Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Texto

Verš

yasmin mahad-guṇā rājan
gṛhyante kavibhir muhuḥ
na te ’dhunā pidhīyante
yathā bhagavatīśvare
yasmin mahad-guṇā rājan
gṛhyante kavibhir muhuḥ
na te ’dhunā pidhīyante
yathā bhagavatīśvare

Palabra por palabra

Synonyma

yasmin — en quien; mahat-guṇāḥ — cualidades trascendentales excelsas; rājan — ¡oh, rey!; gṛhyante — son glorificadas; kavibhiḥ — por personas reflexivas y avanzadas en el conocimiento; muhuḥ — siempre; na — no; te — esas; adhunā — hoy; pidhīyante — están oscurecidas; yathā — tal como; bhagavati — en la Suprema Personalidad de Dios; īśvare — el controlador supremo.

yasmin — u něhož; mahat-guṇāḥ — vznešené transcendentální vlastnosti; rājan — ó králi; gṛhyante — jsou oslavované; kavibhiḥ — těmi, kdo jsou rozvážní a znalí; muhuḥ — vždy; na — ne; te — tyto; adhunā — dnes; pidhīyante — jsou zahalené; yathā — tak jako; bhagavati — u Nejvyšší Osobnosti Božství; īśvare — nejvyššího vládce.

Traducción

Překlad

¡Oh, rey!, aún hoy los santos eruditos y los vaiṣṇavas continúan glorificando las buenas cualidades de Prahlāda Mahārāja. En la Suprema Personalidad de Dios siempre pueden encontrarse todas las buenas cualidades; todas ellas están también, eternamente, en Su devoto Prahlāda Mahārāja.

Učení světci a vaiṣṇavové i dnes opěvují Prahlādovy dobré vlastnosti, ó králi. Tak jako vždy najdeme všechny příznivé vlastnosti u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, má je věčně i Jeho oddaný Prahlāda Mahārāja.

Significado

Význam

Las Escrituras autorizadas nos revelan que Prahlāda Mahārāja está viviendo en Vaikuṇṭhaloka, y también, dentro del mundo material, en el planeta Sutala. Esa cualidad trascendental de existir en varios lugares al mismo tiempo es una de las características de la Suprema Personalidad de Dios. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ: El Señor aparece en lo profundo del corazón de todos, pero permanece en Su propio planeta, Goloka Vṛndāvana. El devoto, mediante el servicio devocional, adquiere prácticamente las mismas cualidades que el Señor. Esas grandes cualidades no se manifiestan en los seres vivos comunes, pero el devoto puede adquirir las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios, aunque no plenamente, sino en parte.

Z autoritativních písem víme, že Prahlāda Mahārāja stále žije na Vaikuṇṭhaloce a také v tomto hmotném světě na planetě jménem Sutala. Tato transcendentální schopnost existovat současně na různých místech je dalším rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — Pán se zjevuje v srdci každého, a přesto zároveň sídlí na své planetě, Goloce Vṛndāvaně. Díky čisté oddané službě získává oddaný téměř stejné vlastnosti, jako má Pán. Obyčejné živé bytosti toho nemohou dosáhnout, ale oddaný může mít stejné přednosti jako Nejvyšší Osobnost Božství; ne v plné míře, ale částečně.