Skip to main content

Text 59

Sloka 59

Texto

Verš

akṣauhiṇīnāṁ patibhir
asurair nṛpa-lāñchanaiḥ
bhuva ākramyamāṇāyā
abhārāya kṛtodyamaḥ
akṣauhiṇīnāṁ patibhir
asurair nṛpa-lāñchanaiḥ
bhuva ākramyamāṇāyā
abhārāya kṛtodyamaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

akṣauhiṇīnām — de reyes que poseen un gran poder militar; patibhiḥ — por esos reyes o gobiernos; asuraiḥ — demonios, en realidad (pues no necesitan ese poder militar, pero lo crean sin necesidad); nṛpa-lāñchanaiḥ — que en realidad no están capacitados para ser reyes (aunque de alguna forma se han hecho con el gobierno); bhuvaḥ — sobre la superficie de la Tierra; ākramyamāṇāyāḥ — amenazarse y atacarse entre sí; abhārāya — preparar el terreno para disminuir el número de demonios de la superficie de la Tierra; kṛta-udyamaḥ — entusiastas (gastan todos los ingresos del estado en aumentar el poderío militar).

akṣauhiṇīnām — králů disponujících velkou vojenskou silou; patibhiḥ — takovými králi či vládou; asuraiḥ — kteří jsou ve skutečnosti démony (jelikož bezdůvodně vytvářejí takovou vojenskou sílu, ačkoliv ji nepotřebují); nṛpa-lāñchanaiḥ — kteří nejsou způsobilí být králi (i když se nějakým způsobem zmocnili vlády); bhuvaḥ — na povrchu Země; ākramyamāṇāyāḥ — s cílem vzájemného napadání; abhārāya — připravující cestu ke snížení počtu démonů na Zemi; kṛta-udyamaḥ — nadšení (utrácejí všechny státní příjmy na zbrojení).

Traducción

Překlad

Los demonios pueden hacerse con los cargos del gobierno y vestirse como miembros del gobierno, pero no conocen el deber del gobierno. Por consiguiente, cuando Dios lo dispone, esos demonios, que poseen una gran fuerza militar, se enfrentan entre sí, y, como resultado, la gran carga que representan para la superficie de la Tierra disminuye. Por la voluntad del Supremo, los demonios aumentan su poderío militar para así disminuir en número, de modo que los devotos tengan oportunidad de progresar en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa.

I když se démoni, kteří se zmocňují vlády, oblékají jako vládci, neznají vládní povinnosti. Proto spolu tito démoni, disponující velkou vojenskou silou, řízením Boha bojují, a tak se zmenšuje břemeno Země. Démoni z vůle Nejvyššího rozšiřují svůj vojenský arzenál, aby se snížil jejich počet a oddaní měli možnost rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.

Significado

Význam

Como se afirma en el Bhagavad-gītā (4.8): paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. Los sādhus, los devotos del Señor, están siempre deseosos de promover la causa de conciencia de Kṛṣṇa, a fin de que las almas condicionadas puedan liberarse del cautiverio del nacimiento y la muerte. Pero los asuras, los demonios, impiden la propagación del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa, por consiguiente, dispone que, de vez en cuando, los asuras, que están muy ansiosos de aumentar su poderío militar, se enfrenten entre sí. Ese aumento injustificado del poderío militar no es el deber de los reyes y los gobiernos; el verdadero deber del gobierno es velar porque su pueblo progrese en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. En relación con esto, Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā (4.13): cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ: «Conforme a las tres modalidades de la naturaleza material y a las actividades asociadas con ellas, Yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana». Debe haber una clase ideal de hombres que sean brāhmaṇas genuinos, y deben recibir plena protección. Namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. Kṛṣṇa siente mucho afecto por losbrāhmaṇas y las vacas. Los brāhmaṇas promulgan la causa del avance en conciencia de Kṛṣṇa, y las vacas dan la leche necesaria para mantener el cuerpo bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Los kṣatriyas y el gobierno deben ser aconsejados por los brāhmaṇas. Los vaiśyas, por su parte, deben producir los alimentos necesarios, y los śūdras, que por sí solos no saben hacer nada de provecho, deben servir a las tres clases superiores (brāhmaṇaskṣatriyas y vaiśyas). Así lo ha dispuesto la Suprema Personalidad de Dios para que las almas condicionadas se liberen del condicionamiento material y vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la finalidad del advenimiento de Kṛṣṇa a la superficie de la Tierra (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām).

V Bhagavad-gītě (4.8) je uvedeno: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. Sādhuové neboli oddaní Pána si přejí stále více šířit vědomí Kṛṣṇy, aby mohly být podmíněné duše vysvobozeny z pout zrození a smrti. Asurové neboli démoni však brání hnutí pro vědomí Kṛṣṇy v rozvoji, a proto Kṛṣṇa mezi různými asury, kteří se velice snaží zvětšit svoji vojenskou moc, čas od času vyvolává boje. Povinností vlády či krále v žádném případě není zbytečně zvyšovat svoji vojenskou sílu; jejich pravou povinností je dohlížet na to, aby lidé ve státě rozvíjeli vědomí Kṛṣṇy. S tímto záměrem Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.13) prohlašuje: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ-“Podle tří kvalit hmotné přírody a práce, která se s nimi pojí, jsem stvořil čtyři třídy ve společnosti.” Ve státě má být přítomna ideální třída lidí, pravých brāhmaṇů, a těm se má dostávat veškeré ochrany. Namo brahmaṇya-devāya go brāhmaṇa-hitāya ca. Kṛṣṇa má velice rád brāhmaṇy a krávy. Brāhmaṇové se zasazují o rozvoj vědomí Kṛṣṇy a krávy dávají dostatek mléka, jež udržuje tělo na úrovni kvality dobra. Kṣatriyové a vláda mají od brāhmaṇů přijímat rady. Úkolem vaiśyů je produkovat dostatek potravin a od śūdrů, kteří sami nesvedou nic prospěšného, se očekává, že budou sloužit třem vyšším třídám (brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům). Takové je uspořádání Nejvyšší Osobnosti Božství určené k tomu, aby podmíněné duše byly vysvobozeny z hmotného zajetí a vrátily se domů, zpátky k Bohu. To je účel Kṛṣṇova sestoupení na Zemi (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām).

Todo el mundo debe entender las actividades de Kṛṣṇa (janma karma ca me divyam). Quien entiende la finalidad del advenimiento de Kṛṣṇa a la Tierra y de las actividades que realiza, se libera de inmediato, y es precisamente esa liberación la finalidad de la creación y del advenimiento de Kṛṣṇa a la superficie de la Tierra. Los demonios tienen grandes deseos de promover un plan para que la gente trabaje sin parar, como gatos, perros y cerdos, pero los devotos de Kṛṣṇa quieren enseñar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, de modo que la gente se sienta satisfecha con una vida sencilla de progreso en el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa. Los demonios han elaborado muchísimos planes para promover la industria y el trabajo duro, de modo que la gente tenga que trabajar noche y día, como los animales; pero ese no es el objetivo de la civilización. Tales esfuerzos son jagato 'hitaḥ: traerán desdicha a la gente. Kṣayāya: son actividades que llevan a la destrucción. Quien entienda el propósito de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, debe ser serio en comprender la importancia del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa y debe participar en él sinceramente. No hay que esforzarse en las actividades ugra-karma, el trabajo innecesario dirigido a obtener placer de los sentidos. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma yad indriya-prītaya āpṛṇoti(Bhāg. 5.5.4). Sin otro objetivo que la complacencia sensorial, la gente hace planes para obtener felicidad material. Māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān (Bhāg. 7.9.43). Si actúan así es porque son vimūḍhas, sinvergüenzas. Por una felicidad efímera, la gente desperdicia su energía humana, y, en lugar de comprender la importancia del movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, acusan a los sencillos devotos de lavado de cerebro. Los demonios pueden lanzar falsas acusaciones contra quienes predicamos el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, pero Kṛṣṇa hará que se enzarcen entre ellos en una guerra en la que ambos bandos utilicen todo su poderío militar y se destruyan.

Každý musí rozumět Kṛṣṇovu jednání (janma karma ca me divyam). Ten, kdo chápe, proč Kṛṣṇa přichází na tuto Zemi a věnuje se svým činnostem, je okamžitě osvobozen. Toto osvobození je účelem stvoření a Kṛṣṇova příchodu na Zemi. Démoni s velkým úsilím připravují plány, aby se lidé lopotili jako kočky, psi a prasata, ale Kṛṣṇovi oddaní chtějí učit vědomí Kṛṣṇy, aby se lidé spokojili s jednoduchým životem a duchovním pokrokem. Ačkoliv démoni vytvářejí mnoho plánů rozvoje průmyslu a těžké práce, účelem civilizace není, aby lidé dnem i nocí dřeli jako zvířata. Tyto snahy jsou jagato 'hitaḥ-přináší všem utrpení. Kṣayāya-tyto činnosti vedou k záhubě. Ten, kdo chápe záměr Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, by měl chápat i důležitost hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a s naprostou vážností se do něho zapojit. Člověk by se neměl věnovat ugra-karmě neboli zbytečné práci pro smyslový požitek. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma yad indriya-prītaya āpṛṇoti (Bhāg. 5.5.4). Lidé si plánují hmotné štěstí, jen aby uspokojili své smysly. Māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān (Bhāg. 7.9.43). Jednají tak proto, že jsou vimūḍhové, pošetilci. Pro pomíjivé štěstí promarňují svou lidskou energii, aniž by chápali význam hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Místo toho obviňují upřímné oddané z vymývání mozků. Démoni mohou kazatele hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neprávem osočovat, ale Kṛṣṇa zařídí, že mezi nimi vypukne boj, do kterého bude zapojena všechna jejich vojenská síla a obě démonské strany se v něm zničí.