Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Texto

Verš

atho hare me kuliśena vīra
hartā pramathyaiva śiro yadīha
tatrānṛṇo bhūta-baliṁ vidhāya
manasvināṁ pāda-rajaḥ prapatsye
atho hare me kuliśena vīra
hartā pramathyaiva śiro yadīha
tatrānṛṇo bhūta-baliṁ vidhāya
manasvināṁ pāda-rajaḥ prapatsye

Palabra por palabra

Synonyma

atho — de otra manera; hare — ¡oh, rey Indra!; me — de mí; kuliśena — con tu rayo; vīra — ¡oh, gran héroe!; hartā — tú cortas; pramathya — destruir mi ejército; eva — ciertamente; śiraḥ — cabeza; yadi — si; iha — en esta batalla; tatra — en ese caso; anṛṇaḥ — liberado de todas mis deudas en el mundo material; bhūta-balim — un obsequio para todas las entidades vivientes; vidhāya — disponer; manasvinām — de grandes sabios como Nārada Muni; pāda-rajaḥ — el polvo de los pies de loto; prapatsye — obtendré.

atho — jinak; hare — ó králi Indro; me — moji; kuliśena — svým bleskem; vīra — ó velký hrdino; hartā — usekneš; pramathya — ničící mé vojsko; eva — jistě; śiraḥ — hlavu; yadi — když; iha — v této bitvě; tatra — v tom případě; anṛṇaḥ — zbavený všech dluhů v tomto hmotném světě; bhūta-balim — dar pro všechny živé bytosti; vidhāya — zařizující; manasvinām — velkých mudrců, jako je Nārada Muni; pāda-rajaḥ — prach z lotosových nohou; prapatsye — získám.

Traducción

Překlad

Pero, si en esta batalla me cortas la cabeza con tu rayo y matas a mis soldados, ¡oh, Indra!, ¡oh, gran héroe!, será para mí un gran placer ofrecer mi cuerpo a otras entidades vivientes [como los chacales y los buitres]. De ese modo, quedaré libre de mis obligaciones con las reacciones de mi karma, y mi fortuna será recibir el polvo de los pies de loto de grandes devotos como Nārada Muni.

Jestliže mi však v této bitvě usekneš hlavu svým bleskem a pobiješ mé vojáky, ó Indro, velký hrdino, s potěšením nabídnu své tělo jiným živým bytostem (jako jsou šakali a supi). Tak budu zbaven svých závazků spojených s karmickými reakcemi a mým štěstím bude přijmout prach z lotosových nohou velkých oddaných, jako je Nārada Muni.

Significado

Význam

Śrī Narottama dāsa Ṭhākura dice en una canción:

Śrī Narottama dāsa Ṭhākura zpívá:

ei chaya gosāñi yāra, mui tāra dāsa
tāṅ’ sabāra pada-reṇu mora pañca-grāsa
ei chaya gosāñi yāra, mui tāra dāsa
tāṅ' sabāra pada-reṇu mora pañca-grāsa

«Soy el sirviente de los Seis Gosvāmīs; el polvo de sus pies de loto constituye mis cinco tipos de alimento». Elvaiṣṇava siempre desea el polvo de los pies de loto de los ācāryas vaiṣṇavas que le han precedido. Vṛtrāsura estaba seguro de que sería matado en la batalla con Indra, pues ese era el deseo del Señor Viṣṇu. Estaba preparado para la muerte, porque saben que, después de morir, su destino era ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Ese destino es muy elevado, y se alcanza por la gracia de un vaiṣṇavaChāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā: Nadie ha ido nunca de regreso a Dios sin ser favorecido por un vaiṣṇava. Por esa razón, en este verso encontramos las palabras manasvināṁ pāda-rajaḥ prapatsye: «Recibiré el polvo de los pies de loto de grandes devotos». La palabra manasvinām se refiere a los grandes devotos que siempre piensan en Kṛṣṇa. Siempre viven en paz, pensando en Kṛṣṇa; por esa razón, reciben el calificativo de dhīras. Nārada Muni es quien mejor representa a este tipo de devotos. Quien recibe el polvo de los pies de loto de unmanasvī, de un gran devoto, ciertamente va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. De eso no hay la menor duda.

“Jsem služebník šesti Gosvāmīch a prach z jejich lotosových nohou je mi pěti druhy potravy.” Vaiṣṇava vždy touží po prachu z lotosových nohou předchozích ācāryů a vaiṣṇavů. Vṛtrāsura si byl jistý tím, že Indra ho v bitvě zabije, neboť to bylo přání Pána Viṣṇua. Byl na smrt připravený, protože věděl, že po smrti je mu předurčeno vrátit se domů, zpátky k Bohu. To je vysoký cíl, kterého lze dosáhnout milostí vaiṣṇavy. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā — nikdo se ještě nikdy nevrátil k Bohu, aniž by ho vaiṣṇava obdařil svou přízní. V tomto verši proto nalézáme slova manasvināṁ pāda-rajaḥ prapatsye — “přijmu prach z lotosových nohou velkých oddaných”. Slovo manasvinām se vztahuje na velké oddané, kteří neustále myslí na Kṛṣṇu. Jsou vždy pokojní, pohroužení v myšlenkách na Kṛṣṇu, a proto se nazývají dhīra. Nejlepším příkladem takového oddaného je Nārada Muni. Když člověk získá prach z lotosových nohou velkého oddaného (manasvī), jistě se vrátí domů, zpátky k Bohu.