Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Texto

Verš

yato yato ’sau praharat-paraśvadho
mano-’nilaujāḥ para-cakra-sūdanaḥ
tatas tataś chinna-bhujoru-kandharā
nipetur urvyāṁ hata-sūta-vāhanāḥ
yato yato ’sau praharat-paraśvadho
mano-’nilaujāḥ para-cakra-sūdanaḥ
tatas tataś chinna-bhujoru-kandharā
nipetur urvyāṁ hata-sūta-vāhanāḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yataḥ — allí donde; yataḥ — allí donde; asau — el Señor Paraśurāma; praharat — cortar; paraśvadhaḥ — que era experto en el manejo de su arma, el hacha, paraśu; manaḥ — como la mente; anila — como el viento; ojāḥ — que era violento; para-cakra — de la fuerza militar de los enemigos; sūdanaḥ — que destruía; tataḥ — allí; tataḥ — y allí; chinna — desperdigados y cortados; bhuja — brazos; ūru — piernas; kandharāḥ — hombros; nipetuḥ — caían; urvyām — al suelo; hata — matados; sūta — aurigas; vāhanāḥ — monturas, caballos y elefantes.

yataḥ — kdekoliv; yataḥ — kdekoliv; asau — Pán Paraśurāma; praharat — sekající; paraśvadhaḥ — mistr v zacházení se svou zbraní, sekyrou neboli paraśu; manaḥ — jako mysl; anila — jako vítr; ojāḥ — mocný; para-cakra — nepřátelské vojenské síly; sūdanaḥ — ničitel; tataḥ — tam; tataḥ — a zase tam; chinna — usekané a rozházené; bhuja — ruce; ūru — nohy; kandharāḥ — plece; nipetuḥ — padali; urvyām — na zem; hata — zabití; sūta — vozatajové; vāhanāḥ — koně a sloni, na nichž seděli jezdci.

Traducción

Překlad

El Señor Paraśurāma, que era experto en destruir la fuerza militar del enemigo, manejó su hacha [paraśu] a la velocidad de la mente y del viento, destrozando con ella a sus enemigos. Allí donde iba, los enemigos caían con la cabeza, las piernas y los brazos cercenados, sus aurigas muertos, y todas sus monturas, elefantes y caballos, exterminados.

Pán Paraśurāma byl mistrem v pobíjení vojska nepřítele a rychlostí mysli a větru rozsekával nepřátele svou sekyrou (paraśu). Všude, kam se vydal, padali jeho protivníci k zemi s usekanýma nohama, rukama i rameny a spolu s jejich vozataji i slony a koňmi, na kterých jeli, byli usmrceni.

Significado

Význam

Al principio, cuando el ejército enemigo contaba con todos sus soldados combatientes, elefantes y cuadrigas, el Señor Paraśurāma se abrió paso entre sus filas y comenzó a matarlos a la velocidad de la mente. Cuando se sintió algo cansado, aminoró el ritmo y continuó matando a los enemigos con gran vigor a la velocidad del viento. La mente es más veloz que el viento.

Na začátku, když vojsko nepřítele čítalo obrovské množství bojujících vojáků, slonů a koní, Pán Paraśurāma vnikl mezi ně a zabíjel je rychlostí mysli. Když se potom poněkud unavil, zpomalil na rychlost větru a pokračoval v rázném pobíjení nepřátel. Mysl je rychlejší než vítr.