Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

om harir vidadhyān mama sarva-rakṣāṁ
nyastāṅghri-padmaḥ patagendra-pṛṣṭhe
darāri-carmāsi-gadeṣu-cāpa-
pāśān dadhāno ’ṣṭa-guno ’ṣṭa-bāhuḥ
om harir vidadhyān mama sarva-rakṣāṁ
nyastāṅghri-padmaḥ patagendra-pṛṣṭhe
darāri-carmāsi-gadeṣu-cāpa-
pāśān dadhāno ’ṣṭa-guno ’ṣṭa-bāhuḥ

Palabra por palabra

Synonyma

oṁ — ¡oh, Señor!; hariḥ — la Suprema Personalidad de Dios; vidadhyāt — que Él otorgue; mama — mía; sarva-rakṣām — protección en todas direcciones; nyasta — puestos; aṅghri-padmaḥ — cuyos pies de loto; patagendra-pṛṣṭhe — en la espalda de Garuḍa, el rey de todas las aves; dara — caracola; ari — disco; carma — escudo; asi — espada; gadā — maza; iṣu — flechas; cāpa — arco; pāśān — cuerdas; dadhānaḥ — sosteniendo; aṣṭa — con ocho; guṇaḥ — perfecciones; aṣṭa — ocho; bāhuḥ — brazos.

oṁ — ó Pane; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; vidadhyāt — kéž dá; mama — moji; sarva-rakṣām — ochranu ze všech stran; nyasta — umístěné; aṅghri-padmaḥ — Jehož lotosové nohy; patagendra-pṛṣṭhe — na hřbetě Garuḍy, krále všech ptáků; dara — lastura; ari — disk; carma — štít; asi — meč; gadā — kyj; iṣu — šípy; cāpa — luk; pāśān — provazy; dadhānaḥ — drží; aṣṭa — Jenž vlastní osm; guṇaḥ — dokonalostí; aṣṭa — osm; bāhuḥ — paží.

Traducción

Překlad

El Señor Supremo, que Se sienta a lomos del ave Garuḍa, tocándole con Sus pies de loto, sostiene ocho armas: la caracola, el disco, el escudo, la espada, la maza, las flechas, el arco y las cuerdas. Que esa Suprema Personalidad de Dios Me proteja en todo momento con Sus ocho brazos. Él es todopoderoso, pues goza de plenitud en los ocho poderes místicos [aṇimā, laghimā, etc.].

Nejvyšší Pán, který sedí na křídlech ptáka Garuḍy, jehož se dotýká Svýma lotosovýma nohama, drží osm zbraní — lasturu, disk, štít, meč, kyj, šípy, luk a provazy. Kéž mě tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vždy chrání Svými osmi pažemi. Je všemocný, protože v plné míře oplývá osmi mystickými silami (aṇimā, laghimā atd.).

Significado

Význam

Considerarse uno con el Señor Supremo se denomina ahaṅgrah opāsanā. Mediante el proceso de ahaṅgrahopāsanā no nos volvemos Dios, sino que meditamos en nuestra identidad cualitativa con el Supremo. Entendiendo que, como almas, somos cualitativamente iguales al Alma Suprema, del mismo modo que el agua del río tiene la misma naturaleza que el agua del mar, debemos meditar en el Señor Supremo, como se explica en este verso, y buscar Su protección. Las entidades vivientes siempre están subordinadas al Supremo. Por consiguiente, tienen el deber de buscar siempre la misericordia del Señor, para, de este modo, recibir Su protección en toda circunstancia.

Považovat se za totožného s Nejvyšším se nazývá ahaṅgrahopāsanā. Člověk se takto nestává Bohem, ale myslí na svou kvalitativní totožnost s Nejvyšším. S porozuměním, že duše se svou kvalitou vyrovná Nejvyšší Duši — stejně jako se voda v řece svou povahou neliší od vody v moři — má člověk meditovat o Nejvyšším Pánu, jak popisuje tento verš, a hledat u Něho ochranu. Živé bytosti jsou vždy podřízené Nejvyššímu. Jejich povinností je proto vždy vyhledávat milost Pána, aby je ochránil za všech okolností.