Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Texto

Verš

tatra dānava-daityānāṁ
saṅgāt te bhāva āsuraḥ
dṛṣṭvā mad-anubhāvaṁ vai
sadyaḥ kuṇṭho vinaṅkṣyati
tatra dānava-daityānāṁ
saṅgāt te bhāva āsuraḥ
dṛṣṭvā mad-anubhāvaṁ vai
sadyaḥ kuṇṭho vinaṅkṣyati

Palabra por palabra

Synonyma

tatra — en ese lugar; dānava-daityānām — de los demonios y los dānavas; saṅgāt — debido al contacto; te — tuya; bhāvaḥ — mentalidad; āsuraḥ — demoníaca; dṛṣṭvā — por observar; mat-anubhāvam — Mi extraordinario poder; vai — en verdad; sadyaḥ — de inmediato; kuṇṭhaḥ — ansiedad; vinaṅkṣyati — será destruida.

tatra — tam; dānava-daityānām — démonů a Dānavů; saṅgāt — kvůli společnosti; te — tvoje; bhāvaḥ — mentalita; āsuraḥ — démonská; dṛṣṭvā — pozorováním; mat-anubhāvam — Mé jedinečné síly; vai — vskutku; sadyaḥ — ihned; kuṇṭhaḥ — úzkost; vinaṅkṣyati — bude zničena.

Traducción

Překlad

Allí podrás ver Mi poderío supremo, de modo que todas las ansiedades e ideas materialistas que has adquirido debido al contacto con los demonios y dānavas desaparecerán inmediatamente.

Díky tomu, že tam budeš svědkem Mé svrchované moci, tvé materialistické představy a úzkost vzbuzená společností démonů a Dānavů, budou bezodkladně zničeny.

Significado

Význam

El Señor aseguró a Bali Mahārāja que le protegería en toda circunstancia; por último, también le aseguró que le protegería de los nocivos efectos del contacto con los demonios. Ciertamente, Bali Mahārāja llegó a ser un devoto excelso, pero padecía cierta ansiedad debido a que sus compañías no eran estrictamente devocionales. Por esa razón, la Suprema Personalidad de Dios le aseguró que su mentalidad demoníaca sería destruida. En otras palabras, la relación con devotos destruye la mentalidad demoníaca.

Pán pak ujistil Baliho Mahārāje veškerou ochranou, včetně ochrany před následky špatné společnosti démonů. Bali Mahārāja se nepochybně stal vznešeným oddaným, ale pociťoval jistou úzkost, protože společnost, ve které se zdržoval, nebyla příliš prodchnutá oddaností. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ho proto ujistil, že jeho démonská mentalita bude zničena. Jinými slovy — díky společnosti oddaných démonská mentalita zmizí.

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

(Bhāg. 3.25.25)

El demonio que se relaciona con devotos dedicados a glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, poco a poco se vuelve devoto.

Když se démon sdružuje s oddanými, kteří se věnují oslavování Nejvyšší Osobnosti Božství, postupně se stane čistým oddaným.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimosegundo del Canto Octavo del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado «Bali Mahārāja ofrece su propia vida».

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté druhé kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bali Mahārāja odevzdává celý svůj život”.