Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Texto

Verš

asmākaṁ tāvakānāṁ tatatata natānāṁ hare tava caraṇa-nalina-yugala-dhyānānubaddha-hṛdaya-nigaḍānāṁ sva-liṅga-vivaraṇenātmasāt-kṛtānām anukampānurañjita-viśada-rucira-śiśira-smitāvalokena vigalita-madhura-mukha-rasāmṛta-kalayā cāntas tāpam anaghārhasi śamayitum.
asmākaṁ tāvakānāṁ tatatata natānāṁ hare tava caraṇa-nalina-yugala-dhyānānubaddha-hṛdaya-nigaḍānāṁ sva-liṅga-vivaraṇenātmasāt-kṛtānām anukampānurañjita-viśada-rucira-śiśira-smitāvalokena vigalita-madhura-mukha-rasāmṛta-kalayā cāntas tāpam anaghārhasi śamayitum.

Palabra por palabra

Synonyma

asmākam — de nosotros; tāvakānām — que dependemos completa y exclusivamente de Ti; tata-tata — ¡oh, abuelo, padre del padre!; natānām — que estamos completamente entregados a Ti; hare — ¡oh, Señor Hari!; tava — Tus; caraṇa — en los pies; nalina-yugala — como dos flores de loto azules; dhyāna — mediante la meditación; anubaddha — atados; hṛdaya — en el corazón; nigaḍānām — cuyas cadenas; sva-liṅga-vivaraṇena — por manifestar Tu propia forma; ātmasāt-kṛtānām — de aquellos que Tú has aceptado como Tuyos propios; anukampā — por compasión; anurañjita — con el color; viśada — brillante; rucira — muy agradable; śiśira — fresca; smita — con una sonrisa; avalokena — por Tu mirada; vigalita — fundida de compasión; madhura-mukha-rasa — de las muy dulces palabras de Tu boca; amṛta-kalayā — con las gotas de néctar; ca — y; antaḥ — en lo más profundo de nuestros corazones; tāpam — el gran sufrimiento; anagha — ¡oh, pureza suprema!; arhasi — mereces; śamayitum — reprimir.

asmākam — nás; tāvakānām — kteří zcela a výhradně závisíme na Tobě; tata-tata — ó děde, otče otce; natānām — kteří jsme Ti plně odevzdaní; hare — ó Pane Hari; tava — Tvých; caraṇa — o nohách; nalina-yugala — jako dva modré lotosové květy; dhyāna — meditací; anubaddha — připoutáni; hṛdaya — v srdci; nigaḍānām — jejichž okovy; sva-liṅga-vivaraṇena — projevením Své podoby; ātmasāt-kṛtānām — těch, které přijímáš za Své; anukampā — soucitem; anurañjita — zabarvený; viśada — jasný; rucira — velice příjemný; śiśira — chladivý; smita — s úsměvem; avalokena — Svým pohledem; vigalita — pohnutý soucitem; madhura-mukha-rasa — velice sladkých slov vycházejících z Tvých úst; amṛta-kalayā — kapkami nektaru; ca — a; antaḥ — v hloubi našich srdcí; tāpam — velkou bolest; anagha — ó svrchovaně čistý; arhasi — měl bys; śamayitum — potlačit.

Traducción

Překlad

¡Oh, protector supremo, padre de nuestro padre!, ¡oh, pureza suprema!, ¡oh, Señor! Somos almas completamente entregadas a Tus pies de loto. En verdad, nuestras mentes están atadas con cadenas de amor a la meditación en Tus pies de loto. Ahora, por favor, manifiesta Tu encarnación. Aceptándonos como Tus sirvientes y devotos eternos, complácete y sé compasivo con nosotros. Con Tu mirada llena de amor, con Tu fresca y agradable sonrisa compasiva, y con las palabras dulces y nectáreas que emanan de Tu hermoso rostro, libéranos de la ansiedad y el sufrimiento que Vṛtrāsura causa en lo más profundo de nuestros corazones.

Ó nejvyšší ochránce, ó praotče, ó svrchovaně čistý Pane! Všichni jsme duše odevzdané u Tvých lotosových nohou. Naše mysli jsou v meditaci připoutány k Tvým lotosovým nohám pouty lásky. Nyní prosím projev Svou inkarnaci. Přijmi nás jako Své věčné služebníky a oddané, buď s námi spokojený a měj k nám soucit. Svým láskyplným pohledem, který doprovází chladivý a příjemný soucitný úsměv, a sladkými, nektarovými slovy, jež vycházejí z Tvých nádherných úst, nás zbav úzkosti způsobené tímto Vṛtrāsurou, jenž je neustálým zdrojem bolesti v hloubi našich srdcí.

Significado

Význam

Al Señor Brahmā se le considera el padre de los semidioses; pero Kṛṣṇa, o el Señor Viṣṇu, es el padre de Brahmā, pues este nació de la flor de loto que brota del abdomen del Señor.

Pán Brahmā je považován za otce polobohů, ale Kṛṣṇa či Pán Viṣṇu je otcem Brahmy, protože Brahmā se narodil z lotosu vyrůstajícího z Pánova břicha.