Skip to main content

Texts 56-57

Sloka 56-57

Texto

Verš

ayaṁ hi śruta-sampannaḥ
śīla-vṛtta-guṇālayaḥ
dhṛta-vrato mṛdur dāntaḥ
satya-vāṅ mantra-vic chuciḥ
ayaṁ hi śruta-sampannaḥ
śīla-vṛtta-guṇālayaḥ
dhṛta-vrato mṛdur dāntaḥ
satya-vāṅ mantra-vic chuciḥ
gurv-agny-atithi-vṛddhānāṁ
śuśrūṣur anahaṅkṛtaḥ
sarva-bhūta-suhṛt sādhur
mita-vāg anasūyakaḥ
gurv-agny-atithi-vṛddhānāṁ
śuśrūṣur anahaṅkṛtaḥ
sarva-bhūta-suhṛt sādhur
mita-vāg anasūyakaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

ayam — esta persona (llamada Ajāmila); hi — en verdad; śruta-sampannaḥ — bien educado en el conocimiento védico; śīla — de buen carácter; vṛtta — buena conducta; guṇa — y buenas cualidades; ālayaḥ — el manantial; dhṛta-vrataḥ — firme en la práctica de los mandamientos védicos; mṛduḥ — muy manso; dāntaḥ — con perfecto control de la mente y los sentidos; satya-vāk — siempre veraz; mantra-vit — conocedor de la forma de cantar los himnos védicos; śuciḥ — siempre muy limpio y pulcro; guru — el maestro espiritual; agni — el dios del fuego; atithi — invitados; vṛddhānām — y de sus familiares mayores; śuśrūṣuḥ — ocupado en servir con sumo respeto; anahaṅkṛtaḥ — sin orgullo ni prestigio falso; sarva-bhūta-suhṛt — amistoso con todas las entidades vivientes; sādhuḥ — de buena conducta (nadie podía encontrar defectos en su carácter); mita-vāk — que procuraba no hablar de cosas inútiles; anasūyakaḥ — no envidioso.

ayam — tato osoba (jménem Ajāmila); hi — vskutku; śruta-sampannaḥ — dobře obeznámená s védským poznáním; śīla — dobrého charakteru; vṛtta — dobrých mravů; guṇa — a dobrých vlastností; ālayaḥ — sídlo; dhṛta-vrataḥ — neochvějný ve vykonávání védských příkazů; mṛduḥ — velmi mírný; dāntaḥ — zcela ovládající mysl a smysly; satya-vāk — vždy pravdomluvný; mantra-vit — znalý správného přednesu védských hymnů; śuciḥ — vždy upravený a čistý; guru — duchovní mistr; agni — bůh ohně; atithi — hosté; vṛddhānām — a staří členové domácnosti; śuśrūṣuḥ — s velkou úctou jim sloužil; anahaṅkṛtaḥ — bez pýchy či falešné prestiže; sarva-bhūta-suhṛt — přátelský ke všem živým bytostem; sādhuḥ — s dobrým chováním (nikdo nemohl nalézt nedostatek v jeho charakteru); mita-vāk — hovořící velmi pozorně, aby nemluvil nesmysly; anasūyakaḥ — bez závisti.

Traducción

Překlad

En sus comienzos, este brāhmaṇa, Ajāmila, estudió todas las Escrituras védicas. Era un modelo de buenas cualidades, buen carácter y buena conducta. Firmemente establecido en la práctica de todos los mandamientos védicos, era muy manso y amable; siempre tenía la mente y los sentidos bajo control. Además de ser muy puro, siempre decía la verdad y sabía cantar los mantras védicos. Ajāmila era muy respetuoso con su maestro espiritual, con el dios del fuego, con los invitados y con sus mayores. Estaba libre de prestigio falso. Era honrado, de conducta intachable, y benévolo con todas las entidades vivientes. Nunca hablaba de cosas inútiles y no envidiaba a nadie.

Tento brāhmaṇa jménem Ajāmila zpočátku studoval veškerou védskou literaturu. Byl sídlem dobrého charakteru, mravů a vlastností, neochvějný ve vykonávání všech védských příkazů, velmi mírný a jemný a ovládal svou mysl a smysly. Navíc vždy mluvil pravdu, uměl správně pronášet védské mantry a byl také velice čistý. Měl velkou úctu ke svému duchovnímu mistrovi, bohu ohně, hostům a starším členům domácnosti. Netoužil po falešném uznání, byl spravedlivý a laskavý ke všem živým bytostem a měl dobré chování. Nikdy nemluvil nesmysly a nikomu nezáviděl.

Significado

Význam

Los mensajeros de Yamarāja, los yamadūtas, están explicando qué es piadoso y qué impío, y la forma en que la entidad viviente queda enredada en el mundo material. Al explicar la historia de Ajāmila, los yamadūtas cuentan que, en sus comienzos, era un verdadero erudito en las Escrituras védicas. Era muy bondadoso con todos, de conducta intachable, limpio y pulcro; tenía todas las buenas cualidades. En otras palabras, era prácticamente un brāhmaṇa perfecto. Losbrāhmaṇas deben ser perfectamente piadosos, seguir todos los principios regulativos, y poseer todas las buenas cualidades. En estos versos se explican las características de la piedad. Śrīla Vīrarāghava Ācārya comenta que dhṛta-vrata significadhṛtaṁ vrataṁ strī-saṅga-rāhityātmaka-brahmacarya-rūpam. En otras palabras, Ajāmila fue un brahmacārī perfecto en el cumplimiento de las reglas y regulaciones del celibato; tenía muy buen corazón y era veraz, limpio y puro. En los siguientes versos se explicará cómo cayó de su posición, a pesar de todas esas buenas cualidades, hasta el extremo de verse amenazado por el castigo de Yamarāja.

Yamarājovi služebníci, Yamadūtové, vysvětlují, co je skutečná zbožnost a bezbožnost a jakým způsobem se živá bytost zaplétá v tomto hmotném světě. Při popisu příběhu Ajāmilova života uvádějí, že zpočátku byl Ajāmila učeným znalcem védské literatury. Byl dobrého chování, upravený a čistý a ke každému velice laskavý. Měl skutečně všechny dobré vlastnosti a byl na úrovni dokonalého brāhmaṇy. Brāhmaṇa má být dokonale zbožný, dodržovat všechny usměrňující zásady a mít všechny dobré vlastnosti. Tyto verše popisují příznaky zbožnosti. Śrīla Vīrarāghava Ācārya poznamenává, že dhṛta-vrata znamená dhṛtaṁ vrataṁ strī-saṅga-rāhityātmaka-brahmacarya-rūpam. Jinými slovy, Ajāmila dodržoval pravidla celibátu jako dokonalý brahmacārī a byl velice soucitný, pravdomluvný a čistý vně i uvnitř. Jak i přes všechny tyto vlastnosti poklesl a dostal se do situace, kdy mu hrozil Yamarājův trest, je popsáno v následujících verších.