Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Texto

Verš

oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahāvibhūti-pataye saha mahā-vibhūtibhir balim upaharāmīti; anenāhar-ahar mantreṇa viṣṇor āvāhanārghya-pādyopasparśana-snāna-vāsa-upavīta-vibhūṣaṇa-gandha-puṣpa-dhūpa-dīpopahārādy-upacārān susamā-hitopāharet.
oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahāvibhūti-pataye saha mahā-vibhūtibhir balim upaharāmīti; anenāhar-ahar mantreṇa viṣṇor āvāhanārghya-pādyopasparśana-snāna-vāsa-upavīta-vibhūṣaṇa-gandha-puṣpa-dhūpa-dīpopahārādy-upacārān susamā-hitopāharet.

Palabra por palabra

Synonyma

oṁ — ¡oh, mi Señor!; namaḥ — reverencias; bhagavate — a la Suprema Personalidad de Dios, que goza de plenitud en las seis opulencias; mahā-puruṣāya — el mejor de los disfrutadores; mahā-anubhāvāya — el más poderoso; mahā-vibhūti — de la diosa de la fortuna; pataye — el esposo; saha — con; mahā-vibhūtibhiḥ — acompañantes; balim — presentes; upaharāmi — estoy ofreciendo; iti — así; anena — con este; ahaḥ-ahaḥ — cada día; mantreṇa — mantra; viṣṇoḥ — del Señor Viṣṇu; āvāhana — invocación; arghya-pādya-upasparśana — agua para lavar las manos, los pies y la boca; snāna — agua para bañar; vāsa — ropas; upavīta — un cordón sagrado; vibhūṣaṇa — alhajas; gandha — perfumes; puṣpa — flores; dhūpa — incienso; dīpa — lámparas; upahāra — regalos; ādi — y demás; upacārān — presentes; su-samāhitā — con gran atención; upāharet — ella debe ofrecer.

oṁ — ó můj Pane; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi; mahā-puruṣāya — nejlepšímu z poživatelů; mahā-anubhāvāya — nejmocnějšímu; mahā-vibhūti — bohyně štěstí; pataye — manželovi; saha — se; mahā-vibhūtibhiḥ — společníky; balim — dary; upaharāmi — nabízím; iti — takto; anena — touto; ahaḥ-ahaḥ — každý den; mantreṇa — mantrou; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; āvāhana — vzývání; arghya-pādya-upasparśana — voda na umytí nohou, rukou a úst; snāna — voda na Jeho koupání; vāsa — šaty; upavīta — posvátná šňůra; vibhūṣaṇa — ozdoby; gandha — voňavky; puṣpa — květy; dhūpa — vonné tyčinky; dīpa — lampy; upahāra — dary; ādi — a tak dále; upacārān — dary pro uctívání; su-samāhitā — s velkou pozorností; upāharet — musí obětovat.

Traducción

Překlad

«Mi querido Señor Viṣṇu, Tú eres el mejor de todos los disfrutadores, y el más poderoso. ¡Oh, esposo de madre Lakṣmī!, yo Te ofrezco respetuosas reverencias a Ti, que estás acompañado de muchos sirvientes, como Viśvaksena. Yo ofrezco todos los articulos necesarios para adorarte». Este mantra debe cantarse cada día con gran atención mientras se adora al Señor Viṣṇu con todos los artículos necesarios, como agua para lavarle los pies, las manos y la boca, y agua para Su baño. También deben ofrecerse diversos presentes para Su adoración, como ropas, un cordón sagrado, alhajas, perfumes, flores, incienso y lámparas.

“Můj Pane Viṣṇu, Jenž v plné míře oplýváš šesti vznešenými vlastnostmi, jsi nejlepší z poživatelů a nejmocnější ze všech. Ó manželi matky Lakṣmī, doprovázený mnoha společníky, jakým je například Viśvaksena, s úctou se Ti klaním. Obětuji Ti všechny předměty, jimiž jsi uctíván.” Oddaný má každý den velmi pozorně recitovat tuto mantru, když uctívá Pána Viṣṇua se vším příslušenstvím, jako je voda na umytí Jeho nohou, rukou a úst a voda na Jeho koupání. Musí Pánu obětovat různé dary používané k Jeho uctívání, jako jsou šaty, posvátná šňůra, ozdoby, voňavky, květy, vonné tyčinky a lampy.

Significado

Význam

Este mantra es muy importante. Todo el que se ocupe en adorar a la Deidad debe cantarlo tal como se ha citado, comenzando con oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya.

Tato mantra je velice důležitá. Každý, kdo uctívá Božstva, by měl recitovat výše uvedenou mantru, začínající slovy oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya.