Skip to main content

Word for Word Index

adhigacchati
logra. — Bg. 2.64, Bg. 2.71, Bg. 4.39
llega. — Bg. 5.6, Bg. 5.24, Bg. 6.15
es promovido. — Bg. 14.19
se alcanza. — Bg. 18.49