Skip to main content

CAPÍTULO 15

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Bali Mahārāja conquista los planetas celestiales

Bali Mahārāja dobývá nebeské planety

En este capítulo se explica que Bali, después de celebrar el viśvajit-yajña, recibió como bendición una cuadriga y diversos aparejos de guerra, con los cuales atacó al rey del cielo. Temerosos de él, los semidioses, siguiendo las instrucciones de suguru, abandonaron los planetas celestiales.

Tato kapitola popisuje, jak Bali po vykonání Viśvajit-yajñi obdržel vůz a různé potřeby pro vedení boje, se kterými napadl nebeského krále. Všichni polobozi ve strachu před ním opustili na pokyn svého gurua nebeské planety.

El Señor Vāmanadeva despojó a Bali Mahārāja de todas sus posesiones y le hizo prisionero, con la excusa de que Bali le había prometido tres pasos de tierra. Mahārāja Parīkṣit deseaba conocer estos hechos en detalle. Seguidamente se expone la explicación con que Śukadeva Gosvāmī respondió a la pregunta del rey.
Como se explicó en el capítulo undécimo de este Canto, Bali había sido derrotado en la batalla entre semidioses y demonios, y había muerto, pero, por la gracia de Śukrācārya, volvió a la vida. Entonces se dedicó a servir a su maestro espiritual, Śukrācārya. Los descendientes de Bhṛgu, complacidos con él, le ocuparon en la celebración del viśvajit-yajña. Una vez realizado el yajña, del fuego salieron una cuadriga, caballos, una bandera, un arco, una armadura y dos aljabas de flechas. Mahārāja Prahlāda, el abuelo de Bali Mahārāja, dio a su nieto un collar de flores eterno, y Śukrācārya le dio una caracola. Tras ofrecer reverencias a Prahlāda, a los brāhmaṇas y a su maestro espiritual, Śukrācārya, Bali Mahārāja se armó para luchar con Indra, y avanzó hacia Indrapurī con sus soldados. Haciendo sonar su caracola, atacó el reino de Indra. Indra, al ver el poder de Bali Mahārāja, fue a ver a su maestro espiritual, le habló de la fuerza de Bali y preguntó acerca de su deber. Bṛhaspati informó a los semidioses de que los brāhmaṇas habían dotado a Bali de un poder extraordinario, de manera que los semidioses no podían luchar contra él. Su única esperanza era ganarse el favor de la Suprema Personalidad de Dios. En verdad, no les quedaba otra opción. En esas circunstancias, Bṛhaspati aconsejó a los semidioses que abandonasen los planetas celestiales y permanecieran ocultos donde no pudieran ser vistos. Los semidioses siguieron sus órdenes, y Bali Mahārāja y los suyos conquistaron todo el reino de Indra. Los descendientes de Bhṛgu Muni sentían un gran afecto por su discípulo Bali Mahārāja, y le ocuparon en la celebración de cien aśvamedha-yajñas. De ese modo, Bali disfrutó de las opulencias de los planetas celestiales.

Mahārāja Parīkṣit chtěl vědět, jak Pán Vāmanadeva Balimu Mahārājovi všechno vzal pod záminkou, že chce jen tolik země, kolik obsáhne třemi kroky, a jak ho zajal. Śukadeva Gosvāmī na tuto otázku odpověděl následujícím vysvětlením. V boji mezi démony a polobohy, popsaném v jedenácté kapitole tohoto zpěvu, byl Bali poražen a zemřel, ale milostí Śukrācāryi byl znovu přiveden k životu. Poté začal Śukrācāryovi, svému duchovnímu mistrovi, sloužit. Potomci Bhṛgua s ním byli spokojeni a nechali ho vykonat Viśvajit-yajñu, při níž se z ohně zjevil vůz, koně, vlajka, luk, brnění a dva toulce šípů. Mahārāja Prahlāda, děd Baliho Mahārāje, mu dal neuvadající květinovou girlandu a Śukrācārya mu daroval lasturu. Bali Mahārāja se pak Prahlādovi, brāhmaṇům a svému duchovnímu mistrovi Śukrācāryovi poklonil, vyzbrojil se pro boj s Indrou a spolu se svými vojáky se vydal do Indrapurī. Pak zatroubil na svou lasturu a zaútočil na hranice Indrova království. Když Indra viděl jeho moc, šel za svým duchovním mistrem, Bṛhaspatim, aby mu pověděl o Baliho síle a zeptal se ho, co je jeho povinností. Bṛhaspati polobohům prozradil, že brāhmaṇové obdařili Baliho neobyčejnou silou, a proto s ním polobozi nemohou bojovat. Jejich jedinou nadějí bylo získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství; jiná možnost neexistovala. Za těchto okolností Bṛhaspati polobohům poradil, aby opustili nebeské planety a někde se neviditelně skryli. Polobozi se řídili jeho pokyny, a Bali Mahārāja tak se svými společníky získal celé Indrovo království. Potomci Bhṛgua Muniho byli ke svému žákovi Balimu velice laskaví a nechali ho vykonat sto aśvamedha-yajñí. Tímto způsobem si Bali užíval bohatství nebeských planet.

Texts 1-2:
Mahārāja Parīkṣit preguntó: La Suprema Personalidad de Dios es el propietario de todo. Siendo así, ¿por qué pidió tres pasos de tierra a Bali Mahārāja, como si fuese un pobre, y por qué arrestó a Bali Mahārāja aun después de recibir el don que le había pedido? Estoy muy deseoso de conocer el misterio que se esconde tras estas contradicciones.
Sloka 1-2:
Mahārāja Parīkṣit se otázal: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je majitelem všeho. Proč jako chudý člověk prosil Baliho Mahārāje o tři kroky země? A proč přesto Baliho Mahārāje zajal, když dostal dar, o který prosil? Velmi si přeji znát tajemství těchto protikladů.
Text 3:
Śukadeva Gosvāmī dijo: ¡Oh, rey!, Bali Mahārāja perdió toda su opulencia y murió en el combate, pero Śukrācārya, un descendiente de Bhṛgu Muni, lo volvió a la vida. Debido a ello, la gran alma Bali Mahārāja se hizo discípulo de Śukrācārya y comenzó a servirle con gran fe, ofreciéndole todo lo que tenía.
Sloka 3:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když Bali Mahārāja ztratil všechno své bohatství a padl v boji, přivedl ho Śukrācārya, potomek Bhṛgua Muniho, zpátky k životu. Vznešená duše Bali Mahārāja se tak stal Śukrācāryovým žákem a začal mu s velkou vírou sloužit. Odevzdával mu vše, co měl.
Text 4:
Los brāhmaṇas descendientes de Bhṛgu Muni se sentían muy complacidos con Bali Mahārāja, que deseaba conquistar el reino de Indra. Así pues, tras purificarle y bañarle conforme a los principios regulativos, le empeñaron en la celebración del yajñaque recibe el nombre de viśvajit.
Sloka 4:
Bráhmanští potomci Bhṛgua Muniho byli s Balim Mahārājem, který chtěl dobýt Indrovo království, velice spokojeni. Podrobili ho náležité očistě, vykoupali podle usměrňujících zásad, a pak ho nechali vykonat yajñu zvanou Viśvajit.
Text 5:
Cuando se ofreció el ghī [mantequilla clarificada] en el fuego del sacrificio, del fuego apareció una cuadriga celestial cubierta de oro y seda, con caballos amarillos, como los de Indra, y una bandera con la figura de un león.
Sloka 5:
Když do obětního ohně nalili ghí (přepuštěné máslo), zjevil se nebeský vůz pokrytý zlatem a hedvábím, žlutí koně, jaké má Indra, a vlajka se znakem lva.
Text 6:
También aparecieron un arco chapado en oro, dos aljabas de flechas infalibles y una armadura celestial. Prahlāda Mahārāja, el abuelo de Bali, ofreció a su nieto un collar de flores que nunca se marchitan, y Śukrācārya le dio una caracola.
Sloka 6:
Dále se objevil zlatý luk, dva toulce neselhávajících šípů a nebeské brnění. Baliho děd, Prahlāda Mahārāja, dal svému vnukovi květinovou girlandu, která nikdy neuvadne, a Śukrācārya mu věnoval lasturu.
Text 7:
Mahārāja Bali celebró aquel rito especial siguiendo las instrucciones de los brāhmaṇas, y por su gracia recibió el equipo necesario para la guerra. Finalizada la ceremonia, caminó dando vueltas alrededor de los brāhmaṇas y les ofreció reverencias. También saludó y ofreció reverencias a Prahlāda Mahārāja.
Sloka 7:
Když takto Mahārāja Bali vykonal specifický obřad, který mu doporučili brāhmaṇové, a jejich milostí získal válečnou výzbroj, obřadně je obešel a složil jim poklony. Pozdravil i Prahlāda Mahārāje a také jemu se poklonil.
Texts 8-9:
Así, después de subirse en la cuadriga que Śukrācārya le había dado, Bali Mahārāja, adornado con un hermoso collar de flores, vistió su cuerpo con la armadura protectora, y se armó con el arco, una espada y un carcaj de flechas. Cuando tomó asiento en la cuadriga, adornados los brazos con ajorcas doradas y las orejas con aretes de zafiro, resplandecía como un fuego sagrado.
Sloka 8-9:
Poté, co Bali Mahārāja, ozdobený pěknou girlandou, nastoupil na vůz, který dostal od Śukrācāryi, oblékl si ochranné brnění a vyzbrojil se lukem, mečem a toulcem plným šípů. Paže mu zdobily zlaté náramky a uši safírové náušnice, a když usedl na sedadlo vozu, zářil jako posvátný oheň.
Texts 10-11:
Al reunirse con sus soldados y con los jefes de los demonios, que eran sus iguales en fuerza, opulencia y belleza, parecía que fuesen a tragarse el cielo y quemar todas las direcciones con la mirada. Así, después de reunir el ejército de los demonios, Bali Mahārāja marchó contra la opulenta capital de Indra. En verdad, a su paso toda la superficie del mundo parecía temblar.
Sloka 10-11:
Bali Mahārāja spolu se svými vojáky a démonskými vůdci, kteří byli stejně silní, bohatí a krásní jako on, vypadali, jako kdyby chtěli spolknout nebe a spálit všechny strany svým pohledem. Když takto shromáždil démonské vojáky, vydal se do Indrova bohatého hlavního města. Zdálo se, jako kdyby třásl povrchem celého světa.
Text 12:
La ciudad del rey Indra estaba llena de agradables huertos y jardines, como el jardín Nandana. El peso de las flores, las hojas y los frutos doblaba las ramas de aquellos árboles de existencia eterna. El zumbido de las abejas arrullaba el idilio de los pájaros que visitaban los jardines. Era una atmósfera completamente celestial.
Sloka 12:
Hlavní město krále Indry bylo plné příjemných sadů a zahrad, jako je například zahrada jménem Nandana, v níž se větve věčně existujících stromů sklánějí k zemi pod tíhou květů, listů a plodů. Do zahrad přilétaly páry štěbetajících ptáků a sladce bzučící včely. Atmosféra v celém městě byla nebeská.
Text 13:
Mujeres muy hermosas, bajo la protección de los semidioses, se divertían en aquellos jardines, cuyos estanques estaban llenos de flores de loto, cisnes, grullas, cakravākas y patos.
Sloka 13:
Nádherné ženy si pod ochranou polobohů hrály v zahradách s lotosovými jezírky plnými labutí, jeřábů, cakravāků a kachen.
Text 14:
Toda la ciudad estaba rodeada por fosos llenos de agua del Ganges, ākāśa-gaṅgā, y por una muralla muy alta, del color del fuego, coronada de parapetos defensivos.
Sloka 14:
Město bylo obehnáno příkopy naplněnými vodou Gangy známé jako Ākāśa-gaṅgā a vysokými hradbami barvy ohně. Na těchto hradbách byly terasy uzpůsobené k boji.
Text 15:
Las puertas estaban hechas de planchas de oro sólido, y sus umbrales eran del mejor mármol. Las puertas estaban comunicadas por una serie de vías públicas. Toda la ciudad había sido construida por Viśvakarma.
Sloka 15:
Dveře byly z odolných zlatých plátů a brány z prvotřídního mramoru. Spojovaly je různé veřejné cesty. Celé město postavil Viśvakarmā.
Text 16:
La ciudad entera estaba llena de patios, anchas avenidas y casas de reunión. Había no menos de cien millones de aviones. Las encrucijadas estaban hechas de perlas, y había asientos de diamante y coral.
Sloka 16:
Ve městě byla četná nádvoří, široké cesty, sněmovní budovy a ne méně než sto miliónů letadel. Křižovatky byly z perel a místa k sezení z diamantů a korálu.
Text 17:
Mujeres eternamente bellas y jóvenes, vestidas con ropas muy limpias, resplandecían en la ciudad como las llamas de un fuego. Todas ellas poseían la cualidad de śyāmā.
Sloka 17:
Jako ohně s mnoha plameny v onom městě zářily věčně krásné a mladé ženy, oblečené do čistých šatů. Všechny měly vlastnost śyāmā.
Text 18:
La brisa llevaba por las calles de la ciudad la fragancia de las flores que se desprendían del cabello de las mujeres de los semidioses.
Sloka 18:
Vánek nesl ulicemi vůni květů padajících z vlasů žen polobohů.
Text 19:
Las apsarās se paseaban por las calles, en las que flotaba el humo blanco y fragante del incienso de aguru que salía a través de las filigranas doradas de las ventanas.
Sloka 19:
Apsary se procházely po ulicích, které halil bílý, voňavý kouř z vonné látky aguru linoucí se z oken vyzdobených zlatým filigránem.
Text 20:
Hermosos doseles decorados con perlas daban sombra por toda la ciudad, donde constantemente se escuchaban los sonidos de los pavos reales, las palomas y las abejas. En las cúpulas de los palacios ondeaban banderas de perlas y oro, y por encima de ellas volaban aviones llenos de hermosas mujeres, entonando sin cesar canciones auspiciosas y muy agradables para el oído.
Sloka 20:
Město zastiňovaly baldachýny ozdobené perlami a na kopulích paláců vlály vlajky pošité perlami a zlatem. Nepřetržitě se v něm ozývali pávi, holubi a včely a nad ním létala letadla, v nichž nádherné ženy bez ustání zpívaly příznivé písně, velmi příjemné na poslech.
Text 21:
La ciudad entera vibraba con la armoniosa sinfonía de las mṛdaṅgas, caracolas, timbales, flautas e instrumentos de cuerda bien afinados que en ella sonaban. Cantaban los gandharvas, y las danzas no tenían fin. En conjunto, Indrapurī vencía en belleza a la mismísima personificación de la belleza.
Sloka 21:
Ono město znělo zvuky bubnů, lastur, kotlů, fléten a dobře naladěných strunných nástrojů, jež vytvářely harmonickou souhru. Neustále se tam tančilo a Gandharvové zpívali. Celková krása Indrapurī překonávala zosobněnou krásu.
Text 22:
Ninguna persona pecaminosa, envidiosa, violenta con otras entidades vivientes, engañosa, dominada por el orgullo falso, lujuriosa o codiciosa podía entrar en la ciudad. Sus habitantes estaban libres de todas esas malas cualidades.
Sloka 22:
Do tohoto města nemohl vstoupit nikdo hříšný, zlomyslný, násilný vůči jiným živým bytostem, vychytralý, plný falešné pýchy, chtivý nebo chamtivý. Lidé, kteří tam žili, žádnou z těchto neřestí neprojevovali.
Text 23:
Al mando de infinidad de soldados, Bali Mahārāja llegó con sus ejércitos ante las puertas de la morada de Indra y la atacó desde todos los flancos. El sonido de la caracola que había recibido de Śukrācārya, su maestro espiritual, sembró el pánico entre las mujeres protegidas por Indra.
Sloka 23:
Bali Mahārāja, jenž velel nespočetně mnoha vojákům, shromáždil své vojsko okolo tohoto Indrova sídla a napadl je ze všech stran. Rozezněl lasturu, kterou mu dal jeho duchovní mistr Śukrācārya, a tak v ženách pod Indrovou ochranou vzbudil strach.
Text 24:
Al ver la infatigable voluntad de Bali Mahārāja, el rey Indra comprendió sus intenciones y, junto con los demás semidioses, acudió a su maestro espiritual, Bṛhaspati, y se dirigió a él con las siguientes palabras.
Sloka 24:
Když král Indra viděl nezlomné úsilí Baliho Mahārāje a pochopil, o co mu jde, obrátil se společně s ostatními polobohy na svého duchovního mistra Bṛhaspatiho a promluvil k němu.
Text 25:
Mi señor, nuestro viejo enemigo, Bali Mahārāja, ha vuelto con más entusiasmo que nunca, y ha obtenido un poder tan asombroso que pensamos que tal vez no podamos resistirlo.
Sloka 25:
Můj pane, náš starý nepřítel Bali Mahārāja je nyní opět nadšený a tím získal úžasnou sílu, až si myslíme, že jeho moci snad ani nedokážeme vzdorovat.
Text 26:
No sé de nadie capaz de defenderse de este despliegue militar de Bali. Es como si quisiera tragarse todo el universo con la boca, lamer las diez direcciones con la lengua, y prenderles fuego con la vista. En verdad, ha surgido como el fuegosaṁvartaka en el momento de la aniquilación.
Sloka 26:
Tomuto Baliho vojenskému tažení se nikdo nikde neubrání. Vypadá to, jako kdyby chtěl svými ústy vypít celý vesmír, jazykem slízat všech deset stran a očima na všech stranách zapálit požár. Rozmáhá se jako pustošivý oheň saṁvartaka.
Text 27:
Infórmame, por favor: ¿cuál es la causa de la fuerza, la voluntad, la influencia y la victoria que Bali Mahārāja manifiesta ahora?; ¿de dónde ha sacado ese entusiasmo?
Sloka 27:
Prosím, řekni mi, jaká je příčina Baliho síly, snahy, vlivu a vítězství? Z čeho pochází jeho nadšení?
Text 28:
Bṛhaspati, el maestro espiritual de los semidioses, dijo: ¡Oh, Indra!, yo conozco la causa del inmenso poder de tu enemigo, Bali Mahārāja. Ha complacido a los brāhmaṇas descendientes de Bhṛgu Muni, de quienes es discípulo, y ellos le han dotado de ese extraordinario poder.
Sloka 28:
Bṛhaspati, duchovní mistr polobohů, pravil: Ó Indro, vím proč tvůj nepřítel získal takovou neobyčejnou moc. Bali Mahārāja byl takto obdarován bráhmanskými potomky Bhṛgua Muniho, jelikož je jako jejich žák potěšil.
Text 29:
Ni tú ni tus hombres pueden vencer al poderosísimo Bali. En verdad, nadie más que la Suprema Personalidad de Dios puede vencerle, pues ha sido dotado del poder espiritual supremo [brahma-tejas]. Bali Mahārāja es ahora como Yamarāja: nadie puede oponerse a él.
Sloka 29:
Ani ty, ani tvoji lidé nedokážete mocného Baliho přemoci. Nepřemůže ho nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství, protože nyní je obdařen svrchovanou duchovní silou (brahma-tejas). Nikdo před ním neobstojí, tak jako neobstojí nikdo před Yamarājem.
Text 30:
Por lo tanto, deben esperar a que cambie la suerte de sus enemigos; mientras tanto, abandonen este planeta celestial y vayan a otro lugar, donde no puedan verlos.
Sloka 30:
Proto byste měli všichni opustit tuto nebeskou planetu a odejít někam, kde nebudete na očích, a tam pak čekat, dokud se situace vašich nepřátel neobrátí v jejich neprospěch.
Text 31:
Bali Mahārāja se ha vuelto muy poderoso gracias a las bendiciones de los brāhmaṇas, pero más tarde les insultará, y tanto él como sus amigos y asistentes serán vencidos.
Sloka 31:
Nyní je Bali Mahārāja neobyčejně mocný díky požehnání od brāhmaṇů, ale když později tyto brāhmaṇy urazí, bude i se svými přáteli a společníky zničen.
Text 32:
Śukadeva Gosvāmī continuó: Después de escuchar las palabras de Bṛhapasti, los semidioses siguieron el consejo que, por su propio bien, les había dado. Cada uno de ellos adoptó la forma que le pareció más conveniente y abandonó el reino celestial. Fue así como se dispersaron, sin que los demonios pudieran verlos.
Sloka 32:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Polobozi okamžitě souhlasili se slovy Bṛhaspatiho, který jim poradil, co pro ně bude dobré. Přijali podoby podle vlastního přání, opustili nebeské království a rozprchli se, aniž by je démoni spatřili.
Text 33:
Cuando los semidioses desaparecieron, Bali Mahārāja, el hijo de Virocana, entró en el reino celestial, desde el cual impuso su dominio sobre los tres mundos.
Sloka 33:
Když polobozi zmizeli, Bali Mahārāja, syn Virocany, vstoupil do nebeského království a odtud si podmanil všechny tři světy.
Text 34:
Los brāhmaṇas descendientes de Bhṛgu, muy complacidos con su discípulo, que había conquistado todo el universo, le ocuparon en la celebración de cien sacrificios aśvamedha.
Sloka 34:
Bráhmanští potomci Bhṛgua byli se svým žákem, který dobyl celý vesmír, velmi spokojeni a přiměli ho k vykonání sta obětí aśvamedha.
Text 35:
Tras celebrar esos sacrificios, la fama de Bali Mahārāja se extendió por los tres mundos y en todas direcciones. De esa forma, brillaba en su posición como una luna brillante en el cielo.
Sloka 35:
Když Bali Mahārāja uspořádal tyto oběti, získal si dobrou pověst na všech stranách všude ve třech světech. Zářil tak ve svém postavení jako jasný měsíc na nebi.
Text 36:
Gracias al favor de los brāhmaṇas, la gran alma Bali Mahārāja, dándose por satisfecho, gozó de gran opulencia y disfrutó de la prosperidad del reino.
Sloka 36:
Díky přízni brāhmaṇů získal velkomyslný Bali Mahārāja velké bohatství a prosperitu a začal si užívat království, považuje se za naprosto spokojeného.