Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

na kāmaye ’haṁ gatim īśvarāt parām
aṣṭarddhi-yuktām apunar-bhavaṁ vā
ārtiṁ prapadye ’khila-deha-bhājām
antaḥ-sthito yena bhavanty aduḥkhāḥ
na kāmaye ’haṁ gatim īśvarāt parām
aṣṭarddhi-yuktām apunar-bhavaṁ vā
ārtiṁ prapadye ’khila-deha-bhājām
antaḥ-sthito yena bhavanty aduḥkhāḥ

Palabra por palabra

Synonyma

na — no; kāmaye — deseo; aham — yo; gatim — destino; īśvarāt — de la Suprema Personalidad de Dios; parām — grande; aṣṭa-ṛddhi-yuktām — compuesta de las ocho formas de perfección mística; apunaḥ-bhavam — detención del ciclo de nacimientos (liberación, salvación); — o; ārtim — sufrimientos; prapadye — yo acepto; akhila-deha-bhājām — de todas las entidades vivientes; antaḥ-sthitaḥ — permanecer entre ellas; yena — por lo cual; bhavanti — ellas queden; aduḥkhāḥ — sin sufrimiento.

na — ne; kāmaye — přeji si; aham — já; gatim — cíl; īśvarāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství; parām — velký; aṣṭa-ṛddhi-yuktām — složený z osmi druhů mystické dokonalosti; apunaḥ-bhavam — konec opakovaného rození (osvobození); — ani; ārtim — utrpení; prapadye — přijímám; akhila- deha-bhājām — všech živých bytostí; antaḥ-sthitaḥ — zůstávající mezi nimi; yena — díky čemuž; bhavanti — stávají se; aduḥkhāḥ — bez neštěstí.

Traducción

Překlad

No oro a la Suprema Personalidad de Dios pidiéndole las ocho perfecciones del yoga místico, ni que me salve del ciclo de nacimientos y muertes. Todo lo que quiero es permanecer entre las entidades vivientes y sufrir en lugar de ellas, para que así se vean libres del sufrimiento.

“Nemodlím se k Nejvyšší Osobnosti Božství o osm dokonalostí mystické yogy, ani o osvobození z koloběhu narození a smrti. Chci jenom zůstat se všemi živými bytostmi a snášet za ně všechno neštěstí, aby nemusely trpět.”

Significado

Význam

Vāsudeva Datta hizo una declaración semejante ante Śrī Caitanya Mahāprabhu, rogando al Señor que liberase a todas las entidades vivientes. Vāsudeva Datta expuso que, si no merecían la liberación, él mismo cargaría con todas las reacciones de sus pecados y sufriría por ellas, de forma que el Señor pudiera liberarlas. Por esa razón, se explica que el vaiṣṇava es para-duḥkha-duḥkhī, es decir, que sufre mucho cuando ve sufrir a los demás. En esa condición, el vaiṣṇava se ocupa en actividades destinadas al verdadero beneficio de la sociedad humana.

Něco podobného řekl Vāsudeva Datta Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, když žádal Pána, aby vysvobodil všechny tehdy přítomné živé bytosti. Vāsudeva Datta navrhl, že pokud nejsou pro osvobození způsobilé, vezme na sebe všechny reakce za jejich hříšné činy a sám bude trpět, aby je Pán mohl vysvobodit. Proto se o vaiṣṇavovi říká, že je para-duḥkha- duḥkhī, hluboce zarmoucený utrpením druhých. Na základě toho jedná pro skutečné blaho společnosti.