Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Texto

Verš

śrī-prahrāda uvāca
brahmādayaḥ sura-gaṇā munayo ’tha siddhāḥ
sattvaikatāna-gatayo vacasāṁ pravāhaiḥ
nārādhituṁ puru-guṇair adhunāpi pipruḥ
kiṁ toṣṭum arhati sa me harir ugra-jāteḥ
śrī-prahrāda uvāca
brahmādayaḥ sura-gaṇā munayo ’tha siddhāḥ
sattvaikatāna-gatayo vacasāṁ pravāhaiḥ
nārādhituṁ puru-guṇair adhunāpi pipruḥ
kiṁ toṣṭum arhati sa me harir ugra-jāteḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja oró; brahma-ādayaḥ — encabezados por el Señor Brahmā; sura-gaṇāḥ — los habitantes de los sistemas planetarios superiores; munayaḥ — las grandes personas santas; atha — además (como los cuatro Kumāras y otros); siddhāḥ — que han alcanzado la perfección o el conocimiento completo; sattva — a la existencia espiritual; ekatāna-gatayaḥ — que han emprendido sin distraerse con ninguna actividad material; vacasām — de descripciones o palabras; pravāhaiḥ — con torrentes; na — no; ārādhitum — para satisfacer; puru-guṇaiḥ — aunque perfectamente cualificados; adhunā — hasta ahora; api — incluso; pipruḥ — fueron capaces; kim — si; toṣṭum — sentirse complacido; arhati — puede; saḥ — Él (el Señor); me — mi; hariḥ — la Suprema Personalidad de Dios; ugra-jāteḥ — que he nacido en una familia de asuras.

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja se modlil; brahma-ādayaḥ — v čele s Pánem Brahmou; sura-gaṇāḥ — obyvatelé vyšších planetárních soustav; munayaḥ — velcí světci; atha — také (jako čtyři Kumārové a další); siddhāḥ — kteří dosáhli dokonalosti či úplného poznání; sattva — duchovní existence; ekatāna-gatayaḥ — kteří přijali, aniž by se rozptylovali hmotnými činnostmi; vacasām — popisů či slov; pravāhaiḥ — proudy; na — ne; ārādhitum — uspokojit; puru-guṇaiḥ — byť zcela způsobilí; adhunā — dosud; api — dokonce; pipruḥ — byli schopni; kim — zdali; toṣṭum — být potěšen; arhati — může; saḥ — On (Pán); me — můj; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; ugra-jāteḥ — který jsem se narodil v rodu asurů.

Translation

Překlad

Prahlāda Mahārāja oró: ¿Qué posibilidad tengo yo, que he nacido en una familia de asuras, de ofrecer oraciones adecuadas para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios? Ni siquiera los torrentes de palabras maravillosas que hasta ahora han pronunciado las personas santas y los semidioses, encabezados por el Señor Brahmā, han logrado satisfacerle; todas esas personas gozan de grandes cualidades, por influencia de la modalidad de la bondad. ¿Qué se puede decir de mí? Yo no estoy cualificado en absoluto.

Prahlāda Mahārāja se modlil: Jak mohu já, který jsem se narodil v rodu asurů, přednést vhodné modlitby k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství? Všichni polobozi v čele s Pánem Brahmou a všichni světci až dosud nedokázali uspokojit Pána záplavou úchvatných slov, přestože jsou na úrovni kvality dobra a tudíž velmi způsobilí. A což teprve já? Já nejsem vůbec kvalifikovaný.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Un vaiṣṇava puede estar perfectamente cualificado para servir al Señor, pero, cuando ofrece oraciones al Señor, se considera lo más bajo. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, por ejemplo, el autor del Caitanya-caritāmṛta, dice:

Vaiṣṇava, který je zcela způsobilý sloužit Pánu, se ve svých modlitbách přesto považuje za velice nízkého. Například Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, autor Caitanya-caritāmṛty, říká:

jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha
jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha

(Cc. Ādi 5.205)

(Cc. Ādi 5.205)

Con esas palabras explica que se considera falto de cualidades, más bajo que los gusanos del excremento y más pecaminoso que Jagāi y Mādhāi. En realidad, esa es la manera en que piensa de sí mismo el vaiṣṇavapuro. Del mismo modo, Prahlāda Mahārāja era un vaiṣṇava puro y excelso, pero se consideraba el menos cualificado para ofrecer oraciones al Señor Supremo. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Así es como debe pensar todo vaiṣṇava puro. No debe estar falsamente orgulloso de sus cualidades vaiṣṇavas. Por eso Śrī Caitanya Mahāprabhu nos da la siguiente instrucción:

Pokládá se tedy za zcela nekvalifikovaného, nižšího než červi ve výkalech a hříšnějšího než Jagāi a Mādhāi. Čistý vaiṣṇava o sobě takto skutečně uvažuje. Také Prahlāda Mahārāja, přestože byl čistý, vznešený vaiṣṇava, se považoval za naprosto nekvalifikovaného pronášet modlitby k Nejvyššímu Pánu. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ; každý čistý vaiṣṇava by měl takto uvažovat. Nikdo by neměl být pyšný na své vaišnavské přednosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu nás proto učí:

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
tṛṇād api sunīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

«Para cantar el santo nombre del Señor, se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo que una brizna de hierba de la calle. Se debe ser más tolerante que un árbol, sin el menor asomo de prestigio falso, y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. Con esa mentalidad, se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor». Si no somos mansos y humildes, será muy difícil que progresemos en la vida espiritual.

“Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí, považovat se za nižšího než tráva na ulici, být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a neustále připravený vzdávat úctu druhým. V takovém stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.” Bez pokory je velice těžké dělat pokroky v duchovním životě.