Skip to main content

Texts 21-23

ТЕКСТЫ 21-23

Texto

Текст

tasyāhukaś cāhukī ca
kanyā caivāhukātmajau
devakaś cograsenaś ca
catvāro devakātmajāḥ
тасйхука чхукӣ ча
канй чаивхуктмаджау
девака чограсена ча
чатвро девактмадж
devavān upadevaś ca
sudevo devavardhanaḥ
teṣāṁ svasāraḥ saptāsan
dhṛtadevādayo nṛpa
девавн упадева ча
судево девавардхана
теш свасра саптсан
дхтадевдайо нпа
śāntidevopadevā ca
śrīdevā devarakṣitā
sahadevā devakī ca
vasudeva uvāha tāḥ
нтидевопадев ча
рӣдев деваракшит
сахадев девакӣ ча
васудева увха т

Palabra por palabra

Пословный перевод

tasya — de él (de Punarvasu); āhukaḥ — Āhuka; ca — y; āhukī — Āhukī; ca — también; kanyā — una hija; ca — también; eva — en verdad; āhuka — de Āhuka; ātmajau — dos hijos; devakaḥ — Devaka; ca — y; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — también; catvāraḥ — cuatro; devaka-ātmajāḥ — hijos de Devaka; devavān — Devavān; upadevaḥ — Upadeva; ca — y; sudevaḥ — Sudeva; devavardhanaḥ — Devavardhana; teṣām — de todos ellos; svasāraḥ — hermanas; sapta — siete; āsan — existieron; dhṛtadevā-ādayaḥ — comenzando con Dhṛtadevā; nṛpa — ¡oh, rey (Mahārāja Parīkṣit)!; śāntidevā — Śāntidevā; upadevā — Upadevā; ca — también; śrīdevā — Śrīdevā; devarakṣitā — Devarakṣitā; sahadevā — Sahadevā; devakī — Devakī; ca — y; vasudevaḥ — Śrī Vasudeva, el padre de Kṛṣṇa; uvāha — se casó; tāḥ — con ellas.

тасйа — его (Пунарвасу); хука — Ахука; ча — и; хукӣ — Ахукӣ; ча — также; канй — дочь; ча — также; эва — несомненно; хука — Ахуки; тмаджау — два сына; девака — Девака; ча — и; уграсена — Уграсена; ча — также; чатвра — четверо; девака-тмадж — сыновья Деваки; девавн — Деваван; упадева — Упадева; ча — и; судева — Судева; девавардхана — Девавардхана; тешм — у них; свасра — сестры; сапта — семь; сан — были; дхтадев- дайа — возглавляемые Дхритадевой; нпа — о царь (Махараджа Парикшит); нтидев — Шантидева; упадев — Упадева; ча — и; рӣдев — Шридева; деваракшит — Деваракшита; сахадев — Сахадева; девакӣ — Деваки; ча — и; васудева — Шри Васудева, отец Кришны; увха — взял в жены; т — их.

Traducción

Перевод

Punarvasu tuvo un hijo y una hija, que se llamaron, respectivamente, Āhuka y Āhukī. Āhuka tuvo dos hijos: Devaka y Ugrasena. Devaka tuvo cuatro hijos, llamados Devavān, Upadeva, Sudeva y Devavardhana, y siete hijas, llamadas Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā, Devakī y Dhṛtadevā. Dhṛtadevā era la mayor de todas las hermanas. Todas ellas se casaron con Vasudeva, el padre de Kṛṣṇa.

У Пунарвасу был сын по имени Ахука и дочь Ахукӣ. У Ахуки родились двое сыновей, Девака и Уграсена. У царя Деваки было четверо сыновей, которых звали Деваван, Упадева, Судева и Девавардхана, и семь дочерей: Шантидева, Упадева, Шридева, Деваракшита, Сахадева, Деваки и, старшая, Дхритадева. Всех этих сестер взял в жены Васудева, отец Кришны.