagu Kṛṣṇa, kuid nüüd mõtleb ta, et ehkki tema tunnistab Kṛṣṇat kui kõige eksisteeriva allikat, ei pruugi teised seda teha. Selleks, et kinnitada Kṛṣṇa jumalikkust kõigile, palub ta käesolevas peatükis Kṛṣṇal ilmutada Oma kõiksuse kuju. Õigupoolest, kui inimene näeb Kṛṣṇa kõiksuse kuju, siis ta ehmub, kuid Kṛṣṇa on sedavõrd armulik Arjuna vastu, et pärast Oma kõiksuse kuju ilmutamist omandab Ta taas algse kuju. Arjuna on nõus sellega, mida Kṛṣṇa on juba korduvalt öelnud: sellega, et Kṛṣṇa räägib kõike vaid Arjuna hüvanguks. Sedasi tunnistab Arjuna, et kõik, mis temale osaks saab, toimub üksnes Kṛṣṇa armust. Arjuna on nüüd veendunud, et Kṛṣṇa on kõikide põhjuste põhjus, kes viibib Ülihingena igaühe südames.

Tekst

bhavāpyayau hi bhūtānāṁ
śrutau vistaraśo mayā
tvattaḥ kamala-patrākṣa
māhātmyam api cāvyayam

Synonyms

bhava — ilmumine; apyayau — kadumine; hi — kindlasti; bhūtānām — kõikide elusolendite; śrutau — on kuuldud; vistaraśaḥ — üksikasjalikult; mayā — minu poolt; tvattaḥ — Sinult; kamala-patra-akṣa — oo, lootosesilmne; māhātmyam — hiilgus; api — samuti; ca — ja; avyayam — ammendamatu.

Translation

Oo, lootosesilmne, ma olen kuulnud Sinult iga elusolendi ilmumise ja kadumise üksikasjalikku kirjeldust ning mõistnud, et Sinu hiilgus on piiritu.

Purport

Arjuna pöördub siin suurest rõõmust Kṛṣṇa kui „lootosesilmse" poole (Kṛṣṇa silmad näevad välja justkui lootose kroonlehed), sest eelmises peatükis kinnitas Kṛṣṇa Arjunale: ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā – „Mina olen kogu selle materiaalse avaldumise ilmumise ning kadumise alge." Jumal rääkis sellest Arjunale üksikasjalikult. Arjuna teab nüüd, et ehkki Kṛṣṇa on kõige tekke ja hävingu allikas, on Ta Ise kõigest lahus seisev. Nagu Jumal üheksandas peatükis ütles, on Ta kõikeläbiv, kuid sellegipoolest ei viibi Ta kõikjal isiklikult. See on Kṛṣṇa käsitlematu jumalik omadus, mille olemust Arjuna oma siinse tunnistuse kohaselt on läbinisti mõistnud.

Tekst

evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Synonyms

evam — sel viisil; etat — seda; yathā — nii nagu see on; āttha — oled rääkinud; tvam — Sina; ātmānam — Sina Ise; parama-īśvara — oo, Kõigekõrgem Jumal; draṣṭum — näha; icchāmi — ma soovin; te — Sinu; rūpam — kuju; aiśvaram — jumalikku; puruṣa-uttama — oo, parim kõikidest isiksustest.

Translation

Oo, suurim kõikidest isiksustest, oo, ülim olend, ehkki ma näen Sind enda ees Sinu tegelikus positsioonis, sellisena nagu Sa oled End kirjeldanud, soovin ma näha, kuidas oled Sa sisenenud sellesse kosmilisse avaldumisse. Ma soovin näha seda Sinu kuju.

Purport

Jumal ütles, et tänu sellele, et Ta on isiklikult sisenenud sellesse materiaalsesse universumisse, on see kosmiline avaldumine saanud võimalikuks ning eksisteerib. Mis puutub Arjunasse, siis on ta tiivustatud Kṛṣṇa poolt lausutust, kuid veenmaks ka teisi inimesi, kes võivad tulevikus mõelda, et Kṛṣṇa on tavaline inimene, avaldab Arjuna soovi näha Kṛṣṇat Tema kõiksuse kujul, nägemaks, kuidas Ta universumis toimib, olles Ise sellest lahus. On tähelepanuväärne, et Arjuna pöördub Jumala poole nimega Puruṣottama. Kuna Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, viibib Ta ka Arjunas ning teab seeläbi Arjuna soove ja mõistab, et Arjuna ise ei oma tungivat soovi Teda kõiksuse kujul näha, sest ta on rahuldatud, nähes Jumalat Tema isiksuslikul kujul – Kṛṣṇana. Kuid Jumal mõistab samuti, et Arjuna tahab näha Tema kõiksuse kuju teiste veenmiseks. Samuti mõistab Kṛṣṇa, et Arjuna tahab seada kõiksuse kuju kriteeriumiks kellegi Jumalaks tunnistamiseks, sest tulevikus ilmub palju petiseid, kes kinnitavad end olevat Jumala inkarnatsioonid. Sellistesse petturitesse tuleb suhtuda ettevaatusega. See, kes kuulutab end olevat Kṛṣṇa, peab olema suuteline näitama inimestele ka kõiksuse kuju.

Tekst

manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam

Synonyms

manyase — Sa arvad; yadi — kui; tat — seda; śakyam — on võimeline; mayā — minu poolt; draṣṭum — olla nähtud; iti — sel viisil; prabho — oo, Jumal; yoga-īśvara — oo, kõikide müstiliste jõudude Jumal; tataḥ — siis; me — mulle; tvam — Sina; darśaya — näita; ātmānam — Oma „mina"; avyayam — igavest.

Translation

Oo, mu Jumal, oo, kõikide müstiliste jõudude valitseja, kui Sa arvad, et ma olen võimeline vaatama Sinu kosmilist kuju, siis palun näita mulle Oma piiritut kõiksuslikku „mina".

Purport

Öeldakse, et materiaalsete meeltega pole võimalik Kõigekõrgemat Jumalat, Kṛṣṇat, ei näha, kuulda, mõista ega tajuda. Kui aga inimene tegeleb katkematult Jumala teenimisega transtsendentaalses armastuses, siis ilmutab Jumal Ennast talle. Iga elusolend on vaid üks vaimne säde ning seetõttu ei suuda ta näha ega mõista Kõigekõrgemat Jumalat. Pühendununa ei sõltu Arjuna oma spekulatiivsest jõust. Ta tunnistab enda kui tavalise elusolendi piiratust ning teadvustab Kṛṣṇa hindamatut positsiooni. Arjuna mõistis, et elusolend ei suuda mõista piiritut lõpmatust. Kui lõpmatu ilmutab End, siis on võimalik lõpmatu olemust mõista üksnes lõpmatu armulikkuse korral. Ka sõna yogeśvara on väga oluline selles värsis, sest see viitab Jumala käsitlematule jõule. Kui Jumal seda soovib, siis võib Ta Oma armust End ilmutada, ehkki Ta on piiritu. Seepärast palub Arjuna, et Kṛṣṇa osutaks talle Oma käsitlematut armulikkust. Ta ei anna Kṛṣṇale korraldusi. Kṛṣṇa ei ole kohustatud End ilmutama; Ta ilmutab End ainult täielikult Temale alistunud, Kṛṣṇa teadvuses viibivatele pühendunutele, kes on alati hõivatud Tema pühendunud teenimisega. Seega ei saa Kṛṣṇat näha need, kes loodavad oma mõttespekulatsioonide jõule.

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; paśya — lihtsalt vaata; me — Minu; pārtha — oo, Pṛthā poeg; rūpāṇi — vormid; śataśaḥ — sajad; atha — samuti; sahasraśaḥ — tuhanded; nānā-vidhāni — erinevad; divyāni — jumalikud; nānā — kirevad; varṇa — värvid; ākṛtīni — vormid; ca — samuti.

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Oo, Mu kallis Arjuna, oo, Pṛthā poeg, vaata nüüd Mu külluslikkust, Minu sadu ja tuhandeid erinevaid, jumalikke, kirevaid vorme.

Purport

Arjuna tahtis näha Kṛṣṇat Tema kõiksuse kujul, mis vaatamata oma transtsendentaalsele olemusele on avaldunud kosmilise avaldumisena ning on seetõttu sellele materiaalsele loodusele omaselt ajalik. Samamoodi nagu see materiaalne loodus avaldub ja kaob, avaldub ja kaob ka Kṛṣṇa kõiksuse kuju. Erinevalt Kṛṣṇa teistest kehastustest ei asetse see igavesena vaimses taevas. Mis puutub pühendunutesse, siis ei ihalda nad näha Kṛṣṇa kõiksuse kuju, ent kuna Arjuna avaldas sellist soovi, ilmutas Kṛṣṇa End ka sellisel kujul. Tavaline inimene ei suuda Kṛṣṇa kõiksuse kuju näha. Võime selle nägemiseks annab Kṛṣṇa Ise.

Tekst

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

paśya — näe; ādityān — Aditi kahtteist poega; vasūn — kaheksat Vasut; rudrān — Rudra ühtteist kuju; aśvinau — kahte Aśvinīt; marutaḥ — neljakümmend üheksat Marutit (tuult valitsevat pooljumalat); tathā — samuti; bahūni — mitmeid; adṛṣṭa — mida sa pole näinud; pūrvāṇi — enne; paśya — näe; āścaryāṇi — kõiki imesid; bhārata — oo, parim Bhāratate hulgas.

Translation

Oo, parim Bhāratate hulgas, vaata kõiki neid erinevaid avaldumisi – Ādityasid, Vasusid, Rudrasid, Aśvinī-kumārasid ning teisi pooljumalaid. Vaata neid rohkeid imesid, mida keegi pole varem näinud ning millest keegi pole kuulnud.

Purport

Ehkki Arjuna oli Kṛṣṇa isiklik sõber ning kõikidest õpetatud inimestest kõige kõrgemalt arenenud, ei saanud ta ikkagi teada Kṛṣṇast kõike. Käesolevas värsis öeldakse, et ükski inimene pole varem kuulnud ega näinud kõiki neid Kṛṣṇa erinevaid kujusid ja avaldumisi. Nüüd ilmutab Kṛṣṇa neid Oma imepäraseid vorme.

Tekst

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

iha — selles; eka-stham — ühes paigas; jagat — universum; kṛtsnam — täielikult; paśya — näe; adya — koheselt; sa — koos; cara — liikuv; acaram — ja liikumatu; mama — Minu; dehe — selles kehas; guḍākeśa — oo, Arjuna; yat — seda, mida; ca — samuti; anyat — midagi muud; draṣṭum — näha; icchasi — sa soovid.

Translation

Oo, Arjuna, kõike, mida iganes sa tahad näha, võid sa näha koheselt Minu selles kehas! Minu kõiksuse kuju näitab sulle kõike, mida sa ihaldad näha kas olevikus või tulevikus. Kõik, nii liikuv kui liikumatu, asetseb täielikult siin, selles ühes paigas.

Purport

Keegi ei saa näha kogu universumit ühes paigas istudes. Isegi väljapaistvaimad teadlased ei suuda näha, mis toimub universumi teistes paikades. Kuid selline pühendunu nagu Arjuna võib näha kõike universumis eksisteerivat. Kṛṣṇa annab talle jõu näha kõike, mida ta soovib, nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. Kṛṣṇa armust on Arjuna võimeline nägema absoluutselt kõike.

Tekst

na tu māṁ śakyase draṣṭum
anenaiva sva-cakṣuṣā
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ
paśya me yogam aiśvaram

Synonyms

na — mitte kunagi; tu — aga; mām — Mind; śakyase — on võimelised; draṣṭum — nägema; anena — sellistega; eva — kindlasti; sva-cakṣuṣā — sinu enda silmadega; divyam — jumalikud; dadāmi — Ma annan; te — sulle; cakṣuḥ — silmad; paśya — näe; me — Minu; yogam aiśvaram — käsitlematut müstilist jõudu.

Translation

Kuid sa ei saa Mind näha oma praeguste silmadega. Seepärast annan Ma sulle jumalikud silmad. Vaata nüüd Minu müstilist külluslikkust!

Purport

Puhas pühendunu ei ihalda näha Kṛṣṇat ühelgi teisel kujul peale Tema kahekäelise kuju. Ta näeb Kṛṣṇa kõiksuse kuju üksnes Kṛṣṇa armust, oma vaimsete silmadega, mitte mõistusega. Kṛṣṇa kinnitab siinkohal Arjunale, et kõiksuse kuju nägemiseks ei pea Arjuna omandama mitte uut mõistust, vaid teistsuguse nägemisvõime. Nagu selgub järgnevatest värssidest, ei oma Kṛṣṇa kõiksuse kuju suurt tähtsust, ent kuna Arjuna soovis seda näha, siis annab Jumal talle selleks vajaliku nägemise.

Pühendunuid, kes on tõesti Kṛṣṇaga transtsendentaalsetes suhetes, kütkestab Kṛṣṇa armastusväärsus, mitte aga materiaalse külluslikkuse avaldumine. Kṛṣṇa mängukaaslased, sõbrad ja vanemad ei ihalda kunagi, et Kṛṣṇa demonstreeriks Oma võimsust. Nad on sedavõrd haaratud puhtast armastusest Kṛṣṇa vastu, et nad ei tea isegi seda, et Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus. Olles vastastikustes armastussuhetes, unustavad nad, et Kṛṣṇa on Kõigekõrgem Jumal. „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et poisid, kes Kṛṣṇaga koos mängivad, on kõik sügavalt jumalakartlikud hinged, kes on saanud võimaluse mängida koos Kṛṣṇaga pärast mitmeid jumalakartlikke elusid. Sellised poisid aga ei tea, et Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus. Nad suhtuvad Kṛṣṇasse kui oma lähedasse sõpra. Seepärast deklameeris Śukadeva Gosvāmī ka järgmise värsi:

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

„Siin on Kõrgeim Isiksus, keda suured targad peavad impersonaalseks Brahmaniks, pühendunud Jumala Kõrgeimaks Isiksuseks ning tavalised inimesed materiaalse looduse poolt loodud elusolendiks. Ja poisid, kes oma eelmistes eludes on sooritanud palju jumalakartlikke tegusid, mängivad nüüd selle Jumala Kõrgeima Isiksusega." („Śrīmad-Bhāgavatam" 10.12.11)

On fakt, et pühendunu ei ihalda näha Jumala kõiksuse kuju ehk viśva- rūpat. Arjuna soovis seda näha vaid selleks, et tulevased põlvkonnad ei kahtleks Kṛṣṇa väidetes ning teaksid, et Ta ei tõestanud Oma kõrgeimat olemust mitte ainult teoreetiliselt või filosoofiliselt, vaid et Ta ka tegelikult End sellisena Arjunale näitas. Arjuna peab tooma sellise kinnituse, sest tema on paramparā ahela esimene lüli. Need, kes tõepoolest tahavad mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust Kṛṣṇat ning kes järgivad Arjuna eeskuju, peavad mõistma, et Kṛṣṇa ei esitanud End Kõigekõrgemana mitte ainult teoreetiliselt, vaid et Ta ka tegelikult ilmutas End Arjunale just sellisena.

Jumal andis Arjunale Oma kõiksuse kuju nägemiseks vajaliku võime, sest Ta teadis, et Arjuna ei omanud isiklikku soovi seda näha, nagu juba eespool selgitati.

Tekst

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; evam — sedasi; uktvā — öeldes; tataḥ — seejärel; rājan — oo, kuningas; mahā-yoga-īśvaraḥ — kõige võimsam müstik; hariḥ — Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa; darśayām āsa — näitas; pārthāya — Arjunale; paramam — jumalikku; rūpam aiśvaram — kõiksuse kuju.

Translation

Sañjaya ütles: Oo, kuningas, olles sedasi kõnelnud, näitas kõikide müstiliste jõudude Kõigekõrgem Jumal, Jumala Isiksus, Arjunale Oma kõiksuse kuju.

Tekst

aneka-vaktra-nayanam
anekādbhuta-darśanam
aneka-divyābharaṇaṁ
divyānekodyatāyudham
divya-mālyāmbara-dharaṁ
divya-gandhānulepanam
sarvāścarya-mayaṁ devam
anantaṁ viśvato-mukham

Synonyms

aneka — erinevad; vaktra — suud; nayanam — silmad; aneka — erinevad; adbhuta — imeline; darśanam — nägemused; aneka — mitmed; divya — jumalik; ābharaṇam — ehted; divya — jumalik; aneka — erinevad; udyata — üles tõstetud; āyudham — relvad; divya — jumalik; mālya — lillevanikud; ambara — riided; dharam — kandes; divya — jumalik; gandha — lõhnad; anulepanam — võitatud; sarva — kõik; āścarya-mayam — imeline; devam — särav; anantam — piiramatu; viśvataḥ-mukham — kõikeläbiv.

Translation

Arjuna nägi selles kõiksuse kujus lõputut hulka suid, silmi ja imepäraseid nägemusi. Seda kuju kaunistasid paljud taevalikud ehted ning mitmed ülestõstetud jumalikud relvad. Ta kandis taevalikke lillevanikuid ja taevalikke rõivaid ning Tema keha oli võitud paljude jumalike lõhnadega. Kõik oli imeline, hiilgav, piiramatu ning kõikjale leviv.

Purport

Nendes kahes värsis viitab sõnade „mitmed" ja „paljud" korduv kasutamine tõsiasjale, et käsi, suid, jalgu ja teisi avaldumisi, mida Arjuna nägi, oli lugematu arv. Need avaldumised olid laotunud üle kogu universumi, kuid Jumala armust võis Arjuna neid näha ühes paigas istudes. See oli võimalik tänu Kṛṣṇa käsitlematule energiale.

Tekst

divi sūrya-sahasrasya
bhaved yugapad utthitā
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād
bhāsas tasya mahātmanaḥ

Synonyms

divi — taevas; sūrya — päikest; sahasrasya — mitmete tuhandete; bhavet — olid; yugapat — üheaegselt; utthitā — viibisid kohal; yadi — kui; bhāḥ — valgus; sadṛśī — nagu see; — mis; syāt — võib olla; bhāsaḥ — sära; tasya — Tema; mahā-ātmanaḥ — võimas Jumal.

Translation

Kui taevasse tõuseks korraga sadu tuhandeid päikeseid, võiks nende kiirgust võrrelda Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju säraga.

Purport

See, mida Arjuna nägi, oli kirjeldamatu, ning ometigi püüab Sañjaya anda Dhṛtarāṣṭrale mõttepilti sellest võimsast ilmutusest. Ei Sañjaya ega Dhṛtarāṣṭra ei viibinud selle ilmutuse juures, kuid Vyāsa armust nägi Sañjaya, mis toimus. Seepärast võrdlebki ta seda ilmutust (kuivõrd seda saab millegagi võrrelda) millegi kujutletavaga (s.o. tuhandete päikestega).

Tekst

tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
pravibhaktam anekadhā
apaśyad deva-devasya
śarīre pāṇḍavas tadā

Synonyms

tatra — seal; eka-stham — ühes paigas; jagat — universum; kṛtsnam — täielik; pravibhaktam — jagatud; anekadhā — mitmeks; apaśyat — võis näha; deva-devasya — Jumala Kõrgeima Isiksuse; śarīre — kõiksuse kujus; pāṇḍavaḥ — Arjuna; tadā — sel hetkel.

Translation

Sel hetkel nägi Arjuna Jumala kõiksuse kujus kõiki universumi piirituid ekspansioone ühes paigas asetsevatena, ehkki mitmeks, mitmeks tuhandeks jagatutena.

Purport

Käesolevas värsis on väga paljutähenduslik sõna tatra („seal"). See rõhutab, et Arjuna ja Kṛṣṇa istusid hetkel, mil Arjuna nägi Kṛṣṇa kõiksuse kuju, oma sõjavankril. Teised lahinguväljal viibinud isiksused ei näinud Jumala kõiksuse kuju, sest Kṛṣṇa andis võime seda näha üksnes Arjunale. Arjuna nägi Kṛṣṇa kehas mitmeid tuhandeid planeete. Nagu kinnitavad vedalikud pühakirjad, eksisteerib suur hulk universumeid ja planeete. Mõned neist on valmistatud mullast, mõned kullast, mõned kalliskividest, mõned neist on väga suured, mõned mitte jne. Istudes oma sõjavankril, nägi Arjuna neid kõiki. Kuid keegi teine ei mõistnud, mis toimus Arjuna ja Kṛṣṇa vahel.

Tekst

tataḥ sa vismayāviṣṭo
hṛṣṭa-romā dhanañ-jayaḥ
praṇamya śirasā devaṁ
kṛtāñjalir abhāṣata

Synonyms

tataḥ — seejärel; saḥ — tema; vismaya-āviṣṭaḥ — olles haaratud imestusest; hṛṣṭa-romā — ihukarvad seismas püsti suurest ekstaasist; dhanañjayaḥ — Arjuna; praṇamya — avaldades lugupidamist; śirasā — peaga; devam — Jumala Kõrgeimale Isiksusele; kṛta-añjaliḥ — peod kokku surutud; abhāṣata — hakkas kõnelema.

Translation

Hämmelduses ja imestuses, ihukarvad suurest ekstaasist püsti seismas, langetas Arjuna pea, avaldamaks lugupidamist Kõigekõrgemale Jumalale, ning surudes peod kokku, hakkas ta palvetama Jumala poole.

Purport

Kohe pärast seda, kui Jumal ilmutas End Arjunale kõiksuse kujul, muutusid nendevahelised suhted. Varemalt oli Kṛṣṇa ja Arjuna vahel sõprussuhe, kuid peale sellist ilmutust avaldab Arjuna Kṛṣṇale oma lugupidamist sügava aupaklikkusega, lausudes kokku surutud peopesadega Kṛṣṇale palveid. Ta ülistab Jumala kõiksuse kuju. Seega ei suhtu Arjuna Kṛṣṇasse enam mitte kui lihtsalt oma sõpra, vaid on Tema imelisusest vaimustuses. Suured pühendunud näevad Kṛṣṇat kui kõikvõimalike suhete allikat. Pühakirjades nimetatakse kahtteist põhilist suhete laadi, ning kõik need on esindatud Kṛṣṇas. Öeldakse, et Kṛṣṇa on elusolendite vaheliste kõikvõimalike suhete ookean, olgu nendeks elusolenditeks kaks tavalist elusolendit, jumalad või Kõigekõrgem Jumal ja Tema pühendunud.

Antud hetkel oli Arjuna täis imestust ning, ehkki ta oli loomult väga tagasihoidlik, rahulik ja vaikne, sattus ta niivõrd suurde ekstaasi, et tema ihukarvad tõusid püsti ning ta hakkas kokkusurutud peopesadega avaldama oma lugupidamist Kõigekõrgemale Jumalale. Loomulikult ei tundnud ta hirmu. Ta oli vaimustuses Kõigekõrgema Jumala poolt ilmutatud imedest ning tema suhe Kṛṣṇaga oli sel hetkel kantud sellisest meelestatusest. Arjuna loomulikule sõprussuhtele Kṛṣṇaga lisandus imestus ning ta käitus vastavalt sellele.

Tekst

arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; paśyāmi — ma näen; devān — kõiki pooljumalaid; tava — Sinu; deva — oo, Jumal; dehe — kehas; sarvān — kõiki; tathā — samuti; bhūta — elusolendeid; viśeṣa-saṅghān — erilisel moel kokku kogunenud; brahmāṇam — Brahmād; īśam — Jumal Śivat; kamala- āsana-stham — lootoseõiel istuvat; ṛṣīn — suuri tarku; ca — samuti; sarvān — kõiki; uragān — madusid; ca — samuti; divyān — jumalikke.

Translation

Arjuna ütles: Mu kallis Jumal Kṛṣṇa, ma näen Sinu kehas kõiki pooljumalaid ja teisi erinevaid elusolendeid. Ma näen Brahmād istumas lootoseõiel, ma näen Śivat, jumalikke madusid ning kõiki tarkasid.

Purport

Arjuna näeb kõike universumis eksisteerivat ning seega näeb ta ka Brahmād, universumi esimest olendit, ning taevalikku madu, kellel universumi madalamates piirkondades lebab Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Seda maokehast moodustuvat voodit nimetatakse Vāsukiks. Eksisteerib ka teisi madusid, keda tuntakse Vāsuki nime all. Arjuna näeb kõike universumis eksisteerivat, alates Garbhodakaśāyī Viṣṇust kuni universumi kõrgeima, lootosekujulise planeedini, kus elab Brahmā, universumi esimene olend. Seega näeb Arjuna, istudes ühes paigas, oma sõjavankril, kõike eksisteerivat algusest lõpuni. See oli võimalik Kõigekõrgema Jumala Kṛṣṇa armust.

Tekst

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

aneka — mitmeid; bāhu — käsi; udara — kõhte; vaktra — suid; netram — silmi; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; sarvataḥ — igal pool; ananta- rūpam — piiritut keha; na antam — pole lõppu; na madhyam — pole keskpaika; na punaḥ — ega ka; tava — Sinu; ādim — algust; paśyāmi — ma näen; viśva-īśvara — oo, universumi Jumal; viśva-rūpa — kõiksuse kujus.

Translation

Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.

Purport

Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ja seega piiramatu. Seetõttu on võimalik Tema kaudu näha kõike eksisteerivat.

Tekst

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyms

kirīṭinam — kroonidega; gadinam — nuiadega; cakriṇam — ketastega; ca — ja; tejaḥ-rāśim — sära; sarvataḥ — igal pool; dīpti-mantam — kumavat; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; durnirīkṣyam — raske näha; samantāt — kõikjal; dīpta-anala — lõõmav tuli; arka — Päikese; dyutim — päikesepaistet; aprameyam — mõõtmatut.

Translation

Sinu kuju on raske näha selle kiirgava sära tõttu, mis levib kõikjale nagu lõõmav tuli või Päikese mõõtmatu kiirgus. Ja ometigi näen ma seda kumavat kuju kõikjal, ilustatuna erinevate kroonide, nuiade ja ketastega.

Tekst

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyms

tvam — Sina; akṣaram — eksimatu; paramam — kõrgeim; veditavyam — tuleb mõista; tvam — Sina; asya — selle; viśvasya — universumi; param — kõrgeim; nidhānam — alus; tvam — Sina; avyayaḥ — ammendamatu; śāśvata-dharma-goptā — igavese religiooni alalhoidja; sanātanaḥ — igavene; tvam — Sina; puruṣaḥ — Kõrgeim Isiksus; mataḥ me — selline on minu arvamus.

Translation

Sina oled kõrgeim ja peamine eesmärk. Sina oled kogu selle universumi lõplik pidepunkt. Sa oled ammendamatu ning vanim. Sa oled igavese religiooni alalhoidja, Jumala Isiksus. Selline on minu arvamus.

Tekst

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

Synonyms

anādi — alguseta; madhya — keskpaigata; antam — lõputa; ananta — piiritu; vīryam — hiilgus; ananta — piiritu; bāhum — käed; śaśi — Kuu; sūrya — ja Päike; netram — silmad; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; dīpta — säramas; hutāśa-vaktram — Sinu suust tulev tuli; sva-tejasā — Sinu säraga; viśvam — universumit; idam — seda; tapantam — kuumutades.

Translation

Sa oled alguse, keskpaiga ja lõputa. Sinu hiilgus on piiritu. Sul on lugematu arv käsi ning Päike ja Kuu on Sinu silmadeks. Ma näen, kuidas lõõmav tuli väljub Sinu suust, põletades kogu seda universumit Sinu Enda kiirgusega.

Purport

Jumala Kõrgeima Isiksuse kuus küllust on piiritud. Siin ja „Bhagavad-gītā" teisteski paikades esineb ühe ja sama kordamist, kuid pühakirjade koheselt ei ole Kṛṣṇa külluslikkuse kordamine kirjanduslik puudujääk. Öeldakse, et hämmingu või vaimustuse või suure ekstaasi hetkedel korratakse taas ja taas ühte ja sama. See ei ole viga.

Tekst

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

dyau — kosmosest; ā-pṛthivyoḥ — maani; idam — see; antaram — vahel; hi — kindlasti; vyāptam — läbitud; tvayā — Sinu poolt; ekena — üksnes; diśaḥ — suunad; ca — ja; sarvāḥ — kõik; dṛṣṭvā — nähes; adbhutam — imelist; rūpam — kuju; ugram — kohutavat; tava — Sinu; idam — seda; loka — planetaarsüsteemid; trayam — kolm; pravyathitam — segadusse aetud; mahā-ātman — oo, võimsaim.

Translation

Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.

Purport

Selles värsis on olulisteks sõnadeks dyāv ā-pṛthivyoḥ („avarus maa ja taeva vahel") ning loka-trayam („kolm maailma"), sest nendest ilmneb, et seda Jumala kõiksuse kuju nägid peale Arjuna ka teiste planetaarsüsteemide asustajad. Arjuna ei näinud Jumala kõiksuse kuju mitte unenäos, vaid tegelikkuses. Kõik, kellele Jumal andis jumaliku nägemise, nägid Tema kõiksuse kuju Kurukṣetra lahinguväljal.

Tekst

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

amī — kõik need; hi — kindlasti; tvām — Sinusse; sura-saṅghāḥ — hulganisti pooljumalaid; viśanti — sisenevad; kecit — mõned neist; bhītāḥ — hirmust; prāñjalayaḥ — kokkusurutud peopesadega; gṛṇanti — lausuvad palveid; svasti — kogu rahu; iti — sel moel; uktvā — rääkides; mahā-ṛṣi — suured targad; siddha-saṅghāḥ — täiuslikud olendid; stuvanti — laulavad hümne; tvām — Sulle; stutibhiḥ — palvetega; puṣkalābhiḥ — vedalikud hümnid.

Translation

Lõputud pooljumalad alistuvad Sinu ees ning sisenevad Sinusse. Mõned neist, kes on äärmiselt hirmunud, loevad kokkusurutud peopesadega palveid. Loendamatud suured targad ja täiuslikud olendid hüüavad: „Saagu rahu!" ning palvetavad Sinu ees, lauldes vedalikke hümne.

Purport

Kõikide planetaarsüsteemide pooljumalad tundsid hirmu selle kohutava kõiksuse kuju avaldumise ning sellest voogava pimestava sära ees ning hakkasid seetõttu palvetama, et neid kaitstaks.

Tekst

rudrādityā vasavo ye ca sādhyā
viśve ’śvinau marutaś coṣmapāś ca
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṅghā
vīkṣante tvāṁ vismitāś caiva sarve

Synonyms

rudra — Śiva avaldumised; ādityāḥ — Ādityad; vasavaḥ — Vasud; ye — kõik need; ca — ja; sādhyāḥ — Sādhyad; viśve — Viśvedevad; aśvinau — Aśvinī-kumārad; marutaḥ — Marutid; ca — ja; uṣma-pāḥ — esiisad; ca — ja; gandharva — Gandharvade; yakṣa — Yakṣad; asura — deemonid; siddha — ja täiuslikkuseni jõudnud pooljumalad; saṅghāḥ — kogud; vīkṣante — vaatavad; tvām — Sind; vismitāḥ — imestuses; ca — samuti; eva — kindlasti; sarve — kõik.

Translation

Kõik erinevad Śiva avaldumised, Ādityad, Vasud, Sādhyad, Viśvedevad, mõlemad Aśvīd, Marutid, esiisad, Gandharvad, Yakṣad, Asurad ja täiuslikkuseni jõudnud pooljumalad vaatavad Sind suures imestuses.

Tekst

rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham

Synonyms

rūpam — kuju; mahat — ülimalt võimas; te — Sinu; bahu — mitmed; vaktra — näod; netram — ja silmad; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; bahu — mitmed; bāhu — käed; ūru — reied; pādam — ja jalad; bahu- udaram — mitmed kõhud; bahu-daṁṣṭrā — paljud hambad; karālam — kohutavad; dṛṣṭvā — nägemine; lokāḥ — kõik planeedid; pravyathitāḥ — segadusse aetud; tathā — samamoodi; aham — mina.

Translation

Oo tugevakäeline, nähes Sinu ülimalt võimsat kuju ning selle lugematuid nägusid, silmi, käsi, reisi, jalgu ja kõhtusid ning Sinu paljusid kohutavaid hambaid, on kõik planeedid ja nende pooljumalad suures segaduses nii nagu minagi.

Tekst

nabhaḥ-spṛśaṁ dīptam aneka-varṇaṁ
vyāttānanaṁ dīpta-viśāla-netram
dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntar-ātmā
dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca viṣṇo

Synonyms

nabhaḥ-spṛśam — puudutades taevast; dīptam — kumades; aneka — mitmeid; varṇam — värve; vyātta — avatud; ānanam — suid; dīpta — kumavaid; viśāla — ülimalt võimsaid; netram — silmi; dṛṣṭvā — nähes; hi — kindlasti; tvām — Sind; pravyathita — segaduses; antaḥ — sees; ātmā — hing; dhṛtim — rahulikkust; na — ei; vindāmi — mul on; śamam — meelerahu; ca — samuti; viṣṇo — oo, Jumal Viṣṇu.

Translation

Oo, kõikeläbiv Viṣṇu, nähes, kuidas Sinust kiirgavad rohked värvid puudutavad taevast, nähes Sinu avali suid ning Sinu suuri kumavaid silmi, on minu mõistus hirmust segaduses. Ma ei suuda enam kauem olla rahulik ega säilitada oma mõistuse tasakaalu.

Tekst

daṁṣṭrā-karālāni ca te mukhāni
dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni
diśo na jāne na labhe ca śarma
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyms

daṁṣṭrā — hambaid; karālāni — kohutavaid; ca — samuti; te — Sinu; mukhāni — nägusid; dṛṣṭvā — nähes; eva — sel viisil; kāla-anala — surmatuli; sannibhāni — justkui; diśaḥ — suunad; na — ei; jāne — tean; na — ei; labhe — saavutan; ca — ja; śarma — armulikkus; prasīda — ole rahul; deva- īśa — oo, kõikide jumalate Jumal; jagat-nivāsa — oo, maailmade pelgupaik.

Translation

Oo, jumalate Jumal, oo, maailmade pelgupaik, palun ole minu vastu armulik. Ma ei suuda enam säilitada tasakaalu, nähes Sinu lõõmavaid surmatoovaid nägusid ning kohutavaid hambaid. Ma olen täielikult segaduses.

Tekst

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Synonyms

amī — need; ca — samuti; tvām — Sind; dhṛtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭra; putrāḥ — pojad; sarve — kõik; saha — koos; eva — tõepoolest; avani- pāla — sõdalastest kuningate; saṅghaiḥ — grupid; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — samuti; asau — see; saha — koos; asmadīyaiḥ — meie; api — samuti; yodha-mukhyaiḥ — sõdalaste juhid; vaktrāṇi — suud; te — Sinu; tvaramāṇāḥ — tormates; viśanti — sisenevad; daṁṣṭrā — hambad; karālāni — kohutavad; bhayānakāni — äärmiselt hirmuäratavad; kecit — mõned neist; vilagnāḥ — kinnitudes; daśana- antareṣu — hammaste vahel; sandṛśyante — on näha; cūrṇitaiḥ — purustatud; uttama-aṅgaiḥ — peadega.

Translation

Kõik Dhṛtarāṣṭra pojad koos neid toetavate kuningatega, ning Bhīṣma, Droṇa, Karṇa, samuti nagu meie väejuhid, tormavad Sinu kohutavatesse suudesse ning mõningaid neist näen ma peadpidi Sinu hammaste vahele kinni jäänutena ning puruks muljututena.

Purport

Ühes eelnenud värsis lubas Jumal näidata Arjunale seda, mille nägemisest viimane huvitatud võiks olla. Nüüd näeb Arjuna, et vastasleeri juhid (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa ning kõik Dhṛtarāṣṭra pojad) ning sõdalased, nagu ka Arjuna enda sõdalased, hävivad kõik. See osutab sellele, et pärast peaaegu kõikide Kurukṣetra lahinguväljale kogunenute surma jääb võitjaks Arjuna. Käesolevas värsis öeldakse, et hukkub ka Bhīṣma, keda peeti võitmatuks. Samuti hukkub Karṇa. Hukka ei saa mitte üksnes Arjuna vastasleeri võimsad sõdalased nagu Bhīṣma, vaid ka mitmed Arjuna poolel võitlevad tugevad sõdurid.

Tekst

yathā nadīnāṁ bahavo ’mbu-vegāḥ
samudram evābhimukhā dravanti
tathā tavāmī nara-loka-vīrā
viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti

Synonyms

yathā — nagu; nadīnām — jõgede; bahavaḥ — paljud; ambu-vegāḥ — veelained; samudram — ookeani; eva — kindlasti; abhimukhāḥ — suunas; dravanti — lauglevad; tathā — samamoodi; tava — Sinu; amī — kõik need; nara-loka-vīrāḥ — inimühiskonna kuningad; viśanti — sisenevad; vaktrāṇi — suudesse; abhivijvalanti — ning leegitsevad.

Translation

Samamoodi nagu jõelained voolavad ookeani, sisenevad need võimsad sõdalased leegitsedes Sinu suudesse.

Tekst

yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā
viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās
tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ

Synonyms

yathā — nagu; pradīptam — lõõmav; jvalanam — tuli; pataṅgāḥ — ööliblikad; viśanti — sisenevad; nāśāya — hävimiseks; samṛddha — täie; vegāḥ — kiirusega; tathā eva — samamoodi; nāśāya — hävimiseks; viśanti — sisenevad; lokāḥ — kõik inimesed; tava — Sinu; api — samuti; vaktrāṇi — suudesse; samṛddha-vegāḥ — täie kiirusega.

Translation

Samamoodi nagu ööliblikad sööstavad lõõmavasse tulle ja hävivad, näen ma kõiki inimesi täie kiirusega Sinu suudesse tormamas.

Tekst

lelihyase grasamānaḥ samantāl
lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ
tejobhir āpūrya jagat samagraṁ
bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo

Synonyms

lelihyase — Sa lakud; grasamānaḥ — õgides; samantāt — igast suunast; lokān — inimesi; samagrān — kõiki; vadanaiḥ — suudega; jvaladbhiḥ — lõõmavate; tejobhiḥ — säraga; āpūrya — kattes; jagat — universum; samagram — kõik; bhāsaḥ — kiired; tava — Sinu; ugrāḥ — kohutavad; pratapanti — kõrvetavad; viṣṇo — oo, kõikeläbiv Jumal.

Translation

Oo, Viṣṇu, ma näen Sind kõikjal neelamas inimesi Oma lõõmavate suudega. Kattes kogu universumi Oma säraga, ilmutad Sa kohutavaid, kõrvetavaid kiiri.

Tekst

ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo
namo ’stu te deva-vara prasīda
vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ
na hi prajānāmi tava pravṛttim

Synonyms

ākhyāhi — palun selgita; me — mulle; kaḥ — kes; bhavān — Sina; ugra- rūpaḥ — metsik kuju; namaḥ astu — austusavaldused; te — Sulle; deva- vara — oo, võimsaim pooljumalate keskel; prasīda — ole armulik; vijñātum — teada; icchāmi — ma soovin; bhavantam — Sina; ādyam — algne; na — ei; hi — kindlasti; prajānāmi — ma tean; tava — Sinu; pravṛttim — missiooni.

Translation

Oo, jumalate jumal, niivõrd metsiku kujuga, palun ütle mulle, kes Sa oled. Ma avaldan Sulle oma lugupidamist. Palun, ole minu vastu armulik. Sina oled algne Jumal ning ma tahan omandada Sinust teadmisi, sest ma ei tea, milline on Sinu missioon.

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Isiksus ütles; kālaḥ — aeg; asmi — Mina olen; loka — maailmade; kṣaya-kṛt — hävitaja; pravṛddhaḥ — võimas; lokān — kõikide inimeste; samāhartum — hävitamises; iha — selles maailmas; pravṛttaḥ — hõivatud; ṛte — ilma, välja arvatud; api — isegi; tvām — sind; na — mitte kunagi; bhaviṣyanti — saab olema; sarve — kõik; ye — kes; avasthitāḥ — asetsedes; prati-anīkeṣu — vastamisi; yodhāḥ — sõdalased.

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.

Purport

Kuigi Arjuna teadis, et Kṛṣṇa on tema sõber ning Jumala Kõrgeim Isiksus, ajasid rohked vormid, mida Kṛṣṇa ilmutas, teda segadusse. Seepärast esitas ta küsimuse selle laastava jõu tegelikust missioonist. „Vedades" öeldakse, et Kõrgeim Tõde hävitab kõik, isegi brāhmaṇad. „Kaṭha Upaniṣadis" (1.2.25) öeldakse:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Selles värsist järeldub, et Kõigekõrgem neelab justkui lõunaeinena alla kõik brāhmaṇad, kṣatriyad ja kõik teised. Seda tegev Kõigekõrgema Jumala kuju on kõikeneelav hiiglane ning siin esitab Kṛṣṇa End kõikeneelava aja kujul. Kui välja arvata üksikud Pāṇḍavad, siis neelab Kṛṣṇa sel kujul kõik lahinguväljal viibinud isiksused.

Arjuna ei pooldanud lahingusse astumist, ta pidas paremaks lahingust loobuda, sest sedasi ei põhjustaks ta masendust. Vastuseks sellele ütles Jumal, et isegi kui Arjuna ei astuks võitlusse, hukkuksid kõik lahinguväljal viibinud ikkagi, sest selline oli Jumala plaan. Kui Arjuna loobuks võitlemast, hukkuksid nad mõnel teisel moel. Nende surma polnud võimalik takistada ka mitte lahingust loobudes. Iseenesest olid nad kõik juba tegelikult surnud. Aeg toob kaasa hävimise ning lõpuks hävivad Kõigekõrgema Jumala tahte kohaselt kõik avaldumised. Selline on loodusseadus.

Tekst

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin

Synonyms

tasmāt — seepärast; tvam — sina; uttiṣṭha — tõuse; yaśaḥ — kuulsus; labhasva — saavutus; jitvā — alistades; śatrūn — vaenlased; bhuṅkṣva — naudi; rājyam — kuningriiki; samṛddham — õitsvat; mayā — Minu poolt; eva — kindlasti; ete — kõik need; nihatāḥ — tapetud; pūrvam eva — eelneva korralduse kohaselt; nimitta-mātram — lihtsalt põhjus; bhava — saa; savya-sācin — oo, Savyasācī.

Translation

Seepärast tõuse üles, valmistu lahinguks ning võida kuulsust. Alista oma vaenlased ning naudi õitsvat kuningriiki. Minu korralduse kohaselt on kõik lahinguväljal seisjad juba hukatud ning sina, oo, Savyasācī, oled vaid vahendiks selle korralduse täitmisel.

Purport

Nimi Savyasācī tähistab isikut, kes oskab lahingus väga täpselt vibust nooli lasta, ning antud värsis antakse sellega mõista, et Arjuna on sõdalane, kes on võimeline oma nooltega tapma oma vaenlased. „Lihtsalt saa vahendiks": nimitta-mātram. See väljend on äärmiselt tähelepanuväärne. Kogu maailm liigub Jumala Kõrgeima Isiksuse plaani kohaselt. Rumalad inimesed, kes ei oma põhjalikke teadmisi, arvavad, et maailm liigub ilma kellegi juhenduseta ning et kõik avaldumised on lihtsalt juhuslikud moodustised. On väga palju niinimetatud teadlasi, kes oletavad, et võib-olla juhtus see niiviisi või ehk on see hoopis nõnda, kuid tegelikult on vaid rumalus rääkida „ehk" ja „võib-olla". See materiaalne maailm liigub kindla plaani järgi. Ning milline on see plaan? See kosmilise avaldumine on võimalus tingimustest sõltuvatele hingedele pöörduda tagasi Jumala juurde, tagasi koju. Nii kaua kui nad säilitavad soovi võimutseda ning valitseda materiaalse looduse üle, on nad tingimustest sõltuvad. Kuid see, kes mõistab Kõigekõrgema Jumala plaani ning arendab Kṛṣṇa teadvust, on äärmiselt arukas. Selle kosmilise avaldumise loomine ja hävitamine toimub Jumala ülima juhenduse all. Seega leidis ka Kurukṣetra lahing aset vastavalt Jumala plaanile. Arjuna tahtis keelduda võitlemast, kuid talle selgitati, et ta peab astuma võitlusse vastavalt Kõigekõrgema Jumala soovile. Sedasi toimides jõuab ta õnneni. Kui inimene viibib täielikult Kṛṣṇa teadvuses ning on pühendanud oma elu täielikult Jumala transtsendentaalsele teenimisele, siis on ta saavutanud täiuslikkuse.

Tekst

droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca
karṇaṁ tathānyān api yodha-vīrān
mayā hatāṁs tvaṁ jahi mā vyathiṣṭhā
yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān

Synonyms

droṇam ca — samuti Droṇa; bhīṣmam ca — samuti Bhīṣma; jayadratham ca — samuti Jayadratha; karṇam — Karṇa; tathā — samuti; anyān — teised; api — kindlasti; yodha-vīrān — suured sõdalased; mayā — Minu poolt; hatān — juba tapetud; tvam — sina; jahi — hävita; — ära; vyathiṣṭhāḥ — ole häiritud; yudhyasva — lihtsalt võitle; jetā asi — sa alistad; raṇe — lahingus; sapatnān — vaenlased.

Translation

Ma olen juba hävitanud nii Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa kui ka ülejäänud suured sõdalased. Seepärast tapa nad ning ära lase sellest oma rahu häirida. Lihtsalt võitle, ning sa alistad lahingus oma vaenlased.

Purport

Kõik plaanid teeb Jumala Kõrgeim Isiksus, kuid Ta on sedavõrd heatahtlik ja armulik Oma pühendunute vastu, et annab kogu tunnustuse pühendunutele, kes viivad Tema soovi kohaselt Tema plaane täide. Elu tuleb seega edendada nii, et igaüks tegutseks Kṛṣṇa teadvuses ning mõistaks Jumala Kõrgeimat Isiksust vaimse õpetaja vahendusel. Jumala Kõrgeima Isiksuse plaane on võimalik mõista üksnes Jumala armust, ning pühendunute plaanid on niisama head kui Jumala Enda plaanid. Iga inimene peaks järgima neid plaane. Seeläbi on võimalik olelusvõitluses võidukas olla.

Tekst

sañjaya uvāca
etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; etat — sel viisil; śrutvā — kuuldes; vacanam — kõnet; keśavasya — Kṛṣṇa; kṛta-añjaliḥ — kokkusurutud peopesadega; vepamānaḥ — värisedes; kirīṭī — Arjuna; namaskṛtvā — avaldades lugupidamist; bhūyaḥ — taas; eva — samuti; āha — ütles; kṛṣṇam — Kṛṣṇale; sa-gadgadam — väriseval häälel; bhīta-bhītaḥ — hirmunud; praṇamya — avaldades lugupidamist.

Translation

Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Oo, kuningas, olles kuulnud neid sõnu Jumala Kõrgeimalt Isiksuselt, avaldas Arjuna värisedes ja kokkusurutud peopesadega Jumal Kṛṣṇale taas ja taas oma lugupidamist. Kartlikul häälel kõneles ta Jumal Kṛṣṇale järgmised sõnad.

Purport

Nagu me oleme juba selgitanud, sattus Arjuna Jumala Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju poolt tekitatud olukorra tõttu suurde hämmeldusse ning seetõttu avaldas ta taas ja taas Kṛṣṇale oma lugupidamist. Väriseval häälel hakkas ta Kṛṣṇa poole palvetama, tehes seda mitte kui Kṛṣṇa sõber, vaid kui Tema imestunud pühendunu.

Tekst

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; sthāne — õigesti; hṛṣīka-īśa — oo, kõikide meelte valitseja; tava — Sinu; prakīrtyā — kuulsusega; jagat — kogu maailm; prahṛṣyati — rõõmustab; anurajyate — kiindub; ca — ja; rakṣāṁsi — deemonid; bhītāni — hirmust; diśaḥ — igas suunas; dravanti — põgenevad; sarve — kõik; namasyanti — avaldavad lugupidamist; ca — samuti; siddha-saṅghāḥ — täiuslikud inimesed.

Translation

Arjuna ütles: Oo, meelte valitseja, maailm rõõmustab kuuldes Sinu nime, sest Sinu nime kuuldes kiindub igaüks Sinusse. Kuigi täiuslikkuseni jõudnud inimesed avaldavad Sulle oma sügavat austust, on deemonid hirmul ning põgenevad kõikvõimalikes suundades. Just nii peabki see kõik olema.

Purport

Olles kuulnud Kṛṣṇalt Kurukṣetra lahingu tulemusest, valgustus Arjuna ning Jumala Kõrgeima Isiksuse suure pühendunu ja sõbrana ütles ta, et kõik, mida Kṛṣṇa teeb, on õige. Arjuna kinnitas, et Kṛṣṇa on kõige alalhoidja, pühendunute kummardamisobjekt ja soovimatute isikute hävitaja. Tema teod on võrdselt head kõigi jaoks. Arjuna mõistis siinkohal, et Kurukṣetra lahing jõuab oma määratud lõpuni. Kuna Kurukṣetra lahinguväljal viibis Kṛṣṇa, siis vaatlesid kosmosest seda lahingut paljud pooljumalad, siddhad ja kõrgemate planeetide haritlaskond. Kui Arjuna nägi Jumala kõiksuse kuju, tundsid pooljumalad sellest suurt naudingut, kuid deemonid ja ateistid ei suutnud sellist Jumala ülistamist taluda. Nad põgenesid loomulikust hirmust Jumala Kõrgeima Isiksuse laastava kuju ees. Käesolevas värsis ülistab Arjuna Kṛṣṇat selle eest, kuidas Ta kohtleb pühendunuid ja ateiste. Pühendunu ülistab Jumalat igas olukorras, sest ta teab, et kõik, mida Jumal teeb, on hea kõigi jaoks.

Tekst

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat

Synonyms

kasmāt — miks; ca — samuti; te — Sulle; na — ei; nameran — nad peaksid avaldama väärilist lugupidamist; mahā-ātman — oo, võimsaim; garīyase — kes Sa oled parem; brahmaṇaḥ — kui Brahmā; api — ehkki; ādi-kartre — kõrgeimale loojale; ananta — oo, piiramatu; deva-īśa — oo, jumalate Jumal; jagat-nivāsa — oo, universumi pelgupaik; tvam — Sina oled; akṣaram — hävimatu; sat-asat — põhjuse ja tulemuse suhtes; tat param — transtsendentaalne; yat — sest.

Translation

Oo, võimsaim, võimsam isegi kui Brahmā, Sina oled algne looja. Miks ei peaks nad siis avaldama Sulle oma sügavat lugupidamist? Oo, piiritu, jumalate Jumal, universumi pelgupaik! Sa oled võidetamatu allikas, kõikide põhjuste põhjus, transtsendentaalne selle materiaalse avaldumise suhtes.

Purport

Oma austusavaldusega Kṛṣṇale näitab Arjuna, et Kṛṣṇat peaksid kummardama kõik inimesed. Kṛṣṇa on kõikeläbiv ning Ta on iga hinge Hing. Käesolevas värsis pöördub Arjuna Kṛṣṇa poole nimega Mahātmā, mis näitab, et Kṛṣṇa on kõige suuremeelsem ja piiritum. Sõna ananta viitab sellele, et pole midagi, mis ei oleks kaetud Kõigekõrgema Jumala mõju ja energiaga, ning deveśa tähendab, et Kṛṣṇa on kõikide pooljumalate valitseja ja neist kõigist kõrgemal seisev. Tema on terve universumi varjupaik. Arjuna arvas, et kõikidele täiuslikele elusolenditele ja võimsatele pooljumalatele oleks kohane avaldada Kṛṣṇale oma sügavat lugupidamist, sest pole kedagi, kes oleks võimsam kui Kõigekõrgem Jumal. Arjuna rõhutab eriti, et Kṛṣṇa on võimsam kui Brahmā, sest Brahmā loojaks oli Kṛṣṇa. Brahmā on sündinud lootoselille varrest, mis kasvas Garbhodakaśāyī Viṣṇu nabast. Garbhodakaśāyī Viṣṇu on aga Kṛṣṇa täielik ekspansioon ning seepärast peavad Brahmā ja Śiva, kes sündis Brahmāst, ning kõik teised pooljumalad, avaldama Kṛṣṇale oma sügavat lugupidamist. „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et Śiva, Brahmā ja teised samalaadsed pooljumalad kummardavad Jumalat. Sõna akṣaram on väga oluline, sest see materiaalne loome allub hävingule, kuid Jumal seisab sellest materiaalsest loomest kõrgemal. Ta on kõikide põhjuste põhjus ning sellisena seisab Ta kõrgemal nii kõikidest selles materiaalses looduses viibivatest, tingimustest sõltuvatest hingedest kui ka materiaalsest kosmilisest avaldumisest endast. Seega on Ta kõikvõimas ja kõrgeim.

Tekst

tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa

Synonyms

tvam — Sina; ādi-devaḥ — algne Kõigekõrgem Jumal; puruṣaḥ — isiksus; purāṇaḥ — vana; tvam — Sina; asya — selle; viśvasya — universumi; param — transtsendentaalne; nidhānam — pelgupaik; vettā — teadja; asi — Sina oled; vedyam — teadmiste objekt; ca — ja; param — transtsendentaalne; ca — ja; dhāma — pelgupaik; tvayā — Sinu poolt; tatam — läbitud; viśvam — universum; ananta-rūpa — oo, piiritu kuju.

Translation

Sina oled algne Jumala Isiksus, vanim, selle avaldunud kosmilise maailma lõplik pelgupaik. Sina oled kõige teadja ning Sina oled kõik, mida on võimalik teada. Sina oled ülim pelgupaik, kõikidest materiaalse looduse guṇadest kõrgemal seisev. Oo, piiritu kuju! Sina läbid kogu seda kosmilist avaldumist!

Purport

Kõik toetub Jumala Kõrgeimale Isiksusele, seepärast on Ta ka lõplik pidepunkt. Nidhānam tähendab, et kõik, isegi Brahmani sära, toetub Jumala Kõrgeimale Isiksusele, Kṛṣṇale. Kṛṣṇa teab kõike, mis selles maailmas toimub, ning kui teadmistel on olemas lõpp, siis on selleks lõpuks Kṛṣṇa. Seega on Kṛṣṇa nii teadja kui ka kõik see, mida on võimalik teada. Tema on teadmiste objektiks, sest Ta on kõikeläbiv. Kuna Ta on põhjuseks vaimses maailmas, on Ta transtsendentaalne. Samuti on Ta keskne isiksus transtsendentaalses maailmas.

Tekst

vāyur yamo ’gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ
prajāpatis tvaṁ prapitāmahaś ca
namo namas te ’stu sahasra-kṛtvaḥ
punaś ca bhūyo ’pi namo namas te

Synonyms

vāyuḥ — õhk; yamaḥ — kontrollija; agniḥ — tuli; varuṇaḥ — vesi; śaśa- aṅkaḥ — Kuu; prajāpatiḥ — Brahmā; tvam — Sina; prapitāmahaḥ — esiisa; ca — samuti; namaḥ — minu lugupidamine; namaḥ — taas minu lugupidamine; te — Sulle; astu — olgu; sahasra-kṛtvaḥ — tuhat korda; punaḥ ca — ja uuesti; bhūyaḥ — uuesti; api — samuti; namaḥ — avaldades oma lugupidamist; namaḥ te — avaldades oma lugupidamist Sinule.

Translation

Sina oled õhk, Sina oled kõrgeim valitseja! Sina oled tuli, Sina oled vesi, Sina oled ka Kuu! Sa oled Brahmā, esimene elusolend, ning elusolendite suur esiisa! Seepärast avaldan ma Sulle oma sügavat lugupidamist tuhat korda, ja üha uuesti ja uuesti.

Purport

Jumalat nimetatakse siin õhuks, kuna õhk on kõigest pooljumalate poolt kontrollitavast olulisim, sest see on kõikeläbiv. Arjuna nimetab Kṛṣṇat siin ka elusolendite suureks esiisaks, kuna Kṛṣṇa on Brahmā isaks, Brahmā on aga selle universumi esimene elusolend.

Tekst

namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
namo ’stu te sarvata eva sarva
ananta-vīryāmita-vikramas tvaṁ
sarvaṁ samāpnoṣi tato ’si sarvaḥ

Synonyms

namaḥ — avaldades minu lugupidamist; purastāt — eest; atha — samuti; pṛṣṭhataḥ — tagant; te — Sulle; namaḥ astu — ma avaldan oma lugupidamist; te — Sulle; sarvataḥ — igast küljest; eva — tõepoolest; sarva — sest Sina oled kõik; ananta-vīrya — piiritu energia; amita-vikramaḥ — ja piiritu jõud; tvam — Sina; sarvam — kõike; samāpnoṣi — Sa katad; tataḥ — seega; asi — Sina oled; sarvaḥ — kõik.

Translation

Ma avaldan Sulle oma lugupidamist nii Sinu ees, taga kui ka igas küljes. Oo, ääretu jõud, Sa oled piiritu võimu valitseja! Sa oled kõikeläbiv ning seega oled Sa kõik!

Purport

Armastuse ekstaasist Kṛṣṇa vastu avaldab Arjuna Talle lugupidamist igast küljest. Arjuna tunnistab Kṛṣṇat kui kogu jõu ja vapruse valitsejat, kes seisab kõrgemal kõikidest lahinguväljale kogunenud võimsatest sõdalastest. „Viṣṇu Purāṇas" (1.9.69) öeldakse:

yo ’yaṁ tavāgato deva
samīpaṁ devatā-gaṇaḥ
sa tvam eva jagat-sraṣṭā
yataḥ sarva-gato bhavān

„Oo, Jumala Kõrgeim Isiksus! Ükskõik, kes Sinu ette ka ilmuks, olgu ta kasvõi pooljumal, on Sinu poolt loodud."

Tekst

sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi
yac cāvahāsārtham asat-kṛto ’si
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko ’tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Synonyms

sakhā — sõber; iti — sel moel; matvā — mõeldes; prasabham — jultunult; yat — ükskõik, mida; uktam — öelnud; he kṛṣṇa — oo, Kṛṣṇa; he yādava — oo, Yādava; he sakhe — oo, mu kallis sõber; iti — sel moel; ajānatā — teadmata; mahimānam — hiilgust; tava — Sinu; idam — see; mayā — minu poolt; pramādāt — rumalusest; praṇayena — armastusest; vā api — või; yat — ükskõik, mida; ca — samuti; avahāsa-artham — naljaks; asat-kṛtaḥ — teotanud; asi — Sa oled olnud; vihāra — lõõgastumas; śayyā — lamamas; āsana — istumas; bhojaneṣu — või koos einestades; ekaḥ — üksinda; atha vā — või; api — samuti; acyuta — oo, eksimatu; tat-samakṣam — kaaslaste seltsis; tat — kõik need; kṣāmaye — palun andestust; tvām — Sinult; aham — mina; aprameyam — mõõtmatu.

Translation

Mõeldes Sinust kui oma sõbrast, olen ma järelemõtlematult pöördunud Sinu poole, sõnadega „Oo, Kṛṣṇa!", „Oo, Yādava!", „Oo, mu sõber!", teadmata Sinu tegelikust hiilgusest. Palun andesta mulle kõik, mida ma olen rumalusest või armastusest teinud. Ma olen Sind korduvalt teotanud, heitnud nalja Sinu üle kui me lõõgastusime, lamades samal voodil, või kui me istusime või einestasime koos, vahel üksi olles ja vahel oma sõprade seltsis. Oo, eksimatu, palun andesta mulle kõik need solvangud.

Purport

Ehkki Kṛṣṇa ilmutas End Arjunale Oma kõiksuse kujul, ei ole Arjuna unustanud oma sõprussuhteid Kṛṣṇaga ning seepärast palub ta Kṛṣṇalt andestust oma paljude sundimatute ütluste pärast, mis on omased sõprussuhtele. Arjuna tunnistab, et ta ei teadnud varem, et Kṛṣṇa võib omandada sellise kõiksuse kuju, ehkki Kṛṣṇa oli sellest Arjunale kui Oma lähedasele sõbrale rääkinud. Arjuna ei osanud öelda, kui mitmeid kordi oli ta Kṛṣṇat teotanud, öeldes Talle „Oo, mu sõber," „Oo, Kṛṣṇa," „Oo, Yādava" jne, teadvustamata Kṛṣṇa külluslikkust. Kuid Kṛṣṇa on sedavõrd heatahtlik ja armulik, et hoolimata Oma külluslikkusest, mängis Ta Arjuna kui sõbraga. Sellised on vastastikused, transtsendentaalsed armastussuhted pühendunu ja Jumala vahel. Elusolendi ja Kṛṣṇa vahelised suhted on igavesed ning, nagu näha ka Arjuna käitumisest, pole neid võimalik unustada. Ehkki Arjuna nägi Kṛṣṇa kõiksuse kuju külluslikkust, ei unustanud ta oma sõprussuhteid Temaga.

Tekst

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyms

pitā — isa; asi — Sina oled; lokasya — kogu maailma; cara — liikuva; acarasya — ja liikumatu; tvam — Sina oled; asya — selle; pūjyaḥ — kummardatav; ca — samuti; guruḥ — õpetaja; garīyān — hiilgusrikas; na — mitte kunagi; tvat-samaḥ — Sinuga võrdne; asti — on olemas; abhyadhikaḥ — võimsam; kutaḥ — kuidas on see võimalik; anyaḥ — teine; loka-traye — kolmes planetaarsüsteemis; api — samuti; apratima-prabhāva — oo, mõõtmatu jõud.

Translation

Sina oled isaks kõigele selles kosmilises avaldumises, nii liikuvale kui ka liikumatule. Sina oled selle kummardatav juht, kõrgeim vaimne õpetaja. Keegi pole Sinuga võrdne ning keegi ei saa olla Sinuga üks. Kuidas saakski siis veel olla kolmes maailmas kedagi, kes oleks Sinust võimsam, oo, mõõtmatu jõu Valitseja!

Purport

Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, on kummardatav, nii nagu isa on kummardatav oma pojale. Ta on vaimne õpetaja, sest algselt andis Tema vedalikud teadmised edasi Brahmāle, ning hetkel õpetab ta „Bhagavad-gītāt" Arjunale. Seega on Kṛṣṇa algne vaimne õpetaja, ning iga praegune autoriteetne vaimne õpetaja peab asuma Kṛṣṇast algavas õpilasjärgnevusahelas. Olemata Kṛṣṇa esindaja, pole võimalik saada vaimseks õpetajaks, kes suudaks anda teadmisi transtsendentaalsetel teemadel.

Jumalale avaldatakse lugupidamist igas suhtes. Tema võimsus on mõõtmatu. Pole kedagi, kes oleks võimsam kui Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, sest pole kedagi, kelle avaldumine, olgu see vaimne või materiaalne, oleks võrdne Kṛṣṇaga või Temast kõrgem. Kõik asuvad Temast madalamal. Keegi ei suuda Teda ületada. Seda kinnitatakse „Śvetāśvatara Upaniṣadis" (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Kõigekõrgemal Jumalal, Kṛṣṇal on samuti meeled ja keha nagu igal tavalisel inimesel, kuid Kṛṣṇa puhul ei erine Tema meeled, keha ja mõistus Temast Endast. Rumalad inimesed, kes ei tunne Kṛṣṇat täielikult, arvavad, et Kṛṣṇa erineb Oma hingest, mõistusest, südamest ja kõigest muust. Ent Kṛṣṇa on absoluutne ning seetõttu on Tema tegevused ja energiad kõrgeimad. Samuti öeldakse pühakirjades, et Kṛṣṇa meeled erinevad meie meeltest. Ühe oma meelega võib Ta sooritada kõiki meelelisi tegevusi, mis tähendab, et Tema meeled ei ole ebatäiuslikud ega piiratud. Keegi ei saa olla Temast võimsam või Temaga võrdne, kõik asuvad Temast madalamal.

Kõrgeima Isiksuse teadmised, jõud ja tegevused on kõik transtsendentaalsed. „Bhagavad-gītās" (4.9) öeldakse:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Igaüks, kes tunneb Kṛṣṇa transtsendentaalset keha, tegevusi ja täiuslikkust, pöördub pärast oma kehast lahkumist tagasi Tema juurde ega naase sealt enam kunagi siia haletsusväärsesse maailma. Seepärast peaks igaüks teadma, et Kṛṣṇa tegevused erinevad teiste isiksuste tegevustest. Parim viis selle mõistmiseks on järgida Kṛṣṇa põhimõtteid. See juhib inimese täiuslikkuseni. Samuti öeldakse pühakirjades, et pole kedagi, kes valitseks Kṛṣṇa üle – kõik on Tema teenrid. Seda kinnitatakse „Caitanya-caritāmṛtas" (Ādi 5.142): ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. „Ainult Kṛṣṇa on Jumal, kõik teised on Tema teenrid." Kõik täidavad vaid Kṛṣṇa korraldusi. Pole kedagi, kes saaks Tema korraldusi eirata. Kõik tegutsevad Tema juhenduse kohaselt, olles Tema järelevalve all. Nagu öeldakse „Brahma-saṁhitās", on Kṛṣṇa kõikide põhjuste põhjus.

Tekst

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Synonyms

tasmāt — seepärast; praṇamya — avaldades lugupidamist; praṇidhāya — heites pikali; kāyam — keha; prasādaye — et anuda armu; tvām — Sulle; aham — mina; īśam — Kõigekõrgemale Jumalale; īḍyam — kummardatav; pitā iva — nagu isa; putrasya — pojaga; sakhā iva — nagu sõber; sakhyuḥ — sõbraga; priyaḥ — armastaja; priyāyāḥ — kallimaga; arhasi — Sa peaksid; deva — mu Jumal; soḍhum — sallima.

Translation

Sina oled Kõigekõrgem Jumal, keda peab kummardama iga elusolend. Seepärast langen ma maha Sinu ette, et avaldada Sulle oma sügavat lugupidamist ning paluda Sinu armu. Nii nagu isa andestab oma pojale vallatused, nagu sõber andestab oma sõbrale häbematused, nagu naine andestab oma kaasale ebaviisakused, palun ma Sind andestada mulle need eksimused, mis ma olen teinud Sind ebaõiglaselt koheldes.

Purport

Kṛṣṇa pühendunud asuvad Kṛṣṇaga erinevates suhetes: üks pühendunu võib suhelda Kṛṣṇa kui pojaga, teine kui oma abikaasaga, kolmas kui oma sõbra või kui oma õpetajaga. Kṛṣṇa ja Arjuna olid sõprusvahekorras. Nii nagu andestab isa, abikaasa või õpetaja, andestab ka Kṛṣṇa.

Tekst

adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito ’smi dṛṣṭvā
bhayena ca pravyathitaṁ mano me
tad eva me darśaya deva rūpaṁ
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyms

adṛṣṭa-pūrvam — iial enne pole nähtud; hṛṣitaḥ — rõõmus; asmi — Mina olen; dṛṣṭvā — nägemise läbi; bhayena — hirmust; ca — samuti; pravyathitam — segadusse aetud; manaḥ — mõistus; me — minu; tat — see; eva — kindlasti; me — mulle; darśaya — näita; deva — oo, Jumal; rūpam — kuju; prasīda — ole vaid armulik; deva-īśa — oo, jumalate Jumal; jagat- nivāsa — oo, universumi pelgupaik.

Translation

Olles näinud seda kõiksuse kuju, mida ma iial varem pole näinud, olen ma rõõmus, kuid samal ajal on mu mõistus hirmust segaduses. Seepärast, oo, jumalate Jumal, oo, universumi elupaik, palun heida minu peale Oma armu ning ilmuta End mulle taas Jumala Isiksuse kujul.

Purport

Kṛṣṇa usaldab alati Arjunat, sest Arjuna on Tema väga kallis sõber, ning nii nagu sõber rõõmustab oma sõbra rikkuse üle, on Arjuna ülimalt rõõmus, nähes, et tema sõber Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, kes suudab ilmutada sellist imelist kõiksuse kuju. Kuid samal ajal tunneb ta seda kõiksuse kuju nähes ka hirmu, et ta on puhtast sõprusest Kṛṣṇat korduvalt solvanud. Seepärast on Arjuna mõistus hirmust segaduses, ehkki kartmiseks polnud tal vähimatki põhjust. Hirmu tõttu palub Arjuna Kṛṣṇat, et viimane omandaks Oma Nārāyaṇa kuju, sest Kṛṣṇa võib omandada ükskõik millise kuju. Nii nagu materiaalne maailm on ajalik, on ka kõiksuse kuju materiaalne ja ajalik. Kuid Vaikuṇṭha planeetidel ilmutab Kṛṣṇa End transtsendentaalsel kujul neljakäelise Nārāyaṇana. Vaimses taevas on lugematu hulk planeete ning igal neist asub Kṛṣṇa ühes oma erinevatest ja erinevat nime kandvatest täielikest avaldumistest. Arjuna soovis nüüd näha ühte nendest Kṛṣṇa kehastustest, milles Ta avaldub Vaikuṇṭha planeetidel. Nārāyaṇa on kõikidel Vaikuṇṭha planeetidel küll loomulikult neljakäeline, kuid Tema neli kätt hoiavad nelja sümbolit erinevas järjestuses: merikarpi, nuia, lootoselille ja ketast. Vastavalt nende nelja sümboli järjestusele kannavad Nārāyaṇad erinevat nimetust. Kõik need ekspansioonid on aga Kṛṣṇaga samased ning seepärast palub Arjuna Kṛṣṇat näidata Oma neljakäelist keha.

Tekst

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam
icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva
tenaiva rūpeṇa catur-bhujena
sahasra-bāho bhava viśva-mūrte

Synonyms

kirīṭinam — krooniga; gadinam — nuiaga; cakra-hastam — ketas käes; icchāmi — ma soovin; tvām — Sind; draṣṭum — näha; aham — mina; tathā eva — selles positsioonis; tena eva — sellel; rūpeṇa — kujul; catuḥ- bhujena — neljakäelisel; sahasra-bāho — oo, tuhandekäeline; bhava — lihtsalt saa; viśva-mūrte — oo, kõiksuse kuju.

Translation

Oo, kõiksuse kuju, oo, tuhandekäeline Jumal, ma soovin näha Sind Sinu neljakäelisel kujul, kui Sinu pead katab kroon ning kui Sa hoiad kätes nuia, ketast, merikarpi ja lootoselille. Ma ihkan näha Sind sellisel kujul.

Purport

„Brahma-saṁhitās" (5.39) öeldakse: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. „Jumal omab igavesti sadu ja tuhandeid erinevaid avaldumisvorme ning peamised nendest on Rāma, Nṛsiṁha, Nārāyaṇa jt." Jumalal on lugematu arv erinevaid avaldumisvorme. Kuid Arjuna teadis, et algne Jumala Isiksus on Kṛṣṇa, kes oli hetkel omandanud Oma ajaliku kõiksuse kuju. Nüüd soovib Arjuna näha Jumalat Nārāyaṇa kujul, mis on vaimne. Käesolev värss kinnitab selgelt väidet „Śrīmad-Bhāgavatamis", kus öeldakse, et Kṛṣṇa on algne Jumala Isiksus, kellest lähtuvad kõik teised ekspansioonid. Kṛṣṇa ei erine Oma täielikest ekspansioonidest ning Ta on Jumal Oma kõikides lugematutes kehastustes. Ükskõik, millise kuju ta ka omandab, on Ta alati nooruslik. See on Jumala Kõrgeima Isiksuse muutumatu omadus. See, kes teab tõde Kṛṣṇast, vabaneb kohe kogu materiaalse maailma saastast.

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṁ
rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ
yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; mayā — Minu poolt; prasannena — õnnelikult; tava — sulle; arjuna — oo, Arjuna; idam — seda; rūpam — kuju; param — transtsendentaalset; darśitam — näidatud; ātmā- yogāt — Minu sisemise energia abil; tejaḥ-mayam — täis sära; viśvam — kogu universumit; anantam — piiritut; ādyam — algset; yat — seda, mida; me — Minu; tvat anyena — peale sinu; na dṛṣṭa-pūrvam — keegi pole enne näinud.

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, Oma sisemise energia abil oli Mul õnn sulle näidata seda ülimat kõiksuse kuju materiaalses maailmas. Enne sind pole keegi seda algset, piiritut ja pimestavalt säravat kuju näinud.

Purport

Arjuna tahtis näha Kõigekõrgema Jumala kõiksuse kuju ning armulikkusest Oma pühendunu vastu näitas Jumal Kṛṣṇa Arjunale Oma külluslikku, pimestavalt säravat kõiksuse kuju. See säras kui Päike ning selle erinevad näod vaheldusid kiirelt. Kṛṣṇa ilmutas End sellisel kujul, rahuldamaks üksnes Oma sõbra Arjuna soovi. Kṛṣṇa ilmutas End sel kujul läbi Oma sisemise energia, mida pole võimalik mõista mõttespekulatsioonidega. Enne Arjunat polnud keegi seda kõiksuse kuju näinud, ent kuna Kṛṣṇa näitas seda Arjunale, nägid seda ka teised pühendunud kõrgematel taevalikel planeetidel ning teistel planeetidel kosmoseavarustes. Nad ei olnud Jumala kõiksuse kuju enne näinud, kuid tänu Arjunale nägid nüüd ka nemad seda. Teisisõnu öeldes nägid Jumala kõiksuse kuju, mida Kṛṣṇa Oma armust Arjunale näitas, kõik õpilasjärgnevusahelas asuvad pühendunud. Mõningad allikad on kinnitanud, et Kṛṣṇa näitas Oma kõiksuse kuju ka Duryodhanale, kui Ta läks Duryodhana juurde rahuläbirääkimistele. Duryodhana ei võtnud kahjuks Kṛṣṇa rahuettepanekut vastu, ning sel hetkel näitas Kṛṣṇa Oma kõiksuse kuju. Kuid see kõiksuse kuju oli erinev sellest, mida Kṛṣṇa Arjunale näitas. Käesolevas värsis ütleb Jumal selgelt, et keegi pole seda kõiksuse kuju enne näinud.

Tekst

na veda-yajñādhyayanair na dānair
na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ
evaṁ-rūpaḥ śakya ahaṁ nṛ-loke
draṣṭuṁ tvad anyena kuru-pravīra

Synonyms

na — mitte kunagi; veda-yajña — ohverdusega; adhyayanaiḥ — või vedaliku kirjanduse uurimisega; na — mitte kunagi; dānaiḥ — heategevusega; na — mitte kunagi; ca — samuti; kriyābhiḥ — jumalakartlike tegudega; na — mitte kunagi; tapobhiḥ — tõsiste askeesidega; ugraiḥ — karmide; evam- rūpaḥ — sellel kujul; śakyaḥ — võin; aham — Mina; nṛ-loke — selles materiaalses maailmas; draṣṭum — olla nähtav; tvat — kui sina; anyena — kellegi teise poolt; kuru-pravīra — oo, parim Kuru sõdalastest.

Translation

Oo, parim Kuru sõdalastest, enne sind pole keegi Minu kõiksuse kuju näinud, sest ei „Vedade" uurimise, ohverduste, heategevuse, jumalakartlike tegude ega karmide askeeside läbi pole võimalik seda kuju materiaalses maailmas näha.

Purport

Antud juhul on oluline mõista, milles seisneb jumalik nägemine. Kes võib omada jumalikku nägemist? „Jumalik" viitab otseselt seosele Jumalaga. Jõudmata pooljumala staatusse, ei ole võimalik jumalikku nägemist omada. Ning kes on pooljumal? Vedalikes pühakirjades öeldakse, et need, kes teenivad pühendunult Jumal Viṣṇut, on pooljumalad (viṣṇu-bhaktāḥ smṛtā devāḥ). Ateistid – need, kes ei usu Viṣṇusse või kes tunnistavad üksnes Kṛṣṇa impersonaalset aspekti kui Kõrgeimat – ei saa omada jumalikku nägemist. Pole võimalik samaaegselt Kṛṣṇat halvustada ning omada jumalikku nägemist. Jumalikku nägemist ei saa omada, omandamata jumalikke omadusi. Teisisõnu öeldes näevad need, kes omavad jumalikku nägemist, samamoodi nagu Arjuna.

„Bhagavad-gītā" annab kõiksuse kuju kirjelduse. Ehkki enne Arjunat ei osanud keegi seda kirjeldust anda, võime me nüüd saada mõningase ettekujutuse, milline on Jumala viśva-rūpa. Need, kes on tõepoolest jumalike omadustega, võivad näha Jumala kõiksuse kuju. Kuid pole võimalik omada jumalikke omadusi, olemata Kṛṣṇa puhas pühendunu. Pühendunud aga, kes on omandanud jumaliku loomuse ning kes omavad jumalikku nägemist, ei ole kuigivõrd huvitatud Jumala kõiksuse kuju nägemisest. Nagu kirjeldatud eelnenud värsis, soovis Arjuna näha Jumal Kṛṣṇat neljakäelisel kujul, Viṣṇuna, ning kartis tegelikult kõiksuse kuju.

Käesolevas värsis on tähelepanuväärne väljend veda-yajñādhyayanaiḥ, mis viitab vedaliku kirjanduse uurimisele ning ohverduslike regulatsioonide teemale. Sõna veda tähistab kõiki vedaliku kirjanduse teoseid nagu neli „Vedat" („Ṛg", „Yajur", „Sāma" ja „Atharva"), kaheksateist „Purāṇat", „Upaniṣadid" ning „Vedānta-sūtra". Neid raamatuid on võimalik uurida nii oma kodus kui ükskõik millises teises paigas. Samamoodi eksisteerivad sūtrad, nimelt „Kalpa-sūtrad" ja „Mīmāṁsā-sūtrad", mis jagavad teadmisi ohverdusmeetoditest. Sõna dānaiḥ viitab annetustele, mida jagatakse selleks sobivatele inimestele nagu Jumala transtsendentaalse armastusliku teenimisega hõivatud inimestele – brāhmaṇatele ja vaiṣṇavatele. „Jumalakartlike tegude" all peetakse silmas tuleohverdusi (agni-hotra) ning erinevatesse kastidesse kuuluvate inimeste ettekirjutatud kohustusi. Ning mõningate kehaliste kannatuste vabatahtlikku vastuvõtmist nimetatakse tapasyaks. Inimene võib praktiseerida kõiki neid meetodeid: võtta vastu kehalisi askeese, teha annetusi, uurida „Vedasid" jne, ent kui ta ei ole pühendunu nagu Arjuna, ei saa ta näha Jumala kõiksuse kuju. Impersonalistid kujutavad ette, et nemad näevad samuti Jumala kõiksuse kuju, kuid „Bhagavad-gītās" antakse meile mõista, et impersonaliste ei saa lugeda pühendunute hulka. Seega ei suuda nad ka näha Jumala kõiksuse kuju.

On palju inimesi, kes mõtlevad välja inkarnatsioone. Nad kuulutavad tavalise inimese Jumala inkarnatsiooniks, kuid see kõik on vaid totrus. Me peame järgima „Bhagavad-gītā" põhimõtteid, sest muul moel pole võimalik omandada täiuslikke vaimseid teadmisi. Ehkki „Bhagavad-gītāt" peetakse Jumala teaduse uurimise teel sissejuhatavaks raamatuks, on see ikkagi niivõrd täiuslik, et võimaldab inimesel eristada, mis on mis. Mõne pseudoinkarnatsiooni järgijad võivad öelda, et ka nemad on näinud Jumala transtsendentaalset inkarnatsiooni ja kõiksuse kuju, kuid see ei vasta tõele, kuna käesolevas värsis on selgelt öeldud, et olemata Kṛṣṇa pühendunu, pole võimalik Jumala kõiksuse kuju näha. Seega tuleb esmalt saada Kṛṣṇa puhtaks pühendunuks, alles seejärel saab inimene väita, et ta on näinud Jumala kõiksuse kuju, ning võib seda kirjeldada. Kṛṣṇa pühendunu ei tunnista võltsinkarnatsioone ega nende järgijaid.

Tekst

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya

Synonyms

— ärgu see olgu; te — sulle; vyathā — vaev; — ärgu see olgu; ca — samuti; vimūḍha-bhāvaḥ — segadusse ajaja; dṛṣṭvā — nähes; rūpam — kuju; ghoram — kohutavat; īdṛk — nii nagu see on; mama — Minu; idam — see; vyapeta-bhīḥ — vaba igasugusest hirmust; prīta-manāḥ — rahuldatud mõistuses; punaḥ — taas; tvam — sina; tat — see; eva — sel moel; me — Minu; rūpam — kuju; idam — seda; prapaśya — lihtsalt vaata.

Translation

Sa sattusid hirmu ning segaduse mõjuvalda, nähes Minu kohutavat kuju. Olgu sellel nüüd lõpp. Mu pühendunu, ole taas vaba rahutusest. Rahuliku mõistusega võid sa nüüd vaadata kuju, mida soovid näha.

Purport

„Bhagavad-gītā" alguses oli Arjuna mures Bhīṣma ja Droṇa, oma austusväärse vanaisa ja õpetaja tapmise pärast. Kuid Kṛṣṇa ütles talle, et tal ei ole mingit põhjust oma vanaisa tapmise pärast karta. Kui Dhṛtarāṣṭra pojad püüdsid Kurude kogu ees Draupadīlt riideid maha kiskuda, Bhīṣma ja Droṇa vaikisid, ning sellise kohustuste hülgamise eest tuleb nad tappa. Kṛṣṇa näitas Arjunale Oma kõiksuse kuju tõestamaks, et need inimesed olid oma ebaseaduslike tegude eest juba niigi tapetud. Kṛṣṇa näitas seda Arjunale, sest pühendunud on alati rahulikud ega soorita selliseid jubedaid tegusid nagu eespool mainitud. Kõiksuse kuju ilmutamise eesmärk oli nüüd täidetud, ning Arjuna tahtis näha Kṛṣṇat neljakäelisel kujul. Sellisel kujul Kṛṣṇa End talle näitaski. Pühendunud ei ole kuigivõrd huvitatud kõiksuse kuju nägemisest, sest sel juhul ei saa nad arendada vastastikuseid armastussuhteid. Pühendunu soovib avaldada Jumalale oma sügavat lugupidamist või näha teda kahekäelisel Kṛṣṇa kujul, et vastastikuses armastuses teenida Jumala Kõrgeimat Isiksust.

Tekst

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; iti — sedasi; arjunam — Arjunale; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — sel moel; uktvā — kõneldes; svakam — Tema Enda; rūpam — kuju; darśayām āsa — näitas; bhūyaḥ — taas; āśvāsayām āsa — julgustas; ca — samuti; bhītam — kartlik; enam — teda; bhūtvā — saades; punaḥ — taas; saumya-vapuḥ — ilus kuju; mahā-ātmā — võimsaim.

Translation

Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Olles seda Arjunale öelnud, ilmutas Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, End Oma tegelikul, neljakäelisel kujul ning omandas lõpuks kahekäelise kuju, hajutamaks Arjuna hirmu.

Purport

Kui Kṛṣṇa ilmus Vasudeva ja Devakī pojana, ilmus Ta esmalt neljakäelise Nārāyaṇana ning seejärel omandas Ta vanemate soovil tavalise lapse väljanägemise. Kṛṣṇa teadis, et Arjuna ei omanud huvi näha Kṛṣṇa neljakäelist keha, ent kuna Arjuna seda palus, ilmutas Kṛṣṇa End talle neljakäelisena ning omandas seejärel Oma kahekäelise kuju. Väljend saumya-vapuḥ on antud värsis väga oluline. Saumya-vapuḥ tähendab „ülimalt ilus keha"; õigupoolest tuntakse Kṛṣṇa keha kui kõige ilusamat keha. Kṛṣṇa kohalolekul olid kõik kütkestatud Tema keha ilust. Kṛṣṇa kehastus universumi valitsejana on aga väga hirmuäratav ning peletamaks Oma pühendunu, Arjuna hirmu, näitas Ta talle jälle Oma ilusat Kṛṣṇa keha. „Brahma-saṁhitās" (5.38) öeldakse: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena. „Ainult see inimene, kelle silmad on võitud armastuse salviga, suudab näha Śrī Kṛṣṇa ilusat keha."

Tekst

arjuna uvāca
dṛṣṭvedaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ
tava saumyaṁ janārdana
idānīm asmi saṁvṛttaḥ
sa-cetāḥ prakṛtiṁ gataḥ

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; dṛṣṭvā — nähes; idam — seda; mānuṣam — inimlikku; rūpam — kuju; tava — Sinu; saumyam — väga ilusat; janārdana — oo, vaenlaste nuhtleja; idānīm — praegu; asmi — mina olen; saṁvṛttaḥ — rahunenud; sa-cetāḥ — minu teadvuses; prakṛtim — oma enda loomuse juurde; gataḥ — tagasi pöördunud.

Translation

Kui Arjuna nägi Kṛṣṇat Tema algsel kujul, ütles ta: Oo, Janārdana, nähes Sinu ülimalt ilusat inimnäolist keha, on mu mõistus nüüd rahunenud ning mu algne loodus taastunud.

Purport

Sõnad mānuṣaṁ rūpam näitavad siin selgelt, et Jumala Kõrgeima Isiksuse algne kuju on kahekäeline. Käesolevas värsis kinnitatakse, et need, kes pilkavad Kṛṣṇat, pidades Teda tavaliseks inimeseks, ei tunne Tema jumalikku loomust. Kui Kṛṣṇa oleks tavaline inimene, kuidas saaks Ta siis ilmutada End kõiksuse kujul ning seejärel taas neljakäelise Nārāyaṇa kujul? Seega öeldakse „Bhagavad-gītās" väga selgelt, et see, kes peab Kṛṣṇat tavaliseks inimeseks ning kes eksitab teisi lugejaid öeldes, et Kṛṣṇas kõneleb impersonaalne Brahman, teeb suurimat ülekohut. Kṛṣṇa on näidanud Oma kõiksuse kuju ja neljakäelist Viṣṇu kuju. Kuidas saab Ta siis olla tavaline inimene? Puhas pühendunu ei lase end segada eksitavatest „Bhagavad-gītā" kommentaaridest, sest ta teab, mis on mis. „Bhagavad-gītā" algsed värsid on kirkad kui päike, nende nägemiseks pole vaja teadmatute kommenteerijate lambivalgust.

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
su-durdarśam idaṁ rūpaṁ
dṛṣṭavān asi yan mama
devā apy asya rūpasya
nityaṁ darśana-kāṅkṣiṇaḥ

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; su-durdarśam — väga raske näha; idam — seda; rūpam — kuju; dṛṣṭavān asi — nagu sina oled seda näinud; yat — mida; mama — Minu; devāḥ — pooljumalad; api — samuti; asya — selle; rūpasya — kuju; nityam — igavesti; darśana- kāṅkṣiṇaḥ — püüdlevad näha.

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, seda Minu keha, mida sa praegu vaatled, on väga raske näha. Isegi pooljumalad otsivad alati võimalust selle nägemiseks, sest see on sedavõrd armas vaatepilt.

Purport

Käesoleva peatüki neljakümne kaheksandas värsis lõpetas Jumal Kṛṣṇa Oma kõiksuse kuju ilmutamise ning andis Arjunale teada, et seda kuju pole võimalik näha ei paljude jumalakartlike tegude, ohverduste ega muu sellise tulemusena. Nüüd kasutatakse sõna su-durdarśam, mis näitab, et Kṛṣṇa kahekäeline kuju on veelgi salajasem. Kṛṣṇa kõiksuse kuju nägemine võib saada võimalikuks, lisades sellistele tegevustele, nagu ohverdused, „Vedade" uurimine ja filosoofilised spekulatsioonid, kasvõi mõningase pühendunud teenimise varjundi. Ilma bhakti varjundita pole see aga kindlasti võimalik, nagu eespool juba selgitatud. Kṛṣṇa kahekäelist kuju on aga veelgi raskem näha, see on raske isegi selliste pooljumalate nagu Brahmā ja Śiva jaoks. Nad ihaldavad Teda näha ning „Śrīmad-Bhāgavatamist" leiame me kinnituse, et ajal, kui sai teatavaks, et Kṛṣṇa viibib Oma ema Devakī üsas, tulid kõik pooljumalad taevast seda imet, Kṛṣṇat, vaatama ning nad palvetasid Jumala poole, ehkki nad Teda tol hetkel ei näinud. Nad jäid ootama, et Teda näha. Rumalad inimesed võivad Kṛṣṇat pilgata, pidades Teda tavaliseks inimeseks, ning avaldada lugupidamist mitte Kṛṣṇale, vaid millelegi impersonaalsele, mis asetseb Temas, kuid see on absurdne suhtumine. Kṛṣṇa kahekäelist keha ihaldavad näha isegi sellised pooljumalad nagu Brahmā ja Śiva.

Ka „Bhagavad-gītās" (9.11) on öeldud: avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritaḥ. „Kṛṣṇat ei saa näha rumalad inimesed, kes Teda pilkavad." Nagu kinnitatud „Brahma-saṁhitās" ja nagu kinnitatud Kṛṣṇa Enda poolt „Bhagavad-gītās", on Kṛṣṇa keha täielikult vaimne, igavene ning täis õndsust. Tema keha ei sarnane kunagi materiaalse kehaga. Kuid mõningate inimeste jaoks, kes uurivad Kṛṣṇat, lugedes „Bhagavad-gītāt" ja teisi vedalikke pühakirju, on Kṛṣṇa suureks probleemiks. Materiaalsetest arusaamadest lähtudes on Kṛṣṇa küll tähelepanuväärne ajalooline isiksus ja kõrgelt haritud filosoof, kuid ikkagi tavaline inimene, kes hoolimata Oma võimsusest oli sunnitud võtma vastu materiaalse keha. Sedasi jõutakse järelduseni, et Absoluutne Tõde on impersonaalne, ning arvatakse, et Oma impersonaalsest aspektist omandas Kṛṣṇa isiksusliku aspekti, mis kuulub materiaalsesse maailma. Selline on materialistlik arutlus Kõigekõrgemast Jumalast. Spekulatsioonide läbi tehakse Tema kohta veel üks järeldus. Need, kes otsivad tõde, mõtisklevad samuti Kṛṣṇast ning peavad Teda vähem tähtsaks kui Kõigekõrgema kõiksuse kuju. Sedasi järeldatakse, et Kṛṣṇa kõiksuse kuju, mida Ta ilmutas Arjunale, on tähtsam kui Kṛṣṇa isiksuslik kuju. Nende arvates on Kõigekõrgema isiksuslik kuju midagi ebareaalset. Nad usuvad, et Absoluutne Tõde ei saa lõppkokkuvõttes olla isiksus. Kuid „Bhagavad-gītā" neljandas peatükis on selgelt öeldud, milline on õige transtsendentaalsete teadmiste omandamise tee: Kṛṣṇast tuleb teadmisi omandada autoriteetidelt. See on tegelik vedalik meetod ning neile, kes tegelikult peavad kinni vedalikest põhimõtetest, kuulavad Kṛṣṇast autoriteetsetest allikatest ning teevad seda korduvalt, muutub Ta armsaks. Me oleme juba korduvalt selgitanud, et Kṛṣṇa on kaetud Oma yoga-māyā energiaga. Igaüks ei saa Teda näha. Teda võib näha ainult see, kellele Ta Ise End ilmutab. Seda kinnitatakse vedalikes pühakirjades. Jumalale alistunud hing suudab mõista Absoluutset Tõde sellisena nagu see tegelikult on. Pideva Kṛṣṇa teadvuse arendamise ja Kṛṣṇa pideva teenimise läbi avab transtsendentalist oma vaimsed silmad ning näeb Kṛṣṇat, kes avaneb tema ees. Isegi pooljumalad ei suuda seda saavutada, mistõttu Kṛṣṇa mõistmine on raske isegi nende jaoks. Enim arenenud pooljumalad loodavad alati näha Kṛṣṇat Tema kahekäelisel kujul. Eelnevast järeldub, et ehkki Kṛṣṇa kõiksuse kuju on väga raske näha ning et see ei ole võimalik mitte igaühe jaoks, on veelgi raskem mõista Tema isiksuslikku, Śyāmasundara kuju.

Tekst

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

na — mitte kunagi; aham — Mina; vedaiḥ — „Vedade" uurimise läbi; na — mitte kunagi; tapasā — rangete askeeside läbi; na — mitte kunagi; dānena — heategevuse läbi; na — mitte kunagi; ca — samuti; ijyayā — kummardamise läbi; śakyaḥ — on võimalik; evam-vidhaḥ — sel moel; draṣṭum — näha; dṛṣṭavān — nägemas; asi — sa oled; mām — Mind; yathā — nagu.

Translation

Seda Minu keha, mida sa oma transtsendentaalsete silmadega praegu näed, pole võimalik mõista lihtsalt „Vedasid" uurides, rangeid askeese järgides, heategevusega tegeledes või Minu ees templis kummardades. Need ei ole vahendid, mille abil Mind on võimalik näha sellisena nagu Ma olen.

Purport

Kṛṣṇa ilmus Oma vanemate Devakī ja Vasudeva ette esmalt neljakäelisel kujul ning seejärel omandas Ta kahekäelise keha. Ateistidel või neil, kes ei praktiseeri pühendunud teenimist, on seda saladust väga raske mõista. Õpetlased, kes uurivad vedalikke pühakirju üksnes grammatika õppimiseks või akadeemiliste teadmiste omandamiseks, ei suuda Kṛṣṇat mõista. Samuti ei suuda Teda mõista inimesed, kes külastavad templit, kummardades Jumala ees üksnes vastava tava tõttu. Nad külastavad templit, kuid ei suuda mõista Kṛṣṇat sellisena nagu Ta on. Kṛṣṇat on võimalik mõista üksnes pühendunud teenimise teed käies. Seda selgitab Kṛṣṇa Ise järgnevas värsis.

Tekst

bhaktyā tv ananyayā śakya
aham evaṁ-vidho ’rjuna
jñātuṁ draṣṭuṁ ca tattvena
praveṣṭuṁ ca paran-tapa

Synonyms

bhaktyā — pühendunud teenimise läbi; tu — ainult; ananyayā — vabana karmalistest tegevustest või spekulatiivsetest arutlustest; śakyaḥ — võimalik; aham — Mina; evam-vidhaḥ — sedasi; arjuna — oo, Arjuna; jñātum — teada; draṣṭum — näha; ca — ja; tattvena — tegelikult; praveṣṭum — siseneda; ca — samuti; parantapa — oo, vaenlaste alistaja.

Translation

Mu kallis Arjuna, ainult kõrvalekaldumatu pühendunud teenimisega on Mind võimalik mõista sellisena nagu Ma olen, seistes sinu ees, ning näha Mind näost näkku. Ainult sel viisil võid sa mõista Minu isiksuse saladusi.

Purport

Kṛṣṇa mõistmiseni on võimalik jõuda üksnes kõrvalekaldumatu pühendunu teenimisega. Käesolevas värsis ütleb Kṛṣṇa selgelt, et mitteautoriteetsed „Bhagavad-gītā" kommenteerijad, kes püüavad seda teost mõista spekulatsioonide kaudu, raiskavad vaid oma aega. Keegi ei suuda mõista Kṛṣṇat ega seda, kuidas Ta ilmus Oma vanematele neljakäelises kehas ning kuidas Ta seejärel omandas kahekäelise keha. „Vedade" uurimise ja filosoofiliste spekulatsioonide kaudu on seda väga raske mõista. Seepärast öeldakse siin selgelt, et mitte keegi ei saa Kṛṣṇat näha või Tema teadust mõista. Ometigi võivad inimesed, kes on väga põhjalikult uurinud vedakirjandust, leida sealt Kṛṣṇa kohta palju andmeid. Autoriteetses kirjanduses on ette kirjutatud suur hulk reegleid ning kui inimene vähegi tahab Kṛṣṇat mõista, tuleb tal neid reguleerivaid printsiipe järgida. Vastavalt neile printsiipidele võib sooritada askeese, näiteks paastuda Janmāṣṭamīl, s.o. päeval mil Kṛṣṇa ilmus siia maailma, ning kahel ekādaśī päeval (s.o. igal üheteistkümnendal päeval pärast kuu loomist ning pärast täiskuud). Mis puutub heategevusse, siis on selge, et annetusi tuleb teha Kṛṣṇa pühendunutele, kes on hõivatud Kṛṣṇa teadvuse arendamise ning Kṛṣṇa filosoofia levitamisega üle kogu maailma. Kṛṣṇa teadvus on õnnistus kogu inimkonnale. Rūpa Gosvāmī pidas Jumal Caitanyat kõige heldemaks annetajaks, sest Ta jagas tasuta seda, mida on äärmiselt raske saavutada – armastust Kṛṣṇa vastu. Seega on suurimaks heategevuseks annetada osa oma sissetulekust inimestele, kes on hõivatud Kṛṣṇa teadvuse levitamisega, aidates sedasi kaasa Kṛṣṇa teadvuse levikule maailmas. Ning kui inimene kummardab templis jumaluse ees ettenähtud kombel (Indias on templites alati mõni jumalus, tavaliselt kas Viṣṇu või Kṛṣṇa), siis sedasi Jumala Kõrgeimale Isiksusele oma lugupidamist avaldades on tal lootust vaimses elus arengut saavutada. Jumala pühendunud teenimisega algust tegevate inimeste jaoks on äärmiselt oluline kummardada templis jumaluse ees. Vedakirjanduses kinnitatakse seda järgmiselt („Śvetāśvatara Upaniṣad" 6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

Kui inimene teenib kõrvalekaldumatult Kõigekõrgemat Jumalat ning järgib vaimse õpetaja juhendusi, kellesse ta omab sama vankumatut usku, siis võib Jumal End talle ilmutada. Kṛṣṇa mõistmiseni pole võimalik jõuda mõttespekulatsioonide läbi. See, kes ei järgi autoriteetse vaimse õpetaja juhendusi, ei suuda Kṛṣṇat vähimalgi määral mõista. Sõna tu kasutatakse siin rõhutamaks, et ühegi teise protsessi järgimine ei ole soovitatav, sest need ei aita Kṛṣṇa mõistmises edu saavutada.

Kṛṣṇa isiksuslikud avaldumisvormid nagu Tema kahekäeline ja neljakäeline keha on täielikult erinevad ajalikust kõiksuse kujust, mida Ta ilmutas Arjunale. Neljakäeline Nārāyaṇa keha ja kahekäeline Kṛṣṇa keha on igavesed ja transtsendentaalsed, samas kui Arjunale ilmutatud kõiksuse kuju on ajalik. Sõna su-durdarśam, mis tähendab „raske näha", viitab tõsiasjale, et keegi polnud seda kõiksuse kuju varem näinud. Samuti viitab see sellele, et pühendunute seas polnud selle ilmutamiseks mingit vajadust. Kṛṣṇa ilmutas End sellisel kujul üksnes Arjuna soovil, et tulevikus, end Jumala inkarnatsioonideks nimetavatelt inimestelt, saaks nõuda kõiksuse kuju ilmutamist.

Sõna na, mis esineb eelmises värsis korduvalt, näitab, et inimesed ei tohiks olla kuigivõrd uhked oma akadeemilise hariduse üle vedakirjanduse alal. Inimene peab järgima Kṛṣṇa pühendunud teenimise põhimõtteid. Ainult siis võib ta üritada kirjutada „Bhagavad-gītāle" kommentaare.

Kṛṣṇa ilmus kõiksuse kuju näitamise järel neljakäelise Nārāyaṇana ning omandas seejärel Oma loomuliku kahekäelise kuju. See viitab tõsiasjale, et algne kahekäeline Kṛṣṇa on kõikide neljakäeliste kehastuste ning teiste vedakirjanduses nimetatud Jumala kehastuste allikas. Kṛṣṇa on kõikide nende emanatsioonide allikaks. Kṛṣṇa on erinev isegi nendest emanatsioonidest, rääkimatagi impersonaalsest kontseptsioonist. Mis puutub Kṛṣṇa neljakäelistesse kehastustesse, siis öeldakse selgelt, et isegi Kṛṣṇale kõige lähedasem neljakäeline kehastus (mida tuntakse Mahā-Viṣṇuna, kes lamab kosmilisel ookeanil ning kelle hingates ilmuvad ja seejärel jälle kaovad kõik lugematud planeedid) on samuti vaid Kõigekõrgema Jumala ekspansioon. „Brahma-saṁhitās" (5.48) öeldakse:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Mahā-Viṣṇu, kellesse kõik lugematud universumid sisenevad, ning kellest need taas ilmuvad kui Mahā-Viṣṇu välja hingab, on Kṛṣṇa täielik ekspansioon. Seepärast kummardan ma Govindat, Kṛṣṇat, kõikide põhjuste põhjust." Seepärast peab igaüks otsusekindlalt teenima Kṛṣṇa isiksuslikku avaldumisvormi – Jumala Kõrgeimat Isiksust – kes on täis igavest õndsust ja teadmisi. Ta on kõikide Viṣṇu ekspansioonide allikaks, Ta on kõikide inkarnatsioonide allikaks, Ta on algallikaline Jumala Isiksus. Sedasi kinnitatakse „Bhagavad-gītās".

Vedakirjanduses („Gopāla-tāpanī Upaniṣad" 1.1) leidub järgnev värss:

sac-cid-ānanda-rūpāya
kṛṣṇāyākliṣṭa-kāriṇe
namo vedānta-vedyāya
gurave buddhi-sākṣiṇe

„Ma avaldan oma sügavat lugupidamist Kṛṣṇale, kes omab transtsendentaalset keha, mis on igavene, täis õndsust ja teadmisi. Ma avaldan Talle Oma sügavat lugupidamist, sest mõista Teda tähendab mõista „Vedasid" ning seetõttu on Ta kõrgeim vaimne õpetaja." Seejärel lisatakse: kṛṣṇo vai paramaṁ daivatam – „Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus." („Gopāla- tāpanī" 1.3) Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ: „Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, ning Teda tuleb kummardada." Eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti: „Kṛṣṇa on üks ja ainus, kuid Ta ilmutab End piiramatul arvul erinevate kehastuste ja ekspansioonidena." („Gopāla-tāpanī" 1.21)

„Brahma-saṁhitās" (5.1) öeldakse:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

„Jumala Kõrgeim Isiksus on Kṛṣṇa, kelle keha on igavene, täis õndsust ja teadmisi. Tal ei ole algust, sest Ta on Ise kõige alguseks. Tema on kõikide põhjuste põhjus."

Ühes teises vedalikus värsis öeldakse: yatrāvatīrṇaṁ kṛṣṇākhyaṁ paraṁ brahma narākṛti – „Kõrgeim Absoluutne Tõde on isiksus, Tema nimi on Kṛṣṇa, ning aeg-ajalt laskub Ta Maale." „Śrīmad-Bhāgavatamist" leiame me Jumala Kõrgeima Isiksuse erinevate ekspansioonide kirjeldusi ning selles loetelus seisab ka nimi Kṛṣṇa. Kuid seejuures öeldakse, et Kṛṣṇa pole mitte Jumala inkarnatsioon, vaid algne Jumala Kõrgeim Isiksus Ise (ete cāṁśa- kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam).

„Bhagavad-gītās" lausub Jumal samuti: mattaḥ parataraṁ nānyat – „Pole olemas midagi kõrgemat Minust kui Jumala Isiksusest, Kṛṣṇast." „Bhagavad-gītās" ütleb Ta: aham ādir hi devānām – „Mina olen kõikide pooljumalate allikas." Ning olles mõistnud Kṛṣṇa sõnu „Bhagavad-gītās", lausub Arjuna: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān – „Ma mõistan nüüd täielikult, et Sina oled Jumala Kõrgeim Isiksus, Absoluutne Tõde, kõige eksisteeriva varjupaik." Seega, kõiksuse kuju, mida Kṛṣṇa Arjunale näitas, ei ole Jumala algne kuju. Jumala algne kuju on Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ilmutas Oma sadade tuhandete peade ja kätega kõiksuse kuju üksnes äratamaks nende tähelepanu, kes ei armasta Jumalat. Kõiksuse kuju pole aga Jumala algne kuju.

Kõiksuse kuju ei kütkesta puhtaid pühendunuid, kes on Jumalaga erinevates transtsendentaalsetes armastussuhetes. Kõigekõrgem Jumal on vastastikustes armastussuhetes Oma pühendunutega Oma algses kehas, Śrī Kṛṣṇana. Seepärast ei tundnud Arjuna, kes oli Kṛṣṇaga lähedastes sõprussuhetes, Kṛṣṇa kõiksusliku avaldumise nägemisest mingit rahuldust, pigem oli ta seda nähes hirmunud. Arjuna, kes oli Kṛṣṇa pidev kaaslane, omas kindlasti transtsendentaalseid silmi, ta ei olnud tavaline inimene. Seetõttu ei kütkestanud teda Jumala kõiksuse kuju. Jumala kõiksuse kuju võib näida imeline inimestele, kes püüavad saavutada edu karmalistes tegevustes, kuid inimestele, kes on rakendanud end Jumala pühendunud teenimisse, on kõige kallim Kṛṣṇa kahekäeline kuju.

Tekst

mat-karma-kṛn mat-paramo
mad-bhaktaḥ saṅga-varjitaḥ
nirvairaḥ sarva-bhūteṣu
yaḥ sa mām eti pāṇḍava

Synonyms

mat-karma-kṛt — hõivatud Minu jaoks töötamisega; mat-paramaḥ — pidades Mind Kõrgeimaks; mat-bhaktaḥ — hõivatud Minu pühendunud teenimisega; saṅga-varjitaḥ — vabastatud karmaliste tegevuste ja mõttespekulatsioonide saastast; nirvairaḥ — vaenlaseta; sarva-bhūteṣu — kõikide elusolendi hulgas; yaḥ — see, kes; saḥ — tema; mām — Minu juurde; eti — tuleb; pāṇḍava — oo, Pāṇḍu poeg.

Translation

Mu kallis Arjuna, see, kes rakendab end Minu puhtasse pühendunud teenimisse, mis on vaba karmaliste tegevuste ja mõttespekulatsioonide saastast, kes töötab Minu heaks, kes seab Mind oma elu kõrgeimaks eesmärgiks ning kes suhtub sõbralikult igasse elusolendisse, jõuab kindlasti Minu juurde.

Purport

Igaüks, kes tahab läheneda kõrgeimale kõikidest Jumala Isiksustest, kes asub Kṛṣṇaloka planeedil vaimses taevas, ning kes tahab olla Jumala Isiksuse, Śrī Kṛṣṇaga lähedastes suhetes, peab järgima seda valemit, mille annab Kõigekõrgem Ise. Seetõttu peetakse käesolevat värssi kogu „Bhagavad-gītā" tuumaks. „Bhagavad-gītā" on raamat, mis on mõeldud tingimustest sõltuvatele hingedele, kes püüavad materiaalses maailmas valitseda looduse üle ning kes ei tunne tegelikku, vaimset elu. „Bhagavad- gītā" eesmärgiks on näidata, kuidas inimene võib mõista oma vaimset eksistentsi ning oma igavesi suhteid kõrgeima vaimse isiksusega. „Bhagavad- gītā" õpetab, kuidas pöörduda tagasi koju, Jumala juurde. Käesolev värss ütleb meile selgelt, milline on meetod vaimsetes tegevustes edu saavutamiseks: selleks on pühendunud teenimine.

Mis puutub töösse, siis tuleb oma energia suunata täielikult tegevustele Kṛṣṇa teadvuses. „Bhakti-rasāmṛta-sindhus" (1.2.255) öeldakse:

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate

Keegi ei tohiks teha mingit tööd, mis pole seotud Kṛṣṇaga. Seda nimetatakse kṛṣṇa-karmaks. Inimene võib tegeleda paljude erinevate tegevustega, kuid ühelgi juhul ei tohi ta kiinduda oma tegevuse viljadesse. Tööd tuleb teha üksnes Kṛṣṇa rahuldamiseks. Näiteks kui inimene ajab äri, saab ta teha seda tööd Kṛṣṇa teadvuses, tegeledes sellega Kṛṣṇa heaks. Ning kui äri aetakse Kṛṣṇa heaks, tähendab see seda, et Kṛṣṇa on see, kes peaks nautima sellest ärist saadud kasu. Kui ärimees omab sadu tuhandeid dollareid, ning tal on võimalik ohverdada need kõik Kṛṣṇa heaks, siis peaks ta seda tegema. See on töötamine Kṛṣṇa heaks. Selle asemel, et rajada suur hoone meelte rahuldamiseks, võib inimene rajada ilusa templi ning asetada sinna Kṛṣṇa jumaluse ning korraldada jumaluse teenimise vastavalt autoriteetsetes, pühendunud teenimisest kõnelevates raamatutes antud ettekirjutustele. See kõik on kṛṣṇa-karma. Kõik töö resultaadid tuleb ohverdada Kṛṣṇale, neisse ise kiindumata. Söögiks tuleb tarvitada prasādamit, Kṛṣṇale pakutud toidu jääke. Kui keegi ehitab suure hoone Kṛṣṇa heaks ning paigaldab sinna Kṛṣṇa jumaluse, võib ta ka ise selles majas elada, kuid ta peab mõistma, et selle hoone tegelik omanik on Kṛṣṇa. Seda nimetatakse Kṛṣṇa teadvuseks. Kui inimene aga ei ole võimeline ehitama templit Kṛṣṇale, siis võib ta tegeleda templi puhastamisega ning ka seda nimetatakse kṛṣṇa-karmaks. Inimene võib pidada aeda. Iga inimene, kes omab maad, ning vähemasti Indias omab ka iga vaene inimene teatud maalappi, võib kasutada seda lillede kasvatamiseks, mida hiljem Kṛṣṇale pakkuda. Aeda võib istutada ka tulasī puu, sest tulasī lehed on väga olulised. Kṛṣṇa soovitab tulasī kasvatamist ka „Bhagavad-gītās". Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Kṛṣṇa soovib, et Talle pakutaks lehte, lilleõit, puuvilja või veidi vett – selline ohverdus rahuldab Teda. Lehe pakkumine tähendab eelkõige tulasī lehe pakkumist. Seega võib inimene istutada oma aeda tulasī ning kasta seda veega. Sedasi saab isegi kõige vaesem inimene Kṛṣṇat teenida. On veel teisigi näiteid, kuidas inimene saab suunata oma tegevuse Kṛṣṇa teenimisse.

Sõna mat-paramaḥ viitab inimesele, kes peab Kṛṣṇaga suhtlemist Tema ülimas elupaigas elu kõrgeimaks täiuslikkuseks. Selline inimene ei taha tõusta kõrgematele planeetidele nagu Kuu või Päike või taevalikud planeedid, ega isegi selle universumi kõrgeimale planeedile Brahmalokale. Need planeedid ei ahvatle teda. Teda ahvatleb üksnes vaimsesse taevasse tõusmine. Ning isegi vaimses taevas ei rahuldu ta mitte brahmajyoti säraga liitumisega, vaid ta tahab jõuda kõrgeimale vaimsele planeedile, nimelt Kṛṣṇalokale, Goloka Vṛndāvanale. Ta omab sellest planeedist täielikke teadmisi ning seetõttu ei ole ta huvitatud ühestki teisest planeedist. Nagu viidatud sõnaga mad-bhaktaḥ, rakendab ta end täielikult pühendunud teenimisse, praktiseerides pühendunud teenimise üheksat protsessi: kuulamist, laulmist, mäletamist, kummardamist, Jumala lootosjalgade teenimist, palvete lugemist, Jumala korralduste täitmist, Temaga sõbrustamist ning täielikult Temale alistumist. Inimene võib praktiseerida kõiki üheksat protsessi või kaheksat või seitset või kasvõi ühte ning ta saavutab kindlasti täiuslikkuse.

Sõna saṅga-varjitaḥ on väga oluline. Inimene ei tohiks suhelda inimestega, kes on Kṛṣṇa suhtes vaenulikult meelestatud. Kṛṣṇa vastu on vaenulikult meelestatud mitte üksnes ateistid, vaid ka need, kes on kiindunud karmalistesse tegevustesse ning mõttespekulatsioonidesse. Seepärast kirjeldatakse pühendunud teenimist puhtal kujul „Bhakti-rasāmṛta-sindhus" (1.1.11) järgmiselt:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Selles värsis ütleb Śrīla Rūpa Gosvāmī väga selgelt, et see, kes tahab rakendada end vankumatult pühendunud teenimisse, peab vabanema kõikvõimalikust materiaalsest saastast. Ta peab vabanema suhtlemisest inimestega, kes on sõltuvuses karmalistest tegevustest ning spekulatsioonidest. Olles vabanenud mittesoovitatavast seltskonnast ning materiaalsete soovide saastast, viljeleb inimene soodsal viisil teadmisi Kṛṣṇast. Seda nimetatakse puhtaks pühendunud teenimiseks. Ānu-kūlyasya-saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam. („Hari-bhakti-vilāsa" 11.676) Inimene peab mõtlema Kṛṣṇast armastusega ning töötama Tema kasuks, mitte kahjuks. Kaṁsa oli Kṛṣṇa vaenlane. Kṛṣṇa sünnist peale üritas Kaṁsa korduvalt Kṛṣṇat tappa ning kuna teda saatis alati ebaedu, siis mõtles ta kogu aeg Kṛṣṇast. Seega viibis ta nii töötades, süües kui ka magades alati Kṛṣṇa teadvuses, kuid tema Kṛṣṇa teadvus ei olnud Kṛṣṇat soosiv. Ning ehkki ta sel moel mõtles Kṛṣṇast kakskümmend neli tundi ööpäevas, oli ta deemon ning lõpuks Kṛṣṇa tappis ta. Loomulikult saab igaüks, kes sureb Kṛṣṇa käe läbi, lunastuse, kuid see ei ole puhta pühendunu eesmärk. Puhas pühendunu ei ihalda lunastust. Ta ei ihalda isegi mitte tõusmist kõrgeimale planeedile, Goloka Vṛndāvanale. Tema ainsaks eesmärgiks on teenida Kṛṣṇat, olenemata sellest, kus ta ise viibib.

Kṛṣṇa pühendunu suhtub kõikidesse sõbralikult. Seepärast öeldakse, et Kṛṣṇa pühendunul pole ühtegi vaenlast (nirvairaḥ). Kuidas on see võimalik? Kṛṣṇa teadvuses viibiv pühendunu teab, et üksnes pühendunud teenimine suudab lahendada kõik elu probleemid. Ta omab sellest isiklikku kogemust ning seetõttu tahab ta levitada Kṛṣṇa teadvust kogu inimkonnale. Ajaloost võib tuua rohkelt näiteid selle kohta, kuidas Jumala pühendunud on riskinud omaenda eluga selleks, et levitada inimestele Jumala teadvust. Tuntuim näide sellest on Jeesus Kristus. Ehkki mittepühendunud lõid ta risti, ohverdas ta oma elu Jumala teadvuse levitamisele. Oleks küll muidugi lühinägelikkus arvata, et ta ka tegelikult tapeti. Sarnased näiteid võib tuua ka India ajaloost, nagu näiteks Ṭhākura Haridāsa ja Prahlāda Mahārāja. Miks võtsid need isiksused vastu sellise riski? Sellepärast, et nad tahtsid levitada Kṛṣṇa teadvust, see on aga äärmiselt raske. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene teab, et kui inimene kannatab, siis on selle põhjuseks, et ta on unustanud oma igavesed suhted Kṛṣṇaga. Seepärast on igaühe suurim heategu inimühiskonnale vabastada oma lähedased kõikidest materiaalsetest probleemidest. Sel viisil teenib puhas pühendunu Jumalat. Võib vaid kujutleda, kuivõrd armulik on Kṛṣṇa nende vastu, kes riskivad kõigega, et vaid Teda teenida. Seepärast võib olla kindel, et sellised isiksused tõusevad pärast oma kehast lahkumist kõrgeimale planeedile.

Niisiis, Kṛṣṇa kõiksuse kuju, mis on ajalik avaldumine, ning aja kehastus, mis neelab kõik, ning isegi neljakäeline Viṣṇu kuju lähtuvad kõik Kṛṣṇast. Seega on Kṛṣṇa kõikide nende avaldumiste allikaks. Kṛṣṇa ei ole algse viśva-rūpa või Viṣṇu avaldumine. Kṛṣṇa on kõikide ekspansioonide allikas. Eksisteerib sadu ja tuhandeid Viṣṇusid, kuid pühendunu jaoks omab tähtsust üksnes Kṛṣṇa Temas algses, kahekäelises Śyāmasundara kehas. „Brahma-saṁhitās" öeldakse, et need, kes suhtuvad armastuse ja pühendumusega Kṛṣṇasse kui kahekäelisse Śyāmasundarasse, näevad oma südames alati Teda ega suuda näha seal midagi muud. Tuleb mõista, et üheteistkümnenda peatüki sõnumiks on, et olulisim ja kõrgeim on Kṛṣṇa algne keha.

Selliselt lõpevad Bhaktivedanta selgitused „Śrīmad Bhagavad-gītā" üheteistkümnendale peatükile, mis käsitlesid kõiksuse kuju.