Skip to main content

Word for Word Index

namaḥ astu te
yo Te ofrezco respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.25
Yo Te ofrezco Mis respetos — CC Madhya-līlā 15.11
namaḥ astu
ofrezco mis respetos — Bg. 11.40
namaḥ-cakre
ofreció reverencias respetuosas — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.39-40
ofreció reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.9
namaḥ cakruḥ
ofrecieron respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.29
namaḥ-cakāra
le ofreció reverencias. — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.7
haraye namaḥ
ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Hari — CC Ādi-līlā 17.122
namaḥ karomi
ofrezco mis respetuosas reverencias. — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.16
namaḥ-kāra
reverencias. — CC Ādi-līlā 1.22
namaḥ-kṛtam
digno de adoración — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.17
reverenciado — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.25
namaḥ-kṛtaḥ
fueron ofrecidas reverencias. — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.39-40
namaḥ-kṛtya
después de ofrecer respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.4
ofrecer reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.16
namaḥ tubhyam
yo te ofrezco respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.27
yo Te ofrezco respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.29
namaḥ namaḥ te
permítaseme ofrecerle mis reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.14
namaḥ namaḥ
reverencias a Ti — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.39
de nuevo ofrezco mis respetuosas reverencias. — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.39
reverencias repetidas — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.30
respetuosas reverencias una y otra vez — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.11
yo Te ofrezco respetuosas reverencias una y otra vez. — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.25
reverencias una y otra vez. — CC Madhya-līlā 13.77
ofrezco repetidamente respetuosas reverencias. — CC Madhya-līlā 22.20
respetuosas reverencias una y otra vez. — CC Madhya-līlā 22.163
namaḥ nārāyaṇāya
ofrezco mis respetos a Nārāyaṇa — CC Madhya-līlā 6.48
namaḥ nārāyaṇa
todo respeto a Nārāyaṇa — CC Ādi-līlā 17.288
namaḥ-uktim
palabras reverenciales — Īśo 18
namaḥ
mis respetos — Bg. 11.39
mis respetos de nuevo — Bg. 11.39
ofreciendo mis respetos — Bg. 11.39
ofreciendo reverencias — Bg. 11.40, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.12
ofreciendo mis reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.1
ofreciéndole reverencias al Señor — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.37
respetuosas reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.21, CC Madhya-līlā 20.338
reverencias. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.21, CC Madhya-līlā 19.53
todas las reverencias respetuosas — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.22
reverencias — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.1, CC Madhya-līlā 6.108, CC Madhya-līlā 6.261, CC Madhya-līlā 19.53, CC Antya-līlā 9.77
todas las reverencias a Ti — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.27