Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Texto

Verš

jaleṣu māṁ rakṣatu matsya-mūrtir
yādo-gaṇebhyo varuṇasya pāśāt
sthaleṣu māyāvaṭu-vāmano vyāt
trivikramaḥ khe vatu viśvarūpaḥ
jaleṣu māṁ rakṣatu matsya-mūrtir
yādo-gaṇebhyo varuṇasya pāśāt
sthaleṣu māyāvaṭu-vāmano vyāt
trivikramaḥ khe vatu viśvarūpaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

jaleṣu — en el agua; mām — a mí; rakṣatu — proteja; matsya-mūrtiḥ — el Señor Supremo en la forma de un gran pez; yādaḥ-gaṇebhyaḥ — de feroces animales acuáticos; varuṇasya — del semidiós llamado Varuṇa; pāśāt — de la cuerda con que apresa; sthaleṣu — en el suelo; māyā-vaṭu — la misericordiosa forma del Señor como enano; vāmanaḥ — llamado Vāmanadeva; avyāt — que Él proteja; trivikramaḥ — Trivikrama, cuyos tres pasos gigantescos arrebataron a Bali los tres mundos; khe — en el cielo; avatu — que el Señor proteja; viśvarūpaḥ — la gigantesca forma universal.

jaleṣu — ve vodě; mām — mě; rakṣatu — chraň; matsya-mūrtiḥ — Nejvyšší Pán v podobě velké ryby; yādaḥ-gaṇebhyaḥ — před dravými vodními živočichy; varuṇasya — poloboha jménem Varuṇa; pāśāt — před provazem; sthaleṣu — na zemi; māyā-vaṭu — milostivá podoba Pána jako trpaslíka; vāmanaḥ — jménem Vāmanadeva; avyāt — kéž chrání; trivikramaḥ — Trivikrama, Jehož tři obří kroky připravily Baliho o tři světy; khe — na nebi; avatu — kéž Pán chrání; viśvarūpaḥ — gigantická vesmírná podoba.

Traducción

Překlad

Que el Señor, que adopta la forma de un gran pez, me proteja en el agua de los feroces animales que acompañan al semidiós Varuṇa. El Señor expandió Su energía ilusoria y adoptó la forma del enano Vāmana. Que Vāmana me proteja en el suelo. Puesto que Su gigantesca forma, Viśvarūpa, conquista los tres mundos, que el Señor me proteja en el cielo.

Kéž mě Pán, Jenž přijímá tělo velké ryby, chrání ve vodě před dravými zvířaty, společníky poloboha Varuṇy. Expandováním Své iluzorní energie Pán přijal podobu trpaslíka Vāmany — kéž mě Vāmana chrání na zemi. Gigantická podoba Pána, Viśvarūpa, zabírá tři světy — kéž mě proto Ona chrání na nebi.

Significado

Význam

Este mantra busca la protección de la Suprema Personalidad de Dios en el agua, la tierra y el cielo, a través de Sus encarnaciones como pez, Vāmanadeva y Viśvarūpa.

Tato mantra žádá Nejvyšší Osobnost Božství v inkarnacích ryby, Vāmanadeva a Viśvarūpy o ochranu ve vodě, na zemi a na nebi.