Skip to main content

Texts 21-22

Sloka 21-22

Texto

Verš

dadau prācīṁ diśaṁ hotre
brahmaṇe dakṣiṇāṁ diśam
adhvaryave pratīcīṁ vai
udgātre uttarāṁ diśam
dadau prācīṁ diśaṁ hotre
brahmaṇe dakṣiṇāṁ diśam
adhvaryave pratīcīṁ vai
udgātre uttarāṁ diśam
anyebhyo ’vāntara-diśaḥ
kaśyapāya ca madhyataḥ
āryāvartam upadraṣṭre
sadasyebhyas tataḥ param
anyebhyo ’vāntara-diśaḥ
kaśyapāya ca madhyataḥ
āryāvartam upadraṣṭre
sadasyebhyas tataḥ param

Synonyms

Synonyma

dadau — dio como donación; prācīm — este; diśam — la dirección; hotre — al sacerdote hotā; brahmaṇe — al sacerdote brahmā; dakṣiṇām — sur; diśam — la dirección; adhvaryave — al sacerdote adhvaryu; pratīcīm — el lado oeste; vai — en verdad; udgātre — al sacerdote udgātā; uttarām — norte; diśam — la dirección; anyebhyaḥ — a los demás; avāntara-diśaḥ — las diversas direcciones intermedias (nordeste, sudeste, noroeste y sudoeste); kaśyapāya — a Kaśyapa Muni; ca — también; madhyataḥ — la parte central; āryāvartam — la región de Āryāvarta; upadraṣṭre — al upadraṣṭā, el sacerdote que supervisa, escuchando y comprobando los mantras; sadasyebhyaḥ — a los sadasyas, los sacerdotes colaboradores; tataḥ param — todo lo restante.

dadau — daroval; prācīm — východní; diśam — stranu; hotre — knězi zvanému hotā; brahmaṇe — knězi zvanému brahmā; dakṣiṇām — jižní; diśam — stranu; adhvaryave — knězi zvanému adhvaryu; pratīcīm — západní stranu; vai — vskutku; udgātre — knězi zvanému udgātā; uttarām — severní; diśam — stranu; anyebhyaḥ — dalším; avāntara-diśaḥ — různé oblasti (severovýchodní, jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní); kaśyapāya — Kaśyapovi Munimu; ca — také; madhyataḥ — prostřední část; āryāvartam — část zvanou Āryāvarta; upadraṣṭre — knězi upadraṣṭā, který dohlížel na správné vyslovování manter; sadasyebhyaḥ — sadasyům, pomocným kněžím; tataḥ param — vše, co zbývalo.

Translation

Překlad

Tras completar el sacrificio, el Señor Paraśurāma dio la dirección este como donación al hotā, el sur al brahmā, el oeste al adhvaryu, el norte al udgata, y las cuatro direcciones intermedias —nordeste, sudeste, noroeste y sudoeste— a los demás sacerdotes. La zona central la ofreció a Kaśyapa, y el lugar conocido con el nombre de Āryāvarta, al upadraṣṭā. Todo lo restante lo repartió entre los sadasyas, los sacerdotes colaboradores.

Po dokončení oběti daroval Pán Paraśurāma východní stranu knězi hotā, jih knězi brahmā, západ knězi adhvaryu, sever knězi udgātā a čtyři oblasti ležící mezi jednotlivými světovými stranami-severovýchodní, jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní-zbývajícím kněžím. Prostředek daroval Kaśyapovi a místo zvané Āryāvarta knězi upadraṣṭā. Vše, co zbývalo, rozdal pomocným kněžím, kterým se říká sadasyové.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: La región de la India comprendida entre los Himālayas y los montes Vindhyas recibe el nombre de Āryāvarta.

Āryāvarta je název území v Indii mezi Himálajem a pohořím Vindhya.