Skip to main content

Texts 27-28

Sloka 27-28

Texto

Verš

ab-bhakṣāḥ katicin māsān
katicid vāyu-bhojanāḥ
ārādhayan mantram imam
abhyasyanta iḍaspatim
ab-bhakṣāḥ katicin māsān
katicid vāyu-bhojanāḥ
ārādhayan mantram imam
abhyasyanta iḍaspatim
oṁ namo nārāyaṇāya
puruṣāya mahātmane
viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya
mahā-haṁsāya dhīmahi
oṁ namo nārāyaṇāya
puruṣāya mahātmane
viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya
mahā-haṁsāya dhīmahi

Synonyms

Synonyma

ap-bhakṣāḥ — beber solo agua; katicit māsān — durante unos meses; katicit — durante algunos; vāyu-bhojanāḥ — con solo respirar, o comer aire; ārādhayan — adoraron; mantram imam — este mantra, que no es diferente de Nārāyaṇa; abhyasyantaḥ — practicando; iḍaḥ-patim — el amo de todos los mantras, el Señor Viṣṇu; oṁ — ¡oh, Señor!; namaḥ — respetuosas reverencias; nārāyaṇāya — al Señor Nārāyaṇa; puruṣāya — la Persona Suprema; mahā-ātmane — la excelsa Superalma; viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya — que siempre está situado en la morada trascendental; mahā-haṁsāya — la gran Personalidad de Dios, que es como un cisne; dhīmahi — siempre ofrecemos.

ap-bhakṣāḥ — pili pouze vodu; katicit māsān — po několik měsíců; katicit — po několik; vāyu-bhojanāḥ — pouze dýchali neboli živili se vzduchem; ārādhayan — uctívali; mantram imam — tuto mantru, která se neliší od Nārāyaṇa; abhyasyantaḥ — praktikovali; iḍaḥ-patim — Pán všech manter, Pán Viṣṇu; oṁ — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; nārāyaṇāya — Pánu Nārāyaṇovi; puruṣāya — Nejvyšší Osobě; mahā-ātmane — vznešené Nadduši; viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya — Jenž neustále setrvává v transcendentálním sídle; mahā-haṁsāya — velké Osobnosti Božství, která je jako labuť; dhīmahi — neustále obětujeme.

Translation

Překlad

Durante unos meses, los hijos de Prajāpati Dakṣa solo bebieron agua, y se alimentaron exclusivamente de aire. Así, sometiéndose a grandes austeridades, recitaban este mantra: «Ofrecemos respetuosas reverencias a Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, que está siempre en Su morada trascendental. Él es la Persona Suprema [paramahaṁsa], y por ello Le ofrecemos respetuosas reverencias.

Po několik měsíců pili synové Prajāpatiho Dakṣi jen vodu a živili se pouze vzduchem. Když se takto podrobovali velké askezi, recitovali následující mantru: “Vzdejme uctivé poklony Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který neustále setrvává ve Svém transcendentálním sídle. Jelikož je Nejvyšší Osobou (paramahaṁsou), vzdejme Mu uctivé poklony.”

Purport

Význam

SIGNIFICADO: De estos versos se desprende que el canto del mahā-mantra o de los mantras védicos debe ir acompañado de rigurosas austeridades. En Kali-yuga, la gente no puede someterse a austeridades tan rigurosas como las que se mencionan en este verso (beber solamente agua y alimentarse solo de aire durante meses). Esas prácticas no se pueden imitar. Pero al menos, hay que someterse a alguna austeridad y abandonar cuatro principios indeseables: la vida sexual ilícita, el comer carne, el consumo de sustancias embriagantes, y los juegos de azar. Se trata de una tapasya que todo el mundo puede practicar sin dificultad; con ello, los efectos del canto del mantra Hare Kṛṣṇa no tardarán en manifestarse. La práctica de austeridades no se debe abandonar. Si es posible, hay que bañarse en las aguas del Ganges o del Yamunā, y si no lo es, hay que bañarse en el mar. Esa es una forma de austeridad. Por esa razón, nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa ha abierto dos grandes centros, uno en Vṛndāvana y el otro en Māyāpur, Navadvīpa. Allí es posible bañarse en el Ganges o en el Yamunā, cantar el mantra Hare Kṛṣṇa, y de ese modo alcanzar la perfección e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

Z těchto veršů je zjevné, že zpívání mahā-mantry či védských manter musí doprovázet tvrdá askeze. V Kali-yuze lidé nemohou podstupovat takovou askezi, o jaké se mluví zde — po mnoho měsíců pít jen vodu a živit se pouze vzduchem. Takový proces nemůže nikdo napodobovat. Člověk však musí podstoupit alespoň nějakou askezi tím, že zanechá čtyř nežádoucích činností — nedovoleného sexu, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování. Tuto tapasyu může snadno praktikovat každý, a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry pak bude mít okamžité účinky. Askeze se člověk nemá nikdy vzdát. Je-li to možné, má se koupat ve vodách Gangy či Yamuny, nebo — je-li od těchto řek daleko — může se koupat v moři. To představuje askezi. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto založilo dvě velká střediska, jedno ve Vṛndāvanu a druhé v Māyāpuru, Navadvīpu. Tam se může každý koupat v Ganze či Yamuně, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, a tímto způsobem dosáhnout dokonalosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu.