Skip to main content

CAPÍTULO 12

KAPITOLA DVANÁCTÁ

La dinastía de Kuśa, el hijo del Señor Rāmacandra

Dynastie Kuśi, syna Pána Rāmacandry

En este capítulo se habla de la dinastía de Kuśa, el hijo del Señor Rāmacandra. Los miembros de esta dinastía son descendientes de Śaśāda, el hijo de Mahārāja Ikṣvāku.

Tato kapitola popisuje dynastii Kuśi, syna Pána Rāmacandry. Její členové jsou potomky Śaśādy, syna Mahārāje Ikṣvākua.

En el árbol genealógico del Señor Rāmacandra, la dinastía continúa con Kuśa, el hijo del Señor, que fue sucedido por Atithi, Niṣadha, Nabha, Puṇḍarīka, Kṣemadhanvā, Devānīka, Anīha, Pāriyātra, Balasthala, Vajranābha, Sagaṇa y Vidhṛti. Todas estas personalidades gobernaron el mundo. De Vidhṛti nació Hiraṇyanābha, que más tarde se hizo discípulo de Jaimini y presentó el sistema de yoga místico en que fue iniciado Yajñavalkya. Los continuadores de la dinastía fueron Puṣpa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarṇa, Śīghra y Maru. Maru alcanzó la perfección plena en la práctica del yoga, y vive todavía en la aldea de Kalāpa. Al final de esta era de Kali, Maru dará continuidad a la dinastía del dios de Sol. La dinastía fue continuada por Prasuśruta, Sandhi, Amarṣaṇa, Mahasvān, Viśvabāhu, Prasenajit, Takṣaka y Bṛhadbala, que más adelante sería matado por Abhimanyu. Śukadeva Gosvāmī dijo que todos estos reyes habían muerto ya. Los descendientes futuros de Bṛhadbala serán Bṛhadraṇa, Ūrukriya, Vatsavṛddha, Prativyoma, Bhānu, Divāka, Sahadeva, Bhṛhadaśva, Bhānumān, Pratīkāśva, Supratīka, Marudeva, Sunakṣatra, Puṣkara, Antarikṣa, Sutapā, Amitrajit, Bṛhadrāja, Barhi, Kṛtañjaya, Raṇañjaya, Sañjaya, Śākya, Śuddhoda, Lāṅgala, Prasenajit, Kṣudraka, Raṇaka, Suratha y Sumitra. Todos ellos se sucederán como reyes de la dinastía, uno tras otro. Sumitra, que vendrá en esta era de Kali, será el último rey de la dinastía Ikṣvāku; después de él, la dinastía se extinguirá.

Po Kuśovi, synovi Pána, v dynastii Pána Rāmacandry následovali tito králové—Atithi, Niṣadha, Nabha, Puṇḍarīka, Kṣemadhanvā, Devānīka, Anīha, Pāriyātra, Balasthala, Vajranābha, Sagaṇa a Vidhṛti. Tito všichni králové vládli světu. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se později stal žákem Jaiminiho a hlásal systém mystické yogy, do něhož byl zasvěcen Yājñavalkya. Dalšími členy této dynastie byli Puṣpa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarṇa, Śīghra a Maru. Maru dosáhl úplné dokonalosti yogy a dodnes žije ve vesnici Kalāpa. Na konci současného věku Kali obnoví dynastii boha Slunce. Dále se v této dynastii narodili Prasuśruta, Sandhi, Amarṣaṇa, Mahasvān, Viśvabāhu, Prasenajit, Takṣaka a Bṛhadbala, jehož později zabil Abhimanyu. Śukadeva Gosvāmī řekl, že všichni tito králové již zemřeli. Budoucími potomky Bṛhadbaly budou Bṛhadraṇa, Ūrukriya, Vatsavṛddha, Prativyoma, Bhānu, Divāka, Sahadeva, Bṛhadaśva, Bhānumān, Pratīkāśva, Supratīka, Marudeva, Sunakṣatra, Puṣkara, Antarikṣa, Sutapā, Amitrajit, Bṛhadrāja, Barhi, Kṛtañjaya, Raṇañjaya, Sañjaya, Śākya, Śuddhoda, Lāṅgala, Prasenajit, Kṣudraka, Raṇaka, Suratha a Sumitra. Ti všichni budou králi, jeden po druhém. Sumitra, narozený v tomto věku Kali, bude posledním králem v Ikṣvākuově dynastii. Po něm tato dynastie zanikne.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī dijo: El hijo de Rāmacandra fue Kuśa, el hijo de Kuśa fue Atithi, el hijo de Atithi fue Niṣadha, y el hijo de Niṣadha fue Nabha. El hijo de Nabha fue Puṇḍarīka, y de Puṇḍarīka nació Kṣemadhanvā.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Kuśa byl synem Rāmacandry a jeho synem byl Atithi. Ten měl syna Niṣadhu a synem Niṣadhy byl Nabha. Syn Nabhy se jmenoval Puṇḍarīka, jemuž se narodil syn jménem Kṣemadhanvā.
Text 2:
El hijo de Kṣemadhanvā fue Devānīka, el hijo de Devānīka fue Anīha, el hijo de Anīha fue Pāriyātra, y el hijo de Pāriyātra fue Balasthala. El hijo de Balasthala fue Vajranābha, de quien se dice que nació de la refulgencia del dios del sol.
Sloka 2:
Synem Kṣemadhanvy se stal Devānīka, ten měl za syna Anīhu, Anīha měl syna Pāriyātru a ten zase Balasthalu. Synem Balasthaly byl Vajranābha, o němž se říká, že se narodil ze záře boha Slunce.
Texts 3-4:
El hijo de Vajranābha fue Sagaṇa, cuyo hijo fue Vidhṛti. El hijo de Vidhṛti fue Hiraṇyanābha, que se hizo discípulo de Jaimini y fue un gran ācārya del yoga místico. Fue Hiraṇyanābha quien instruyó al gran santo Yājñavalkya en el muy elevado sistema de yoga místico denominado ādhyātma-yoga, que puede desatar los nudos del apego material que hay en el corazón.
Sloka 3-4:
Vajranābha měl syna Sagaṇu a jeho syn se jmenoval Vidhṛti. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se stal žákem Jaiminiho a velkým ācāryou mystické yogy. Právě od něho se mocný světec Yājñavalkya naučil vznešenému jógovému systému zvanému ādhyātma-yoga, který může uvolnit uzly hmotné připoutanosti v srdci.
Text 5:
El hijo de Hiraṇyanābha fue Puṣpa, y el hijo de Puṣpa fue Dhruvasandhi. El hijo de Dhruvasandhi fue Sudarśana, que fue padre de Agnivarṇa. El hijo de Agnivarṇa fue Śīghra, cuyo hijo fue Maru.
Sloka 5:
Synem Hiraṇyanābhy byl Puṣpa a synem Puṣpy Dhruvasandhi. Tomu se narodil Sudarśana, jehož synem byl Agnivarṇa. Agnivarṇův syn se jmenoval Śīghra a jeho synem byl Maru.
Text 6:
Maru, que obtuvo la perfección en los poderes del yoga místico, vive todavía en Kalāpa-grāma. Al final de Kali-yuga dará continuidad a la perdida dinastía Sūrya engendrando un hijo.
Sloka 6:
Maru dosáhl dokonalosti mystické yogy, a díky tomu žije dodnes na místě zvaném Kalāpa-grāma. Na konci Kali-yugy obnoví zaniklou Sūryovu dynastii tím, že zplodí syna.
Text 7:
Maru tuvo un hijo llamado Prasuśruta, de Prasuśruta nació Sandhi, de Sandhi nació Amarṣana, y de Amarṣana nació Mahasvān. Mahasvān fue padre de Viśvabāhu.
Sloka 7:
Maruovi se narodil syn jménem Prasuśruta, Prasuśrutovi Sandhi, Sandhimu Amarṣaṇa a Amarṣaṇovi syn jménem Mahasvān. Mahasvānovi se narodil Viśvabāhu.
Text 8:
De Viśvabāhu nació Prasenajit, de Prasenajit nació Takṣaka, y de Takṣaka nació Bṛhadbala, a quien tu padre mató en el combate.
Sloka 8:
Syn Viśvabāhua se jmenoval Prasenajit, Prasenajitův syn byl Takṣaka a Takṣakův syn byl známý pod jménem Bṛhadbala, jehož tvůj otec zabil v boji.
Text 9:
Todos estos reyes de la dinastía de Ikṣvāku han muerto ya. Ahora escucha, por favor, mientras te hablo de los reyes que nacerán en el futuro. De Bṛhadbala nacerá Bṛhadraṇa.
Sloka 9:
Všichni tito králové Ikṣvākuovy dynastie již zemřeli. Nyní prosím poslouchej, jak budu jmenovat krále, kteří se teprve narodí. Synem Bṛhadbaly bude Bṛhadraṇa.
Text 10:
El hijo de Bṛhadraṇa será Ūrukriya, que tendrá un hijo llamado Vatsavṛddha. Vatsavṛddha tendrá un hijo llamado Prativyoma, y Prativyoma tendrá un hijo llamado Bhānu, de quien nacerá Divāka, un gran general de ejércitos.
Sloka 10:
Synem Bṛhadraṇy se stane Ūrukriya, jenž bude mít syna Vatsavṛddhu. Jeho syn se bude jmenovat Prativyoma. Jeho synem bude Bhānu, kterému se narodí Divāka, velký vojevůdce.
Text 11:
A continuación, Divāka tendrá un hijo llamado Sahadeva, y de Sahadeva nacerá el gran héroe Bṛhadaśva. De Bṛhadaśva nacerá Bhānumān, de Bhānumān nacerá Pratīkāśva. El hijo de Pratīkāśva será Supratīka.
Sloka 11:
Divākovi se pak narodí syn Sahadeva a jemu velký hrdina jménem Bṛhadaśva. Tomu se narodí Bhānumān a Bhānumānovi Pratīkāśva. Synem Pratīkāśvy bude Supratīka.
Text 12:
A continuación, de Supratīka nacerá Marudeva; de Marudeva, Sunakṣatra; de Sunakṣatra, Puṣkara; y de Puṣkara, Antarikṣa. El hijo de Antarikṣa será Sutapā, cuyo hijo será Amitrajit.
Sloka 12:
Supratīka se pak stane otcem Marudevy, Marudeva Sunakṣatry, Sunakṣatra Puṣkary a Puṣkara Antarikṣi. Antarikṣovým synem bude Sutapā a jeho synem Amitrajit.
Text 13:
De Amitrajit nacerá Bṛhadrāja, de Bṛhadrāja vendrá Barhi, y de Barhi, Kṛtañjaya. El hijo de Kṛtañjaya se llamará Raṇañjaya, y de él nacera Sañjaya.
Sloka 13:
Amitrajit bude mít syna Bṛhadrāje, tomu se narodí Barhi a Barhimu Kṛtañjaya. Kṛtañjayův syn se bude jmenovat Raṇañjaya a jeho syn ponese jméno Sañjaya.
Text 14:
De Sañjaya nacerá Śākya, de Śākya, Śuddhoda, y de Śuddhoda, Lāṅgala. De Lāṅgala nacerá Prasenajit, y de Prasenajit, Kṣudraka.
Sloka 14:
Sañjayův syn bude Śākya, jemu se narodí Śuddhoda a jemu Lāṅgala. Lāṅgalovým synem bude Prasenajit a jeho synem se stane Kṣudraka.
Text 15:
De Kṣudraka vendrá Raṇaka, de Raṇaka nacerá Suratha, y de Suratha vendrá Sumitra, que pondrá fin a la dinastía. Te he explicado así la dinastía de Bṛhadbala.
Sloka 15:
Kṣudrakovi se narodí Raṇaka, Raṇakovi Suratha a Surathovi Sumitra, u něhož dynastie skončí. Tak vypadá popis Bṛhadbalova rodu.
Text 16:
El último rey de la dinastía de Ikṣvāku será Sumitra; después de él, la dinastía del dios del Sol no tendrá más descendientes y se extinguirá.
Sloka 16:
Sumitra bude posledním králem v dynastii Mahārāje Ikṣvākua. Po něm již žádní synové v dynastii boha Slunce nebudou, a dynastie tak zanikne.