Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Texto

Verš

apy abhadraṁ na viprāṇāṁ
bhadre loke ’dhunāgatam
na dharmasya na lokasya
mṛtyoś chandānuvartinaḥ
apy abhadraṁ na viprāṇāṁ
bhadre loke ’dhunāgatam
na dharmasya na lokasya
mṛtyoś chandānuvartinaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

api — acaso; abhadram — mala fortuna; na — no; viprāṇām — de los brāhmaṇas; bhadre — ¡oh, muy amable Aditi!; loke — en este mundo; adhunā — en la actualidad; āgatam — ha venido; na — no; dharmasya — de principios religiosos; na — no; lokasya — de la gente en general; mṛtyoḥ — muerte; chanda-anuvartinaḥ — que son seguidores de los caprichos de la muerte.

api — zdali; abhadram — neštěstí; na — ne; viprāṇām — brāhmaṇů; bhadre — ó ctihodná Aditi; loke — v tomto světě; adhunā — v této době; āgatam — nastalo; na — ne; dharmasya — náboženských zásad; na — ne; lokasya — obyčejných lidí; mṛtyoḥ — smrt; chanda-anuvartinaḥ — kteří podléhají rozmarům smrti.

Traducción

Překlad

¡Oh, amable esposa!, me pregunto si no habrá ocurrido algo poco auspicioso en relación con los principios religiosos, losbrāhmaṇas o la gente en general, que está sujeta a los caprichos de la muerte.

Ó ctihodná ženo, stalo se snad něco nepříznivého s náboženskými zásadami, brāhmaṇy a nebo s obyčejnými lidmi, kteří podléhají rozmarům smrti?

Significado

Význam

Todos los habitantes del mundo material tienen deberes prescritos que seguir. Esos deberes atañen en especial a los brāhmaṇas, pero también a la gente común, que está sujeta a los caprichos de la muerte. Kaśyapa Muni se preguntaba si no se habrían desobedecido los principios regulativos, que están destinados al bienestar de todos. Por esa razón, en los siete versos siguientes continúa haciendo preguntas al respecto.

Všichni obyvatelé tohoto hmotného světa mají své předepsané povinnosti — platí to zvláště pro brāhmaṇy, ale týká se to i obyčejných lidí, kteří podléhají rozmarům smrti. Kaśyapa Muni uvažoval, zda došlo k porušení usměrňujících zásad, které jsou určeny pro dobro všech, a v sedmi sousledných verších položil několik otázek.