Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Texto

Verš

yadi syur bahavo loke
śāstāro daṇḍa-dhāriṇaḥ
kasya syātāṁ na vā kasya
mṛtyuś cāmṛtam eva vā
yadi syur bahavo loke
śāstāro daṇḍa-dhāriṇaḥ
kasya syātāṁ na vā kasya
mṛtyuś cāmṛtam eva vā

Synonyms

Synonyma

yadi — si; syuḥ — hay; bahavaḥ — muchos; loke — en este mundo; śāstāraḥ — gobernantes o controladores; daṇḍa-dhāriṇaḥ — que castigan a los pecadores; kasya — de quien; syātām — puede haber; na — no; — o; kasya — de quien; mṛtyuḥ — sufrimiento o desdicha; ca — y; amṛtam — felicidad; eva — ciertamente; — o.

yadi — jestliže; syuḥ — existuje; bahavaḥ — mnoho; loke — v tomto světě; śāstāraḥ — vládců; daṇḍa-dhāriṇaḥ — kteří trestají hříšné lidi; kasya — jehož; syātām — může být; na — ne; — nebo; kasya — jehož; mṛtyuḥ — neštěstí; ca — a; amṛtam — štěstí; eva — jistě; — nebo.

Translation

Překlad

Si en el universo hay muchos jueces y gobernantes que no se ponen de acuerdo con respecto al castigo y el premio, sus respectivas actividades serán contradictorias, y se anularán entre sí, de modo que nadie será castigado ni recompensado. Por el contrario, si sus actos contradictorios no llegan a anularse unos a otros, todo el mundo tendrá que ser castigado y recompensado a la vez.

Jestliže je v tomto vesmíru mnoho vládců a soudců, kteří se neshodují v názorech na trest a odměnu, jejich protichůdná jednání se navzájem zruší a nikdo nebude postrestán ani odměněn. A jestliže se jejich protichůdná jednání nezruší, bude muset být každý jak potrestán, tak odměněn.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Al no haber podido cumplir la orden de Yamarāja, los yamadūtas dudaban de si Yamarāja tenía realmente poder para castigar a los pecadores. Obedeciendo su orden, habían ido a detener a Ajāmila, pero se encontraron con que no pudieron hacerlo, porque una autoridad superior se lo impidió. Por esa razón, no estaban seguros de si había muchas autoridades, o solo una. Si había muchas autoridades, sus respectivos veredictos podían contradecirse, de modo que una persona podía ser castigada o recompensada injustamente, o no ser castigada ni recompensada. Por nuestra experiencia en el mundo material, sabemos que una persona castigada en un tribunal puede apelar a otro. De ese modo, dos sentencias distintas pueden castigar y premiar a una misma persona. Sin embargo, en la ley de la naturaleza, en el tribunal de la Suprema Personalidad de Dios, no pueden darse esas sentencias contradictorias. Los jueces y sus juicios tienen que ser perfectos y estar libres de contradicciones. En realidad, la posición de Yamarāja en el caso de Ajāmila era muy difícil, puesto que, si bien los yamadūtas tenían derecho a hacerle prisionero, los viṣṇudūtas se lo habían impedido. En esas circunstancias, tanto losviṣṇudūtas como los yamadūtas culparon a Yamarāja, quien, sin embargo, es perfecto en la administración de justicia, pues la Suprema Personalidad de Dios le ha dotado de ese poder. Ahora Yamarāja va a explicar cuál es su verdadera posición, y que todo el mundo está sometido al controlador supremo, la Personalidad de Dios.

Jelikož se Yamadūtům nepodařilo vykonat Yamarājův příkaz, začali pochybovat, zda má Yamarāja skutečně moc trestat hříšníky. Na jeho pokyn šli zajmout Ajāmila, ale neuspěli kvůli rozkazu nějaké vyšší autority. Nebyli si proto jisti, zda existuje více autorit, nebo jen jedna. Kdyby existovalo více autorit, které by vynášely navzájem si odporující rozsudky, mohlo by se stát, že by někdo byl chybně potrestán nebo odměněn, nebo by nebyl ani potrestán, ani odměněn. V hmotném světě máme zkušenost, že ten, komu jeden soud uložil určitý trest, se může odvolat k jinému soudu. Stejný člověk tedy může být podle různých rozsudků buď potrestán, nebo odměněn. V zákonech přírody neboli u soudu Nejvyšší Osobnosti Božství se však takové protichůdné rozsudky nemohou vyskytovat. Soudci a jejich rozsudky musí být dokonalí a nesmí si navzájem odporovat. V Ajāmilově případě bylo postavení Yamarāje skutečně velmi složité, protože Yamadūtové jednali správně, když se snažili Ajāmila zajmout, ale Viṣṇudūtové jejich snahu zmařili. Za těchto okolností byl Yamarāja obviňován Viṣṇudūty i Yamadūty, ale jelikož je zplnomocněn Nejvyšší Osobností Božství, je přesto dokonalým soudcem. Vysvětlí proto, jaké je jeho skutečné postavení a jak je každý ovládán nejvyšším vládcem — Osobností Božství.