Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Texto

Verš

śrī-nārada uvāca
atha daitya-sutāḥ sarve
śrutvā tad-anuvarṇitam
jagṛhur niravadyatvān
naiva gurv-anuśikṣitam
śrī-nārada uvāca
atha daitya-sutāḥ sarve
śrutvā tad-anuvarṇitam
jagṛhur niravadyatvān
naiva gurv-anuśikṣitam

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni dijo; atha — a continuación; daitya-sutāḥ — los hijos de los demonios (los compañeros de clase de Prahlāda Mahārāja); sarve — todos; śrutvā — escuchar; tat — por él (Prahlāda); anuvarṇitam — las afirmaciones acerca de la vida devocional; jagṛhuḥ — aceptaron; niravadyatvāt — debido a la utilidad suprema de aquellas instrucciones; na — no; eva — en verdad; guru-anuśikṣitam — lo que les fue enseñado por sus maestros.

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; atha — pak; daitya-sutāḥ — synové démonů (Prahlādovi spolužáci); sarve — všichni; śrutvā — když slyšeli; tat — od něho (Prahlāda); anuvarṇitam — výroky o oddané službě; jagṛhuḥ — přijali; niravadyatvāt — vzhledem k tomu, že toto učení bylo nanejvýš užitečné; na — ne; eva — zajisté; guru-anuśikṣitam — to, co učili jejich učitelé.

Traducción

Překlad

Nārada Muni continuó: Todos los hijos de los demonios apreciaron las instrucciones trascendentales de Prahlāda Mahārāja y las tomaron muy en serio, rechazando las instrucciones materialistas de sus maestros, Ṣaṇḍa y Amarka.

Nārada Muni pokračoval: Všichni synové démonů si uvědomili hodnotu Prahlādova transcendentálního učení, vzali ho velmi vážně a zavrhli materialistické pokyny svých učitelů Ṣaṇḍy a Amarky.

Significado

Význam

Este es el efecto de la prédica de un devoto puro como Prahlāda Mahārāja. La prédica de un devoto será eficaz si el devoto tiene buenas cualidades, es sincero y serio en la práctica de conciencia de Kṛṣṇa, y sigue las instrucciones de un maestro espiritual genuino, como hizo Prahlāda Mahārāja cuando predicó las instrucciones de Nārada Muni. En el Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25), se dice:

Toto je účinek kázání čistého oddaného, jako je Prahlāda Mahārāja. Je-li oddaný způsobilý a upřímný, bere-li vědomí Kṛṣṇy vážně a následuje-li pokyny pravého duchovního učitele — jako Prahlāda Mahārāja, který předával to, co vyslechl od Nārady Muniho — jeho kázání je účinné. Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí:

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

Las instrucciones de las personas sat, los devotos puros, son muy gratas para el oído y atractivas para el corazón de aquel que trata de entender sus mensajes. Así, la persona que se siente inspirada a volverse consciente de Kṛṣṇa y a practicar el proceso en su vida, tiene asegurado el éxito en el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por la gracia de Prahlāda Mahārāja, todos sus compañeros de clase, los hijos de los demonios, se volvieron vaiṣṇavas. No les gustaba escuchar a sus supuestos maestros, Ṣaṇḍa y Amarka, quienes solamente les enseñaban diplomacia, política, economía y temas por el estilo, destinados exclusivamente a la complacencia de los sentidos.

Pokud se člověk snaží porozumět rozhovorům čistých oddaných (sat), bude jejich učení velmi lahodit uchu a vyvolá příznivou odezvu v srdci. Je-li inspirovaný začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a uplatňuje-li tento proces ve svém životě, má zajištěno, že dosáhne úspěchu a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Milostí Prahlāda Mahārāje se všichni jeho spolužáci, synové démonů, stali vaiṣṇavy. Nelíbilo se jim naslouchat takzvaným učitelům, Ṣaṇḍovi a Amarkovi, kteří měli jediný zájem — učit je o diplomacii, politice, hospodářském rozvoji a podobných námětech zaměřených výhradně na smyslový požitek.