Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Texto

Verš

na yasya sakhyaṁ puruṣo ’vaiti sakhyuḥ
sakhā vasan saṁvasataḥ pure ’smin
guṇo yathā guṇino vyakta-dṛṣṭes
tasmai maheśāya namaskaromi
na yasya sakhyaṁ puruṣo ’vaiti sakhyuḥ
sakhā vasan saṁvasataḥ pure ’smin
guṇo yathā guṇino vyakta-dṛṣṭes
tasmai maheśāya namaskaromi

Synonyms

Synonyma

na — no; yasya — cuya; sakhyam — fraternidad; puruṣaḥ — la entidad viviente; avaiti — conoce; sakhyuḥ — del amigo supremo; sakhā — el amigo; vasan — vivir; saṁvasataḥ — del que vive con; pure — en el cuerpo; asmin — este; guṇaḥ — el objeto de la percepción de los sentidos; yathā — tal como; guṇinaḥ — del órgano sensorio que le corresponde; vyakta-dṛṣṭeḥ — que supervisa la manifestación material; tasmai — a Él; mahā-īśāya — al controlador supremo; namaskaromi — ofrezco reverencias.

na — ne; yasya — Jehož; sakhyam — přátelství; puruṣaḥ — živá bytost; avaiti — zná; sakhyuḥ — svrchovaného přítele; sakhā — přítel; vasan — žije; saṁvasataḥ — toho, kdo žije s; pure — v těle; asmin — tomto; guṇaḥ — předmět smyslového vnímání; yathā — stejně jako; guṇinaḥ — svého příslušného smyslového orgánu; vyakta-dṛṣṭeḥ — Jenž dohlíží na hmotný projev; tasmai — Jemu; mahā-īśāya — nejvyššímu vládci; namaskaromi — klaním se.

Translation

Překlad

Del mismo modo que los objetos de los sentidos [forma, sabor, tacto, olor y sonido] no pueden comprender cómo son percibidos por los sentidos, el alma condicionada, aunque vive en el cuerpo junto con la Superalma, no puede entender cómo la persona espiritual suprema, el amo de la creación material, dirige sus sentidos. Ofrezco respetuosas reverencias a esa Persona Suprema, que es el controlador supremo.

Stejně jako smyslové předměty (podoba, chuť, dotek, vůně a zvuk) nemohou pochopit, jak je smysly vnímají, tak ani podmíněná duše—přestože sídlí ve svém těle společně s Nadduší — nemůže pochopit, jak svrchovaná duchovní osoba, vládce hmotného stvoření, řídí její smysly. S úctou se klaním této Nejvyšší Osobě, která je nejvyšším vládcem.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El alma individual y el Alma Suprema viven juntas dentro del cuerpo. Esto lo confirman los Upaniṣads con una analogía: hay dos pájaros que viven juntos en un mismo árbol, pero, mientras uno de ellos come el fruto del árbol, el otro simplemente actúa de testigo y director. El ser vivo individual, a quien se compara con el pájaro que come, no puede ver a su amigo, el Alma Suprema, aunque está a su lado. En realidad, la Superalma dirige las actividades de los sentidos del ser vivo, encaminadas hacia el disfrute de los objetos de los sentidos; pero, del mismo modo que esos objetos no pueden ver los sentidos, el alma condicionada no puede ver al alma que la dirige. El alma condicionada tiene deseos, y el Alma Suprema se los satisface, pero el alma condicionada no puede ver al Alma Suprema. De modo que Prajāpati Dakṣa ofrece reverencias al Alma Suprema, la Superalma, aunque no puede verle. Puede darse otro ejemplo: el hombre de la calle trabaja bajo la dirección del gobierno, pero no puede entender cómo está siendo gobernado o qué es el gobierno. En relación con esto, Madhvācārya cita el siguiente verso del Skanda Purāṇa:

Individuální duše a Nejvyšší Duše žijí společně v těle. To potvrzují Upaniṣady přirovnáním ke dvěma ptačím přátelům, kteří žijí na stejném stromě — jeden pták jí ovoce toho stromu a druhý pouze přihlíží a řídí prvního. Individuální duše — jež je přirovnána k ptáku, který jí—nevidí svého přítele, Nejvyšší Duši, přestože sedí vedle ní. Nadduše ve skutečnosti řídí činnost jejích smyslů při požívání si smyslových předmětů, ale stejně jako není v moci smyslových předmětů vidět smysly, tak podmíněná duše nemůže vidět řídící duši. Podmíněná duše má touhy a Nejvyšší Duše je plní, ale podmíněná duše Nejvyšší Duši nevidí. Prajāpati Dakṣa se tedy klaní Nejvyšší Duši, Nadduši, přestože Ji není schopen vidět. Je uváděn také další příklad: i když obyčejní občané jednají pod řízením vlády, nechápou, jak jsou ovládáni nebo co je to vláda. V této souvislosti cituje Madhvācārya následující verš ze Skanda Purāṇy:

yathā rājñaḥ priyatvaṁ tu
bhṛtyā vedena cātmanaḥ
tathā jīvo na yat-sakhyaṁ
vetti tasmai namo ’stu te
yathā rājñaḥ priyatvaṁ tu
bhṛtyā vedena cātmanaḥ
tathā jīvo na yat-sakhyaṁ
vetti tasmai namo 'stu te

«Del mismo modo que los sirvientes que trabajan en distintas secciones de una gran organización no pueden ver al director general bajo cuya autoridad trabajan, las almas condicionadas no pueden ver al amigo supremo que Se encuentra en sus propios cuerpos. Por ello, ofrezcamos respetuosas reverencias al Supremo, que es invisible para nuestros ojos materiales».

“Stejně jako různí služebníci v různých odděleních velké instituce nevidí hlavního ředitele, pod kterým pracují, podmíněné duše nevidí svrchovaného přítele, který sídlí v jejich tělech. Pokloňme se proto s úctou Nejvyššímu, který je pro naše hmotné oči neviditelný.”